รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชารักษ์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนวัดประดู่ทอง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุภัทรา  พงษ์สวรรค์ โรงเรียนวัดประดู่ทอง ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายกมลชัย  นวลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวิสรา  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกัญจภพ  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติมนัส  เหล่ากอ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกีรติ  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเขมนิจ  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายคณาธิป  ทับยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายคณิศร  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิรสุดา  ชวเศรษฐโกศล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรัชญา  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฉายปรางค์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนกานต์  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนัญชิดา  หัสเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชนาภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนิกานต์  เกื้อพะระ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชยพล  ทิพย์สง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชยมน  สมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชัยพร  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชาคริยา  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายฐกฤต  มานันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายฐปนวัฒน์  เดชสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณฐกร  รัฐคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณฐพงศ์  เธียรสุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณพสร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมเศษ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐชพน  จุลพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพรัต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิชกานต์  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณีรนุช  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายเตชินท์  อักษรผอม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายเทพนรินทร์  บัวเพชร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธรรมรัตน์  จิตขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธารเทพ  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธำรงศักดิ์  บุณยาดิศัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายนพรัตน์  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนลพรรณ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายนัทธวัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายนิติภูมิ  โชติไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายปฎิพัฒน์  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปณิตา  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปภังกร  ขาวนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปริชญา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปริชญาดา  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปวริศา  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายปุณยวัฒน์  สงย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเปรมสิริ  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรันย์สิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพรรณรมณ  ทองฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพัชรพล  นาคขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพันธรักข์  บุญนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายพัสกร  ทองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขุนหมาด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพีรดา  บงสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพุทธิพรรธน์  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายภควัต  ขุนพรหม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายภคินธร  เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายภฤศ  พรหมยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายภัทรชัย  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายภัทรดนัย  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภีฐภัทร  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภูธิป  นิตยเดชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภูมิสิริ  สิริเบญจมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภูษณิศา  ชอบเสรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายยศวริศ  ขุนไชยทัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายรฐนนท์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรรณิก  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวรรษมน  ใหม่วุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวรากร  เก้าคุณากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายวสุ  เทพเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายศักรนันทร์  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายศุภสันห์  ชูขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายสรวิชญ์  พิจิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายสรสิช  ทิพยอนันต์กุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสโรชา  เต็มยอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายสหพิชญ์  มูสิกปาละ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายสิรภพ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุขุมาลินี  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โกศัลยวัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วกล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายอดุลย์  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอภิญญา  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอันนา  พูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกรผกา  จอมประชา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤติน  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญานัฐ  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกันตา  เกียรติเลขา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกันติชา  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชัชญาพร  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายฐานพัฒน์  ชูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฐิตามินทร์  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณภัทรดา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัชชา  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฐชนนท์  จูดมาก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐณิตา  ช่วยเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐภาวีร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงทิพยาภร  ชุมช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนกฤต  รักล้วน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนดล  แก้วด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนภูมิ  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนัชพร  อักษรชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยรุต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธีร์ณิสรา  คงกาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธีริศรา  ทองปันแต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนัจกร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนัฐวัฒน์  มากกนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนัทนันทกาญจน์  บุญญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรสังฆาต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเนตรอัปสร  คำภูเงิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบุณยอร  ยิ่งสมถวิล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปกฉัตร์  แก้วยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปวีณ์กร  มีฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปาริชาต  ทองไซร้ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพชรกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพนิตตา  จริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพัชรากร  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชญาภา  แป้นย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิภัทรา  มากหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  นันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพุทธา  สุชนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเพียงตะวัน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงแพรวพิศุทธิ์  จันทร์ลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัคธีมา  เศรษฐ์ธรรมธัช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัทรศร  สินคุ่ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภันทิสา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูดิส  บัวยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูมิรัฐ  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภูริชญา  เอียดเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูหิรัณย์  เอียดดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายยศพัทธ์  จันทร์แนม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงยูงรำแพน  ดวงขวัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงราชิดา  คงชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีหิรัณยุปกฤต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรางคณา  พัฒนาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิรินทร์  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศิวกร  ชูสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศิวกร  บุญเลิศกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศิวนาถ  จริอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศุภกร  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศุภกฤต  มุสิกะเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศุภวัชร  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภสิน  ช่วยพิชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุจิรา  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุวพิชชา  ชามภูวราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอชิรญา  พืชมงคล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอติวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิสรา  เลื่องลือสนธิกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอรวรา  เรืองพุทธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอรวรินทร์  แสงเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอัยมี่  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอินทรชิต  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายกันตวิชญ์  ไวณุนาวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกีรติกา  เศวตฉัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกีรติกานต์  สระประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายจักรภัทร  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงจิราพัชร  เกลี้ยงกลม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายชนาธิป  หนูนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มนวน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายชลันธร  นงค์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชัญญนุช  นิลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชัญญา  อุ่นจังหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายชัยพัทธ์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชานนบดินทร์  นุ้ยมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายญาณธร  สันติเจริญโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายณฐพัฒน์  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายณภัชร์  อนุตรพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายณัชภัส  สุริโย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงดลญา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายตุลยธร  ทองจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายเตชิต  มีสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายเตชินร์  เจริญวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงทรรศนียา  สัมผัสนพพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายทวทศ  รักใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายทิพย์อรรถ  สุดดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายธนกร  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายธนอรรถ  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธันยารัตน์  วงศ์อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายธารทอง  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธีธัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายธีรบถ  พลจรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายธีรภัทร  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายธีรุตม์  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายนวิน  กุลโศภิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  หนูฉ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายนิธิ  ชุมช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงบุญวสุชา  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายบุริศร์  ขวัญกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายปริญญ์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปาริชาติ  บุบผาแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปาลิตา  เมธีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายปูรณ์  จีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายพงศกร  บัวแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายพชรพล  สงมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพลอยอันดา  คชเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพิชญาภา  ร่วงราช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขุนหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา  ทองยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายพีรดนย์  สีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายภพธร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายภัทรยุทธ์  พุดคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายภาคิน  ชูสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัฒิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงภูมิพัฒน์  เนียมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูมนตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงมลธิรา  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายมังกร  พรหมจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายเรืองเกียรติ  สกลประกายกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงลภัสรดา  ช่วยเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายวรท  เพชรขาวช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายวรายุส  แซ่เง่า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายวิชญ์ภาส  ชูมากเลี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายวิชาการ  ก้งเส้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายศรุต  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศศิธร  คงทุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายศศิน  ชายเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงส้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงศศิวิมล  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายศิรชิต  จินตสูต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายศิวัช  ชูดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายศิวัชช์  ช่างชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายสรภัศ  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายสิริวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายสุปวีญ์  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสุวภัทร  สว่างรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงโสพิชชา  ชุมนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงหฤทชนัน  นามประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายเอกเก้า  เหล็กจันอัด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกชมนวรรณ  หนูนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกนกเนตร  อินนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกมลชนก  สงศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกฤตพัศ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกฤตภาศ  เรณุมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกฤตยชญ์  รุยัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกฤษฏิ์  รัตนอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกวินธิดา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกษิดิศ  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกอบรัก  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกัญญ์วรรษา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกันตพิชญ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายคุณานนท์  แก้วบัว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายจักรพรรดิ  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายจักรภพ  หาญเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจันทิรา  จันทรมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจารุวัฒน์  รักปลอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายจีรพัฒน์  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชยพล  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชวกร  พุมมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฐานิศรา  เทพดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณชชา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณฐภัทร  บวรเวทย์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณภัทร  ธรรมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ชนะเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐพิพัฒ  เพชรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณันฐิภาวรรณ  อุ่นแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณิศวรา  เนียมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเดชาวัต  คงราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเตชินท์  แก้วอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายทรงธรรม  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายทีปกร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนพนธ์  หนูห่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธนัญกรณ์  คงมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนาธิป  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธรรศกร  สุคนธากรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนธิดา  หนูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนพวิชญ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนฤสรณ์  