รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  มากซุง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  กุลณาวงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตเมธ  เคาไวยกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญข้าว  อนุกูลเรืองกิตติ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชิตา  สังขจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชารีย์  อ่ำรักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายถวัลย์พัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธันวรัตน์  ชุนศิริทรัพย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรธีรา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงมานิตา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายรัชชานนท์  อยู่สิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงบุญ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุภาวดี  นวลหุ่น โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอนัญญา  บุตรแปง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอนันญา  แก่นกำจร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอภิชาติ  กระสายทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอัฏพร  โสแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอารวี  นรการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกุลณภัสสร์  เปี่ยมสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายคณพัฒน์  อัปปะมัตตา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายจารุกิตต์  มากพา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิรชญา  มะสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชาญาฏา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีทองสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิญาณ์  ราชคม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  อนุกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธีรภัทร  เศรษฐสมบูรณ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนพธีรา  หริ่มเทศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนภัสชา  รุ่งเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายบริวัฒน์  พิมพา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงบุญฐิสา  ประยงค์กุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปรีณาภา  ชมศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายพงศ์ปณต  กลีบใบ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพชรพร  ขันตีกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์น้อย โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัตรพิมล  ใจจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิชญา  เณรหลำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภัททิยา  มั่นคำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรัชฏาพร  เปี่ยมศรีเพชร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอิงลดา  กาศสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกชกร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกุลฤทัย  สุมาลัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายจตุรพร  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรชยา  สีมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชัยภัทร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณราธร  รัตน์ด้วง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนียมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพล  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐภัทร  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชานาฏ  ไชยเหล็ก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนดล  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญชนก  ธนัชลาภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำยันต์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนริศร์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปราณปรียา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปฤญจ์  เเท่งทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปองกิตติ์  ชูสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปุณยนุช  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัชรินทร์  เผ่าโมด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภัทรศักดิ์  ดาวสกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตาลเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภิณชะรัชย์  ชุ่มมั่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเมธาวี  คงทน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรชต  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวชิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภกร  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภิสรา  อินสำเภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสัณฐิติ  น้อยนาเวช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสิรภัทร  สั่งศร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอัคคะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอนันต์สิทธ์  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอรปุลิน  พวกเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกชพร  จีนน่วม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกพร  เนตรมีขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกรวิชญ์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตานนท์  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกฤติมา  บุญผล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤษกร  พันธุ์ส้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกษิตานันท์  กลางสอน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญจพร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญพัตร์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกันต์ธิดา  อ่อนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัลยกร  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกิตติวัฒน์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกุลณัฐน์  ภู่กัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเกียรติยศ  ปรีดามณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงแก้วกัญญา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงขวัญข้าว  ติ่งมัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์บุญนาค โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงคนธรส  หาเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจักริน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรวัฒน์  ไล้พรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเฉลิมชัย  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชลกานต์  โคชะราช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่ไสว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายญาณพงศ์  สีสมพาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาณิดา  อาจสัตรู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณภัทร  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายดนยวรรธน์  เครือประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายทรงวุฒิ  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนัชชา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จุ้ยสกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนพพรรณ  สหเมธาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนพสรณ์  เดชจบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนวพรรษ  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัฏฐวรรณ  มีสมพร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนันทิดา  อยู่ถมยา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนิชนันท์  ชูยุทธ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงบุญยอร  เรืองจิตชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปฐมาพร  ชุมวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปภังกร  โภคศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปริณดา  วัยวราวุธ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัชรพร  จั่นมั่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิชญาภา  ต้อขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หล่ายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทรคณา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฟ้าใส  สาลีฟอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภัทรพล  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภาณุกฤษฏิ์  สายราม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมาธวี  แสงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรชต  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรุจิราภา  จั่นประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงลภัสรดา  กล่อมกำเนิด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวณฐนนท์  ดีบุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวณิชญา  ทีสี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวริษา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวิรินทร์ลดา  เหง่าศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศศิภา  กล่อมดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภฤกษ์  แป้นถนอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิรินทิรา  อินทรา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุปรียา  เสือเหลือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสุรยุทธ  อยู่บุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสุวิจักขณ์  เปรมสิริรัชกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอดิรักษ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอธิปภูมิ  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอริณยากรณ์  อัศวีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอันนา  พงศ์อายุกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤชณรงค์  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายก้องภพ  จันทวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายเกียรติมนัส  จันทร์แป้น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายจิตติพัฒน์  ผะดาวัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิราพัชร  ส่ายพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายชยานันต์  มั่นศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงญาณิศา  บุญโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณัฐกรณ์  สากุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐนัย  วงศืพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายธณกฤษ  วิเศษแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธนกร  เทียนมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธนากร  สอนจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธีรเทพ  วิทัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนันทิยา  บัทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนิรดา  ขวัญเถื่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปณิตา  สนสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปวีณ์นุช  แก้วมุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปัญญากร  ศรียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายผลิตโชค  เข็มทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุดยอด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพัชรินทร์  มีกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพิชิตฌาน  ทองแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัทรธิดา  เนตรสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายภาคิน  เพชรนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายภีมพล  ชัยโย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงมัณยาภา  ศรีนาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายเมธากร  คำจ่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายเมธิชัย  ไชยฮด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงยลดา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายยศวริศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงโยธิตา  รวมครบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายรวิภาส  เขียวต่าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงลลิตา  จันทรางกูร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ยศมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงลักษิกา  อภัยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายวรภัทร  สุขรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายวรเลิศ  ฤกษนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายวรากรณ์  พันทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายวรุฒม์  พวงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวศินี  แจ่มทิมบำรุงสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายศรายุทธ  โคกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายศุภกร  ปลื้มประมูล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายสหภาพ  เปี่ยมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสิริรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายอนุศิษฏ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอรรธพล  บุญโต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอรัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอริศรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายอัฑฒกร  ไข่เกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายอัสนี  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายอิทธิพล  วงค์เขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
306 นายกมลชัย  โสมประยูร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงญาณินี  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณปภัช  แสงขันตี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธัญเทพ  มีศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปณิตา  อั่วหงวน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปริยา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปัณณภัสร์  มัชแมน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ผ่องศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิชชากรณ์  ศิลลา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายภูมิพัฒน์  วงษาบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายภูวดล  ลักษณาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกมลพรรณ  พิมพ์เสนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกฤติกร  จันทร์กอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายคณิศร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชญาพรรณ  เอี่ยมซิ้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฐปณกร  กลั่นนุช โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐธิดา  สินกำแพง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐพร  พิศอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงดมิสา  เหลี่ยมแฉ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนฐกร  คำแฝง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนภาพร  แสงตุ๊ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนวินดา  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนิชา  ศรีพึ่งจัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนิรภัทร  ผ่องอรุณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปณุสรณ์  พูนเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัญญามี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมปูน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีรกานต์  ช้างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีรยุทธ  คำมีภา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพีรวิชญ์  วังทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภัทราพร  พุกสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภีรพัฒน์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงโมริน  พรมดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายรณชัย  มาตย์เฮือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรักเกล้า  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรัฐพงษ์  วงษ์ขาว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงลัดดา  แก้วสอาด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวริศรา  รอดเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวิชญาดา  นิมิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศรุตา  โตเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศลิษา  ส่งพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุทธิพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศิริพร  ช่างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นนารี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสกุลธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสถาพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็ญนคร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสุวรรณศาสตร์  น้อยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุวิมล  ทองพู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอัมธิกา  ฉิมคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม