รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรโชติ  เขียวมี โรงเรียนน้ำดำ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิลารี  เหล็กกลิ่น โรงเรียนน้ำดำ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอัจฉรา  นาคนิล โรงเรียนน้ำดำ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรทวีเดช  สิงหเดช โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยา  บุญเรือง โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงศศิพิมล  แสงประเสริฐ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกชพร  อนุมาศเมธา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกชพร  แม่นลาย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกรกฤต  กันหา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมจิรา  สอนภักดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิดาภา  อรรคคะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนม์เฉลิม  คงเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติชญา  รอดกสิกรรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐชนน  ทองจำปา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยประการ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธูปชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐฐิฏา  ไทยเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงดวงกมล  โตสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเตชสิทธิ์  ดอนผิวไพร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธณัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  เพียงต่อ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนัชพร  โสมาลา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนิดา  อชิรประภัทร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนิดา  โฉสูงเนิน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธาดาพล  นาคามดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มพยอม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธิตยา  แจ่มสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธิติวุฒิ  อินทะกูล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภัทร์  นามไข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรเมธ  เอี่ยมเนตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงรอด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนารีรัตน์  อรรคราช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิศารัตน์  จุ้ยขาว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญศิริตระกูล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงประภัสสร  สุขศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปวรรัตน์  กลิ่นทับ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปัณณธร  คำแป้น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิ่นหทัย  พรหมสาธร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปิยภัทร  พาลวัล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปุณณภา  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพนมกร  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนกสิวิชช์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพัชรพล  แซ่ส่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพัณณิตา  จันดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพัทธ์ธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพันธกานต์  พลบำรุง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิมพิศา  โนรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเกลอ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพีรยา  คำดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภัทรพล  กิติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภาณิชา  ลัคนากาล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภารดี  นุชโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภาวินี  ทองพรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  ช้อยเครือ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเยาวเรศ  ธนสถาพร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงโยษิตา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงรพีพร  สนองคุณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรัชพล  ยศหงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวรรณะวิทย์  ห้อยพูน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวรัทยา  ทองอิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายวัศพล  อำนาจวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์นาค โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศราลี  มีภู่เพ็ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศิธร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสรชัช  รักสถาน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสรัลพร  เสายา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนลิ้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุภาวิตา  ภาคบุตรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสุรวัฒน์  อัศวคีรีรุ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายเสฏฐวิทย์  อินศีชื่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงโสภาวรรณ  แดงวัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอภิสรา  ขุมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอรปรียา  สมบัติทองใบ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายอัครินทร์  บุระดา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตั้งคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกนกพร  คนรักษา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกนกพร  บำรุงดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกนกรัตน์  แฝงสูงเนิน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกมลชนก  เกตุชะรา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกมลภพ  สังเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกรพินธ์  ใจวัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัดแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ดีอ่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกานนภัส  พวงแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกิตติพันธ์ุ  โสภณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเขมรุจี  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจรัสรัศม์  อินทรทัศน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจันทร์สวย  ชีพสุมนต์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิรโชติ  อินทุยศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรัชยา  คงคาลัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจีรทัศน์  จันทร์แดง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชญากาญจน์  แก้วมณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชญาภา  ศาลิคุปต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนานันท์  พรหมธานี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนิภรณ์  โกมลพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชยพล  รุ่งเรือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลดา  รักเรือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชาคริต  เหลี่ยมแฉ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชาลิศา  คันศร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายญาณวัตย์  คำเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเวียง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณฐกร  สาคะรัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณรงค์กร  รั้งท้วม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสุต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัชพิมพ์  คำกาศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หาญขำพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชเคียน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศักดิ์ดา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐนันท์  นุ่มเนตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐสิทธิ์  น้อยสถิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายถิรพุทธิ์  ซุนพุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนพร  บุญพรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธนัชพร  รังสิโยภาส โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธยานิจ  นาพุก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ประสงค์วีรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่คง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธาราวดี  ต๊ะปัญญา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีระศักดิ์  สุ่มสมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนครินทร์  คงหนู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนภสินธ์ุ  บุญเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิภาภัทร  กุนเกียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงบุญฑริก  สังข์แสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุษยา  ช้างงาม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเบญญาภา  คุณมี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปรัตถกร  ไกรราช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปัณณธร  อ่ำทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปลื้มวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปิยพันธ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุณยาภา  สุขเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเปมิกา  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพชรกวินทร์  ไกรสิน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรชนก  คำสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรรณผกา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรัชดา  อินน่วม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพฤติพงศ์  บุญช่วยชู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพศิน  โมราถบ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัฒนียา  แก้วคันโท โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพัลลภ  เติมลาภ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อ่อนใจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมลมาศ  ธนภูมินพรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวทองศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพีรวิชญ์  ปะระไทย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภคินี  ทั่งทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภวัต  สวนสอน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภาคิน  ชัยรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภานุพงศ์  ขำเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภิรัญญา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูมินันท์  คำพุฒ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรวิพร  วงค์ทะกัน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรัฐญาณีย์  ปฏิสนธิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายรัฐภูมิ  ตรีจักร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายรัสปกรณ์  แก้วสระแสนวรโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรุ้งเพชร  คุ้มกัน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวรกานต์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวรชัย  ตาลเยี่ยน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรรณิดา  แจ่มจำรัส โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวรวิชญ์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรินทร์ประภา  ทองคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวัลภา  วรรณโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวิชุดา  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวิลาสินี  ขำศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศรัณย์ดนัย  นรชาญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคามณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสรณญาดา  คลังสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสรัญชนา  กลิ่นแจ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุณฐา  คุ้มแพทย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่มีคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุวภัทร  สัสดีเดช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายหิรัญ  ศีตะจิตต์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอนัญญา  นวลปลอด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอนัญพร  จันฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอศิราวรรณ  เขียวดอกน้อย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปานมณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอัญชิสา  นิ่มนงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอัยมาลา  แก้วสีนาค โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอิทธิพล  อ่วมแจ้ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอุมากร  โตจริง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอุรชา  โกจิราพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิจมิตร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ชาราชิต โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายคณิศร  ภิรมย์รื่น โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชนิกานต์  สายบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายชิดชนก  วานิชวรรณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนวรัตน์  สิงห์เรือง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงประภาพร  ขนทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปาณิศา  แตงนิ่ม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงปิยวรรณ  ไพษา โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภูเบศร์  ธีราช โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศิริประภา  หมอหวาน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศุุภธิดา  ศรีชู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายหิรัญ  กรองทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายอภินัทธ์  ศรทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกฤติพร  ด้วยสาร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทับ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณ๊ฐนิชา  ก๊กมาศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนันตภูมิ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐศศฺิ  แสงตูม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนภธร  น้อยเอี่ยม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนริศรา  คำปาน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปุณณสิน  พุ่มนาค โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภานุภัทร์  กันวุฒิ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วสุวสิงห์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุภาพร  แสงนาค โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะปวง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐดนัย  เงินบำรุง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนชัย  จันทรากาศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลินดา  หินแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศรัณย์  โกลาหะฬะ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอทิตยา  ทรายทอง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขอบเงิน โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจิรปรียา  ผาทอง โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายบุญยชา  พงษ์วานิช โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายปฏิภาณ  พรมเทียน โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพรภิวรรตน์  อ่ำดัด โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดบุรี โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
274 นายอานนท์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกรรณิการ์  สีมาก โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพัชรดนัย  กันเกิด โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุปัญญา  สอาดพลอย โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายฐิติพงษ์  ลักษณ์สุข โรงเรียนบ้านดงวิทยา ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปัณณฉัตร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจตุพร  กลิ่นคำ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
281 นางสาวอภิรณา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกานต์พิชชา  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐพร  กันทะสุข โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทิพย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพรหมวิริยะ  บุญคง โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศรีกมล  อยู่อ่วม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนธรณ์  ป้อมใหญ่ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปิยะธิดา  สีคำแหง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงจิดาภา  บ่อแก้ว โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรัตนากรณ์  ศรีสุก โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มนวล โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มั่นคง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขศิริ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวนิชภัทร  กันฟัก โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนัชพร  คล้ายทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงขวัญหทัย  ฉิมอยู่ โรงเรียนวัดเนินมะคึก ป.6 คณิตประถม
299 นายสุทธิพงษ์  บานแย้ม โรงเรียนวัดเนินมะคึก ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เกตุรวม โรงเรียนวัดเนินมะคึก ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชนัญญู  กูลเกลี้ยง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธิดามุก  ชัยมาลา โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงลลิพร  แจ่มศรี โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสิริกัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายธนัชชัย  ดอนผิวไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แซ่กวาง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอาชวิน  อินต้นวงค์ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกชพร  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกนกพล  เรืองมนต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายกฤติกร  เกษน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ล้อมชัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายกัณฑ์ตณะ  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายกันต์ธีร์  จิตวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายกิตติชัย  รุ่งสันเที้ยะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายกิตติพัศ  พงษ์โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกิตติภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายเกรียง  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงขวัญรวี  ม่วงสวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายเขมชาติ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายคฑาวุธ  เรืองสุก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจิดาภา  เมฆทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายจิตตพัฒน์  มั่งทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายจิตธนาสักก์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายจิรโชติ  โตปินใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงจิรภิญญา  พาหวิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจิรัชญา  จรเอ้กา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายจิรายุ  คริสปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายจุลภา  ยมสุขุมประภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงเจ็ทซิก้า  ลาร์สสัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายเจ้าพระยา  โสภนางกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายเฉลิมชัย  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชนาภา  มณีสุโข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชมพูนุท  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชยังกูร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายชวนากร  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายชัชชน  ศรีโห้มี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายชัชพงศ์  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงชุติพันธุ์  เหลี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีวังยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัฐจิรา  วาลู้หลัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มเสมอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี  สุวรรณจินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายดิษศเรศ  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงติณณา  บาร์รอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายตุลย์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายเตวัฒน์  นันทิพัฒน์โสภณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงเทพสิริ  ทับจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธงไชย  ศรีอรุณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายธนกร  อินทะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายธนกฤต  อินทะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายธนธร  สืบกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายธนพล  วันทนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายธนพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธันยพร  อยู่นุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธีรกานต์  เนียมสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายนนทพัทธ์  มีจักร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายนพกร  สาระใต้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนภกมล  พาทัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนิชาภัทร  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงบุญสิตา  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายปณัฐวัฒน์  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปณิตา  อมรวิภาดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายปองคุณ  ประทีปจรัส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายปองคุณ  ร่วมรักพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายปิยวัฒน์  ฮับหลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายปิยังกูร  กล่ำแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายปุญญวัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายพระทอง  เพ็งพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายพัชรพล  ชัยดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพิชญธิดา  ช้างงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายพิชญะ  นฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มขะมัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แก้วจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุขหล่อ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพิมพาวดี  พูลชู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพุทธรักษา  ขุนอาสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตันยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกุูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภัทราพร  ผลปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงภัทราวดี  เมฆมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายภูเบศ  เหมือนมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายภูมิพัฒ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายภูวิช  เขียวบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงรัตน  คณิตผาติสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงรัตนประภา  พลอยระย้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายวรเทพ  มากโภคา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวรมลวรรณ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายวรากร  บุญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายวริศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายวิญญูสิทธิ์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายศรัญยู  จันทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงศิราภรณ์  แจ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายศิริศวร์  ปะสะกวี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สนั่นนาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศิวกร  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายศุภกร  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศุภกานต์  ทิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายสรชัช  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสรัลพร  สมพิมเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายสหภูมิ  ระโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายสิทธิกร  พงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายหรรษพล  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายหิรัญเชษฐ์  ครองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอนินทิตา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วแพงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอมราพร  พรหมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอัชฎาพรรณ  เอกอุฬารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอัญชิสา  ฤกษ์เย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายอาชวิน  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายอิชิระ  เกตุเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงิอธิชา  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกชกร  จิ๋วอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกชกร  ประคนธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกชอร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกนกพร  ด่อนแผ้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญกอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกมลรัตน์  พบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกรวิชญ์  สนส่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกฤตธี  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผุดเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกันตพัฒน์  มั่นระวัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกันตภณ  อริยสุกริม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณรอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกานต์กมล  เขียวมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกิตติธัญ  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกุริสรา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายไกรกวิน  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงขวัญข้าว  กลิ่นกรุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายคณพศ  ทันดวง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายคมชาญ  ไวยวรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายคุณานนต์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิดาภา  พุทบัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิตกัญภา  บุญยนต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิตตาภัทร์  กาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายจิรกร  ดาราวิทยากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรศักดิ์  ภาวะดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสมจิตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเฉลิมเพชร  ปรอดครบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนัดดา  ฟักเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชมลวัณณ์  ยิ่งสม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงช่อแก้ว  นาคคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชัชพล  ทองย้อยยอด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสุนทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แป้นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชุตินันท์  ภู่ทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชุติพล  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาณิกา  ทิมขลิบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สามเรือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงญาณิศา  สมีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงญาตาวี  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฐิตา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหมือนมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายฐิติภัทร  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณกุลกานต์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณฐกร  น้อยกรุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณฐพงศ์  กาวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  อัตตพรต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฏฐ์พรนภัส  จงปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฏฐพัชร  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐขยา  ขันธะวุธ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฐธิดา  ร่วนลอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐนันทน์  สุขกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐภัทร  สีขวัญม้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณนารี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐภูมิ  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐภูมิ  แตงบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐรัญชน์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ผลมั่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐวุธ  สุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณิชญา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณํัฎรวี  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายดนุพัฒน์  พินพยอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายดนุวศิน  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ณ จันทึก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงต้นรัก  นาคมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงทรรศนันทน์  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายทัศนพร  จิตต์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายทีรพัท  เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนกฤติ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนดล  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนภัทร  ระโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนิสร  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธัญชนก  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธัญชะนก  เหลืองทองนารา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธัญรดา  ปัญญาปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธีมาพร  เนียมฝอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธีรกานต์  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธีรภัทร  ยพลหา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธีรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนนทกมล  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนพรัตน์  ธนธัญกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนพรัตน์  วันเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนภสวรรณ  สุชาติธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนภัสนันท์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนัฐภัทร์  นิ่มนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนันท์พนิตา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนารีรัตน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เย็นธรามาส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายเนตินาท  นิลนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายบรม  พันเลิศวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายบุณยกร  เริงเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเบญชญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเบญญาภา  หมื่นตุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปกเกศ  เพชรบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปณชัย  แย้มดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปภัสสร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปภาวรินท์  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขมินทกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปัณรวีร์  น้อยกอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปาณิสรา  มาแม้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปานอนงค์  รวยอบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปารัชญา  หมู่ธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปาล  พรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปาลิดา  สายเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปิญชาน์กัญ  เขื่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปิ่นศิริ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปิยกร  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปุณยวีร์  บุญญะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปุณยาพร  เชษฐ์วิสุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เฉยทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพชรพล  อุ่นพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพมลพร  มั่นสอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทองอรุณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพรนภัส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพรรณวลีภรณ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพลวัฒน์  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพลอยประดับ  ปิ่นทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพสิษฐ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพัทธนันท์  เส็งสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพาขวัญ  หมีเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิชชานันท์  ร่วมรักพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิชชาภา  ดีอ้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  พุดดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิชญา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิชญาดา  วัลลีภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพินิต  ปรุงเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิยดา  ชมะโม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิรญาณ์  ดิษฐสาคร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพีรณัฐ  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพีรพัฒน์  เทียมสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพีรวัศ  บัญจรัตน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงแพรวา  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภัคจิรา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองเครือมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภัทธ์นรินท์  ดีแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภัทรชัย  พรมตรุษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัทราวรรณ  เฮงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภาพิมล  ภู่สวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภิเษก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงมณินทร  คุณาสุธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเมทิกา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเมียวดี  ทองจันทร์ภูวิศา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายรณกร  จินดาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงรวีวรรณ  ราชสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายรักษพล  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายรักษภูมิ  มุณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายรักษิต  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรัชฏรวี  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายรัตนากร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรันชรัต  ภักดีรัต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลินรดา  นาคสวน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงวรรณรวี  วิสิทธิ์พานิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวรวลัญช์  สัจจากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวรหทัย  วรรณดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวรัญจิดา  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรัณญา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวริศรา  ตันติกาโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวัชรมาศ  ช้างทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวาสิตา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายวิภาวัส  ตาวตา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เรียงสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงวิรดา  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเวธกา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายศรัทธา  แดงห่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศรุตยา  สันทบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศวรรยา  เอี่ยมตาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศิริกัญญา  อำมลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุษดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงศิริอัมพร  จันทร์ส่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศิวนนท์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  กิจสุภัสกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำเภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวขวัญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายสมภพ  ฝากตัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสมโภช  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสมัชญา  ตุลาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสมิตานัน  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสัจจานันท์  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสิรัชชา  นุ่มเมืองฝาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสิริเชษฐ์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสุพรรษา  อ๊อดเอก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุพิชชา  กันธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุวพัชร  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสุวิจักขณ์  โตสำลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสุศีล  ภิญโญสวัสดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชาบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายหาญพาคร  เขียวมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอภิญญา  วิริยะวงศากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอภิรักษ์  ยิ้มอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอภิวิชญ์  บวบมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอรภูรี  หอมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอรรถนนท์  นาคดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอังคณา  เสงี่ยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอังสุมาลิน  จักกภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอารียา  วรรณรัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอุรุชา  เจียรละมุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงยูนิส  โบว์มอนท์ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนวัดบ้านดง ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนันทิกานต์  พงษ์พันเทา โรงเรียนวัดบ้านดง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายเอกศิษฏ์  จันทร์ศรี โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำมี โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปริยาภัทร  ป้องเสือ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดวังแร่ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายจิรกิตติ์  ผ่องสนาม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายนันทวุฒิ  ถึงสุข โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายโชกุล  ถมสูงเนิน โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธัญปวัฒศา  แก้วมณี โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกิดเกตุ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายปฏิหาร์  ทองหยอด โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพรรณปพร  เต็มเปี่ยม โรงเรียนวัดวังเป็ด ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายปุณณสิน  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านคุยยาง ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายศุภนัฐ  ทองดอนกระเดื่อง โรงเรียนบ้านคุยยาง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเกวลิน  อินเขาย้อย โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายอวิสิทธิ์  แดงซิว โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งละมูล โรงเรียนบางระกำ ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงภคพร  กลางวงษ์ โรงเรียนบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงขวัญเนตร  ลูกเชย โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายภาคภูมิ  รอดเงิน โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายสราวุฒิ  เฉยชมผล โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มเกิด โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปะนามะโก โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงศศิกานต์  สนคุ้ม โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศศิธร  พรมสอน โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายชาญชัย  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายรุ่งโรจน์  สีดามา โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แก้วสอาด โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพรพิมล  มังสา โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชญานนท์  ม่วงเขาย้อย โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชญาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนราวดี  เอมอ่ำ โรงเรียนวัดบึงกอก ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านเสวยซุง ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายชินกฤต  ภักดี โรงเรียนบ้านเสวยซุง ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายรมยกร  สุขนิตย์ โรงเรียนบ้านเสวยซุง ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายธนธรณ์  เขียวมรกต โรงเรียนบ้านเสวยซุง ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนลินนิภา  คำหาญ โรงเรียนบ้านเสวยซุง ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศศิวรรณ  ประนามะโก โรงเรียนบ้านเสวยซุง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงทรงพร  พูลประโยชน์ โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายธนโชติ  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายธีรเมธ  ชมภู โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายวิวิธชัย  เดชะ โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายวุฒิกร  กลิ่นซ้อน โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรจิ๋ว โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายอพิพัฒน์  พัดขอม โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงธิติมา  คงทอง โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนฤมล  งอกศักดา โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปณิตา  พิมรักษา โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เขียวปั้น โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุทธินันท์  จันทะวิชัย โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายฐิรพัฒณ์  พึ่งสลุด โรงเรียนวัดดงโคกขาม ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอนุภัทร  ทองงามดี โรงเรียนบ้านพันเสา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เกิดแพร โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงสิรินภา  ระวังญาติ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายนิธิกร  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายมีน  สุขเหลือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฐพร  ดาวเรือง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ธีระธนินท์ฉัตร โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพรไพริน  เรือนปาน โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงกิตติกา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธนพร  เฮือนคำ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธัญเทพ  หมีคุ้ม โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนัชชา  เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกิตติพัทธ์  ขำสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายพีรพัฒน์  ขำปั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายเมธี  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายรัชชานนท์  เทวะ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายปรีดิพัทธ์  โนราช โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงรุ้งนภา  แสงวันทอง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปาลิตา  นิราราช โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายภัทรเวช  คำพิลา โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิอักษร โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายรัฐศาสตร์  สุดาปัน โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกรชวัล  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายกรณัฐ  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายกฤตภาส  มั่งมีอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายกฤษฏิ์  ปู่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกัญญาภัค  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายกันต์กวี  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายการัณยภาส  ขันธะสุโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายกิตติทัต  มากมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายกิตติภพ  อินไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายไกรวิทย์  เกตุศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงจริยาภรณ์  เฉลิมพิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงจิดาภา  จิตต์รำพึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงจิราพร  คเณสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจิราภรณ์  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงฉัตรลดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายชยพันธ์  ก้อนคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายชานน  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงชาลิสา  รอดบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงญนันทพร  มีประวัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายญาณภัทร  โพธิ์ดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายญาณวุฒิ  สุ่มเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงณธิดา  นันตาหนู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายณภัทร  กิจพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงหา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแฟง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายณัฐดนัย  อทิศนาธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงณัฐนรี  มีแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายณิธิพล  อ่ำขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงดารารัศมิ์  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายธนกฤต  ขำกรัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธนกฤต  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายธนโชติ  เข็มภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายธนดล  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายธนเดช  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายธนนท์  ติระการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงธนัชชา  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายธนิตศักดิ์  วรเลิศชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงธัญชนก  อินทรภูติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงธิชาภรณ์  กรองใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายธีรภัทร  ปานมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายธีรภัทร  มานักฆ้อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายธีรภัทร  เล็กกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงนภัสสร  อินแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงนฤชล  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงนวพร  นาคเจือทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายนวพล  แย้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงนันทพร  ตั้งเขตการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงนิษกา  เบ้านาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายปกรณ์  ธรรมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายปธานิน  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เทศสลุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายปัณณวิชญ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงปุณยนุช  ปาละมะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายพชรพล  ผลจริต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงพรกนก  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงพรนภัส  โตแทนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายพรพิสุทธิ์  รัตนจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายพรภวิษย์  คงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงพรลินี  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพัชรวลัย  อุลปาทร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายพิธิวัฒน์  มั่นเดชวิทย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายพีชยะภูมิ  ฟักเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายพีรกานต์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายพีรณัฐ  เทศสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายพีรวิชญ์  ไพผดุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายภัทรดนัย  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงมินทร์ตรา  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายรักกานต์  รักท้วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายรัชชานนท์  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงวิศรุตา  เสวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายวีระพัฒน์  คงวังทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงศศิ  สายสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายศักย์ศรณ์  นุชท่าโพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายศิรชัช  จันโสดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจนดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายศุภณัฐ  ฟักคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายศุภณัทร  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงสิรินยา  อุทาหรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงสุจิตรา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงหทัยชนก  จิตไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายอนพรรษ  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายอภิรักษ์  พะโยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงอภิสรา  ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงอรัชพร  สายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงอริษา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงอริสา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายอัครวินท์  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงอุปมาพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงกชกร  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกชกร  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกนกเงิน  คงสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกมลพร  วงศา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกรกนก  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกรณ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายกรวิชญ์  เสงี่ยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายกรวิชญ์  แปงสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายกรสุรางค์  คุ้มแสงเทียน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกฤตชญา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายกฤตตนัย  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายกฤตภาส  สายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายกฤตานนท์  รุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกฤติญา  ขำหรุ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกฤติน  เส็งเหี่ยว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกวินทิพย์  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกวินธิดา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายก้องเกียรติ  บุญบุผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายกัญจน์  เนตรเมืองมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกัญญา  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีโย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกัญญานัฐ  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมจันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะปราง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญตุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงกาญจณ์กิ่งแก้ว  ธนเกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายกีรติภาคิน  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงเกศิณี  การใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงเก้ากัณญา  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงแก้มทอง  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงเขมจิรา  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายคชรัตน์  พันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายคมกริช  อิ่มนาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายโฆษิตพงษ์  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงจรรยพร  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงจันทราภา  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงจิณณภัชน์  บุญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงจิดาภา  มหามนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายจิตติพัฒน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงจิตรพิชชา  ลอจิตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บูรณะชนอาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายจิรภัทร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่นคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงจิรวดี  โชคดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายจีีรกิตติ์  มีแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายเจษฏาชัย  ไปบล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงฉัฐวีณ์  ตันติจาตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายชนสรณ์  กาซัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวรภัทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงชนิสรา  รัถยาภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงชลธิชา  พรมณาเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชวิศา  พ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงชวิศา  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายชานนท์  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชาริณี  ทัดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทับโนนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงชุติากาญจน์  ศรีนวลอ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงญาณิศา  ขบวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงญาดา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงฐิดายุ  สว่างวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุคันธวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงฑิตยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณชญาดา  โชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายณชนก  ลิ้มทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณชพล  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณฐกร  ยศทิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณฐากัญ  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงณภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณภัทรภวินท์  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงณภัสสร  อ่ำพูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เรียนหมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตรนคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์แอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วุธทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายณัฏฐพล  ชัยสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงณัฐกมล  งามเจริญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายณัฐกร  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายณัฐกรณ์  นาคละออ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายณัฐกรณ์  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือทมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณัฐนันท์  โฉมอุปฮาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายณัฐพนธ์  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายณัฐพล  รักแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายณัฐพล  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายณัฐพล  เขียวใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายณัฐวัฒน์  เฮงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์จับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณิชารีย์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงดวงกมล  นาคชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายเตมียาเวส  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายไตรทศ  แย้มมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงทยานันท์  เทียนอำไพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงทัศนาวลัย  อ่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายธนกฤต  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายธนบดี  ประวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธนพร  คำผัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธนพร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายธนพล  จินดารัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงธนภรณ์  เปลื้องแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายธนวัฒน์  มากคิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายธนวัฒน์  ใจนางงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงธนัชพร  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงธนัญชนก  สมาอาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงธนัญญา  คดคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงธนิดา  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงธมนวรรณ์  ศรีวรรณาวีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธยานี  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายธรรมปพน  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธัญชนก  เถื่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งแฟง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายธันยบูรณ์  ศรีปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงธัยวรัตม์  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายธิติ  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงธิติพร  ม่วงเฟือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายธีธัช  ทองสนิท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงธีรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายธีรเมธ  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงธีราพร  ขาวละออง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงนฏกร  เจนพรมราช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายนนทพัทธ์  วังสกุลทัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายนนทพันธ์  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายนนทพันธ์  มาลัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายนพันษกรณ์  เหลืองกุลธน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงนภกมล  วรรณพิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายนภสิทธุ์  บางสาลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงนรมน  จันทร์เครื่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงนราพิชญ์  ขานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายนราวิชญ์  มูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนรีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายนเรศ  ตุ๊แสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงนลพรรณ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายนลวัชร์  คนิกา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายนวภูมิ  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงมั่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงนันทัชพร  คดคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายนันทิพัธน์  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงนาตาชา  อร่ามดิลกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายนาราชา  พุทธนรากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงนารีทิพย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงนิจวรรณ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงนิชา  เมืองมีศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงนิชา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายนิตินันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายนิรุทธ์  