รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงใบเงิน  แก้วทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเพชร  พิจัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพาด โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงลิปิการ์  พงศ์ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวชิรวิทย์  ดีประดับ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรัชยา  นิถากรณ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิริภรณ์  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิวะพงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพชรพิลา โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกรกมล  ผลชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกรณ์ดนัย  พักนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤตพร  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกอว่าน  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกันตินันท์  พรมลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกิตติยา  คงทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายคนัมพร  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงคุนัญญา  โปรยเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายจาฎพัจน์  กำแพงงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายจารุเดช  วันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายจิรายุส  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจีราณัฏฐ์  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจุฑามาศ  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายเจตต์สุวรรณ์  เปรมศิริปภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายชนกนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายชัยกาญน์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายชิตาพงษ์  มะโนผาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายซารีฟ  ยาชะรัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายญาณวุฒิ  จันวัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายฐากูร  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลี้ยงพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณธนกร  สายโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณภัทร  ซิวคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณลานันท์  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตั้งติด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จันทร์หยวก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฎฐพงศ์  ศิลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐวัตร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชกานต์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงดลลพร  สีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายถิรวัฒน์  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญาภากุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายทิวัตถ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธนกฤต  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายธนกฤต  รักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธนดล  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนดล  เง่าฝอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนดล  แสงมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธนพร  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายธนภัทร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธัญญ์ทิพา  ญาติพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมสเนอร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธีภาพ  สอนทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธีร์กวิน  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายธีรภัทร  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายธีรเมธ  แก้วแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายนนท์ปวิช  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายนภัสกร  เอื้อศิริรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนรกมล  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายนเรนฤทธิ์  ท้าววิลาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายนิภัทธ์  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายเนติธร  คำชด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงบุญศลิษา  วรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายปฏิยุทธ์  สิงคราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปนัดดา  ป้านต้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายประณิธาน  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายปวิช  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปัณฐิตา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายปัณณธร  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันสุขะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์เรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพงษ์พาณิชย์  ศรีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายพชรพล  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายพศวีร์  แสนธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายพสธรณิ์  โสพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายพัชรพล  เหล็กสัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพัชรากร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายพิชญุตม์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมภัสสร  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายพีรดนย์  จักคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพีรดา  พรหมหลำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพีรยา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายพีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายภวินท์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายภัทรดนัย  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโยน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภัรธา  อรุณอุ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายภูตะวัน  แสงนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายภูผา  ภาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายภูพิรัฐ  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายภูมิพัฒน์  กองคำแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายภูมิภัทร  รังวรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายภูวเดช  จันทงวศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายมังกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายโยธิน  โป้ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายรชฏ  นาคสีสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายรณกร  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายรัชพล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายรัฐภูมิ  โยธี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงรัตนภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายวงศธร  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวณิชญา  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายวัชรากร  จวนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงวิชญาพร  หอมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายศิววงศ์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงศุภรดา  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายสถาพร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายสรวิชญ์  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายสิทธิเดช  เจตต์ฬุคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายสิรภพ  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายสิรภพ  หวังแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคศุภากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายสิริวิชญ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายสุรวิทย์  เถาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายอติชา  ชลานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายอติภัทร  เหียมไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอภิญญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายอานนท์  สุกใสเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอารียา  โนนยะโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงไอลัดดา  ทินกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายีรัชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกชพร  ประกอบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกนกนิภา  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกนกลดา  ตั้งบูรพากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกมลภัทร  ทองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกรวิชญ์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกรวิชญ์  โต๊ะยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกรวิภา  กันล้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกฤตพจน์  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกฤษดา  อิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกวิน  นันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกสิณณชพจน์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่อ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกัญยานี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกันตพงศ์  ชื่นเชี่ยวยนต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกานต์สิริ  หรรษนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกิตติศํกดิ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกีรติ  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งโม้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายขจรศักดิ์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายคณิตศาสตร์  ถึงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจรัสรวี  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายจันทกร  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจิรโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิรภัญญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจิระประภา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเจนนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเจริญศักดิ์  ขวัญนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิง่ชฏาภา  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชณัชร  คุ้มสิงสัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชนะสรณ์  ศุภดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชนันธร  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนาภา  กองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนิฐธิดา  แก้วเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชยากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชรินรัตน์  มีแสงสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชลกร  เหมือนเผ่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชัญญา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชาญณรงค์  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชานน  จำปาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชิณภัทร  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชะนะมาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชิษณุพงษ์  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยะกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชิษณุพงษ์  วงศ์ธิมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชุตินันท์  มีผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายโชติชนก  กล่ำป่วน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายญาณพัฒน์  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณชพล  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณภัทร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณัชกฤตธร  รอดเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฎยรัตน์  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐชา  เกรียงไกรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัฐฐ์  อินอิ่มวรปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หล่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอนไพรฮวบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณาฎชา  เกิดไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  หุมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายติณณภพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายทยุตธร  จำปา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงทักษอร  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายทินภัทร  ป้อมแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธนกฤต  ขมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธนกฤต  ชุนเกาะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนกฤต  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนชัย  พูนฟัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนชาติ  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนโชติ  จันเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนดล  ชาวบางมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนดล  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนทัต  ณ วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนธรณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนพงศ์  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนพล  กัลยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนพล  ป้องบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนวัฒน์  จันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนัชชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธนัชชา  เสลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนากร  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนานนท์  ไพจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธนาภรณ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนายุต  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธันยพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธีร์กวิน  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธีร์กวิน  เหรียญเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายนทรัพย์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนภัทร  กันธุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนริศรา  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนฤเบศวร์  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงบัญฬริกา  แก้วก๋อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงบุญธิดา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายบุณยกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงบุษกร  จิตวิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงเบณจวรรณ  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปฏิวัติ  ก๋งเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปตฤณกฤษ  มาเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้า ฮาร์ด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปพนธีร์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปภัสสร  สาริมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภูมิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปัณณทัต  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปัณณธร  โสภาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปาณิศรา  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปิยภัทร  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปิยะธร  ถาวรสารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปุณณสิน  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปุณยาพร  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงผ่องมนัส  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพงศกร  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพงศกร  วงศ์จันเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพงศ์พล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพรลภัส  เกศาอาจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพสธร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพัชรวัฒน์  ตันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเกี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำนุช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพิพัตน์พงษ์  วงส์ดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลิ่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพิศิษฐ์  คำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพีรพงศ์  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยิ้มบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภคกร  ดีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภัคภิรมย์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภานุวัฒน์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภารดี  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภูริชญา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูวดิท  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภูวปัรัชญ์  ทุ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภูวสุภัสสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายมรรษกร  มากมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายมรุพงศ์  ธรรมมัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายมังกรเพชร  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายเมธัส  อุตกันภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเมธาวี  ปานไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายเมธาสิทธ์  แสงแหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายยศพล  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงรดา  สงวนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรตพร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรัชนันท์  วีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรัตนชัย  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรัตนพล  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงลลนา  ซาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงลลิดา  นันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงวงศพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวชิระ  รักภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวทัญญู  ช่วงเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวทัญญู  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายวรเมธ  ขีดขิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวรรณภูมิ  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวรรณิดา  ยี่ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวรัญชลี  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวรัญญู  เหลือศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวรัทยา  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวสิษฐ์พล  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวัชรพงศ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวาสินี  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวิชญ์พล  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวิชานนต์  พรประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่คำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวีรากร  ครุฑวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายศรัณยู  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายศวัสกร  เจนวิชชุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศศินิภา  ชินหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงศศิมา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศุภกร  ศันติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายศุภกร  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศุภกฤต  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสรัลพร  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายสหชาติ  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสัญญ์สรา  หมวกน่วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสินิทรา  สุระพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายสิรภัทร  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายสิรภัทร  เสตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายสิรวิชญ์  ต่วนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสิรินยา  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันฑ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุทาธินี  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสุภโชค  นามคาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายสุภพัฒน์  ไสยาทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายเสรี  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงหงส์หยก  พรหมมาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอชิรญา  ต้นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคันธตุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายอชิรวิชญ์  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอนิจฉรา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอมิตาดา  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอรัญ  จันมีศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอลงกรณ์  พงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศิลธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายจารุวิทย์  พลบท โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่ทอง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายอดิเทพ  จันระวังยศ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปภาดา  หนูตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายกิตติชัย  ภูชมชื่น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงจิดาภา  สมทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวชลธิชา   พรมมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงชลิตา  โสพันพิม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายเด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธินกร  ขวัญผิว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
989 นางสาวนลินทิพย์  ปุราทะกังะกัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวเบญจวรรณ์  บุญตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายพิพัฒน์  คำภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวพิมพ์ลภัส  สายคำมูล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายรัฐภูมิ ร  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายวงศธร  บุญใสยัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายศตวรรษ  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงศศิประภา  หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายศิลา  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอรรฆพร  ดีมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวอังคณา  กระเป๋าทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายจักรกฤต  พูนยอด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายดลภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายทักษิณ  คำซ่อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอภิญญา  คำสิบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงชลดา  ม่วงจีน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานันท์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยขาว โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์เส โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงจิราพร  กุลโสพรม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนิ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายธนวัตน์  กวยทอง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงศุลีพร  รังสิกรรพูม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงชลธิชา  ทางศิริ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปราณี  ต่างใจ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพัชชา  บัวไกร โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงภาวิดา  แก้วด้วง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกชกร  วันฟู โรงเรียนบ้านป่าบง ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงกมลพร  คำพู โรงเรียนบ้านป่าบง ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงกฤตยา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่าบง ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงกฤติญา  บุญพรม โรงเรียนบ้านป่าบง ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าบง ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงณัฐกานต์  จูมสันเทียะ โรงเรียนบ้านป่าบง ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมบัติศรี โรงเรียนบ้านป่าบง ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงนันทนา  ดีเกิด โรงเรียนบ้านป่าบง ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบกลาง โรงเรียนบ้านป่าบง ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าบง ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงกมลวัทน์  เลิศจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีงาม โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นนาอาน โรงเรียนบ้านนายม ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทร์สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายปวัตน์  นะชัยสงค์ โรงเรียนบ้านนายม ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงโยษิตา  สนอ่วม โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงวริศรา  บุตรศรี โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  แควป่าสัก โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายสุรยุทธ์  ชอบธรรม โรงเรียนบ้านนายม ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านนายม ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร โรงเรียนบ้านนายม ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายธนพล  เหมือนศรีชัย โรงเรียนบ้านนายม ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านนายม ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงวริษา  สุขไม่เศร้า โรงเรียนบ้านนายม ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวิลาสินี  พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านนายม ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงนิษารัตน์  ชัยพฤกไพรวัน โรงเรียนบ้านพี้ ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เสือสด โรงเรียนบ้านพี้ ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงวาสนา  สีก้อน โรงเรียนบ้านพี้ ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพัชรินทร์  อุรา โรงเรียนบ้านพี้ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสาวิตรี  สุดเฉลียว โรงเรียนบ้านพี้ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงจุทามณี  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงดำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายชลกรณ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงณัฐฐาพร  พันธ์วัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายธนดล  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายธนากร  วันสาลี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายปฤทธิ์ธานันท์  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุค โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายปัญณพนต์  กระจงกลาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงภณิดา  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายเสกสรรค์  แก้วตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กชายอินทิราช  วาที โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกกกร  วงศาสสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกรกนก  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายกฤษณะ  มีคาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายก้องปฏิภาณ  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายกันต์พงศ์  เรียงผา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงกาญจนา  สารภี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงกาญจนา  แท่งทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขาธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงไข่มุก  ชาญเทียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายคฑาวุธ  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงจริดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงจันทกานต์  สีหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงจิตรฤดี  ขังขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายจิระศักดิ์  ลาภะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงจุฑามณี  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวิราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายชุติพนธ์  ชุ่มสินส่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฏชนันท์  วงษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงณัฐชนก  ชูใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายเด่นพงษ์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายตรีเทพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายทินภัทร  น้อยส่วน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายธนวัฒน์  สุชัยสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายธีรวัช  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายธีรศักดิ์  พันศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายนพธรรศ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงนลินทิพย์  พุกวาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายนวนนท์  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงนัฏชา  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายนิลพัตร  มาขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายปฏิภาณ  กรสังข์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายประจักษ์  ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงปริณดา  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายปวริศร์  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงปวีณา  จันทร์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงปานญารัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายพงศพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพรพิมล  ปะปาเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพรรณราย  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงพลอย  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพิชญา  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ลาภะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงแพรวา  สีนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายภัคพล  สีธินัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แดง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายภัสกร  ทองลิ่มสุด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายภาคภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภานุวัฒน์  ครุฑศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายภูเบศวธ์  อ้นอิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายภูมินทร์  ขำวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายภูริพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงมณฑกาล  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงมานิตา  แก้วสอนจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายรชต  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายรัฐภูมิ  จูกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงลลิตา  ไผทสมาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อนุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายวงศธร  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงวราลี  พรมชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงวันวิสา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงวันวิสา  ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงวิภาวดี  ปาปะเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงวิราวรรณ  แก่นสาร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายวิรุฬห์  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายวิษณุ  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายวีรภาพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายวีรวัฒน์  แพงศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงศศิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายศักดิ์ประเวศ  เป๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายศักรินทร์  ทองยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายสถิตย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงสโรชา  ซาลาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงสโรชา  สารีคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีครองธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงสาวินี  ชุ่มไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายสุกเกษม  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสุจินันท์  ชุ่มคา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสุธิดา  ทะวงจิตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสุนันทา  มิประทัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงสุรัตนา  ยาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายสุริยา  ยอดบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสุวิมล  จันเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขาวพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูนประสาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงแสงดาว  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงโสมนัส  เวชชะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงหฤทัย  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายอดิสรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงอภิรดี  วงษ์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอรปภา  ฟูเฟื่อง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอรพรรณ  คำพุกกะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงอลิษา  ผ่องผิว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายอาทิตย์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอารีรัตน์  มนต์ขลัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงอุลาวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงอุษณกร  บุญมาจา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงกมลภัทร  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายกรวิชญ์  คำเครือ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายกฤษฎากร  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายกิตติชัย  ชูทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายเกรียงไกร  มีนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชนาภา  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชลธิชา  หนูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงชลนิชา  ชะนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชลลดา  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณภัทร  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณัฎวัฒน์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณัฎวุฒิ  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมปิติสุขกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายณัฐวุฒิ  ซาลาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายติณณภพ  มูลอาจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายทัตศรินทร์  ลิ้มพานิชเจริญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธนพนธ์  พันธ์พูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธนวิชญ์  เป็งลูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธนสร  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธรณ์เทพ  ศรีขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายนฤเบศ  จุนสายพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงน้ำเพชร  นวลนาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายนิรันด์  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนุจิรา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายปฐกร  ดวงปาโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปรเมศร์  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงปราริฉัตร  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปรียาพร  จันทร์คราม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายปวริศร  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายปองคุณ  อยู่เมฆ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายปอริศร  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายปัญญา  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลีบมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงเปรมวดี  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายพงศกร  จูไหล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายพงศกร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพัตฎะ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิจิตรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงเพชรจรัส  น้อยนึ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายภัทรดนย์  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายภานุ  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายภานุสรณ์  เพชรแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงภาสินี  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายภูวนัย  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายรวิภาส  อริยศิริอาภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงรุจรวี  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายลัทธพล  นาคส่องแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายวงศกร  เหล็กโป้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายวงศธร  กระตะศิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายวชิรศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายวัลลพ  บุญโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงศิรดา  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายศิรภัทร  เพ็งมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายศิวัช  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายสิรีธร  เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายสุกนต์ธี  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงสุธิตา  จันทรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสุพัตรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายสุรวินท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขผ่อง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายสุริยา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอธิพล  เสมอกุญชร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายอนุพันธ์  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมจีบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงอรวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงอัญดา  เผ่ากันทะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากน้อย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำปา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายศุกลวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กชายสราวุธ  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงสุชาดา  มรกต โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กชายอดิศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงกฤติยา  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายกสิวัฒน์  ขวัญนาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงเกวลี  จันทร์คูเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มารัด โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงประภาพิมพ์  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงเปมิกา  รักเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายเผ่าพันธุ์  ศรีคำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำเวิน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายภาวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงมาริษา  ดาบาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงมินตรา  วงษ์บุตรดี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์น่วม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวีรชัย  ทองปาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศลิศรณ์  สุขถนอม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายศุภวิชญ์  นวนเจียก โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสุทธิดา  นำทาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายเอาวั้ล  นิมา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงไอริน  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายชิษณุพงษ์  นึกมั่น โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายชูศักดิ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์เงิน โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงศิรภัสสร  เมนกุล โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์ประสาท โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายกฤษณะ  การะเกตุ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมกูล โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงธนัชชา  คำมี โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงธนัชชา  หมื่นโฉม โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายบารมี  ชัยรังษี โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายวิรัตน์  แจ้งเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงศรีไพร  เสนาค โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายสุทิน  เหมือนหัวหนอง โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงแสงดาว  ยศมา โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงแสงเดือน  ยศมา โรงเรียนบ้านศาลาลาย ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายธนัญกร  จูมลี โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงบุษกร  ฝักเมือง โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปภัสสร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายมงคลเทพ  ครุฑทอง โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงอินทิรา  เผือกกล่อม โรงเรียนบ้านศาลาลาย ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายกนกพันธุ์  แสนลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายกรไชย  ทองบัว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงกรณ์รวี  รัตน์นราทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายกรวิชญ์  คำสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงกรองขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายกรินทร์  พาแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงกรีลดา  อัมวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงกฤตธีรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายกฤติน  มีบุษยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงกวินนา  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงกอแก้ว  เพิ่มรักษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กชายกันตภณ  บูรณะสีม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงกันยากร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงกานต์จิรา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายกิตติธัช  ชายเดชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงกีรตา  คำปอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงกุลชญา  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงขวัญชนก  ขยันการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายเขตต์ตะวัน  ปานจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงเขมิกา  คำมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงครองขวัญ  อุ่นทุไร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรวรเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ลี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายเจตสฤษฎิ์  ภัครวัฒน์อังกูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายเจษฎา  งาคชสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงฉัตรชนก  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงชญานันทน์  บัตรบุตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายชนาธิป  เชื้อนุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายชโยดม  เติมแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายชาคริต  ทิพย์โสต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายชาญชัย ไมเคิล  เริดเซท โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงชินาธิป  ชัยโฉม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์หงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงญาณภัทร  ชะนะมาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กชายญาธิป  นิยมไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงฐวิกาญจน์  วัฒนศัพท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงฐิรัชยา  แสงสุวรรณนภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กชายณฐนน  สีทาสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงณฐพรกมล  ศรีจำรูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายณตะวัน  ศาสนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงณภัค  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายณภัทร  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงณภัทร  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงณภัทร  ศรีลือชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กชายณภัทร  เย็นใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายณวัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงณัชชา  ขุนบรรเทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงณัชชา  แสนยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณัญชริกา  แสงสุวรรณนภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กชายณัฎฐภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายณัฏฐ์ธเดช  สืบสุรีย์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงณัฐกมล  บราว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินชัยบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  นอนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงณัฐกาญจณ์  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงณัฐฐานิต  หย่ำวิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายณัฐพัชร  รังษีสุริยะชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุดดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงณิชศรัชต์  ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กชายตฤณ  ฉัตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายเตชินท์  บุญดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายทรงกรต  เสือสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายเทพทัต  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กชายแทนชนก  ทิพราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายธนกร  พายภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กชายธนกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กชายธนกฤต  ทองประดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กชายธนกฤต  สุกานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายธนโชติ  เส้งเลี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กชายธนพงศ์  สื่อศิริธำรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงธนัชชพร  เครือหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงธนัชพร  ลาป่าน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายธนาธิป  จงจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กชายธนาวุฒิ  ปิติวิทยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กชายธราเทพ  สายวงษ์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กชายธฤษณุ  ธนัชญาเขมธนัช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงธัญชนก  เดชพ่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงธันยรัตน์  จันทรวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์พืชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายนพวิทย์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายนภัส  คำสองสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายนราวิชญ  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายนราวิชญ์  จุลสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงนิชาภัทร  หมู่พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงนิมลสิริ  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายปกรณ์ศิริ  บุญผ่อง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายปฐมพัชร์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงปณิตา  ถิรโภไคย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงปณิตา  นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปภาวี  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายปัญญวัต  พุทธรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะสีละเตสัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายปาณัสม์  มูสิกธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงปาณิสรา  อภิรติโกศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงปานชนก  วรรณนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงปาลิดา  โพธิ์แปลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายปุญญภัทร  หนุนดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายปุณณฤทธิ์  ปัญญสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงไปรยา  สีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงผกามาศ  เสรีรัตน์ประสาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายผลิตโชค  ประภาตะจิตติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายพงศ์ธารินษ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายพชร  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายพชรกร  พรทวีปิตานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายพชรพล  พรทวีปิตานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงพนิดา  บัวพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงพรรณภา  บัวสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายพรอนันต์  ผลพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายพัชรพล  บัวผัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กชายพัชรพล  วรรณคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงพาขวัญ  แสนยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายพิบูลย์นันท์  ฮามิท โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงพิมญาดา  สว่างภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายพุฒิพงศ์  รักผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เมฆประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงเพชรลดา  เตยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงแพรวา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงภคพร  ติกะมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายภัทร  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงภัทราภา  สุวรรณแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตันตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายภานุศักดิ์  