รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคณัฐดา  ธรรมนนทิกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรกร  สมรมิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจีรนันท์  อุทัยธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายชนม์ชนก  สกุณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนิดาภา  พลยมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณมณ  กนกหิรัญธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ส่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐกานต์  ตึกพราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐท์นารี  มณีสิริกาญจนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนุชสรา  น้อยเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปันนา  ขันทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์จุติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพิตตินันท์  น้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิริยากร  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นอุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทรมน  พรมสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวรพล  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวัชรพงศ์  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศิริพรรษา  ม่วงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงออมสิน  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกรองเกียรติ  กานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกษิดิ์เดช  จุโฑปะมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  สังข์ลาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายคุณาสิน  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจันทราพร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิตตานันท์  มหาเจริญสิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชญานิน  เนียมเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชญานิศ  วาปี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชนะสรณ์  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชัยธัช  โพล้งละ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณฐกชกล  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณพวรรธน์  ทันสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัชชา  อ้นดิสถ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายดรัณภพ  นนท์นภัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงทิวาทิพย์  เตียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธัณญสิริ  เฟื่องฟุผดุงสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธีรภัทร   แจ่มจำรูญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนนทกร  แดงประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์เลขา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนพกร  แดงประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามปักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปิ่นเพชร  สวาทสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพชร  ฉิมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพรเกียรติ  สุธาภราเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพีรดา  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ญาณโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัคธีมา  ดีเซ็น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภูริชญา  ปราณประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภูริณัฏฐ์  เนียมแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงมธุรพัจน์  คงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายยิ่งคุน  กังวล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายยุทธภูมิ  เทศยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวชิรวิชญ์  วีสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรพร  อักโข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรัชยา  โฉมเชิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศรีสัจจา  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วคัลณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสิรจิรัฏฐ์  บุญมาธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุธินี  จั่นศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงแสงแห่งฟ้า  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอาภัสรา  โรจนวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายกฤติณัฏธ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งส่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งส่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงคุณามัย  พัชรานุกูลการ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจันทรรัตน์  หลินบุตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิราพัชร  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายชยพล  เจริญสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียนรู้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายชัยภัทร  ทองสำนุึก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาณิศา  เชื่อมรัมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงญาดา  อุดมสุด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายณฐภทร  ทองเงิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผื่อนพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนหอม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐนพิน  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปุณยภัทรากรกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายเดชัส  เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเตมิสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงทอฝัน  หนังสือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธนกร  ชนมนิัส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนพร  ผิวขำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญพร  อินมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญพร  เนตรน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธิปก  รองพินิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนิติธร  ปรีดีศรีพิพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายนิธิศ  ใจชื่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงเนื้อแพร  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายบัณฑิต  พุ่มไสว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมโส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปณิตา  ฤทธิอินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปพิชญา  เทียมอุทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปวริศา  อนันตศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปัณณธร  สระทองจุติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพรณภัทร  ช่วยบำรุง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จันทร์ตรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพรษิตา  เพิ่มนาค โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชชาภา  พลายแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิลงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรภาคย์  ป้องกัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ม่วงเสม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายภรัณยู  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงภิญญดา  แย้มปลื้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายมนต์เขตต์  เปี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรมิดา  สายทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายรัชพล  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงลลดา  วรเดชทวีสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงลักษมน  บุญคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงลักษิกา  ติดสุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายวงศกร  ต่วนศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองหยาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศลิษา  ประกอบพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายศุภกฤต  อมริต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายสรกฤษ  ดวงสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพิ่มทองมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายสุธนัย  ทางทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุภัชชา  นามมั่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอริสรา  นฤภัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอริสา  นฤภัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายอัครวัฒน์  สุทธิภูมิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายกร  กราดกลิ่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤษฏ์  แสงแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ตาผา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายก้องภพ  เกตุสิงห์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญชพร  ผ่องน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกิตติธัช  แสงสวัสดิภากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกีรติ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกุลปรียา  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิตรลดา  บูรณารมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชนิกษ์นิภา  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มรักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชาลิสา  ทองจันดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  พุทธรักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อังสพัทธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองสัมฤทธิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐศักดิ์  ทองมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงทิพย์เนตร  จันทร์เปล่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนกฤต  หงวนศาลา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนวิชญ์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนิดา  เทียนลี้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธัชกร  อรุณเดชาชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธิติวรรธ  แสงดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพูลมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายบุริศร์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปพิชญา  จงดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปภาดา  นักเบศร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปราญชลี  อบแย้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปริญ  เหล็กแท้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปรียาภา  จินดาไทย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปวริศา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์เกษร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายผาเพชร  สุขเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพชร  บุญส่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัณฐ์ฐิช  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภิงคารวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชชาภา  กตเวทิตาวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดุรงค์ธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพิรชัช  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภาสกร  กรกุม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภาสินี  ชวนอุดม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรชต  เงินศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวรพล  ยิ้มศรวล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรพิชชา  รอดเกลี้ยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรวีร์  โพยมรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวัชราวลี  จำปาเต็ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศศิมา  กรกุม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศิลาฤทธิ์  หนูแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิตางคุ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกคริ้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุภัชญา  ไวยพงษ์ศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสุวพัชร์  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสุวิจักขณ์พล  ผาบุญมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอัทธยา  แดงยิ้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอารียากร  ทวีสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายคชภู  ชัยศรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายชนาธิป  แก้วกมล โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธนพร  อ่อนเอื้อน โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายปวร  แย้มสรวล โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพรชนก  หนุนอุดร โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงมนัสฐา  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายสุรวีร์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายกฤษปฤณ  สุวพรหม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงฐิตารีย์  ขันทอง โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายไตรภพ  บุญธรรม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนาภรณ์  งามขำ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพอเพียง  พนัสพาชี โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวราลี  ภูรัต โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอัจฉรา  อรัญพันธ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปัณณวัฒน์  อิงค์ปัญจลาภ โรงเรียนราฎร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายพชร  พงศ์ไพศาลศรี โรงเรียนราฎร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกชภัทท์  จันทร์มาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกนกเกษ  เจือหอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกนกพร  หมายนำกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายกิตติภูมิ  กองแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายจิรภัทร  หัตถกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชนิดาภา  ระย้าย้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายญาณสิทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  สุขแจ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐภัทร  ดิษฐ์ประดับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายติณณกร  วนาธนะศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายเตชินท์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายธนกฤต  อุดมขันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธนาธิป  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายนิติกร  มากมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนิพาดา  เตียวรุ่งเรืองสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปวริศา  ตันสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายปวเรศ  ช่อดอกไม้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญมีโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายพิภู  บุญกอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยรัมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงมณิทฐ์สรา  ทองเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายรตรธร  มาแผ้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายวณิชย์  คลับคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายวรัชญ์  สิงห์โต โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายวีรภัทร  สันติขจรวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณเทพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสมิตตนันทน์  โชพิกุลโย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายสิทธินนท์  บุญมั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายสิรภพ  น้อยนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสิรินุช  สุวรรณปราโมทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอกินันท์  ศรีธัญญแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอภิสรา  บุญมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายกฤติณ  บางแค โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงสัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกิตติชัย  ไยซี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงขวัญอุษา  นุชพันธ์ุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายคณุฒน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายจิรภัทร  แสงเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนาธิป  จัตตุพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชลกร  ธรรมวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายญาณพัฒน์  แผลงศราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงถิรพร  ปานรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธัชพล  พุ่มพวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธัญยธรณ์  อุสาหะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนฏกร  ซื่อตรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนนฐภทร  ภักดีเสมอ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนิรุชา  พงศ์เกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รักษาชล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเบญญาภา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปาณิศา  เกิดจิตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุขใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพีรยาพร  ธีระองค์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเพชรไพลิน  สรฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงแพรทองธาร  ด่านสุขณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลาหภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงรวิพร  คำหริ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงราชาวดี  ราชวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงลลิตภัทร  นาคบุบผา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรรษมล  มิตรประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวีรยา  เชื้อเพชร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศุภิสรา  ประทุมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสตรีรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสพลกร  ลำดับวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสโรชา  สุ่มอ่ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุทธินันทกาญจน์  ปิ่นปี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอทิตยา  มาคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอมรมาศ  บุรุษภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอรอุมา  เกิดโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัญชลินทร์  อ่วมพราหมณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอัฐเศรษฐ์  เรืองสุุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอิทธิศักดิ์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเอกศรัญย์  ชาติทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกชพรรณ  ขาวนวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกมลรส  กันกง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายจิราภัทร  ช้างพลาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โปศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายณฤชล  ไม้แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณีราชา  วิทูประพัทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายตุลยณิช  กนกโชติยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธนกฤต  คชกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธนกฤต  จันทร์แสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธนภร  มีบุตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายธนิสร  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธัษษร  ดวงเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายธีร์ธวัช  ประเสริฐบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงบุณยพร  สุนทรรังสรร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพรนภา  เย็นเปรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพรวรพฤนท์  ศรีพลอย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายพีรเวธน์  ธีรการย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายภีรพศ  ทองขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเมทินี  ช้างน้ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวศินี  แสงมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงวิลาวัณย์  กริชเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายศรัณยพงศ์  พุฒเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายศิวกร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอนัญพัทธ์  สมบัติทวีพูน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แย้มถนอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธีร์ธวัช  ทองเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ผลห้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเตชิตา  เลิศนิรันดร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายทินพันธุ์  คุ้มพงศ์โชติกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธนารีย์  ศรีสุกัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรชนก  บุญจงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพศิน  ประสาททอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มาเปี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิชามญช์  แตงอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพีรวิชญ์  ชัยอารีราษฎร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภควดี  ประเสริฐศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศศินา  อ่อนสำอาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอภิชญา  วีระไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอรรถกร  อานามวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอรุโณทัย  อยู่เย็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นไธสง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อ่วมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายรัชชานนท์  อุฬารวิริยะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศันศนีย์  ใจซื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม