รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงณัฐณิชาร์  ตันตุลา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณัฐนันทร์  สามงามเหล็ก โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายพงศกร  พรหมจารี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงศิรภัสร  อุ่นคำ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายศุภวิชญ์  การะเกตุ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสุพิฌชาย์  ยี่วังตะกู โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายอดิเทพ  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์สารีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกุญช์ณิฌา  โพธิ์ปี โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรัฎฐ์  โชติสุข โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพทะทรง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อมรบัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเตชินท์  บุญคง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนพล  จันทร์ต๊ะสุริน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรภัทร  ชื่นสนุก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนพเดช  ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปัญญา  มีสา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฟาติมา  รั้งท้วม โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุพีรณัฐ  มุสิกร โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติชัย  แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปุณยนุช  มั่งแดง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทับอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุกฤตา  รูลา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสุภัคสินี  จันนา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเจนจิรา  มาเวหา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปวริศา  น้อยเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงศิริวรรณ  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอโรชา  ทองเครือมา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกนกพร  ขุมขำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายกรวิชญ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นายกิตติพงษ์  สวยงาม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจินตนา  ยาจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายจุลดิษฐ์  ศรีฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชนกาญจน์  เผือดนอก โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวชนาพร  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชูวิทย์  ปูจิปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงญาวิภา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวณัฐริกา  ทาสีดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายทิชานันท์  สุขตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธงชัย  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนวัต  ดีป้อง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายธีรสิทธิ์  สีลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนพรัตน์  ทองจันดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายนรงค์ศักดิ์  อินปัน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนริศรา  ป้องคูหลวง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายนฤพล  อ่อนนาเมือง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนฤมล  สีลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนิภาภัทร  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวปฏิพัทธ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปฏิภาณ  นิวงศา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพรณาวรรณ  บุญติ๊ด โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายพฤษธิชัย  คงอ้วน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพลอยนารายณ์  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายพิษณุ  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภูมินทร์  ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวมนัสนันท์  สุขตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มั่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายรัฐฑกร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายวีรพงศ์  กรมโนนไทย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศกุลตลา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงศีวาพร  ทาสีดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายสิทธิชัย  เสนานุช โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรศร โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวสุวิสาข์  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายอนุสรณ์  เกตุพุด โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกรรณิการ์  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัลยธนารีย์  โฉมสุข โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสไพศาล โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายฐิติวัฒน์  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนวัฒน์  ช้างลอย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธนาพร  อินปัญญา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธเนศ  ดิษฐ์บ้านไร่ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญพิชชา  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่ำพรม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนพรัตน์  โคกน้อย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุนแก้ว โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปรมัตถ์  มูลติ๊ด โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายปรากฤต  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงไปรยา  อุ่นพรม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัชริดา  อยู่ทิม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพิพัฒน์พล  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพุฒิธร  พรมมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทาสีดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภักดี  ศรีฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัคญาดา  ทองแดง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภัทรธนพงษ์  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัทรธิดา  อาจสุธรรม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมาลิณี  ลาสม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมินตรา  สุขโอ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะนามะทัง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวนิดา  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวลิดา  เงาะงาม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวลิตา  เงาะงาม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุวภัทร  คงอ้วน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอดิเทพ  พระสมิง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอภิชัย  ขาวผ่อง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอภิชาติ  ทองราช โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายกล้า  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิงชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายเจษฎากร  อยู่หลัง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชญาดา  สระทองน้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนาภา  จันดวง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายชยพล  คำพัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชรินรัตน์  ขำนาพึง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณิศา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทะลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายทิณวงศ์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายธนวัฒน์  อินทะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนวันต์  หล่อสินชาติ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธนาดุล  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธีริษรา  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปราณปรียา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายพัชรพล  สุขยอด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพิธิวัฒน์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทราภรณ์  การะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงโยษิตา  มาเร็ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรัตนากร  โตหอม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปางาม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเวณิกา  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายศิริคล  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศิริประภา  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศิริวราณณฑ์  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายสิทธิโชค  หนูพินิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสุรชัย  วิทยลาภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายสุรเดช  วิทยลาภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายอธิวัฒน์  ใจผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอภัสสร  นิลาทะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอภิชาต  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริสา  บุปผาสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกชนุช  แสนลาน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นกยูงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกุลชา  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายเกียรติชัย  แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงขวัญกมล  บุญสอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อาตมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายคงคา  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายคามินทร์  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจักรตรา  สงศิลาวัต โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจักรินทร์  บุญมโนรัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจันทกานต์  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจามร  มหาการเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนน้ำอ่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจุฬารุ่ง  สังข์พรม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแสงเพชร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชนัญญู  แสนลาน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนันธร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนินาถ  สุโคมุต โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลลดา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชวิน  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชุติพนธ์  อุประ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายฐิติโชติ  รัตนากร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐชนก  กวมอำไพ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐพัฒฑ์  แสงจันดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายดนัยกฤต  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายดนุนัย  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายดาราศักดิ์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงทิวาวรรณ  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนกร  แซ่หลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนโชติ  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนพันธ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนวัฒน์  ทองปลิว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนัญชัย  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธีรธวัช  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีระภัทร  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนนทกร  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนพเก้า  บริหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนพวัลย์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนราธิป  จันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนัฐพงศ์  อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนันทวัฒน์  ทัพเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนาวิน  สิงคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนิชานันท์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายบูรณ์พิภพ  คชมาตร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเบญจมินทร์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปฏิพล  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปรัชญาภร  รอดพ่าย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปัณณทัต  ธงกระโทก โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปาลิตา  กาศสกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปิ่นฐิชาภัคร  คณะใน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปิยอร  กุศลประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปิยะโชค  ไชยพยอม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปุณญพัฒน์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพรชัย  อาตมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพรทิพา  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพรพรรณ  แสนแทน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์อำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทักษี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพิชธวัช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชามญช์  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพินิต  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิราวรรณ  พลายสาร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพิษณุนราช  อินทสโร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพุทธิภาส  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายโพธิกร  แรงคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายไพโรจน์  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภริตพร  ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัทราวดี  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภาณุพงษ์  คำทา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภาณุวัตน์  มีใจดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงมนชนก  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงมลชญา  ดีโก้ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายมังกร  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรติกร  แก้วปิตา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงลลิดา  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรภัทร  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวรวิทย์  ลมลอย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรัชยา  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวิภาวดี  ปางาม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยอ้าย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวิศรุต  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวีรชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวีรภัทร  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศรัญรัตน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศรีวิภา  พิเชียรนรการ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริสุดา  วิระพัฒ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภกร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภกิตติ์  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสรพัศ  อินทรมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสรยุทธ  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิทธิพล  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุชานันท์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสุธิวัช  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุเมธ  การคิด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอนุชา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอนุภัทร  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอภินันท์  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอัยการ  ดีธงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอัสนาวิน  พงษ์โชติภาคิน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอิสระ  โม้อ้วน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกิตติพศ  คมเหล็ก โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ช้อนศรี โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจีระพรรณ  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนภัส  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายปฎิภาณ  พัดเพียเมิอง โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายสุรศักดิ์  บุญทองดี โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกิตติพงษ์  พรมภาพ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงโชคธินันท์  มั่นเมือง โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายติณณภพ  อินทร์หน่อ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พิมพา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรสรินทร์  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวันมีชัย  สุขพิมาย โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญญาพร  อุดเรือน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายกิตติกวิน  สุขสุดา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงจามิกร  กาวี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงจิณณพัต  นุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธนาคิม  สุขแสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนูรอิซ่าห์ อูมมาอิร่า  บินยังยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงเนตรชนก  กุนเสน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปริญากรณ์  สนกันยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปาริตา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ลาด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายพิชิดชัย  วิไลวรรณ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายวุฒธิชัย  ทองก่อ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายศิวะ  ประกอบบุญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสายธาร  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสุจิณณา  สุมงคล โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายสุทธวีร์  มาบุญลือ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาเกิด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอรอุมา  เตจ๊ะปุ๊ด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอริสา  จันจุติ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอังคณา  สาลี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายอูมมาร์ อิสวรรณดี  บินยังยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายกฤษฎา  กันสี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกฤษธรณ์  เพชรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายจักรี  เทินสะเกษ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจินดารัตน์  เพชรจิ๋ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายณัฐนากรณ์  แพทย์เกษร โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธิรศักดิ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธีรพงษ์  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนพเก้า  จินคง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนิตยา  มีรอด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนิรมล  บับภา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายรพีภัทร  พิงไทยสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงรังสิมา  กองจา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศศิวิมล  สมอคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสราวุธ  ผาลา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกันตโชค  ขวัญชื่นใจ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกิตติพงษ์  นาคคงคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจิรายุ  สายนำพามีลาภ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเจษฎา  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธีภพ  อรอ่อน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำมา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปรเมศวร์  ทับทะ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์โต โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพัชรพล  สนกันยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญรูป โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภานุวัฒน์  นามวงศา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสิทธิกร  จุดวิสัย โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอนุชา  สุวรรณ์ดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอาทิตย์  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤต  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีบุญ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงฐิติพร  สุดสงวน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายตะวัน  เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายธนกร  อุ่นพรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายธนาธาร  ราชานุวัติ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงธัญชนก  คุ้มวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายปรีติ  มุ่นเชย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีบุญ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายพรพิพัฒน์  จีนภักดี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพรพิมล  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายภูผา  กองเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายรพีภัทร  ไททะนุ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายศิริโชค  อินต๊ะชัย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอภิชญา  ทองรอด โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกนิษฐา  สงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายกฤษฏยศ  ทองเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกษมา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญภักดี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์โหล่น โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกัลยากร  ป้องแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงการะเกตุ  ด้วงนาค โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายจิตนวัตร  บางศรี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจิรนันท์  อุ่นไพร โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายจิรพัฒน์  อิ่มชม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงจิรัชญา  บางศรี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายชลธี  อุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงฐิตินรี  คชมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฎชญา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท้าวจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฐพล  ปิกรอด โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายดุสิต  อิ่มชม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายตันติกร  จงไกรจักร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายเตชินท์  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์คง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายทวีศักดิ์  นุชนารถ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายแทนคุณ  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธนโชติ  เจริญภู โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนพนธ์  แก้วสีทอง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธนวัฒน์  ม่วงเงิน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนากร  ทองเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุกันทา โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธีระพัฒน์  คำบุญเกิด โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนราธิป  เอี่ยมโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายนฤสรณ์  อิ่มชม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายนวพล  ขวัญแสง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายนัฐพล  อุ่นพรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายนัทธพงษ์  สุวันรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนาตาลี  หมีดง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายนิติธร  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเนตรนภา  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปรีชา  หัตถา โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปัญญพัฒน์  ยุติธรรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปัทมา  กาใจตรง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปิยพันธ์  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปิยะดา  อุ่นพรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปุณณพัฒน์  พร้าโต โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพงศกร  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพรนภา  ดอนคำไพร โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพันธมิตร  หมีดง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพีรพัฒน์  ปานเกิด โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงเพชรดา  คงบาง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภคิน  มาดี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภัคพล  ด้วงนาค โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองมี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภานุพงษ์  พรมเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภานุวัฒน์  ลอยทับเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายภูมินทร์  พรมมาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงมาริษา  บางศรี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายยศพนธ์  มะอุเทน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายยอดดนัย  สอนจีน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงรัตน์ศิมา  อิ่มชม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายราเมศวร์  บุญเครือพวง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คชฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวรภัทร  อุ่นพรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวรัญญู  จีนภักดี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวสันต์  ดานุ่ม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวันชนะชัย  อุ่นพรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวิรัตชฎาภรณ์  บางศรี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศราวุธ  สิงโต โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศศิประภา  ตุ้ยสอน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายศักรินทร์  จาดสุข โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศิริวัฒน์  เดชบุญ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศิวัช  โพธิ์ปัน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บางศรี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสิปปภาส  หุ่นทอง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสุกัญญา  เซะสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสุทธิพจน์  มะอุเทน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิกรม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสุมิตรา  มาศิริ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอคิราภ์  ลอยทับเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ปาน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอนาวิน  พร้าโต โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอนุวัตร  ศรีพลลา โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอโนชา  ราชานุวัติ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอภิชญา  ป้องแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอักษราภัค  อุ่นไพร โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายอิทธิกร  กลิ่นเกตุ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายจิรพัฒน์  พึ่งเกตุ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรภัทร  อ่อนกำมา โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิรัสชญา  ยศคำแหง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเฉลิมชัย  ขวัญแสง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมสวย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายฐานัส  มะโฮงชัย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัตภูมิ  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเตวิช  นนทโคตร โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงทักษิณา  คุ้มอ่อน โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนกฤต  สุขชัง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนภัทร  สีนวลขำ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธราเทพ  สิทธิโชค โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปานเกิด โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเพชรรัตน์  เกิดช้าง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภัทรพล  อิ่มชม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภาวิณี  คชฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูริภัทร  อิ่มชม โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายราชวิศ  อินเสือ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายรุษจิโรจน์  เสนานุช โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงทอฝัน  ตันตุลา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายธนพัฒน์  สุขศรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงธนภรณ์  จำนงศรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายธนัทฐนันธ์  รัตนวิรัศมิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธิญาฎา  นอกใน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงธีรกานต์  วงลา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายธีรภัทร  วินะรงค์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายธีรภัทร์  ดวงไทย โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายนภัสสร  สารีบุตร โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายปพนสรรค์  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายปัญณพล  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันคีรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายภาณุกร  ชะออม โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายมีน  ทนหงษา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงรัตติกาล  ธนะคุณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายวรเมธ  สารีบุตร โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงวารินทร์  ไทยเจริญ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายวิชิตชัย  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวิระยา  แสงราช โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายศุภกฤต  มีโทน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุธีธิดา  แสงสีห์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสุพรรษา  ทิวาลัย โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสุวิมล  กุลทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงอภิญญา  โสภาพันธ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายอมรชัย  รังษัีรัมย์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
548 นางสาวจัตุพร  สารบูรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวชุติมา  แก้วรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธารารินทร์  นวลไสย โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์เสวก โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวเบญจมาศ  แสงราช โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายประสิทธิ์  หาญแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวผกามาศ  บัวเหมือน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายพงศ์สวราช  เกษาแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพัชรี  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายพิพัฒน์พล  ชัยอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายรชานนท์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงภักดิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวสิริวิมล  ระโส โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวสุดารัตน์  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายสุทธิพจน์  พรมวงษ์ซ้าย โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอาทิตย์  มั่นยืน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขำรัก โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่ำอยู่ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกันติยา  คงอินทร์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงชนากานต์  กาวิชัย โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงชนาธาร  คงเพชร โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชนิดาภา  ธูปเหมือน โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงชโลทร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายชัยภัทร  ประสงค์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโนนกอก โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงฐิติพร  สุกสอน โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายณบวร  เฉลิมศาสตร์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัฐธิดา  แตงน้อย โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายธนโชติ  รุจะโคม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายธนภัทร  มีทั่ง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายธนวินท์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายธนากร  เมืองเปรม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายนนทพันธ์  ดอนพิมพา โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงนภสร  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายนภสินธุ์  ภูต้องใจ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงนันนภา  คำรินทร์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนิชาภา  เปี่ยมสาย โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงปทิตา  พรมสีนอง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายปรวรรตน์  แดงเรือง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายปวเรศ  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพนิดา  สายทองคำ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายพลช  สุขชัง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายพัชรพล  โพธิ์งาม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพิชชานันท์  พานทอง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉิมไหล โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะคุณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายภาคภูมิ  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายภาคิน  สิงห์กวาง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายภาณุวิชญ์  คล้ายเขียว โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายภูตะวัน  รักแก้ว โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงราชาวดี  สุ่มมาตย์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายวชิรวิชญ์  อุ่นวงค์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงวรกานต์  มาขุน โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงวรรณิกา  หลักเพ็ชร โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีสถาน โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศุภกรณ์  สุรินทร์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายสุวินิษญ์  แตงกำเนิด โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายอธิศ  บุญอ้น โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงอภิสุตา  ขุนด่าน โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอรอุษา  อิ่มเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกรองแก้ว  ยี่ภู่พันธ์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวกัณฐิกา  อ่ำอยู่ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บรรยง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
614 นายฉันท์ทัต  แก้ววงษา โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรมา โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชนาธิป  นันโต โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตรมั่น โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงฐิดายุ  ไผ่งาม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฐณพิน  มาเกตุ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณัฐณิชา  สระทองสงค์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐดนัย  น้ำคำ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายณัฐภณ  สีหไกรย์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นายณัฐวุฒิ  บัวแก้ว โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพพันพา โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกิดทอง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปภาวี  นุ่มน้อย โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปวรา  เอี่ยมอาจ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายปาราเมศ  ทองอ่ำ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปุณกันต์  เดชนันทรัตน์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พันหลัก โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพลอยวรีย์  พันหลัก โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพิรญาณ์  ปรักมาส โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพิลาสินี  ทองเมือง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายภัทรวุฒิ  เงินศิริ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภีรนันท์  อินทร์ค่ำ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภูเบศวร์  สิงห์กวาง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายรติกร  บุญอ้น โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงรัฐนภาภรณ์  ท้วมหลุ่น โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายรุจิกร  ภาคภูมิ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายวรพล  ประเสริฐสิริสิทธิ์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์ตูม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวิมลรัตน์  จ่างโต โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิริยา  บุญญะ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศศิธร  สงฆ์ทอง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศิรประภา  พูลทอง โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศิลปกร  อ่องจริต โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายสธณ  สุรินทร์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วทองแท้ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุณัฐชา  บุญเอี่ยม โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุพัตรา  สีโนรักษ์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวสุรภา  เพชรลานน์ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวอธิชา  ไกรมนตรี โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายอนันดา  ไวยวารี โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอรุชา  จันทนากูล โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายัรัฐธรรมนูญ  พัดเปีย โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น