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรหีด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผอมนุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปรตา  รอดอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปรเมศวร์  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองทับทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปวิชญา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปัญญพัฒน์  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปิติภัทร  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปิยทัศน์  เพ็ญจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปิยังกูร  คณะแนม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปิยาพัชร  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปีกุลกัญจญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปียาพัชร  จีนนุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปุณยวัจน์  นวลเปียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายฝนธรรมมา  เทพนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพงศกร  แก้วใหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรลภัส  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพลวรรธน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพลากร  ชุมพาที โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพัชรชญา  เอียดสุย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพัฒน์ทพงษ์  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญธิดา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิยากรณ์  สุรโชติเกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพีลาชา  เรืองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพุชฌาภา  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายโพธิกร  เกื้อสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภควดี  ศรีสมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทราวดี  อออิปก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภาสวีร์  ปลอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภิญญดา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภูมินทร์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเมธาวิน  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเมธาวี  เรืองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายยศกฤต  เรืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงยสุตมา  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงยูถิกา  อารีย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายระพีพัตน์  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายระวี  ศิริสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรักษณาลี  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายรุจิภาส  ทามโคกกรวด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวรภร  บำรุงพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวรรณพร  ประเศรษโฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวรรณภา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวริศรา  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวสุ  แสรใจวุฒิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวสุธิดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวัชรากร  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวิณิชยา  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวีรภัทรา  พัฒน์ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวุฒิเสฏฐ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิตตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงศศิญาดา  สงเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เมี่ยงมุกข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศิรดา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศิรวิทย์  มานันตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศิริกานดา  น่วมประวัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศุทธินี  เอียดภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศุภกฤต  ร่วงเหมือน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศุภพิชญ์  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศุภฤกษ์  ทองเที่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสไบทิพย์  เสนเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสรวิศ  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสวิชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสันติพงษ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสาธิตา  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสิริการย์  ทิพย์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุชานาถ  ณ สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุทธินันต์  เพ็งหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสุวิจักษณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุวีรา  เรืองพูน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอธิตา  หนูโท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอธิรวรรษ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอนงนาฎ  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอนันตา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอภิวิชญ์  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอมลณัฐ  สิทธิโชคชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอักษิกา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัจจิมา  เทียนวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอัจฉรา  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอัญชิสา  ดำยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอันน์นา  รงเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอาภาสิริ  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่ยหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกนกวรรณ  สินดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สงสมทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายก้องภพ  เย็นใส โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายกำพลศักดิ์  เกลาฉีด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายกิตติธัช  เม่าทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงชนันดา  ชูเงิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงโชติกา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายญาณพัฒน์  ปฐมกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายไตรภพ  รังษีสว่าง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายธรรมรงค์  วางกลอน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงธัญยมัย  แป้นถนอม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายธีรดนย์  ปั้งวณิช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายนภัสกร  หนูผุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายนราชัย  พูลสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงนริศรา  หนูวัน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายบัญญวิต  มากชิต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายปฎิวัติ  บุษราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปริฉัตร  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงปีติอร  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายพัชรพล  ยกมาก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายภาณุพงศ์  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายภูมิพงศ์  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายภูมิรัฐ  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายภูวิศ  คภะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงมนัศญา  รักรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงศศินิภา  มากชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชูสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายศุภวิชญ์  จิรพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายศุภวิชย์   จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายสรวิชญ์  ขุนคต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายสิปปวิชญ์  แดงบัว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองชูดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปั้งวณิช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอัญชลี  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงกรนันท์  แจ้งจุล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกรวิชญ์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกฤตนัย  เพ็งหนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกฤติยากุล  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกันติชา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกิติศักดิ์  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนาภัทร  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชนิกานต์  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายชวกร  รักษ์หนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงฐปณัสม์  พลนุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงฐิดาพา  เถื่อนเทพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงฐิติกาญจ์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณฐกร  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณฐิตา  ขาวเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายณัฐกิตติ์  สังแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฐชา  ยอดขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนทัต  เสนพริก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธนพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนภสินธุ์  มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนันทกานต์  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเบญจพร  มาอินทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปริญญา  ชูขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปวริศร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปิ่นมุก  จันทร์ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทองปาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิชญา  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิทยารัตน์  แกนเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพิรพัฒน์  ดำชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพีรณัฐ  พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงภควรรณ  จินา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภัสวรรณภรณ์  มิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภาพัชร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภาวิดา  เตี้ยนวล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภูวดล  สงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงรติรส  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงรมิดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเรณุกา  พัฒนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายฤชายุ  ชูสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงลลิตา   จันสุกสี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงลลิตา  หมื่นชนะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวรพล  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวีรปริยา  สุขชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายวีรยุทธ  หมาดสะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศนิชา  พงศ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายศรุต  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศวิตา  บัวศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายศุภศิษฎ์  สิทธิ์มาก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายสิทธิชัย  นิ่มดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายสิรภพ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุชานันท์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุภัสสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุภิสรา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอฏิมาพร  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอนัญญาภัส  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอมลณัฐ  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จุลานุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอารยา  สุกผ่อง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกชพร  นิชพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกฤติยาณี  หัสมิตต์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงจิตติ์สุภา  ธรรมเพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงจิรสุตา  ชูแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงชินานาถ  อินทร์แก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงฐิตาภา  ด้วงแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายณัฏฐากร  ชูเพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณัฏฐิธิชา  คงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายณัฐกรณ์  คงทองฉิม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สงยัง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมปลอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายณัฐิวุฒิ  เหมือนขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายธนกฤต  แก้วขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายธีรเมธ  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงนุชรดี  อินนุรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงบัวชมพู  ชูแสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายปฐวี  ปานมั่น โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงประกายเพชร  เพ็ชรทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงปรางค์เทพ  อภัยรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงปวีณา  แดงโรจน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายปิยะชัย  คงทวี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงปุณิกา  มุณีโน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายพาทิศ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายภานุรุจ  มาเนี่ยว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายภูษณะ  ทองดีเพ็ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงเมธาวี  บัวทองเรือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงโยษิตา  สุวานิช โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายรเณศ  จันธำรงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงรวิภา  ทองทวี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายลิปิกร  จุลสัตย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายวรกันต์  ระเบียบ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงวรกานต์  ทองพลาย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงวรัทยา  มากช่วย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงวิชญาพร  ทองพรหม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงศศิภา  อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายศุภกิตติ์  เงินเจริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายสิทธิโรจน์  รอดเนียม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงสุจิตรา  สลางสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงโสภิตา  มูสิกะอุปถัมถ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงอรณิชา  สาสังข์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนูหมาน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายกฤติน  ทิพย์มณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายกันตภณ  หนูโท โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูจีน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกิตติธัช  อนันต์เพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกิตติพิชญ์  มูสิกสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกิตติภพ  พุทธศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งคล้าย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเกศินี  ขุนพินิจ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเกศินี  เรืองทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายไกรวิชญ์  สังคานาคิน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายคาร์ธิกเกยะ  โลเกช โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายจิระพงค์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชยนันท์  ยายมาก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงโชติรส  ดอนเพ็งจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณฤดี  เรืองศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฐพิชฌา  ปล้องไหม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงดุษาร์กร  ปานนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงตรีชฎา  มูสิกะอุปถัมถ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายติณณวิชญ์  ดุลยาดุษฎี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงทิพวรรณ  เหตุทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธนเดช  พลอยดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายธนาธิป  สงนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงธัญกช  ทองสม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนงนภัส  บุญแสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายนพอนันต์  บัวบาน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนภสร  มารักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนวพร  วีรประเสริฐกุล โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงนัชชา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายนัทพล  วรศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนิชนันท์  พรหมทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูสิกะอุปถัมภ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายปฎิวัติ  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปานเทพ  วรศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชุมคง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพชร  พตพันธ์เลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพชรพล  เพชรรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพรรณรัตน์  สุบรรณพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพลธรณ์  ไกรมุ่ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพลภูมิ  คงทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายพลวัฒน์  ศรีมะณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพัณณิตา  นวนเปียน โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพัสพร  แสงมณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพาณิภัค  รุ่งเรือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิชชานันท์  มาเอียด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หนูหมอก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพิชาดา  อุบวิโรจน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพีรพัฒน์  หนูโท โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงฟ้านำพร  ดำแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภัทรกรณ์  ศรีทัยแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงยุวนาถ  ดวงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายรังสิมันต์  สุดเรือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงลักษิกา  จุลสัตย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวงศกร  พัดชา โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวชิรมน  มากจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวชิระ  หัสมิตต์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวรัญญา  ทองด้วง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวาสิตา  เกื้อดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทองเพ็ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวีรวิชญ์  ฮกเหล่า โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายวีระวิชญ์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงศิวิมล  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสรวิชญ์  เส้งวั่น โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วปรุง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายสิทธรัตน์  สงสม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายสิทธิโชค  อ่อนแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสิริสิน  ชนะสงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายสุชาครีย์  ทองพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุชานันท์  ขาวเผือก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุทธินี  หนพะนะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสุริยะการ  คุระแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โพธิ์สาลี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเหยนซุ่น  ฮอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีจิตร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีราช โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนาญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอรณิรดา  เกลี้ยงสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอริศรา  ชูพราหมณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอาทิตยา  พินกลับ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอุนนดาวีร์  ทรงศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกษิตินาถ  ยังทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงกานต์ทิมา  ช่อสม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคพุฒ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไข่คงรอด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคพุฒ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายถนัตถ์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายธนวัต  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนิตนภา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงปวริศา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูกฤษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงลภัสรดา  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลดำเนิน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงหทัยชนก  ฉิมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงอภิษฐา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอริยะ  คำคง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลีัยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายกรณ์ดนัย  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายกฤตยชญ์  ปรัศนียาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายกอบการเอก  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี้ยงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉิมสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงจิรกาญจน์  เหมือนทองกลิ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงชนกพร  ดวงมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายชยุต  มณเฑียรสุภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  สุขดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงณิชกมล  พงษ์สุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายตะวัน  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายเตชิน  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  อเปสริยโย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายธนาธิป  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายนพธรรม  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงนริสรา  หน่อทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงปวริศา  แก่นคล้าย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปุณญธิดา  กรอบเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายพงศ์พัฒน์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายพัสกร  นุ่นนา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤกษ์สุทัศน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายภาณุพงศ์  นิลปักษา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองไซร้ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงมนตกานต์  บุญทรงธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงยศวดี  บุสมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงรัตนากร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงวิมลสิริ  หมื่นรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงวีริสรา  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงเวณิกา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธุมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีนวลเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงโสวดี  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงอัครคีตา  อักษรเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายอัศม์เดช  ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงอุมากร  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายกฤษนนท์  บุญโยม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วประถม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเขมณัฐ  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ลิ่มอนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายจักรินทร์  คงเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณภัทร  หงษ์โสภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัชฐพิธิดา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงทองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สถิตระวังภัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงณัฐวิภา  มาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนน้อม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธิดาทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบปัญจะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายนักรบ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงบาจรีย์  นุ่มจอก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงบุลพร  จตุรพิธสุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายปวริศร์  คชฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพันธิตรา  สุวรรณศฤงคาร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพันธิสา  หอกเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิมมาดา  เลขา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพีชญานันท์  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพีรดา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภัคธีมา  รอดเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงภัทฎิยา  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภัทธร  ด้วงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภัทรพล  เพชรสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงภัทรภร  แสงหอย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงภัทราวดี  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภูมิพัฒน์  มากมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภูษิต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงมัณฑิตา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงมัลลิการ์  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงมาริษา  ภูเบศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงรินลดา  ตั้งประภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุขยูง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงลุมินลดา  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวริศรา  บัวชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเม่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงวันรพี  เดชสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อมรปิยกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงศราวัสดี  จูดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายศิรศักดิ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายสาริศ  เกษมุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายโสภณวิชญ์  ด้วงไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอดิศา  ดำมุณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอนัญญา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอัญชิสา  อินทร์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอาจกิจ  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายกมล  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงกัณฐิกา  รอดสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายจิรกิตติ์  ภักดีวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงเจมนิจ  จันทวดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายชยพล  พาป้อง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายชินภัทร  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงฐิติกานต์  กลิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงณัฐกฤตา  งามดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายณัฐพล  อินทร์เกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงณัฐยา  ไชยวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายธนกฤษณ์  แก้วเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายธนวรรธน์  คลองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายธีวสุ  จิตรราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงนฤตปรีชา  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงนัทชนาถ  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังแสตมป์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงนุชนาฏ  แก่นอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสันต์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงปณิตา  คงชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายปภพ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายประยุทธศักดิ์  พูนชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงปรัสรา  ขุนพล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงปวิชญา  ชูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายปัญญากร  สงนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉูหวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงแพรนภา  คงนิล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงแพรวรรณ  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายภัทรพล  ราชาประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายเมธี  ยิ้มปลื้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายยศวริศ  วาซู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงโยษิตา  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายรัชตะ  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายเรวัตร  ศรีจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงเรืองตะวัน  ขณะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายวรนิพิฐ  ทิพยะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงวรัญญา  ธีลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงวรัญญาทิพย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงวริศรา  พรมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงวิกันดา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงศยามล  จันทร์ด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  ราดจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงศศิภิมล  พริกสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายศิริวัฒน์  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงศิลป์ภัสสร  หมานริม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายศิวกร  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายสิรธีร์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสิริพร  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายสุชา  พุฒจอก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงสุธิศา  ทองพลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงอรกานต์  จิตบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงกชพร  ใหม่อ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สามดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงกมลพรรณ  ยอดซื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายกันติธร  อินริสพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกานดา  มุขตา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายไกรเลิศ  ด้วงอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายคุณานนท์  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีละมุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนาละออ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงชลิตา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายชาคริต  จันทรากุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงญาณิศา  แสงหนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงญาณีรัตน์  นมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายฐิติสุทธิ์  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงณัฏฐริดา  อ่อนชู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัฐวดี  ดีนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มมะลิ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐษกานต์  รุยหะชู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายทัศน์พล  ทะประสิทธิ์จิต โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายธนกฤต  ขาวอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธนกฤต  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์รอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายธนวินท์  วัฒน์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงธิณัชชา  หนูแจ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงธิดากริช  คำบุบผา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนงนภัส  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายนฤเบศร์  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูช่วง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายนัธวัฒน์  แก้วขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายนิทิวัฒน์  แสงสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงบุศราพร  บุญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายปรมัตถ์  ชุมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขจุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายปวรเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปิยฉัตร  ชูเท้า โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายพงศพัศ  พาป้อง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายพอพิชัย  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพัชญภรณ์  พรหมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพัชราภา  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายพิชชากร  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงเพชรมณี  พุ่มยงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงภัทรพร  ผ่องอำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญขุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายภัทราพร  ล่องอำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายมงคล  ชัยรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงมัทยา  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงเมษาวดี  สุดชนก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายยศพร  ชูเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายรณกร  พิพัฒน์งาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงระวิวรรณ  ทองพลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายรัชชานนท์  ปานศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายรัฐนันท์  รัตนพันธุ้ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายวรภัทร  เอียดหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงวรรณฤดี  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงวรรณิดา  กวางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงวรางคณา  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวรางคณา  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวลักษ์สุดา  สังข์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายวัชรกร  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวัชรวีร์  อารมณ์เอื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวันวิสา  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวิชญาดา  มูลไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายวีรภัทร  กองพรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายวุฒิพงค์  เหมือนเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายศรัณย์กร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายศราวุธ  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงศลิษา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายศักรินทร์  เหลาบัว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายศุภชัย  สิงเนี่ยว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงสโรชา  แดงบัว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงสาฐิติยา  ไพทัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงสิริกานต์  ชัยสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายสิริโชติ  กลิ่นนิรัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสุธีธิดา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงสุธีพร  ศรีราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสุพิชญา  ไวยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสุภัชชา  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงเสาวดี  แพะทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายหาญณรงค์  มุสิด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอจิรภาส์  ทองจินดา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอนัญญา  เสียงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอภิชญา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอัจฉรา  นิ่มมา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอาภาพรรณ  รักเล่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายเอกวิกร  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงไอศิกา  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชอบงาม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายกิตติชัย  ไข่เส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายกิตติทัต  ยิ้มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กชายกิตติพัฒน์  หนูเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายจตุฌาน  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงจีรนันท์  พลายงาม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายชัยวัฒน์  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขุนชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงณัฐทิชา  ทาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายณัฐนนท์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายดรัณภพ  แซ่เจ้น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กชายตรรกภพ  สยามพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายธนาวุธ  ยิ่งเสมอ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงเนตรนภา  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กชายปิติภูมิ  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายพงศกรณ์  พงษ์เพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงพัชริศา  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงวิลาสินี  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงศศิษมา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงศิริกาญจน์  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายศิวกร  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงสุนิษา  ข่ายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงสุพรรษา  ข่ายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายกนก  รัตนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตวง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงกฤษณภา  อำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายเฉลิมราชย์  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงชนิฎฐา  ชูสิง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธนพร  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธัญเรศ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายธีรภัทร  สินธ์ุแสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนภสร  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงบุญยาพร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงประกายดาว  กรกฎ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายปิยะดล  ประไพภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โสะขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายพิทักษ์  ทองเที่ยว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายภรัณยู  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงภัทรภร  พรรณไวย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงภัธทราวดี  โถล่อง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงรวิพร  บุญยิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงรัชดาพร  ประคองชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฝันนิมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงสุนิสา  ถาวโร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงสุพรรณษา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอริศสา  หนูเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอันดา  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายณัฐนันท์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กชายเทพกร  โสภณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงนีรชา  แสนเรือง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงภัทรมน  หมื่นคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงรวิสรา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กชายวรากร  จันทร์เกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงสุธีกานต์  นิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงอธิติยา  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายอัษฎายุธ  ชูลาน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงทิพย์ศิริ  คงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนภัสกร  ยังสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงนิชาวีร์  ถิ่นจะนะ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงมานิตา  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายศรัณย์  อินทร์บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตราชู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงการะเกด  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายจิรทิปต์  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาวุฒิธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายเตชวัน  มุสิกะสังข์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงทักษอร  รักขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กชายธนกร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงธนิภรณ์  นาคพิมาย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงนันทัชพร  ดำรงชยานุกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายปุณณวัฒน์  อ่อนแสง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายพันธุ์เอื้อ  ประสมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายภูวนนท์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กชายรัตนทัต  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายวัรภัทร  ลิ่ววิริยกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงวิปัสสนา  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายศรัณย์  สังคะโน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงศลิษา  เสือพล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิาก์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กชายศุภเสกข์  หุ้นไธสง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงศุภิศรา  เปรมศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงสลิษา  คงเหนียง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายสิรภพ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงสุกฤตา  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรวิระวงค์วารี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงสุรพิชญ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายฬียฤทธิ์  พลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายอรรษวรรธ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงกนกนุช  หนูคง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายกฤตภาศ  กาญจโนภาศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายกัณภพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายเกียรติสวัสดิ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายคณพศ  อุดม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงจีระนันท์  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงชนกวรรณ  ชูชุม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายฐปณัช  จันทระ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายณฐิโชค  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายณัฐกรณ์  แดงปรก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงณัฐญา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงดวงกมล  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายดววงเพชร  ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายธนภัทร  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายธนวินท์  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงธัญวลัย  ชูแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงธามิกา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายธีรภัทร  หนูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายธีรวุฒิ  หนูนิล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงนิชาภา  รอดคืน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมหมาด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงปภาวรินท์  จินณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถึงมุสิก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงปารวี  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงปาลิณ  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงปิยพัชร์  เศรษฐสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงปุณณาณี  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพชรวนันท์  ยกฉวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพราวภวิภาวี  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงพริมมาพร  อินทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เพ็งหนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายพัชรดนัย  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงพิชามน  โรจชะยะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพิญาดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายพีรภัทร  อินทร์ปราบ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงไพรินดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายภาสกร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายภูริณัฐพล  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายภูวเดช  คงมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงรสกร  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายรัฐนันท์  เศรษฐ์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงวรนิษฐา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงวรลักษณ์  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงวรินทิพย์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงศรุตยา  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  อารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายศิวกร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงศุภจิรา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายสยมภู  ทองต้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงสัญห์สิรี  คงไหม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายสิปปกร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงสุพิชชา  คงนุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายสุรัฐกร  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายสุริยุป  ชัยวิจิต โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงสุวิชาดา  อิ่มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายอธิวัฒน์  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายอนุพนธ์  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงอภิญญา  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายอิศม์อนีติ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายธราเทพ  จันทร์ชู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงเนตรนภา  อนุวัฒนากุล โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงณัชยา  ยตะโคตร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ถัดสีทัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายวุฒิชัย  อักษรทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงศิริพร  แป้นเพ็ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายชิศณุพงศ์  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายฌาณชนะ  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงนนทกร  รอดเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายปรเมศวร์  บัวทองเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูปาน โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงยมลภัทร  หมั่นภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงวิภาวี  มีมาก โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ฤทธิเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายสรพัศ  แก้วงาม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทโร โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงกนกอร  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายกฤติไกร  คงมี โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงกวินธิดา  ปราบไพรีราฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พิสมัย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายกัณตภณ  เพชรคง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายคณินท์  สุภาพบุรุษ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงจุฑามาต  เพชรหนองชุม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงหนู โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงชฎารัตน์  ชัยชำนาญ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงชนัญวรัศ  ลายทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ช่างประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงธีรกานต์  สุกทอง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงนภัสสร  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงประกายฝัน  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงปัณชิตา  รักขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงพุธิตา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงฟ้าติการ  เพ็งผอม โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงรัญชิดา  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงวรวลัญ  นาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงวริศรา  ซังทราสิต โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงวริศรา  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงศลิษา  ชูสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงศศิวิมล  สงบุตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงอริยา  ขำบุญเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายชลธาร  คงหาเพชร โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กชายนิธิศธร  นุ่นสังฆ์ โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายวีระพงษ์  ใจดี โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงสิริกัญญา  เกตุขาว โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กชายอัครวินท์  เกษรินทร์ โรงเรียนวัดแหลมโตนด ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงกานติมา  นกหุน โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงจิราพัชร  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กชายชลพัตร  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงอัญมณี  ปานทอง โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายเจษฎา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงญาณกร  เลี่ยนศิริ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายดนุวัศ  ตาดทอง โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมบุญแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายพชรพล  พร้อมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเกื้อ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดยางแดง โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายอติชาติ  ทองขาว โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายกนกพงค์  ทองหนูเอียด โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายกษิดิษ  แกนบุญ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงขวัญหทัย  หนูเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงจันทิมา  สีปานะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจ้ยชุม โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายชิติพัทธ์  ใหมเต็ม โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายณัฐชนน  เหมือนชุม โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทา โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายธนชาติ  ขาวมาก โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายนฤเบศ  หวานนุ้ย โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายนันท์นภัส  ดวงวิเชียร โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงนิชาภา  เวชจันทร์สิน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วิสูตรธนาวิทย์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงปวริศา  ชูปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงปิยนุช  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายปุณญพัฒน์  รักจันทร์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบัติทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพรนัชชา  ด้วงสีนวล โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแสง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายภัทรพล  หมื่นเพชร โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียดนิล โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายภูฤทธิ์  ชุมช่วย โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงมนัสนันท์  วุ่นชุม โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงวชิรศรณ์  ทองขาวเผือก โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายวสันต์ชัย  บุญจาคะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายวีรภัทร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายศรีโชคชัย  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายศักดา  ผุดคง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายศักดิ์ศรัญย์  ศรีน้อย โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายศิริโชค  หนูแสง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายศุภกร  แก้วขุนทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายศุภณัฐ  อุทเวียง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นปาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายสิทธิกาญจน์  เขียดนุ้ย โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงสิรภพ  บุญยรัตน์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสิริกัญญา  ด้วงทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงสุภัทธิดา  ทองหนู โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายสุรวุฒิ  แก้วย้อย โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ด้วงสีนวล โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายอนันตชัย  เกื้อทอง โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายอนันต์  อนันต์ สีปานะ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายอนุพงศ์  หมื่นเพชร โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายอภินันท์  บุญเพชรแก้ว โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงอัญชิสา  รักทองจันทร์ โรงเรียนวัดควนแพรกหา ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนชู โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายเตชณัฐ  สุขมี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กชายรัฐกานต์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายวรินทร  เนียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายจอห์น  โจโฉ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงจิรฐิดา  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงฐิตาภา  พิบูลนิธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายพงศกร  โสวโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงพิรัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายเพชรธัมมาคุณ  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงภูษณิศา  ยอดเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงศิรภัสสร  คงแสง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายศิรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายสุกนต์ธี  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสุภัคลักขณา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายอชิพัฒน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายอรชุน  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม