รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  พรมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกมล  ปานเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยวาน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเดชนรินทร์  คงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวีรพล  มะลิภา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศุภัทรา  เก้าจ้อย โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุนันยา  ปานเงิน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจีรวรรณ  บังหาญ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายชัยวุฒิ  โค่นบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธนทัต  อิ่มจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีรภัทร  เนเยือด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายปฏิรพ  สมหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวัฒนชัย  เพียรโนนไทย โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฉิมใจงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอภิรักษ์  ทำพันดุง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินกง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกันยาวีร์  กลัดเข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐพล  สาระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปนัดดา  ใจใหญ่สลุง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายภิวัฒน์ไชย  พุทธชาติคำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงสุมาลี  ว่องไว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุรัตนา  ไทยแท้ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายโสภณัฐ  ผิวขำ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกฤษฎิ์ษดา  แป้นสุขา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พามา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงขนิษฐา  เซ็งขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจักริน  หมั่นจำรูญ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายเจษฎา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายฉัตรชัย  พัดเงิน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายนพรัตน์  นัดรู้ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจียสารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปริญญา  เกตุทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉิมมุจฉา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพิพัฒน์  สาดสี โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพีระพัฒน์  พุทธศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภูชิช  เขียวปาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายมงคล  หินโทน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กิ่งคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุภาพรรณ  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายอดิศร  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐกิตติ์  แขรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำภิรมย์ โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายศรุต  ยนต์ศิริ โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสลิดทิพย์  หอมสิงทอง โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐพร  ปะริมาตา โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธนาภา  กุมพล โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวนิดา  ชาญตะบะ โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอรพรรณ  วรรณภักดี โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณัฏฐพล  ชาคำจัน โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  ภูบานชื่น โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปัณณธร  เพชรมี โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอรัญญา  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอริศรา  บัณฑิต โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอริศรา  เซ็นกลาง โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงขวัญวลัยลักณ์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยชนะ  สองเมือง โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนวัฒน์  สีหาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธนาดล  สุดไพศาล โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมสุกใส โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรมิดา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุพรรษา  เถาโคตรศรี โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอินทิวร  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรินนตา  โสขุมา โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริกร  สมรูป โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชลดา  ระภักดี โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปณิศา  บุญลือ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปานระพี  บุญลือ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมา โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภัทราวดี  อุดมรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสายธาร  แดงทองดี โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุพิชญา  นวลนิล โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายคณิศเทพ  มั่นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายคมกฤษ  จันทร์เครื่อง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชลดา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชลธิชา  พรมวัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนุชนาฎ  คำจักร โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินตะมะ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุทารัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ร่าเริง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุภาวดี  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายกิตติพงศ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นายคณิติน  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชลณิสา  อินปลัด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณิชมน  พาคำ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงประกายเพชร  จินดามัง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภาวิดา  ชื่นล้อม โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายยงยุทธ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงรัตน์ดา  ลาสาร โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกุลริสา  ศรนรา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กองตัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำขุ้ย โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนพภัสสร  พาคำ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนายิกา  แก้วเย็น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปรียานุช  ร่องมะรุด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพชรพล  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์พจี  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเพชรลดา  ปัณณระศรี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเมธาวินี  ผาลี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงรุจิรา  แก่นโท โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงลลิตา  กำไรทรพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรรณนิษา  อินทร์ใย โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวาสนา  ติดโนน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศุภณัฐ  เจิมเฉลิม โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสมิหรา  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสุกฤษฎิ์  หลวงนิหาร โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุพัตรา  อินหันต์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอภัสรา  เหลาชัย โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรพรรณ  จันมูล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอิสยา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทร์ขำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองเกษม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัชชา  รุณทอง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐวดี  โมหวาน โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเมือง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงทิฆัมพร  บำเพ็ญเชาว์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภสร  มีแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายนิธินันท์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนิศามณี  วิลาศรี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปาร์มปรีญา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชญาวี  เลียบชาย โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเพชรลัดดา  ต.ไพศาล โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายมงคล  ครบุรี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรัตนากร  เบ้าจูม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรินลดา  จั่นเพิ้ง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายวีรภัทร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีเผือก โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสโรชา  ทองที โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายสิทธิเดช  สายบุญยง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสิริกร  สิงห์โสภา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิริทรัพย์  บุญพา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเขียว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุธาศินี  สร้อยสำอางค์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเสาวภาพ  แจ่มจรัส โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายอนุชา  ชุดพิมาย โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายอภิวิชญ์  กาญจนรัชต์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอุบลวรรณ  หงษ์คำดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
154 นางสาวกนกวรรณ  บุญเทพ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกัลยา  กุลธินี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเกษรา  คำเวียง โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจันทร์ประภา  เหลาพรม โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงจิตราพร  ใจจูมปา โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจิรศีล  อินหันต์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นายณัฐพงษ์  ลาปะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฐภูมิ  อินตะมะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวธนภรณ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวน้ำส้ม  น้อยกุล โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวนิลฤบล  เสือเมือง โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวบุษบา  ทับทิม โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวปฐมาวดี  พิลาหอม โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวพัชรากร  บุญดาสา โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวพิยดา  ปิ่นไทย โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิริศา  จวงสันเทียะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวรุ่งรวี  อินตะมะ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวรลักษณ์  เนธิบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวรวรรณ  เนธิบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวศวิตา  ต่ายจันทร์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  จ่าเหลา โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุชาดา  กงที โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวสุธิดา  สวยกระโทก โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุประวีณ์  สามสี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุวนันท์  โสประดิษฐ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายอนุภัทร  อ่อนขำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอัญมณี  พาภักดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงไอยดา  อ่อนขำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงิพิชชาภา  ญาติบำรุง โรงเรียนบ้าน กม.35 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกนกนาถ  ยิ้มละม้าย โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูรอด โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนทัต  เครือแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธนารีย์  สมพร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนลินี  ศรีทานวล โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนัชปภา  จักศรี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันทนัช  ชะโยมชัย โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมทอง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัชริดา  มณีธรรม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัดชา  ศิริสุขประเสริฐ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัคนันท์  บุตรฉิม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัชภิชา  กิรัมย์ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภานุพงษ์  เพิ่มพรม โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรดา  สีภูมิ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรัญญู  จันทะหวา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พลโคตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิไลวรรณ  แนวเงินดี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศศินา  เคนคุณ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอภิชาติ  จั่นจอน โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤตฏณฐพล  สำราญพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจีรดา  ทองทับ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายแทนคุณ  ทองทับ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธณะกุณย์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนลินนิภา  ราชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายกรินทร์  วาจาจริง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายจุฑาภัทร  ทิพย์แสง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชัยเชษฐ์  แย้มพจนา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณลากรณ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพีรพงษ์  เกื้อสูงเนิน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวรกมล  ชมชื่น โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายวิทูร  กระบวนรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสิริวรรณ  พิณสว่าง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสิริวุฑฒ์  จิตมา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุธาวี  เพชรวารี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอนุวัฒน์  สิงชัย โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอรรัมภา  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอินทุอร  หวังนากลาง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกมลนิตย์  มโนวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐพล  ติ๊บถ้ำ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีรภัทร  กาโนนศรี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนภัสสร  โสภา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนวีนา  ศรีบัวคม โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงบุญยารัต  อรัญณา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพรณภัทร  สังข์แดง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พรมยวง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเมธานันท์  สันหลง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวิษณุ  ระหงษ์ทอง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุพัตรา  อินทรสอน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอัครวินท์  แก้วแดง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดีสุข โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษชาติ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ภูรักษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะชัน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วพินิจ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธนพร  ช่างปลูก โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนนทพร  อนนท์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนิริญา  โฉมยา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปวรวรรณ  หาวัน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปัณณพร  สิทธิวัง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปุณณภา  รอนยุทธ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพรรณรินทร์  เทพศิริ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมสิงห์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายพีรพัฒน์  สร้อยสาย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายภัทรพล  กองแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภานุวัชร  ธวัชกุญภิญโญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงลดาวัลย์  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภโชค  แข็งจันทร์ทึก โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายศุภโชติ  จั่นรักษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอธิชา  ฤกษ์ดี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายอนุพงษ์  เนียมถนอม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอรญา  ยางอ่อน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายอรีย์ธัช  ปานคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สินคงป้อง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  นาดี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชารินี  เชื้อบุญมี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชิดชนก  ใจหนัก โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชินกร  ไกยสวน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฐชา  ถุนพุฒดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงทิพรัตน์  ไหมสกุล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนัญญา  กอนปิ่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวธัญสุดา  อินดี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวปภัสรา  อายุยืน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงประภานิช  หวังแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพรไพลิน  สินคงป้อง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพัชรพรรณ  พิมพา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพัทธิฏฐา  จันเฮ้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีอุดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งมณี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภัควลัญช์  มณีศรี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงภูริชา  คุ้มยิ้ม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แก้วอ่ำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ถุนพุฒดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุทธิตา  นวลนิล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอนันดา  อาสมาน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอนุสา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอรญา  พุ่มทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอารียา  คำเขียน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกฤติยาณี  เฉวียงวาศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจันทกานต์  จันทาพูน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วศรี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชกานต์  ขุนเณร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีธัช  ลุนทา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปกรณ์  ขันทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิ่นมณี  ปิยะมิตรบัณฑิต โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงภคพร  มาแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธะ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงรภัทภร  จันทวงศ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวสุรัตน์  สุริยชัยพรอุดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายปฏิพล  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายภูวภัสสร์  กฤษดาเดชากุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวริศรา  สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวิชญาพร  สงวนเพชรจินดา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสิรินันท์  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายไกรสร  ปานตะโหนด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวขวัญจิรา  หมื่นสีดา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงจิรัชติกาล  เทียมเมฆ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวจิรัฐติกาล  สำเร็จดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเจษฎาพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวณัฐชา  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ์  ห้อยดอกหอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวทิพรัตน์  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธัชพล  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธีระภัทร  หลิ่วทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
324 นายนรินธร  ปิ่นตาพวง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
326 นายปรเมศ  ศรีจางวาง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงประฑิตตา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปุณยนุช  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพันธกานต์  บรรณทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายวัชชิระ  เสนาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกนกพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกนกพร  ป้อมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกฤติยา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายคุณานนท์  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมเท้า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วรก้องกิจไพศาล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฏฐชัย  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐวิภา  ลือแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงดวงกมล  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญสุขา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธัญชนก  ห้อยดอกหอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนวลพรรณ  อินทรานุกูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนัทธกานต์  พริ้งเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงบุญณิสา  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปภัชญา  เพียงพิมาย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปุญช์ชนก  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพงศธร  จิตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพราวนภา  สิทธิกัณย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพัชร์วรรษ  รวงสง่า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภัทรีย์พีรากร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิศชนาฏ  บุญถูก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภัคพล  ริดเกาะ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายมณฑล  นุชนางศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงลัชธนาภา  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวงศกร  สมรัก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวนัชพร  ขจรไพร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศักย์ภูริ  เหลืองดำรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศันสนีย์  ศิริอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศุภเดช  ลำฟอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เถาเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเสาวลักษณฺ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เวฬุวะนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกนกพร  กันชุน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายกวิน  เกตุบัวขาว โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกวินธิดา  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูหนองโอง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายกันต์ธีร์  สุวัฒน์ธนากร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์นิ่ม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกิตติมา  ผุยมา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่สงค์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายคณิศร  กงแซ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายจารุวัฒน์  สดเมือง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจิราพัช  พบสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชรินดา  คงรส โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชวิศา  สิงห์ไพร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงช่อลดา  กองเงิน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายชาญชล  คงจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายชิติพัทธ์  ขำคำ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายไชยพงศ์  ชยุดาไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงฐิดาพร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงฐิติภา  นิใจ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายณฐพง  ครูประเสริฐวัฒนา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณภัทรศรณ์  คณเกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงสิทธิเดช โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฐวีร์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณิชาภา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายดนัยณัฐ  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายธนชาญ  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายนพคุณ  ปรุงวนิชกิจ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนภัส   แสวงชอบ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายนันทพงศ์  แจ้งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายนิติวัฒน์  พึ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงนูริน  สะเหมาะ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงเนตรดาว  พรมเท้า โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงประภัสสร  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปานนัสดา  พลอยสำลี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายปุณยพัฒน์  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพรณรีย์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพริสร  มาจาก โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายพลพล  พึ่งพา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพัชราวดี  แดงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายพิชฏ์ญุฒน์  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีมาดี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตีระพิมลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงภัทรภร  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายมังกรทอง  ศิริวัฒนาพานิช โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงรมิตา  แถมเจริญ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายรักชนน  นาจอมทอง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายรัชพล  พรหมสะโร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงรัตนาวดี  กลับกระโทก โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญยะใบ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงลักษมน  โสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายวรภพ  ทันประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายวรภพ  เลยวัน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงศศิธร  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศักดา  ดำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายศุภกิจ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสมิตานัน  หวนขุนทด โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสวรรยา  ไทยแสง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสิตานัน  นาควงศ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสิริภัชร  มาลา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุภชัญญา  สวนปรารมณ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอชิรญา  มะโนน้อม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงอาริษา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกรวี  ราชสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกฤติกานต์  ปลื้มสูตร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกฤติยา  จารเขียน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกฤษณะ  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกลรัตน์  รอดเริญ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกัณฑ์อเนก  จันทร์อุดร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกัลยกร  จับเทียน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายจักรินทร์  ศิริอ่อน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  มั่นสลุง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจิณัฐตา  พงษ์สุกรี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจิตติภัทรา  อ่อนสอน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิรัชญา  อบมาลี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจิราภรณ์  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจีโน่  มูลติกะ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชฎาภัทร  กิจพินิจ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชัชนันท์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงญาณี  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เกตุพิน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐกมล  เถียรอ่ำ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีตองอ่อน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์น้อย โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐณิชา  อัยรา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐดนัย  แข็งกร่าง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐพล  จิตดี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐวุติ  มาดี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณิชา  ไสวกลาง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายดุจเทพ  ท้าวเพชร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายถิรเดช  อิมานันท์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนกร  พึ่งแพ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนภัทร  เขียวมี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนวุฒิ  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนเสฐฐ์  กันตพลโภคิน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนาวัฒน์  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนิต   แจ่มประโคน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธันชนก  นนทะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธันวา  กันทะสา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนนท์นภัส  นนทะสัน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนัธทวัฒน์  กระตุดนาค โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายนันทิพัฒน์  วิศูนย์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนิติธร  ใสหยด โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปฏิพัทธิ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปณชัย  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปทิตตา  พุทธะศักดิ์เมธี โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปรัฎชญา  ลอยลม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปริตา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปริยพิชญ์  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพรพิมล  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพัชรพร  กำมา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพุฒิพร  พลไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภัณฑิลา  ยกบุญญาธิการ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงภัทรวดี  จีนมหันต์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายมารีโอ้  มูลติกะ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรวิสรา  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงลักษิกา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวชิรวิชญ์  กานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวนิดา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวรวุฒิ  ประภาชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวีระดา  มาศนอก โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  กรมนิล โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสวัญญา  แรงกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสุจินตนา  ธุระการ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุชาดา  เกษรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุภัชญา  น้อยกลัด โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายโสภณัฐ  บัวตูม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายหัฏฐกร  สาระชาติ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอภิชัย  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอัครพล  บุญเรืองนาม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอังควิภา  นิลน้อม โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอุมาพร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงไอริน  ไพรสวอเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ป.4 วิทย์ประถม