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายบวรทัต  สีแว่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัยวันดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงบุณยกร  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายบุลกร  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายบูรพา  มีสีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงเบญจาสิริ  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงเบญญาภา  อินเขาย้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายปฎิญญา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงปณิชญา  โล่ห์เลขา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปณิฏฐา  ภู่ทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายปณิธิ  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายปภังกร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายปภิณวิช  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงประภารัตน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงประวิชญา  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีเลย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปวันรัตน์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายปัญญวัฒน์  ชื่นตะโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายปัณณทัต  เพ็ชรมณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายปัณณพัชร  ขันธบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปาณัสม์กมล  จันทร์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงปารีณา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงปาลิตา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงปิยวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงปิยากร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงปีใหม่  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายปุณวัสส์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพนิตชนันท์  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอกอมร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วกรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงพรรณราย  ตันหงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพรวิรัตน์  รอดละม้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพริมา  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพศวีร์  บุญเครือชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายพอเพียง  นิตยะประภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพัชรพร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงพัชรพร  หิสวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงพาขวัญ  อุนทุโร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงพาณิภัค  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพิชชานุช  กล่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิชญาภา  ทิวาพรภานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายพิภพ  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงื่อนจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิมพ์รัตนา  หมอนแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงพิราวรรณ  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพิริญาภรณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายพิสิษฐ์  วงค์วัฒนาอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทัศนสนวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพุทธิธาดา  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เบ้าชารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงแพรวา  พรมสว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงแพรวา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงภรภัทร  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงภริดา  ทศเศรษถาวร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงภักดิพร  พรภักดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายภัทรชนน  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภัทรดนัย  แชนลีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงภัทรศยา  เมฆอ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ครุฑกะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงภัทราพร  นาคหาดกระบือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงภัสสร  เหล็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายภาคภูมิ  ช่างปราณีต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายภาคินทร์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภาณุพงษ์  ด่านนอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงภูริดา  เกิดปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายมนัสวิน  คมสัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงมาลิสา  ริซ่า วากเนอร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงเมฑานันท์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายยศภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายรัฐภูมิ  สุภาษิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงรัตนมณี  คำเครือคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายเรืองวิทย์  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายลภัสกร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงลลิดา  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงลักษณารีย์  โฉมแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงลักษมิกร  ห่วงศร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงลักษิกา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายวชิรวิทย์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงวนารดี  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงวรรณกร  จันทรมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงวรรณพร  เนียมแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงวรรณิดา  เขียวปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายวรรธนะ  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวรเวทย์  อ่ำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงวรัญญา  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวละออง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงวรัทยา  ปานนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายวรายุส  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายวริทธิ์พล  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงวรินรัตน์  แดงเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงวริษฎา  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงวริษา  สุดวังยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายวสวัตติ์  วุฒิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวสุธิดา  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายวันชนะ  เกิดภู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายวัสสา  กาวกาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงวาทินี  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงวาลิตา  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงวิชญาพร  วังชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงวิภาวี  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงวิริฒิพา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวิรุฬห์วิชญ์  หมวกเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายวีรภัทร  กุลชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์เต็บ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวีรวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายวุฒิภัทร  คำป้อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงศรารัตน์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงศิรดา  นันทาเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงศิรดา  ศรีวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายศิริภพ  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายศิวกร  จันเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายศิวนาถ  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายศุภกร  ช้างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงศุภรดา  ดอนไพรธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงศุภราภรณ์  คีรีเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายศุภฤกษ์  พร้าชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงศุภิศรา  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายเศรษฐกิจ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายสถาปัตย์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงสรชา  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงสหัสธิญา  เดชะศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายสิทธิโชค  แก่นเงินตรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายสิทธินนท์  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายสิปปศิวกร  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายสิรวิชญ์  วามะสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงสิริขวัญ  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสิริญา  สุธากุลจิโรช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์โดยหวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสิริรักษ์  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงสุกฤตา  ติณะคัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงสุจิณณา  มากหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงสุจิรา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสุชัญญา  กันฟัก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงสุพัฒสรณ์  ปานมุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงสุพิชชา  เรืองวิริยะนันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสุพิชชา  โตสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงสุภาวีณ์  พันทวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายสุรกฤษฏิ์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  บุญกอแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายสุวิศิษฎ์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สุวรรณมุสิโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงหทัยชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายหฤษฎ์  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงอชิรญา  ใยสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงอติพร  เพชรมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอนัญญา  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงอนัญญา  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอนัญญา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายอเนชา  รุทระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงอภิชญา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สาริกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอภิชญา  ใหญ่จันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอภิชญา  ไกรสีกาจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอภิชญาน์  อินพหล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายอภินันท์  ดอนดาไพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายอภิภู  หาญขุนทด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายอภิภู  แก้วศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอภิษฐา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปูตลุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายอรรถพรรณ์  เรืองกนกกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอรุษา  นาใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอังษวรรณ  ม้าเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายอัจฉบุญณ์  บุญกลั่นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงอัจฉรา  เรืองวิทยารมณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงอัญฐิกา  เรือนช้าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงอัตชริญา  โลมาบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงอันติกา  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงอัยรดา  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายอัษฎา  สุดาสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายอิทธิกร  อ๊อดเอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายเอก  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายเอกธนตนันท์  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงุบุณยวีร์  มนะเกษตรธาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงกชกร  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงกชพร  ทองแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงกมลชนก  ฟั่นแจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายกรวิชญ์  บุญลอย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กชายกรอิศรา  ยาดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงกฤตชญา  ตรีอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายกฤตภาส  สอนง่าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงกวินนาถ  รักษ์ใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงกัญชาดา  โชติสินสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บูรณะชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สีรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักษาไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายกันทรากร  ดีรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายกุลศุกล  พงษ์ปรีชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงเกวลิน  ลพเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงเกสรีญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายเกียรตินิยม  กาวีพันธ์ปานเถื่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงขวัญชนก  เนื้อสีจัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายคุณานนท์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายจารุพัฒน์  ผ่าทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายจิณนวัชร์  กุลคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายจิรกิตติ์  อินสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  พรมวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายชญณดี  ชยสิริปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงชญาดา  มีชัยโย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายชญานิน  จอยวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงชญานิศ  มาน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กชายชยธร  ธิยะใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายชยพล  ใจกาวิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กชายชวนากร  สมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายชวิน  จันทร์นาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงชาลิสา  อินทะชุบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายโชติพิสุทธิ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กชายญานภัทร  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงณฐนันทน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1543 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายณภัทรศกรณ์  กิติบุญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายณวัตร  ศิริสมษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ๊ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่างบุญตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายณัฐวัศห์  นาคตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงณิชกานต์  อิ่มกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กชายตฤณ  ชุมดวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กชายเตชัส  ภูมิลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กชายทัชชกร  เนียมสลุด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายธนวินท์  แดงทองดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงธนัชพร  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายธรณ์ธันย์  เกษร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กชายธรรมสรณ์  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วชูเชิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงธีญาดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กชายธีทัต  กาญจนะประโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายธีร์ธวัช  มากระดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กชายธีรภัทร  สังข์เที้ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งเพ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1580 เด็กชายนคเรศ  ดอนทิพย์ธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กชายนราวิชญ์  นิ่มอ้อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงนวรัตน์  เลิศเสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงนิตา  จันทร์ไพบูลย์กิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายนิติธร  โม้อ้วน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงบัวบูชา  สอนสุภาพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงบุญญวาส  ฤทธิรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงบุญยนุช  บุญปั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายบุณยกร  กันแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายบุรเศณษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายปฐมฤกษ์  เอกอุฬารพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงปนัชดา  จันทโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กชายปภังกร  ศรีสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงปภาวดี  นาคเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กชายประพาฬพงศ์  บุตรทิพย์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงปวริศา  ศรีพยัฆ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงปัญจรัสมื์  ฐิตะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงปาณิสรา  เมโรนิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กชายปิติคุณ  มีมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กชายพงศธนา  เอี่ยมสุดาษิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายพชร  ลบยิ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กชายพชรพล  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงพรนัชชา  น้อยใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงพรปวีณ์  พุทธะอรุณพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงพลอยสวยส์  ทองศรีพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงพิจิตรา  แจ่มเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงพิชชาภา  มงคลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กชายพิชาญ์พล  เอียดสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงพินประภา  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กชายพิสิษฐ์  อยู่ทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงพีรนุช  บุญเซ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1632 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงเพชรดา  อบอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กชายภัทรกร  อุปวัง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กชายมกรธวัช  บุญยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงเมธาพร  วิเศษสุมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุ่นด่าน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายยศกร  สอนผึ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายยศพงศ์  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงรชมล  ด่านศรีชาญชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงรตนกมล  สุขเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงรมิดา  ภู่ระย้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงลภัสชา  สายเสือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มหน่อแนว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงวนัชญา  บุญแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายวรณัฎฐ์  เต็งคิว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงวรพนิต  ปานนุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายวัชรนนท์  เดชณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กชายวัชรากร  เนียมเปรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายวิศรุต  มาตรรักชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กชายศณกรณ์  โพธิ์ปลัด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงศศิพัชร์  อนันตวีรผาสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงศศิร์อร  วณิชยกุลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงศิโสภา  วสุชจรยศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธวิเศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงสมใจ  อึ้งตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงสรัลพร  อินดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กชายสิปกร  เสืออ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1680 เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงสิริฑาภรณ์  ม่วงเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภัทรรังษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กชายหัสกร  ทองคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงอนัญญา  ช้างพินิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงอภิญญาพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายกรกต  อ่ออนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายกรภัทร  พงศ์สิริพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายกรรชัย  แพบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกรวรรณ  ฉิมศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงกรวรรณ  หงษ์ทองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงกรองแก้ว  อินใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายกฤตพร  วงศ์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายกฤติน  พึงไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายกฤติภูมิ  เอมเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงกฤษสิริ  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงกวินธร  กิจธีระวุฒิวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงกวิสรา  ไตรถวิลละ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์แสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายก้องเกียรติ์  ฤทธิเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกัญญ์ไปรยา  จงภัทรทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสือสงวนศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงกัณลดา  โภชนสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายกันตพงศ์  บทกระโทก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายกันตภณ  ผ่องศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงกันติชา  พันธ์ไชยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์ตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สีขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ้มทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งขันหมาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายกิตตินันต์  อินทรเทพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงกุลชา  เยก้อนทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงเขมรุจี  ยิ้มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงครองขวัญ  อรหันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงจรรยพร  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงจิณณภาดา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงจิดาภา  บำรุงศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงจิตติภัทรา  จุลพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เมืองอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงจินัชตา  กันปี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงจิรวดี  จันทร์สร้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉิมชั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายจิรายุ  หาญแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายจีรานุวัฒน์  วิริยะปราโมทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  พุกทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ดอนอยู่ไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายชณฑร  แสงผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงชนกนาถ  ก้อนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงชนกสุดา  ด่านเจริญกิจกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงชนม์ชนก  ทั่งมั่งมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญช่วย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายชนาสิน  ชนะชาติปรีดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มมุ่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงชนินาถ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์หลีกภัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายชยทัต  ธิยะใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายชยวร  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงชยุตา  โพธิ์สะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายชวินโรจน์  กฤตสุนันท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายชวิศ  มีโชค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายชัชพล  จิราภานุกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  โมกขรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงชาลิสา  ฟองกาวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายชิณณวรรธน์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงชิดชนก  ทรงทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายชินโชติ  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายชินภัทร  ดังดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์กลิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้มสุพรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงชุติกานต์  อ่วมมีเพียร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายญาณพัฒน์  ป้อมบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายญาณวุฒิ  ยศปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงญาดา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายฐกฤต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงฐิญาดา  มณีศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงฐิตารีย์  เนาวบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายฐิตินันท์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทัดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงณฐมน  กันเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงณฐมน  พันธ์ธัญกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงณธิดา  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงณภัทสรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงณัชชา  มาดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คล้ายเผือก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญบำรุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายณัฏฐวริศ  เรืองวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัดกสิการชูพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปินะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายณัฐกิตติ์  คร้ามมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายณัฐชนน  นาคน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงณัฐฐา  คำสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีถิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปั้นปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภู่พันสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายณัฐพล  กลิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงณิชนันท์  เสามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงณิสกุลพร  พิริยนรัตถ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายเด่นภูมิ  ชัยยะคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายตนุภัทร  โซ่จินดามณ๊ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายถิร  ศรีจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายทยากร  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงทักษญา  เจียมศรีชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงทักษพร  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายธนกาญจน์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายธนทัต  ถวิลประภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายธนธัญ  พลอยไพเราะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายธนธิป  นามเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงธนพร  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายธนภูมิ  จิรชัยศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายธนรักษ์  มงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองเจษฎากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงธนัญญา  มีเครือรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายธนากร  เสนปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงธัญญานุช  เขียนนุกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รัตติรังสรรค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงธัญพิชยา  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงธิดา  ดีประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงธิราพร  ยอดยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงธีรกมล  คุ่มหน่อแนว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายธีรทัศน์  ทิมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายธีรภาพ  เจียงกองโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงธีราพร  ปัญญาแวว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงนงคราญ  แสงทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายนโม  พรหมสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายนรวัฒน์  สุปน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงนราญา  คุ้มราษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงนลิน  สุธนะดิลก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงนวรัตน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียงพิจิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายนาวา  ฟอร์เรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงนิสรีน  เก่งพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายนุพัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายบุณยกร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายบุณยวัทน์  จันทร์คุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงบุษบาคัม  ดอนดีไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายปฏิพล  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายปภัวกร  วิจิตรพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงปภาดา  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงปภาวิดา  นาคเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธิเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายประสบโชค  ทวนทัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายปราการ  ชูรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายปัณณรัตน์  สิริยะอารีธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปงกันคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงไปรยา  สันติอาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายพงศธร  จันทรา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายพงศ์ภรณ์  แสงศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายพงศ์ภัค  ฤทธิ์สกุลวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงพชิรา  จิตต์ธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงพรชนก  ซื่อตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงพรธิดา  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายพรธีรา  ชัยปรีชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงพรประภา  สามงามไฝ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายพริษฐ์  ประทีปเมฆินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายพลกฤต  ลืออ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายพลพัชร์  วณิกุลพิทักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงพลอยแหวน  มาสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายพัชรพล  ตาวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงพัชราภา  พรมมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงพัณณิตา  ทามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงพัณณิตา  สระวิลทร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ประทีป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ณ สงขลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขำรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายพิชญางกูร  ขำปลอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสูง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายพิชญุตม์  รักษาสัตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายพิภูนิธิศ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  อเนกสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงพิมพ์ณิดา  ยศวชิระโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงพิมพ์ศิตาพัชร  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพิริสา  ดิษลฐ์จันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทินกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงภัคมนต์วรรณ  โพนด้วงกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงภัชรีย์  เพ็ชรไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายภัทรวี  สารีภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายภาพตะวัน  รัตนมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงภาพิมล  ตุ่นหรัด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงภารดี  สายตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงภิณญาพัชญ์  พุทธสอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายภูผา  มุทาพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายภูมิรพี  สุดแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายภูริ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายภูรีกิตต์  ขำนาพึง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายภูวรินทร์  เนื่องสิทธะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายมนัส  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองสินธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายมาวิน  นีลปานานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดิษเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทองนักธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงโยษิตา  แตงแสงจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายรชฏ  แป้นวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กชายรชต  อมรธารา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายรชพงษ์  ขุนศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายรดิศ  พิพัฒสัตยานุวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงรมิดา  เกศราแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงรมิดา  แสงไสย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงรวิปรียา  ยอดจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงรัตนมน  ลีละวนาเศรษฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงรุงรวี  กาญจนเสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงรุจิรา  บุญชัชวาลย์วงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  กุลทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงลักษิกา  กลางหน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายลิทธพล  เขียวทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรามวิชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายวชิรวิชญ์  หารลำยอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายวรภพ  รักษ์ขจีกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงวรรณษา  บุญดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงวรรณิดา  พรมส้มซ่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงวรศิริ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์จาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงวรัญภรณ์  อินขำวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายวริทธิ์พล  แสนสิริพัฒนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงวรินทร  จ่าเชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายวัชรากร  รุ่งเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงวิมลนาฏ  เดชณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายวีรภัทร  พจนานุวัตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงวีร์สุดา  เอี่ยมละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายวีระภาพ  พยอมหวล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายศรกฤช  นาเอก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายศราวุธ  เชื้อสุจริตไพบูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายศักดา  ดอกไม้เงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายศุภกร  ขวัญคุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายศุภณัฐ  อนันตาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงศุภศรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงศุภิสรา  วังคีรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายสถิตพล  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายสหรัถ  เกษวิริยการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงสันธิลา  บุญนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงสิรพัชร  ศักดิ์กรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายสิรภพพ์  เจียมศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงสิริยา  พรหมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงสิริวจนะ  แก้วสมนึก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงสิริวรรณกานต์  สุวรรณทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยุวดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงสุตาภัทร  ลำคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงสุทธิกานต์  คุ้มปากพิง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงสุธิญชนก  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงสุรภา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตระกูลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มีแลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพโรจวุฒิพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายโสภณวิชญ์  ภักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายเหนือเมฆ  เดื่อดิ้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายอชินวัตร  คุ่ยชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์เมืองใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายอติวิชญ์  คุ้มผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงอนุธิดา  พันหลัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายอนุภัทร  สุชาติธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงอภิสมา  จันทร์เทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายอรรถพล  พินเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงอรัญญา  พรหมเมศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงอรุณชนก  อรุณศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายอันดามัน  มีพยุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงอิสห์ยาพร  ศรีอุ่นดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงกรกมล  หงษ์ศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงกัณฐมณี  ฉิมสา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงจิรัชยา  เกตุหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงจิราพร  ฉิมชาวนา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กชายเจษฎากร  เปรมโพธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายฉันทัช  คงศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กชายธนภัทร  แสนดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กชายธาริน  โชควรกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กชายธีรศักดิ์  รอทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดำจ่าง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงปริยากร  ทองสนิท โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงปรีรชญา  ฉายประสาท โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายปุณณัตถ์  พ่วงกระทุ่ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กชายพชร  แป้นน้อย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงพชรบงกช  ผเด็จพล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กชายพัสนัย  ใฝ่กุศลกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กชายภัทศกร  แสนรักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงเมธิฎา  สุ่นสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กชายรชฏ  ฟูน้อง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กชายฤทธินันท์  สุรีย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กชายวรรณะวิทย์  แสนทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงวรวีร์  ฤทธิ์ทรัพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงสุธินันทน์  ทองคำ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2038 เด็กชายอชิตะ  สติใหม่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงไอรินทร์  โภคินดิษฐวัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงกรกนก  ศรีทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงกุลธารินทร์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงเกตสิริ  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงวัฒนะสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงจิรัชญา  เนตรโม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงจิรัชยา  ผูกพานิช โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงชนิษฐา  วัฒนะ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายชยทัต  โฆษิตวรกิจกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายชัยวุฒิ  มณีฉาย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงโซเนีย  บุญลาภ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนสาย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงณัฐชานันท์  นุชหนู โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์กำเนิด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงณัฐสิการ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายณัทพงษ  ปั้นคุ่ย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงณัทพัฒน์  แย้มกลีบ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงณิชานันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ๊ดล้อม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสินธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายธนัฐกรณ์  อู่พุฒินันท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นุนารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายธีรภัทร  วันจิ๋ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายนิติภูมิ  พิงสำนัก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงบุณยาพร  จุลมานพ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุรีย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงประสิฏา  มาตุรงค์พิทักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงปิ่นมุก  คชนิล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงพิชชานันท์  หุ่นจันทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงแพรวพิชชา  คล้ายหล่อ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วนิล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายเมธัส  ฉัตรเงิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงรวีนาถ  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายวัณณุวรรธน์  โคตรเสนา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายวายุห์นันต์  สังข์วงษา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายศตวรรษ  วังศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายศรณัฐ  สรรคชา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายศิวัชพิช  โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงสรัลชนา  เลาะเซ็มวัน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายสิรวิชญ์  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วสระแสน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชาติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงสุพรรษา  ธูปกลิ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงอชิรวิตา  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายอภิชา  ขุนมธุรสปฐม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงณิชนันท์  สุขประสาน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กชายธนกฤต  อินทฉิม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กชายพีรวัส  ทองชู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงฟ้าใส  ประจวบผล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2105 เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงวรวิสาข์  ราบรื่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2107 เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2108 เด็กชายศิรศักดิ์  กานสำโรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2109 เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2110 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กชายอัครวินท์  ภู่เรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กหญิงณภัทร  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายธิติพงษ์  แสนธิไชยา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายกมลพรรษ  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงกวิสรา  สุขโยธินธรรม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายกษิดิ์พัทร  สิงห์วี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายกิตติชัย  ใจสอาด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนสุริยะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงจินดารัตน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงจุฑามณี  รัตนารถ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงจุฬะปภา  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์สิงห์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายชนัญญู  ขุนหาญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายชานล  เตชะกิติกรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายญาณเทพ  นิ่มปากน้ำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงฐิตาพร  เดชาเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงณัชชา  เนี๊ยะอั๋น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายณัฐพล  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายธนกร  ขุนคงเสถียร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงธัญพิมล  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงนพดารา  พรมผิว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงนภสร  ผลเกิด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายนัดตพล  คำไพเราะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมสุ่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงปพัชญา  วรวิเศษกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงปริยากร  คุ้มจุ้ย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เผือกเนียม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองแสง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตรีมูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายพฤฒิพงศ์  วันยาสิงห์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายพลกฤต  ระฆัง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรสุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงพิรัชญา  บุญศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์ชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงภิญญากัณฑ์  วรรณเอก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงมลฑกานต์  คงเกษม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงโยษิตา  นพมาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายรพีพัฒน์  สายสีนพคุณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2155 เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงรินรดา  อุดมรักพันธ์พง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงลลนา  โสมีชัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงวิฑิตา  อยู่ครอบ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงศศิกานต์  ลิลิตวรางกูร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนรมัติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายศุภกร  ภักดีวรการชนะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายสุดเขตต์  กล่ำทวี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กชายอติวิชญ์  พนมพริ้ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กชายอานุภาพ  มีบึงพร้าว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายกษิดิศ  หวังดี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2171 เด็กหญิงชนิสรา  ภานุไพศาล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2172 เด็กชายณนฐกร  ทั่งทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2174 เด็กชายธนวิน  ทาหาร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2175 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2176 เด็กชายปริยวิศว์  อนุรักษ์ศักดิ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2177 เด็กชายปัณณพงศ์  ทั่งทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญเพ็ง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2179 เด็กชายศาศวัต  ไพรอุดม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2180 เด็กชายศิระวิชญ์  สิริลิ้มสกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2181 เด็กชายศุภกร  ยอดเมือง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2182 เด็กชายอัครเรศ  เลิศขจรสิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2183 เด็กชายณัฐวิชช์  พิพรรธน์ดิษกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงถิรัชนันท์  พัชรพานิช โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงนันทวรรณ  โสภโณดร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายปรมารถ  มากลิ่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงปรียากร  วุ่นฟัก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กหญิงปวริศา  เจียรพิพัฒน์กุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายปัณณธร  ตันประเสริฐ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงแพรพัดชา  เมฆเมฆา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กชายศิดล  นิธิปัญญา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กชายอนรรฆวี  ชูจินดา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายกุนต์  สระพินครบุรี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงชญาน์นัทช์  วัฒนชีวโนปกรณ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
2197 เด็กชายถิรวัฒน์  พัชรพานิช โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายภณ  โกษาจันทร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงเอมิลี ณมน  แรย์-โคแกส์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงกชพร  รุนชิต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2201 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2202 เด็กหญิงกรวรรณ  จงรักษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2203 เด็กชายชนัสปกรณ์  กองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2204 เด็กหญิงชมพูนท  โตสำลี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2205 เด็กชายชาคริต  ทวีไชย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กชายณัฐนนท์  กันสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2207 เด็กชายทัตพงศ์  โนยศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2208 เด็กชายเทพประทาน  บรรจง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2209 เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดชมภู โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2210 เด็กชายธนกร  นันทยา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2211 เด็กชายธนโชติ  ศรียอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2212 เด็กหญิงธารฟ้า  งามอัจฉริยะกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2213 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2215 เด็กชายบัณฑัต  ดีสุด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2216 เด็กชายปิติภูมิ  การะเกษ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2217 เด็กชายพงศธร  ภาคทวี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2218 เด็กหญิงพศิกา  เกตุเทศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2219 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานบุญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2220 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลิช้ำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2221 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2222 เด็กหญิงเพชรลดา  อ่องยิ้ม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2223 เด็กหญิงแพรวา  เปล่งผิว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2224 เด็กชายภูมิภาส  รักศาสตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2225 เด็กชายภูวภัทร  มายุรส โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2226 เด็กหญิงมัณฑนา  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2227 เด็กชายรามิล  วังตระกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2228 เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2229 เด็กหญิงวชิรญา  ยิ้มประดิษฐฺ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2230 เด็กชายวรเวช  อินทรชื่น โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2231 เด็กชายวิฑูร  ชมเชย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2232 เด็กชายวุฒินันท์  คงสกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2233 เด็กหญิงศรุดา  ศิริพงษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2234 เด็กชายศิรชัช  จันทเขต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2235 เด็กหญิงศิรประภา  ชูแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2236 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2237 เด็กชายศิวณัฏฐ์  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2238 เด็กชายศุภกฤต  จันทวงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2239 เด็กชายศุภชัย  มั่นคง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2240 เด็กชายศุภณัฐ  ส่งเมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2241 เด็กชายสรวิชญ์  เป่าทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2242 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บำรุงเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2243 เด็กชายสิริภัทร  นิ่มนงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2244 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2245 เด็กชายอภิวิชญ์  สีโพโต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2246 เด็กหญิงอัญชนา  เสือคง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2247 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงกวินทรา  สุขแก่น โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กหญิงกังสดาล  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2250 เด็กชายจิรภัทร  คำเป๊ก โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงชญาณิน  ช้างพินิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กชายชนัต  เปียมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  พวงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงชุติมา  สุดมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กหญิงญาณิศา  การสมพิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงณัฏฐพร  สร้อยทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายณัฐกร  ไทรนนทรีย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงณิชกานต์  เอี่ยมนาค โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงเดือนสิบ  นาคหาดกระบือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ด้วงรอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงธนัญชนก  สุดหอม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กชายธนัท  ศิริพงษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงธนัทอนันต์  อินอ่วม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงธราธิป  เสือรอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นเจริญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กชายนนธพัทธ์  แซ่ล้อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ยามา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงปนัดดา  คำปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงปพิชญา  กงมล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กชายปลาบปลื้ม  มณีน้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงปารมี  ศึกษากิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงพัฐนิฌา  แก้วปัญญา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2273 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีมหาดไทย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงพิชญาดา  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงพีรกานต์  สิริบุญญาชัย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงพุทธินันท์  พวงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายเพชรรุ่ง  คุ้มศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงแพรวา  ขาลสมดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียนป้อม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญปกครอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงมิสรา  พลอยจันทร์แก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงเมวรินทร์  สอนเวียง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงรัชนีกร  มะรังษี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2286 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศุภบดีสกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2287 เด็กชายรัฐภูมิ  สีขาว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กชายรัตนชัย  กลั่นคำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2289 เด็กชายศุภกร  กลิ่นทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2292 เด็กหญิงสุทิชา  กรแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงสุพรรษา  บู่ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงสุพิชชา  โคกปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2295 เด็กชายอภิวัฒน์  สุขแสงสุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2296 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิ้มทองสิทธิคุณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2297 เด็กชายอรรถวุฒิ  เงินลาด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2298 เด็กชายออมสิน  อบเชย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2299 เด็กชายอาทิตย์  จิตรงาม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2300 เด็กหญิงอาริสา  ยางสูง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กชายกฤษฏิ์  วงษ์กียู้ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กชายก้องภพ  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2306 เด็กหญิงกันต์กมล  พงษ์พูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กชายกิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กหญิงขวัญนรี  งามวิลาศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กชายคมนทิน  อินทร์ชูกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายคุณพัฒน์  วุฒิกุลประพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2313 นางสาวจุฑาทิพย์  กิจโชติ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2314 เด็กชายฉัตริน  มาแก้ว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2315 เด็กหญิงชนมน  ฉัตรแก้วนภานนท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กชายชนัต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์เจริญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กชายชวนากรณ์  จอนพงษ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กหญิงซากุระ  ชิบาฮาร่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2320 เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์   สุภลาภ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กหญิงญาดา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2323 เด็กชายณัฎฐรชัย  วันพุทธ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2324 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2325 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุ่นเจริญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2326 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงห์คาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2327 เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2328 เด็กชายเตชินท์  มะลิซ้อน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2329 เด็กหญิงทยา  แซ่กัง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2330 เด็กชายทัตพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2331 เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2332 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญจอม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2333 เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2334 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2335 เด็กหญิงนวภัค  รอดสังข์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2336 เด็กหญิงนิจิตา  ผลจันทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2337 เด็กหญิงเนติรดา  ปิ่นทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2338 เด็กหญิงบัวชมพู  ค้อมทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2339 เด็กหญิงบุญญาพร  คำเหลือง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1