รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  ดอนเดือนไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษกร  ผลสุด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงสถิตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตพัชร  หนูจุ้ย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่างคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สมบัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิติพงศ์  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคณิศร  คำจัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรเมธ  อันอาจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรวัชร  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชนะภูมิ  อุ่นธง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายชนาธิป  ทองสุมาตร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชะบางาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชยุดา  ชิงชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชลธิชา  บุญยัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชลธิชา  ผ่องใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชวิศา  ภูกะบิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชิดชนก  โนนทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชินดนัย  อินทระ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชุติพนธ์  โพธิ์ศรีอาจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐานิตย์  เทียมอ๊อด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด่านแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนสี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐชยา  สู่ผ่าน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนขาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งญาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐพล  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐพัฒ  วรรณวาท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  กาวินคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐวุธ  สมปล้อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชากร  สุขเสิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายดนัย  บุญชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงดลยา  พาครุฑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงตรัส  ทวีสิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤต  รบศึก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพร  อิ่มอรชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนวรรณ  ธีราฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนวัตน์  ภูทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีธรรมมะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธัญชนก  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญชนก  สาดสี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมยอด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธิดาญา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธีรดนย์  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรภัทร  ลีศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัทร์  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธีราพัทธ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภษร  ป้านพลู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนภัสสร  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนลินทิพย์  โสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนลินวราห์  จันทน์มุณิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายนวัตกรณ์  มาชัยนาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายนัทกร  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเนตรชนก  บุดดาใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงบุณยวีร์  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยาแว่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปภิญญา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงประกายดาว  ดารา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธัญญะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปานตา  พรมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายเปรมปิติ  สารีคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพบพร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรชนก  วังคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรณภา  สุไชย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรพัฒน์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไหวพรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพัชราภา  สาระผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพิชาภพ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพิพัฒน์  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลัดนุ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิมพฤกษา  แก้วนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายพีรพล  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายเพทาย  แสงบัวท้าว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภรัคพล  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายภักดี  ร้อยพวง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายภัทรกร  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภาคิน  กันยุบล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภิควัตร  บำรุงขันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายภูริภัทร  พารารักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภูริภัทร  สายธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายมงคลชัย  กัมมูลลัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงมนพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเมธาวี  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายยูอุโตะ ธนบดี  อินนามิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรจนกร  คำฟู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายรชต  มีบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายรชต  เกตุรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายรติ  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายรัฐภูมิ  คำภูธร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงลภัสธวัล  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวริศรา  บุญตา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายวิทวัส  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวินิธา  ชาวนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศรัณย์พร  รุจิโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศิรดา  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายศิวกร  นิยมญาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายศุภากร  ใจบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิตา  ชัยโย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสิรินทรา  พิมดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุชลดา  จักรแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสุธาวี  รุนมอน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายสุพพัต  โปร่งจันทึก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุวิชาดา  สมิงพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอติเทพ  คำดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอรงค์กรต  วัลลิภาภรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอาภาสิริ  สามะเถื่อน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายกฤษดา  เกี่ยสมัครพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายจิรเมธ  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายจิรวัฒน์  สมจิต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาลศิริ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชนิกานต์  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชลดา  ศรีษะเดช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชัญญา  ภู่กองเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชัยณรงค์  ชาวป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงญาตาวี  คลังตอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มอรชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนะวงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวธัญญรัตน์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธันยธรณ์  อินสา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนนทพัทธ์  บานแย้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนฤมล  จันแดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนันทวัน  ขาวทรงธรรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเนื้อทอง  ศรีสวาท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวพรธีรา  วันทองสังข์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพิเชฐ  อัครถิรวัฒนกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวพิมพ์ณดา  โชติทวีวรพวศ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  จันทรงกรด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภคปิยา  จันทร์สุริย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายภาณุชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวมานัดจัง  เสตะปุตตะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายรังสิมันต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววราภรณ์  ป้อมสาหร่าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวันชัย  สุดแสวง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวีรภัทร  ผิวนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสถบดี  ผาตินาวิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสิทธิโชค  กล่อมดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวสุกัญญา  มิ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวสุพัตรา  ศรีวะเสาร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุพิชฌา  คงอยู่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวสุภาพิชญ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศิริประยงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอจิรภาส์  แก้วเกษศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอภิชญา  ปาดจัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอภิสรา  จันเครือยิ้ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกันตภณ  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกุศลิน  ทาษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายคริส  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิตรดา  เปรมกมล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจิรวงศ์  แสนสุทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิรวัฒน์  บำรุงศร๊ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐชา  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตินานพ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐพล  คำสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายทศพร  พรมวัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายทินภัทร  ทะริยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  อินทรปราง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนโชติ  ปคุณพูลสิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนดล  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนพัฒน์  ศูนจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนวดี  เจริญพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธนัชชา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนพภัสสร  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนาถจินดา  ขอหาญกลาง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนิติพัฒน์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงบุณยาพร  เข้มแข็ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปันยศิริ  สุวรรณโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพิษณุ  ผองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงมนฐกานต์  บุญแนน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลักษมี  ทองสีดำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรัชยา  พิมพู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวิวัฒน์  สระทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวิศรุษ  อยู่เบิก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศศิธร  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศุภานันท์  ใจเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสมิตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสลินทิพย์  พุ่มแพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุวิชญา  ท่าดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอชิระ  ชะบางาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอนิศรา  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอิทธิพล  ชานุวัจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกุลธิดา  ทับแผลง โรงเรียนบ้านโป่งปะ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนภัสสร  ชำนาญผา โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูหิรัญ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงเจนจิรา  นาลา โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธนภัทร  วังคีรี โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายธนวัฒน์  เสนานุช โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงนิชาพร  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นารี โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุพรรษา  เขาแก้ว โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงหทัยชนก  อาจบุ้ง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงจารียา  ชูหิรัญ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนียมเปี่ยม โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงน้ำใจ  ส่งกลิ่น โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายพีรพงษ์  ยางนอก โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ม.3 คณิต ม.ต้น