รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธนพล  สุขประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธนัท  เจศรีชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนฤภร  คำศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภูภิญญ์  ภูมิเขต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรัฐนันท์  หล้าธิ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์เหล็ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายวงศกร  ทับทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอาภัสรา  วันแสง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงไอศิมา  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกชกร  กุญชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกชนิภา  พันแน่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกมลรดา  แสนเมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกฤษตเมธ  เมณกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกัญญาวีรื  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายคณวัฒน์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจักรพล  ใจยืน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจันทิมา  จินาพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายชนมวัต  จรียะธนา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชนัฐกานต์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชนาภา  กล่อมเขียน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชานิสา  สุขเกิด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชาลิสา  พิมเสน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชาลิสา  วงค์เดชานันท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชินภัทร  บุญธูป โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชิสา  บุญมา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงฐิตารีย์  อุดมโชคดำรง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธูปหอม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุมมา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือป่างิ้ว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณิชการต์  พรมโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายดนุพัฒน์  คำขาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธกานต์  ทองโคตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธเดช  สังข์ทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนกฤต  พุกกลิ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธนัชชา  คลังเงิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนัญญา  วังยาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธัญชนก  พัฒณะบุญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงรักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธีรพงษ์  ยาทา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนพรัตน์  จันอินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนรวัฒน์  โทมถา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนราพัฒน์  น้อยจาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายนัทวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนิธิศ  รัศมี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนิพนธ์  พุฒสมบัติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนุชจรี  อินทร์ใย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายบัญชา  อินตะมะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเบญจภรณ์  โป๊ะโดย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมมาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปวริศร์  ดอนดีไพร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปวริศา  จูทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปวีร์ภัทร  งามอ่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปองพล  ยี่ตั้ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปาลิตา  ฟักเงิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปิยธิดา  กรรณสูต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพรสิทธิพรรณ  มีมาก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัชรพร  สาวน้ำเที่ยง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ภู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพีรพัฒน์  ผึ่งผาย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภัทรกร  ฝ้ายแสน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  ศิริรัตนพงศ์ธร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภัทรภณ  ดอนดีไพร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงคะอุดม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภาณุพันธุ์  รือนีย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลส่ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภาวัต  ทองดอนยอด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์เชื้อ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรมยกร  เพิ่มพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  พานิชพันธุ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรายุภัสร์  ต้นพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวริศรา  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำเกิด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศนิชญา  ช้างเผือก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศรัณย์พร  เสาทอน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศิวกร  รอดหิรัญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศุภสุตา  ตาสี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสีดาพร  โคกทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุณรินทร์  แป้นไม้ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุพิชชา  อุ่นม่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอติวิชญ์  สินเพ็ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมชาติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกรกฤตย์  ขมหวาน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกันยากร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายกิตติภพ  การเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกุลนิติ  นาคตะคุ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายจิรพนธ์  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิรสุดา  อินทรลิบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายเจษฏา  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชญาดาภรณ์  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชุติมันต์  แซ่อุ้ย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงญานิสา  ดีใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายณฐภัทร  สิงค์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัชชา  ทวรสันต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัชชา  แพพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐนนท์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตงเท่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณิชาพร  เนียมน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายดินไท  โตวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายธนกร  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธนกร  อานันท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกฤต  แสงวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงบุญฑริกา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายปภังกร  จินาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปวรปรัชญ์  สุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พูลคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภัทรพล  รัตนการ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ทองไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายภาสวรรณ  เขียววิไล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายรัฐภูมิ  เลาวกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวรัชญา  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายวราทัต  ล๊อกตระกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวรินทร  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายศุภกร  พิธุราชสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทสระ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสิตานัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายอชิระ  มั่นสัตย์รักสกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกนกพร  แพรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกรกช  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกฤติพักต์  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกวิราช  ชาวเขา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจีราภา  เสาแสง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงญาดา  มันตะสูตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐพงศ์  เกษรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐรดา  ทองก๊วย โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธนพร  ยาทา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนภรณ์  โหมดชัง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธัญญธร  มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กวินรัตนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนัสนิชา  อิ่มรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนิรมล  สอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปภาวดี  มีลุน โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายประวิตร์  โมริตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวปลายฟ้า  ชายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พรหมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายมีโชค  อินสูนย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมีนณิสา  ภักดีโต โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวัชรี  แสงอัมพรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวิจิตรา  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวีธรา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวีรภาพ  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงศศิชา  เกิดโอภาส โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวศศิพร  คำดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศิรประภา  คำสามน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวศิริพร  วงศ์มั่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืช โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองปรุง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสิตาพร  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุธิดา  สายดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวอารดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวอารดี  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอารยา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอุมากร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกชกรณ์  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกพร  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกรชนก  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤษฏา  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกษมา  พยัคศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินโต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกิตติรัตน์  ดอนจันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกีรติญา  วนะชีวิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชินปุษยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงขวัญชนก  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตุงคะศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิตติมา  ปะสุตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายจิรภัทร  ปัตตะแวว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิชัยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชญานิศ  ดำมินเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนกพร  มิ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชวินทร์วุฒิ  นาคไพศาลธน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชัยวัฒน์  ฤกษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายชิติพัทธ์  อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชินภัทร  อุระอิต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงญาณิศา  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อินทรเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐิตารีย์  พุ่มคนสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิติชญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฐิติวรดา  กลิ่นผกา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณหทัย  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐชัย  ตระกูลพิชิต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐปพน  ใจห้าว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แดงสะอาด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนวิชญ์  ชัยดา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธนานันต์  วัฒนนาเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธรรดล  ปู่หลังกล่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธัชนนท์  กล่อมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หุมอาจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แย้มกสิกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนนทวรรณ  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนัทธพงศ์  นาป้อม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนันณภัทร  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนิติภูมิ  นาคตะคุ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนิพล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงบัวชมพู  กองกันภัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงบุษกร  ไทยหล่อ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปพิชชญา  แพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุขวิถี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงประภาพัชร  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ยอดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวริศา  มาลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปัญชิกา  ฑีฆะภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปุญช์กนก  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพชร  จันทร์สุขวงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพรนภัทร  ใจห้าว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดกำเนิด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชชาอร  ทองสาคู โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพีระญาณ์  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพุทธิชา  ธรรมดีกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูดิศ  ไสยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูริณัฐ  พลูทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูริพัฒน์  พลายเพลิด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัญชิดา  สีหราช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทละ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวนิดา  พุ่มผูก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวรกัญญา  ภูบรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวรดา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรรณภักสร  เต็นพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวรรณภูมิ  ถนัดทำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรรณรดา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรวลัญช์  พชรสิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวริศรา  โมคศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวสุกาญจน์  แล้วด้วง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวุฒิภัทร  วรสีหะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศิวกร  บุญเสรฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศิวัช  ชาติกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศุภากร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสรธร  ยศเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชูอิฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสิรยา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสืบสกุล  เจือประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสุธีรวัฒน์  สุขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุปรีดา  พลชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายหิรัญณภาคย์  รุทธศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอภิชญา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จินตวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัญพัชญ์  กิติพงษ์พรสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอัญมณี  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเอื้อการย์  จวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกมลนัทธ์  พรวรรณศิริเวช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกรองทอง  กันฟัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกฤตยา  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายกฤติพงศ์  มีอิสระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อำพันพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกันติพัทธ์  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงจีรณา  กวยมั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจุฑามาศ  วันเนตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชาริสา  ศิษย์โรจนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายชินกฤต  เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายโชคชัย  ไทยตรง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดวิญญูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐพล  โรเด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงทักษพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายเทพนฤน  อินทุสม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธนกร  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงธนพร  ศรีศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายธนพัฒน์  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายธนวรรธน์  ฐานฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธมลวรรณ  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายธัชพล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรัพย์มา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธีรภัทร  แทนปั้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายธีรภัทร์  สุทน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนธาดา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายนพวรรษ  จิ๋วน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนวพร  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายนันทภพ  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนุชฎา  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเบญญาภา  เสนาชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายปิยสุวรรณ  มั่งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปุณยนุช  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายเปรมสกุล  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายพงศกร  มาตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายพสธร  เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานเอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงฟ้าใส  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงภูตะวัน  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงลักษิกา  ทันขุนทด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายวทัญญู  ชัยเจริญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายวรเศรษฐ์  รัตนพุกวรพงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวรินทร  ทองดอนคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายศราวุฒิ  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายสกลพัฒน์  คำหมอน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายสรวิศ  สุทน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายสิรภพ  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายสิรวิชญ์  จูมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายสิริวุฒิ  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสุณิสา  ทองอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายอาณัฐวิชญ์  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายเอกธนา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงเอมิกา  น้อยถึง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกชนิภา  รัตนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกรวิชญ์  เพื่อนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกฤติน  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกวินนา  เกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกันยาพร  พาที โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญทั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกานต์สินี  ชูรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกิตติคุณ  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกิตติภูมิ  เพชรไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกิตติศักดิ์  เล็กอุทัยพานิช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกุลนาถ  โพธิพะเนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายจักรกฤษ  ทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายจักรกฤษ  สุขกมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจักรกฤษณ  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิระพิญญา  ครูมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำค้อม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเจรนันท์  แพรเปีย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชนัญชิดา  วังศรีคูณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายชนาธิป  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชยพล  โคกทัพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชลกร  ดำสะดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฌาติมา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงญาณิศา  ผลปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงฐิตารีย์  อินเกิด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฐิติชญา  ยอดเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณชนก  สังข์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณฐกร  สุขเล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณภัทร  อินทะกะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัชชา  พรมจาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐกมล  นันท์ตา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐณิชา  หย่ำวิลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐพร  จ้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐภัทร  กล้ารบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณัฐศักดิ์  สาริกา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณิชนันท์  เสาะซิ้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณิชานาฏ  เสี่ยงสอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายดนุพงษ์  สุขหนุน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงตวงพร  ยกเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงทักษพร  โชคดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนพลธ์  พันธ์กสิกร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนวัฒน์  ขำมอญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนวัต  พุทธชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธนัสถา  ไกรสอน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนาคิน  แพรปาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธมณวรรณ  เพชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ทับทิมแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงหมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญญารีย์  ฉัตรนิธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธัญสินี  อินบึง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธารารัตน์  พรมเจียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนภสร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายนราธิป  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนวพร  ไพรมณี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนัฐพร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิมหงิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สนอ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทิพยเนตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงบัณฑิตา  โชติพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปนัดดา  กุชะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปาณิสรา  เยาวกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรรณวรัศม์  รัตนะบรรจงการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา  ผิวเพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพัทธดนธ์  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพัทธานันท์  เกียรติพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญาพร  เงินทะนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ชาวนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิริยากร  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพีชกัณดาร์  สารี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพีรดา  กาเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเพชรเงิน  รีเปีย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเพชรภัสรา  ด่านพิไลพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงแพรทิพย์  ฉิมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงแพรวา  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงแพรอัมต์พร  ผิวเพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภศวัฒน์  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภศวีร์  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภัทรียา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภาณุ  ก๊กมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายยศพล  รัตนการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายรฐนนท์  ชูกะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรวีกานต์  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรัตนาวดี  พันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรุจิรา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรพรรณ  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวรัญญา  พินิจภาระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวริศรา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวัชรีพร  สถิตยานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวายุ  มันตะสูตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สงค์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศิริกานต์  จุลกะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศิริพรรษา  อัครจาคะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศีรนา  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศุภณัฐ  ดีโต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสโรชา  คำรศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายสิรภพ  ภูเตาะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสิริวิชญ์  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายสุกนก  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุทธดา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุพรรษา  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุภจิรา  แสงกร่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุวิชญา  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุวิมล  เพ็ญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอดิศร  อ้นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอธิชา  ทองดอนคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอนัญญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอภัสรดา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอภัสรดา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอมรพรรณ  เหลียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอริย์ธัช  บุญตอบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอรุโณทัย  ไทยสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอัญชลี  อินตะมะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอารียา  ก๊กมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอิสรีย์  ฉิมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเอซินเน่ ฮาเร็ท  ออดิกาวา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกนก  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายกันตธร  สุขหนุน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายกันตภณ  เพชรไทย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกัลยาณี  มงคล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุโสภา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายชิตพล  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายธนัช  ขวัญเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปภาวรินย์  อยู่สินไชย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปริยฉัตร  เหลืองพุธทรังษี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายวงศธร  จอเจริญพานิช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายวัชระพล  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงสุชาดา  นาคสะอาด โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงสุนิสา  ภูสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสุภนิดา  เพ็ชรมีดี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายสุรพัศ  พ่วงพร้อม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายอัจฉริยเดช  มีภู่ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอิศริยาภาณ์  มากระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกันตภณ  สุขเปีย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัลยา  สิทธิ์สันเทียะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงขวัญหทัย  เข้าเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณาริศา  พิมพิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงดารารัตน์  มูลเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธนพร  สุขบุญโต โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายนฤมิตร  นาเมฆ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงนิภาวรรณ  สิงห์เดช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนุชประวีณ์  ไม้ทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงเบญจรงค์  ล้อมเศรษฐี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล้อมเศรษฐี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปภาดา  ปัจจะรี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปัญชลิมา  รูปเขียน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปิยฉัตร  มณีธรรม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปุษยามาส  นาคชื่น โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพัชราภา  ฉิมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขันธวุธ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภัทรธร  หุ่นลาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภูริชญา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงยุพารัตน์  โมอ่อน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรัตนาวดี  ร่วมสกุล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สุ่มสวย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลภัสรดา  เฉลิมศิริ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงลลิตา  ปั้นน้อย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวีรภัทร  กันสาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขอยู่ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงศิริประภา  ดุลมา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศิริวิมล  รอดกสิกรรม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุชานันท์  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุพิตรา  ลาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประวัติ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอธิษฐ์  มัฆวิน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอรรถยา  กสิฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอริสา  พรโครกกรวค โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกรกนก  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลือพัฒธิมา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายณัฐนัน  กลิ่นขำ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูตะกูล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชจริต โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น