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลีรัตนชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายภูเบศ  ประสมหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กชายภูมิพงศ์  ดวงมาตย์พล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายภูมิรพี  อยู่ยอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายภูรินทร์  ขยันทำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายภูริภัทร  สถาอุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงมนปริยา  ทาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายมหพล  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กชายมหาสมุทร  ขันสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงมุจิรา  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงเมธาพร  ไม้หอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายระพีวิทย์  สายทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กชายราชพฤกษ์  สุริยามาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กชายโรเต็ม  ชารอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายลาภิศ  เรืองหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายวชิรพล  วันชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงวนภา  เรืองระยนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงวนัชพร  เหล่าคงถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายวรกาล  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายวรโชติ  กุลวัฒนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายวรโชติ  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายวรพล  จอมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงวรรณพร  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงวรษา  เจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงวรัญญา  ตันตุลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กชายวิธิวัสส์  ธรนันท์กุลวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายวิบูรน์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงศกลภัทร  กาอ่วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงศศิประภา  เดชชัยยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงศิขรินทร์  สังขะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงศิรประภา  โชคงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กชายศิริชัย  ศุภตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงศิริพร  สอนราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงศิริภัสสร  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายศิริโยธิน  รู้เจน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายศุภกฤต  ช่วยนุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กินูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงศุภิสรา  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กชายสมภพ  ขาวนวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองหมู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายสิทธิ์ธัชศักดิ์  คุ้มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายสิทธิพงศ์  แมลงภู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงสิริกัญญา  ใจไหว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงสิริวิมล  สมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงสุชารดี  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงอธิชา  นาคศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงอนัญพร  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงอภิชญา  แซ่ลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กชายอรรณพ  สุขเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงอรวรรณ  รัชตะกมลชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงอริสา  บุ้งจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประวันโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงอุ้มรัก  ขำสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายเอกราช  โสประดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงเอสเธอร์  บัวช้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายแอนดริว  เอิร์นลี่ย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงไอริสา  เผือกนอก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายกณิศ  เลิศกระจ่างจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสุภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงกนชนก  นำภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงกรปภา  อินทร์พินิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายกฤต  ต้นแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงกฤตพร  ปะสีละเตสัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายกฤตพรต  ทองยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญเนาว์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพรวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงกอบศกร  ตระกูลเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงกัญญษพัชร  ศรีนวลไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชัยพฤกษ์ไพรวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงกัลยากร  จำปาดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คารมณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงกานธิดา  อินสุริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายกิตติกวิน  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายกิตติชัย  กุลจารุหิรัณย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายกิตติธัช  สมบูรณ์เอนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายกิตติภณ  วงศ์เเสนสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงกุลปริยา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายเกริกชัย  บัวคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงเกศกนก  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงเกศพิศชาภัค  บุตสีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงเกสร  วิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงขวัญชนก  ริมวรลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลีชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายคณัสนันท์  อาจผักปัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายคหบดี  อุตม์อ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงคันธรส  ฉายะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายคุณากร  มนูสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองเป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายจริยศักดิ์  วัฒนภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายจักรกฤษ  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายจักรีพงศ์  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายจารุพัฒน์  สันต์ติยนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรสอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายจิตรภักดี  ขจรไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายจิรเดช  หงสไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีลาพัฒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงจุฑาภัค  อยู่สุขดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แดงด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ปีเตอร์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มารี โคน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงฉัตรชนก  คำมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงฉันทสินี  ศรีพลอยรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงชญานี  รักสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงชนกนันท์  เลิศชัยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายชนนน  แก้วมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงจั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายชยพล  เบาะโต้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายชยุต  กุลวัฒนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายชัยภัทร  พร้อมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงชิณาณา  ชัยโฉม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายชินพัฒน์  นิลมุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายชิษณุพงศ์  มีสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงชื่นชนก  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วเหล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายโชค  โชคทวีชัยสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงญาดา  แก้วบัวคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายฐากูร  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงฐานิยา  เอกชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายฐิติพงศ์  คำมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายฐิติพล  ฐิติเบญจพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายณฐพรรธค์  โพธิ์หอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงณพรรณ  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงณภัสชนก  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ยัพวัฒนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ศรีเเจ่มใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงณัฐธิพร  สารีอาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เอกธันยาภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงณัฐนันท์  อุดมสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐานวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงณัฐพร  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายณัฐพันธ์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงณัฐรมย์  คงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่หว้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายณัฐวี  อินทร์วิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงดาราลักษณ์  มณีสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายดิชพล  มณีวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงดีน่า  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายต้นน้ำ  ชัยฮัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายทรงพล  ดวงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงทรัพย์มณี  นนท์ภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายทินภัทร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายธนกฤต  สำเภาลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายธนดล  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายธนทัต  บุญใย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายธนวินท์  บุญเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายธนัชชา  โพธิ๋พรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายธนันท์ธร  ดิษสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายธนาธร  ทรงฉาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงธมนวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงธัชอร  พรมดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายธัญเทพ  ไซปลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงธารลดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์จีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายธีรยุทธิ์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายธีร์รัตน์  ธรรมจักร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายธีระพงษ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายนนทกร  สำราญรื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงนนทวรรณ  มัจฉาเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายนพคุณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงนภัส  เฟืองอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงนราทิพย์  รุ่งชาญวณิชย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงนรินทร์ณี  รักมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงนลินนิภา  ถาวรจิตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงนวรัตน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงนัชนิชา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงนันชดา  มีเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงนันทิกานต์  ปุรินิพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงนันทิชา  ขยันหา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงนัยนิตย์  ธงสันเทียะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 นางสาวนางสาวชวิศา  ปานจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงนารีกานต์  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายนิธิศ  ทุมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงนิลรัตน์  เเก่นนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายบัณฑิชา  เทพศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายบุญญาพร  พรมอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงบุญยานุช  เลียงกาทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายบุรินทร์  ทองมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายบุรินทร์  ลพเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงปณิตา  ปาจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงปณิตา  เชื้อฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายปณิธิ  วนสุวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายปรเมศ  เป็งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายปวริศ  เเทรศร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงปวริศา  พรมมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมื่นสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายปัญจพล  ธัญรัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายปัณณธร  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายปัณณวิชย์  สีสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายปัณณวุฒ  ก้อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงปาณัทดา  เเสนประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงปาลิตา  แว่นตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายปีติภัทร  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงปุณณัฐ  สังข์รูป โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงปุณณิศา  เทียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงเปมิกา  ประวันเตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายเปรมศักดิ์  เหลาอำนาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายพงศ์พันธ์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 นายพงศ์ภัค  ขยันกัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายพงศภัทร  ไพสิฐธีรลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายพงษพัฒน์  พรมจีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงพรชนก  ไชยณรงค์พรศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มเจิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงพรพร  นุชวณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงพรรณมัย  แก้วคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงพรรัมภา  อยู่นิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายพลพล  พลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงพลอยชมพู  แซ่หว้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงพัชรพร  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายพัทธดนย์  เรืองเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายพิภูษณะ  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงพิมพิสา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายพีรพัฒน์  เรไรวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายพีรวัส  สีสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงเพชรตระการ  เเสนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวฟ้าลดา  คุ้มคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายภัทรชัย  เฮะอิชิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายภัทรไชย  อุ่นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายภัทรดนัย  คดขวาน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงภารดี  ศรีมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงภาสินี  สมโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายภูดิท  รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายภูบดินทร์  ฉลองชัยตระศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายภูมิณภัทร์  ปัญจไชยวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายภูมิอภิรักษ์  เกื้อเผือก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายภูระพี  ฉลองชัยตระศักดิ์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายภูริภัทร  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงภูสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงมนัดดา  จันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายมาร์คูส  ครั้มป์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงเมษา  พะตะวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงยศวดี  หุ่นปาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายยศวร  พิกุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายยิ่งยศ  คุ้มชื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงรชยา  รชยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พรมวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายรอซีนคาน  ปาทาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรสำราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงรัญชิดา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายรัฐธนนท์  ฐิติพัฒนภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงรัตติญา  เหล่าบุญมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงรัตนนารี  พราหมณ์เเก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงรามิล  เส็งเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายวงศธร  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงวนภรณ์  เรืองระยนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 นางสาววนิชกมล  รัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายวรปัญญา  ขจีเจริญกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงวรรณพร  บำรุงคีรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงวรัญญา  บุญศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงวรัญญา  ศุภกิจเจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงวรัทญา  เชื้อฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงวราภรณ์  กาสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายวริทธิ์  อยู่สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงวริศรา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงวฤณดา  ทิพธีรธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายวสันต์  สายญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายวัชรพงศ์  ศร๊หะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายวัศพล  โพคาทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงวิมลสิริ  อาจนาฝาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงวิรดา  แสงล้วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงวิไลรัตน์  แซ่เถา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายวุฒิเดช  มิตรประชาชน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายศรรวริศ  พรมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวศรวิษฐา  คงเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงศรีสุรีย์  บำรุงกุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายศวัส  นามวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายศิรสิทธิ์  ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงศิริพร  ปรักมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงศิริรักษ์  มะโนขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายศิวัช  กองเตย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายศิวัช  แก้วเสมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงศุทธนุช  รังคสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายศุภณัฐ  ผึ่งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ภพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายศุภวิชญ์  พุฒกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดเที่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงศุภัชญา  รอดพูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธนิตย์ธีรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธวิธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนทน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงสาริศา  คุ้มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายสิทธิเดช  ปานนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายสิทธิพล  มั่นคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายสิปปกร  โวหารลึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายสิริรัตน์  เพชรอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายสุทัศน์  อินทร์สอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงสุธาสินี  สุงแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงสุพรรษา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายสุพศิน  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงสุภัสสร  พรานป่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงสุภาวรรณ  หิรัญคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงสุรีพร  พูนอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายสุวพิชญ์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายสุวิภัค  พัฒนดำรงกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงโสภิตนภา  คงเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  ปานดวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายอชิตะ  โพธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายอชิรวัฒน์  พุทธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายอดิศักดิ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายอนิวัฒน์  จำรูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายอภิรักษ์  คำทิ้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายอภิวิชญ์  มงคลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายอภิวิชย์  ชัยรัตน์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงอภิสสรา  กระบวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์หงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงอรปรียา  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายอรรถพันธ์  คงไชยโย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายอรรถพันธ์  ธรรมอาสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นางสาวอลิสา  นีเเมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายอวิรุทธิ์  จันกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายอัครปัตถ์  คล่องขยัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงอัมพิกา  บุดดาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายอัศจรรย์  นริศราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายอัสนี  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงอาภาพัชร์  ธำรงอรรคสูรย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวอาริสา  ไชยเลิศรินภัทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงกฤติกานต์  พูลสวสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายกวิน  เตชกิตติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงกวีณา  เหิงคำแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนดำรงกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงกัณญาภัท  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงกิตติพศ  เดชกิตติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงกิรติรัตน์  ท้วมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงกุลปริยา  ตาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงกุลปริยา  ต่างใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมกามินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงเขมรุจิ  สีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายจิราพัชร  วัดสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายชวินทร์  หลวงนิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายญาณวุฒิ  พังคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตียากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงฐิรดา  ตรีสุวรรณพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงณทิพรดา  อรุณธนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อัศวะธรรมวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงณัฐฐาวีระนุช  ทาระธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงณัฐนันท์  พุฒกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายณัฐพัชร์  พลสีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์แสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายณัฐภูมิ  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงดวงฤทัย  แถลงกัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายดานิช  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายเตชพัฒน์  ประวันโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายธนวัฒน์  มุระดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงธนัชพร  หุ่นภักดีวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายธนากร  แซ่จิว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  เขียวขอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงธัชญา  ถิรรุจธนพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงธัญจิรา  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงธันย์ชนก  รัศมีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายนนทกานต์  จินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายนนทภพ  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงนภัสปพร  มีชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงบุญนิสา  ทับคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายปภังกร  สังขะเลขา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายปราชญา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญช่วย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงปรียาภัทร  สายแขม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงปัสนานันท์  งามเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงปาริตา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงเปมิกา  ภูกองชนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายพชชย  กิจอุดมวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายพลกฤต เดเมี่ยน  คอลลินสัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงพัชรา  สิริหาญประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายพิชญ์  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายพิชาภพ  อรุณผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงภคภรณ์  แก้วเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงภัทรจาริน  เสียงไพเราะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงภัทราพรรณ  หลวงวิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงภาพิมล  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายภูชิสะ  โพธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายภูริภัทร  แสวงรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงมาดิน่า  ฟารร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายรชต  พุทธวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายรชานนท์  นาคบุตรศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายรัชชาพงษ์  แก้วเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงรัญชิดา  มั่นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงรุจิกานต์  ปานโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงวรวลัญช์  เสนารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงวฤณภัส  บญยินดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายศิริพงษ์  มีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายศิริภูมิ  เริงวิจิตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายศิวัช  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายศุภณัฐ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายสกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงสิริกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายสุกัลย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงสุชญา  บะคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงสุพัตรา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงอนงค์พรรณ  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงอนันตญา  มหารัชตะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายอนุกูล  อุ้ยมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงอวิกา  ยอดมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายอัครินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงอัญชิสา  พฤกษะวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงอาภัสรา  มณีกันตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงอารยา เอเลน่า  อันตัวล์เนตเตอ นีแมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายอินทุสุดา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายโอลีเวอร์ แดเนียล  นิโคลล์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายกฤตชรินทร์  ภูทองเงิน โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กชายกวีวัฒน์  แย้มศรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กชายชัชพล  วังคีรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงญาดา  โสภา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กชายฐิติเดช  คำคูณ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงณภัสพร  สีหะวงค์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งทอง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีโภค โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กชายณัฐภัทร  ปานคำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงณัฐวดี  ชายเรียน โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงณิชนันทน์  คงคา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงธัญญชล  วุฒิธรรม โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กชายนนทพัทธ์  ชาญเวชศาสตร์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วคง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงปพัชญศิริ  มาตา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กชายปัณณทัต  แก้วดวงใน โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงปารีญา  เสือราช โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงพิชชาภา  คำมิ่ง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2041 เด็กชายภูมิธเนศม์  ยอดเละ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2042 เด็กชายเมธา  สว่างโลก โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงไมยา  ฮินยาเนฟวิช โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กชายโรจน์ประสิทธิ์  สนิมค้ำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2045 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงกล้า โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2046 เด็กชายวรดร  ปิยะพันธ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงสิรินทร  ทองคำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงสุชานาถ  ศิริแข็ง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีอ๊อต โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กชายอัครพล  พึ่งศรน้อย โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุภชัยปัญญา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2053 เด็กชายอัษฎายุธ  วังคีรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงอิสริศา  ช้างสะอาด โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงกชพร  หาญสมบัติ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ปิ่นปัก โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายกฤตเมธ  มูเนียนดี้ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงกฤติพร  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงกฤติยาณี  อิงคนินันท์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงกัญญารีล์  ทองสุข โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กันดา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงกันตภัทร  ราชวงค์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงกันติชา  พรมสวย โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงกันติมา  นาคคำ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงขวัญกมล  เทพวงศ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงขวัญชนก  ปาคำมา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายจีระศักดิ์  กัดเขียว โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงชนิดา  ศรีเทศ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงชยานันท์  คำดี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายชวิน  ปิยะพันธ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงชาลินี  สกูกอลล์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หนูสลุง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงธนัชพร  สือขุนทด โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายธรากร  วุฒิธรรม โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายธีรปรากานต์  ลาโคตร โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายธีระดลย์  เหวิจิตร โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายธีระพงษ์กิตติ  แสงสีดา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงปพิชญา  คำเบาะ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงปภาวี  สุขประเสริฐ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงเปรมมิกา  มณีวงษ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงพัชราวดี  แจ่มผล โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายพัทธดนย์  มูลหอม โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงพิชชาภา  ปราบปัจจา โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงพิชญพัชร์  ษรจันทร์ศรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายภาณุวิชญ์  คำเสม โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงภูมิญาริลามา  ภูมิบุญศิวิไล โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายมัฆวาล  กุดดี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายวรเมธ  เจริญสาร โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายศุภวิชญ์  ร้อยทอง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงสิริวิมล  ซ่วมเชียง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกำพร้า โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิมทอง โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงสุพัชรธิดา  ศิริวรรณ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงอัจฉราพร  สุขศรี โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วแท้ โรงเรียนโฆษิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงกชพรรณ  เพชรมล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2099 เด็กชายกฤช  คุณเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กชายกฤติเดช  ลิ้มศิริชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงกฤติมาปธานิน  เปรมกมล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุพรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงกัญญาภัสส์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงกานติมา  บุญสมปอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2105 เด็กชายกิตติพงษ์  มาวงค์เดือน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กชายกิตติพิชญ์  มีแสง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2107 เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็งกระโจม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กหญิงจินดามณี  จันทร์ชื่น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่มแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2110 เด็กชายเจษฎา  คำดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กหญิงชญานันท์  ประดับมุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กชายชนรัตน์  จันทร์เอ้ย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2113 เด็กชายชนาธิป  ทองดอนเกรื่อง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2114 เด็กหญิงชนิสรา  แดนเมือง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2115 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญภาพ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2116 เด็กชายชัยสวัสดิ์  ยมจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2117 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หรุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2118 เด็กชายชุติพนธ์  ปุยฝ้าย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2119 เด็กหญิงญาตาวี  ทองปอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสิงห์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กหญิงณภัทร  จงภักดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สาทะราช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2123 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุนสงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2125 เด็กหญิงณิธิชา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2126 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญช่วย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2127 เด็กชายธนากร  ปัญจมาพิรมย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2128 เด็กชายธนาทร  ปัญจมาพิรมย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2129 เด็กชายธนิสรณ์  แสงอยู่ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2130 เด็กหญิงธรณิศร  บุญยองศิริกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2131 เด็กหญิงธัญจิรา  เอื้ออารีย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2132 เด็กหญิงธิชา  ศรีอ่อน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2133 เด็กหญิงธิญาดา  ขวัญใจรักษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2134 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลานอก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2135 เด็กหญิงนุจิรา  โสสุด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2136 เด็กชายปกรณ์  พรมสี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2137 เด็กหญิงปรัชญาพร  หน่อท้าว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2138 เด็กหญิงปวีณา  อาจยาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2139 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2140 เด็กชายปัณณพัฒน์  นิพัทธ์คุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2141 