รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงศ์  วันยศ โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิภาวี  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 คณิตประถม
3 นายอัษฎาวุธ  มีดี โรงเรียนบ้านวังบาล ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤษณะพล  โคตะสา โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงวิมลยา  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกัลยา  บัวภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกสรา  ปานทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจรรยาพร  วงค์ไทย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเจนจิรา  กลั่นประเสริฐ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชญานิน  สะโรดม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชนาธิป  กลิ่นรื่น โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลณิชา  เทืองน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชลิตา  โสนา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุติมา  ทองทา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ่นใจ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัชชา  แจ่มศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกัน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐพร  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนาพร  เดชโค้น โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิดาพร  คงทัน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนภัสร์ทราวดี  แจ้งธรรมมา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปฏิมา  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปนัสยา  ประมวล โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปาริชาติ  ใสยาน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเปรมปรีดา  บุญพัด โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพงศกร  แก้วกองแสง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพงษ์พัศรา  มาแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัชรญาภา  สมสี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชาเนตร โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชญาพร  ทรัพย์เจริญพันธ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิชญาภา  บูรณทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชญาภา  วิรัญ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพิมาศ  จันหนู โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฟ้าใส  ปินตาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภคพร  น้อยคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทร  ชาเนตร โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภัทรพล  ปิ่นไชโย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปิ่นปั่น โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมุฑิตา  นวลเกตุ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวชิรนนท์  ขุนเทพ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายวชิระ  นนบุญตา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวชิรากร  พุทธา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวนิชญา  อุดพ้วย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรรณิภา  งามกุศล โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรัญญา  ดีพา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรัญญา  ทองอินทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวัสนกร  เริญศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวาสนา  หวายสันเทียะ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวิภาวลี  อาจเอก โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศรเทพ  ห้องแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ใยกะมุด โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสิริวรรณ  สารีแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุทธาสินี  ดีเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุภาพร  สั่งสอน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโสภิดา  ปราโมทย์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอริศา  บูรณ์ทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอริสรา  เพชรดี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเอวิตรา  คุณปรึกษา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวจริศยา  กุลเกียว โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจันทมาส  พยาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนาพร  โนนงาม โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชนิกานต์  เขียวเหลือง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ทะโล โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชาคริยา  กองพล โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงญาณิศา  อารีสุก โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงฐิติพร  ลุงติ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวดุษฎี  รอดชู โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธนพร  แสนอ่อน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนภัทร  จิแมน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนาเดช  กุลกรอม โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณโสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเนตรชนก  คำชู โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงบุศย์บงกช  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพงศกร  รักเสมอ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพิชชากร  กุลกรอม โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเพชรดา  เหง้าสา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวภัทรวดี  ปวงกาวี โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงภัสร์นนท์  วันทองสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์มณี โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวเยาวลักษณ์  ตันยศ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรวิพร  แสงเทียน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายรัฐพงษ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายรัตนชาติ  ศรีคำวงค์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวรากร  ทองแถว โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญตา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวิชญาพร  สีลากลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศิรวิทย์  เสมาทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศุภกานต์  สุขมา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสลิลา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวสิริกร  สารีแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสิโรตม์  เนตรพูน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวสุภานัน  เจือจาน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวสุภาภรณ์  แสงจำปา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงหัทยา  กล้าหาญ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอรทัย  ข้อทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกตัญชรี  โพธิ์ศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกรภัทร์  คนตรง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกฤติยา  แพงขะ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทนเทียน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกุลปรียา  ทองนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเกรียงไกร  พูลศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเกสรา  จงร่วมกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเกียรติกร  เศษโพธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจันดี  ยาพันธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิตติพัฒน์  ขันตี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิรทีปต์  บุญเสริม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจีราพัชร์  ขันทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวิชี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชญาน์นันท์  กันหา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชนะชนา  คำพันธ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนากานต์  บุชเบ้า โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศิริวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาณภัทร  จียอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฐิติพร  สาริต โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐดนัย  พวกยะ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐริภา  พรมมาท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันไพยา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงดารุนี  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงทิพย์วิมล  เชียงสวนจิก โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนพงศ์  ศรีมังกร โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธนพร  อินคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนัชพร  เจเถื่อน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ทองบุญ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนนทกานต์  พันธ์ชัย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนพสิทธิ์  สนิทแจง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนภัสนันท์  แดนนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนภัสสร  ไสยาน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีวิลัย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มาทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนุธิดา  กินสวย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบัณฑิตา  เลขาโชค โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปณิดา  ป้องที โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปภัสรา  บูรณ์ทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปริยากร  กุลบุตร โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทขันท์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปัญจพร  โรหิตะบุตร โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปิยนุช  กี่หมื่น โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปิยะธิดา  สีลาบุญ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วันพฤติ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัชริดา  สนิทแจง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชชาพร  สามารถ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหมมณี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงแพรวา  แก้วเจียมวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกก โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภัทรภูมิ  สาระคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภิญโญวรเสฏฐ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูวดล  กองทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงมายญาดา  ศรีจันทวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมุธิตา  วงษ์บุญจันทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรพีพงศ์  เล็กอำนวยพร โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรรณฤดี  แสงโสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวันสว่าง  อุประ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวุฒิพงศ์  อนุกูลนารี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศศินา  บุญศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศิรประภา  หารวันนา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศิรินภา  เทศนา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยวงเงิน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก่นพา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิรวิชญ  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิริกร  หาพา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุธัญญา  วันเพ็ง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุปรีญาภา  กองแพง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุรชัย  ญาณประภาส โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายหงสรถ  ประทุมธง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์หา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอรษา  หนูทัด โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอิงฟ้า  คล้ายทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ก้อนดี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิตลดา  อั่งน้อย โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติภร  ม้ายอง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณิชา  แก้ววิไล โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงช่อปาริชาติ  สมรูป โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวณัฐนิช  แซ่เถา โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายติรภัทร  สิงห์เส โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวนิศารัตน์  สรวงศิริ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายภูริภัทร  ปาสะบุตร โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายรากริช  อุกฤษโชค โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น