เด็กชายพงศพัศ  แก่นสน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2142 เด็กชายพงษกร  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2143 เด็กหญิงภิณฑิรา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2144 เด็กชายภูมิรพี  บ่อทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2145 เด็กหญิงยาวิษฐา  โพชะราช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2146 เด็กหญิงรุจิสา  พรหมเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2147 เด็กชายวชิรวิทย์  นาทองคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2148 เด็กหญิงวรกาญจน์  ทวีจุฬาวงศ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2149 เด็กหญิงวรรณวิไล  บุญเรือง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2150 เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกมล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2151 เด็กหญิงวรวรรณ  ชนชี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2152 เด็กหญิงวรัทยา  การดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงวรัทยา  ทศรักษา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงวันทนาพร  วิมุขตระกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กชายวิชิรายุทธ  คลังเขษม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2156 เด็กชายวีระวัฒน์  วงษ์สมศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กชายศรันยพงศ์  จอมวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2158 เด็กชายศวัสกรณ์  แดงด้วง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงศิรดา  ลี้สกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2160 เด็กชายสรวิศ  เสนสม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2161 เด็กชายสิทธิชัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2162 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมไหมทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2163 เด็กหญิงสุชานาฎ  หมื่นหาญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2164 เด็กหญิงสุดธิดา  แก้วท้วม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2165 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ปิ่นสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2166 เด็กหญิงสุภาวิณี  นุตโยธิน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2167 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่บิน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2168 เด็กหญิงอนุสชา  ยอดบุญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2169 เด็กหญิงอำภาศิริ  เกิดสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2170 เด็กชายอิทธิพันธ์  จันทนป โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2171 เด็กหญิงกวินนา  กันยาประสิทธ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กหญิงเกวลิน  ทับเสือ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กหญิงขวัญข้าว  คล้ายแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กหญิงจณิสตา  กุลเกี้ยง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กหญิงจิรภิญญา  ขันทองคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กหญิงจิรวดี  บุญสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันเขียน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กหญิงฐติกร  ตื้อยา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กหญิงณัฎฐกฤตา  แสงรัตน์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงติณณา  คำไวย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กชายธนกร  รอดมา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กชายธีรภัทร์  ชัยบุตร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายธีระพัฒน์  วงษ์ศิลา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงนฤมล  เชาวลิตตระกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กหญิงนัทธมน  คงเกิด โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กหญิงนันทนา  เพ็งสลุด โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงนันทพัทธ์  คำจำปา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงน้ำทิพย์  วินทชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงบุษกร  พวงทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงเบญญาภา  วัชรเกียรติกร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายปฎิพัทธ์  วงคีรี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายผดุงเกียรติ  ประเสริฐสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงพลอยกมล  ปั้นโฉม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ดีสวน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กหญิงแพรวา  เมืองสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงไพลิน  เภตรา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มั่นโยม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  จันทรา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงรุ่นไพลิน  ถมยา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงรุ่นอรุณ  ศรีบัว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มเพชร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงวราภรณ์  แหวนเงิน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงวันวิสา  แสงแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายวีรภัทร  รักษา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงศรุตยา  ด้วงกัน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญโส โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงศิริพร  บุญจาด โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันพอน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงสาวิตรี  เณรเจียม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงสิริกร  แสนดวง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กหญิงสุภัตรา  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พิมพ์พา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงสุมลธิดา  ธาตุจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงสุรัญญา  กมลรัตน์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กหญิงสุรารักษ์  เพชรแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กหญิงแสงดาว  จันทร์ชม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงอนันตยา  ร่องจิก โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กชายอรรถพร  อ่อนวัน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  กล่อมพันธ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงกมลพร  ธนากรพิพัฒนกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2224 เด็กหญิงกมลเมตต์  ทองเหลี่ยม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กชายก้องเกียรติ  ทุยคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงกัญพัชร  บุญเกิด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2227 เด็กชายกันตพงษ์  มโหฬาร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2228 เด็กชายเกรียงไกร  ปิ่นทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงจิตรวรรณ  เข็มด้วง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2230 เด็กชายจีรวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วัชรรัศมี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2232 เด็กหญิงชรินทิพย์  อ้ายเตรียม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2233 เด็กหญิงชาลิสา  เขตกัน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงฐิตกานต์  เข็มทิศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงฐิติมา  เสนาพิจิตร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรงาม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปรางค์ธวัช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายณัฐชัย  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2239 เด็กหญิงณัฐชา  ลุนศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2240 เด็กชายณัฐดนัย  ป้องชาลี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2241 เด็กหญิงณัฐพร  สีภัย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2242 เด็กชายณัฐพล  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คงทรง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2244 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ทิพยพานิชกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2246 เด็กหญิงทักษิณา  มาระวัง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กหญิงทีนาร์  เกลี้ยงเอียด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2248 เด็กชายธนดล  ประเสริฐ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กชายธนบดี  พึ่งเมือง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงธนพร  กาสร้อย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงธนพร  พระสว่าง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงธิรดา  โยศรีคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายนทีธร  สังข์ทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายนภัทรพงศ์  ทองยิ้ม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงเบญจพร  ขันแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2257 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2258 เด็กชายปฏิภาณ  สุทธิ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงปนัดดา  ป้องชาลี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กชายปรัชญา  ปราบปกป้อง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงปรียาดา  พุทธิเสน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงปลิตา  จันทะคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2263 เด็กชายปวริศ  จันทร์ทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงปัญญารัตน์  สาเลศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายปัญญาวุธ  โนนยะโส โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงปาริศา  เขาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กชายปิยวัฒน์  ผลานิสงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายปิยะพัช  เกิดสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงผกามาศ  อ้ายเตรียม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงพรปวีณ์  ยศปัญญา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงพรรณพัชนา  สมพร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงพรรภษา  สุทธิ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงพัชรีพร  ลี้สกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2274 เด็กชายพันธิตร  อรรถาวีย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2275 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สว่างยิ่ง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2277 เด็กชายพีรภัทร  สุขจาด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2278 เด็กหญิงฟ้าใส  บุตรตา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงภควดี  จันดากูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงภัททิยา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงภัทราพร  งามสง่า โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงภูริชญา  พรหมบุตร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงมลิวรรณลักษณ  ท้าวขรรค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2284 เด็กชายรัชตะ  สุดสวาท โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2285 เด็กชายรัฐนันท์  เอมรักษา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2286 เด็กชายรัฐศาสตร์  อิ่มแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยทร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงวรรณพร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงวรรณิดา  กิจอรุณกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กหญิงวานิศา  ศรีบัว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงวิชญาพร  เหวชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2292 เด็กชายวีระ  นาคสุข โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2293 เด็กชายศตพร  เสนสม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงศรีประภา  แยบเกษตร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงศศินิภา  ขันทะคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงศุภสุตา  สวนดอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพหน้า โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2298 เด็กหญิงสุนันทา  สินหมั่น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงสุภาวิกา  คุณาวุฒิตระกูล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2300 เด็กหญิงสุภาวิตา  เลื่อนยศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงอัญชิสา  คงเปี่ยม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงอารียา  มาอุไร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2303 เด็กหญิงอาวัล  สำราญจิตต์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงอุรวสา  ครุธจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม