รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตเมธ  ขอมชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎิ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษณาพร  พฤกษนันต์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิจติพงศ์  ณ อุดม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมิกา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชนาธิป  พึ่งแรง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชยณัฐ  ทองสม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชิตวัน  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติกานต์  หวังหอมกลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณภัทร  ศิริประภา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปุรเชษฐาสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐพล  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัชร์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนธรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธีธัช  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธีรติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนวัช  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปิ่นมุข  บุษยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพีภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิพอนพล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศิริภัสสร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายสรณ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสลิจรัตน์  จันประเทศ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายสิรภัทร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอรินรัตน์  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอังกูร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกชพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกนกกร  นาคพงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกนกพรรณ  สัจจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนธิชา  คำสี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤษฏิน  เกตแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายคุณากร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจตุพงษ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจันทรา  คุระวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชานนท์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชุมพล  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐนันญ์  เลิศสกุลบรรลือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐปภัสญ์  เลิศสกุลบรรลือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเตชินท์  หมกทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนกร  กาเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนกร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธรธร  ภิรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนพรัตน์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนิติพล  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนิพพิชฌน์  จันนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบุษภาคัม  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปณต  สังข์สิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปภาพินท์  จันทริก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปารเมศ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปาราเมศ  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุกัญญา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปุณยภา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงผกาวรรณ  สินทนุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรณัฐ  มโนภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงแพรวา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภควพจน์  อิโตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภากร  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภาณุวิชญ์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูธฤต  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภูษณิษา  พูนแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  หุตะจูฑะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายรัชพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรัฐภูมิ  นาควงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายริสกีร์  มะมิง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงลภัสธร  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวรินทร  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิวกร  นาคะชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภากร  สุรวิศาลกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณรังษี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิทธิชัย  จรูญสวัสดีชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอนวัช  พืชเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอมิตา  บุตรมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอรรณพ  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอิสรา  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเทศ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายฐิติ  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายธนกร  ปานถาวร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายธีร์ธวัช  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนิชาภา  พลอยขาว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนิรชา  เสรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายบดีศร  เอี๋ยวเจริญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายวัชรพงศ์  สนใจ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกัณติมา  ส่วงเมา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจิรพงษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันต์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงทิฆัมพร  ฤทธี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเปรมกมล  ตัลยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรพัชร  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุภางค์พิมพ์  จักรกรด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอักษราภัค  เซ่งรักษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงฐิติชญา  ชายเขียว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ่มสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธันว์ดา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายปพนธีร์  ดีเอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายพงศกร  แสงสว่าง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายพิชชาณัฎฐ์  จาริภักดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายภาณุวิชญ์  นาวาล่อง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงรัตนภรณ์  หนูทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายสิรภพ  ทองพุฒน์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานคง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกรคุณ  ชัชวาลชลธีระ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงขวัญข้าว  อลิเชีย ดีทริช โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายคณิสร  จุงจิตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายคุณานนต์  สินแบน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจองชัย  จองกฤษ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฉัตรชนก  แสงทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศกุลธน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฎฐพล  ศรียา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณิชกานต์  การขยัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณิชมน  พฤกษ์รังษี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงทักษพร  ภูนุชอภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนัท  เรืองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปภังกร  อินทร์พรหม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปภัชญา  เพชรสุก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปัญญา  นุสุวรรณ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปุณยนุช  ดวงใจ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพีรพล  สวนสมัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมุกสิริ  ชูพล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเมธิกร  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงโยษิตา  หงษ์จันทร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวงศ์ธร  เจี้ยสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศริตวรรธน์  พรประสิทธิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศุภกิตติ์  เชี่ยวหมอน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอรนภา  เพชรในหิน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอุสุมา  อินทรภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมันกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกรชวัล  ปานสง่า โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกัลยาณี  เกใน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายคณิตศร  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงเครือวรรณ  จำปา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายจตุรพร  สุวรรณกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายฉลองชัย  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงชตมนต์  แช่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชลธิชา  ส่องสุริยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์อภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงดากานดา  อุดมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงตักตวงทอง  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงถิรพร  คงสม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ถนัดช่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธัญวรัตน์  การะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนวินดา  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนูรีซัน  สกุลปักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปติมา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปนัสยา  ไม้แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปริตตา  จรัสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายพงศกร  กลับคง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพงศกร  เดชจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพนา  สิบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิชชาภา  สมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพุทธชาติ  ส้มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายไพศาล  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายภควา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายมงคลธรรศ  มาลัยวงศ์สกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงมุกอันดา  เผดิมผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายรชต  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวรัชยา  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวันทนาพร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวิภาณี  นิลทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงศราวดี  เด็นศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศิริประภา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสุพพตา  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุวรรณพร  อุดม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พัฒน์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายแสนตะวัน  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอภิชญา  สุขา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายอภิชาติ  กาละสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอรอนงค์  คีรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงอังคณา  บูรณทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงอันดา  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายอัมพรินทร์  สถาธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอาภัสรา  บูรณทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอารียา  เหมรา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายตอเฮด  จารง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงธนารีย์  บุญภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธัญญาเรศ  กุตนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวเนตรนภา  รักขนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภูมิภัส  ลิ่มอ้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงมัณทนา  ลูกเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายฤกษ์ชัย  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายวรเวทย์  ทองพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายวัชรินทร์  พูลศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาววาสินี  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงสุพัตรา  มุ่งจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัญทวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงหทัยชนก  ทัฬหกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกันติชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกุลญาวรรณ์  เวชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเขมจิรา  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจิรพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชนันภัค  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายชนาธิป  กาละสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายชาคริต  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐพัชร  เอียดจุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทะระนก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายทีปกร  วนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธนัชญา  ลิ่มเนื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายนราวิชญ์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนลินธารา  จันทรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนักรบ  เกตุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายนัฐพล  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพกร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนาวิน  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงประกายดาว  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปรัชญา  เพชรเรืองโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปราณัสมา  ค้าไกล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปริญญา  จันทร์สะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายปวริศน์  ไกรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปุณณภา  อยู่มะนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายพงศภัค  ทนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพากฤต  ไชยกาล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชชาภา  เทียนแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภัทราพร  วัตรสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภูริช  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงมุทิตา  แตงทัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายเมษา  เส้งอ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรักพงศ์  บุบผัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายรุชดีย์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายเรวัตร  มีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศักดินนท์  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพย์หมัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศิลา  พาหุการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศุภกิตด์  พุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศุภิสรา  เหล็กพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุวิมล  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเสาวภา  ไชยประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอธิชา  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอริศรา  นนทรีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอันดา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอันดา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองยอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายกฤษดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายคมศร  พูลผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายจารุพัฒน์  พิละ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงจิรนันท์  เพ็ชรไส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายณรินธร  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายดนัยนันท์  อาจปรุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงดาวประกาย  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายเดชอติชา  เดชสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายตนุพัทร์  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงถาวรีย์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายธนธร  สิทธาคม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายนฤดม  ณ นคร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนฤมล  แป้นแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนุชรี  สุดสวาท โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงบงกชพรรณ  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายบาซิล  หัสนีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงบุศยา  ช่วยชำแระ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปัณรส  เจริญสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงปาณิศา  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปาริชาต  จอมชนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปุณิกา  ดีบุก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงผกามาศ  ทวีรส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพรนภา  วัดสี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายพิภพภัท  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงแพรวา  ขมักการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายไฟว์รุซ  เร๊ะดือแม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายมณีเวชย์  เหมาะมาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญฮก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายเรื่องศักดิ์  รักษ์บุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงโรสมีณีย์  ผิวดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงวรางคนา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงวารุณี  กาละสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงศศิมา  เด็นศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายศุภฤกษ์  แสงมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงสุชาดา  สเหล่ราษฏร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงสุมลฑา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอทิตยา  วิรันจตี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายอธิภัทร  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงอรณภา  ยสนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงอัญชลี  อดออม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
712 นายอับดุลลาเต๊ะ  หะหยีบาเหม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงอาราดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงอาฬสา  นิรัญชล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายเอกรินทร์  เด็นสิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงกนธิชา  บุญคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิริเกรง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายกรกฤต  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกฤตธนพล  เวชรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายก้องกิตากร  อาจกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกัญญณัช  ชูสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกัตคาน  กาญจนเมธีวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงเกศกนก  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเขมนิจ  วิไลกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายคฑาวุฒิ  พืชชน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายจตุรภัทร  เทวบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายจารุพงษ์  พลูศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงจิราวรรณ  มาลี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชญานี  แคล่วคล่อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่แตง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายชรินทร  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชาลิสา  ปราบสมุทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายโชคพิสิษฐ์  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประคองสิน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณัฐพัชร์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายดุลยพล  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธัญสินี  ริทธิ์โต โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธันยากร  ถวิลการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธันว์ชนก  ทอดทิ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธารธรรม  นาละธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธีรไนย  แสวงผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธีรภัทร์  พลอยขาว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายนพดล  ปิดใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายนพรัตน์  พลนาแสน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายนัสธวุธ  สะมา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อันติมานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนีรชา  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงเบญญาภา  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปฐพี  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปณิฏฐา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปริญญากรณ์  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปวีกาญ  ประดับทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปาริฉัตร  สกุลสอน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายเปรมศักดิ์  กระแสสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงไปรยา  ภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพงศกร  จินดาวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพงศกร  ยาทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพงศ์ธวัช  สวัสดิรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสงเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิมลนาฏ  อินทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรพัฒน์  เสนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเฟาซี  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภานุวัฒน์  ผลยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงมณีวรรณ  หุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงมลวิภา  จันดาพืช โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายมานะ  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงมุทิตา  วงษ์วิวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายยศพันธ์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงรตินันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะจู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวณิดา  เชาวลิต โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวรัญญา  ถาวร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายวรากร  บัวเผียน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวันปิยะ  มีแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายเวทิศ  ต่อผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงศรัณยา  มณีกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงศศิภักดิ์  แสงรัตนากุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศิริณทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศิริวรรณ  นะนวน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสรายุ  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสราวุธ  ทัดระเบียบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายสุขชัย  มุดา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุภาพร  ชูปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุวรรณษา  บุตรมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสุวัฒน์  มีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอนุวัฒน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอักษราภัค  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอังชิมา  เกื้อรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอำนาจ  พลันการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายกฤติน  เรืองนะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายภัทรพล  มณีศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายภูรินทร์  พิเภก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงสรัลพร  กิจกล้า โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกวินนา  สิงฆาฬะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธีระเดช  คงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงไนเซีย  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปริญญ์  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปัทมพร  มณีศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพลอย  สายเนตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายพีรกานต์  ชูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายยอดยุทธ  สีหมาด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงเลอาร์ อารียา  เมแยร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวรินธร  เผือกศรีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนวินดา  หมาดอ่าดำ โรงเรียนเกาะปันหยี ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีทอง โรงเรียนเกาะปันหยี ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายนวมินทร์  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเกาะปันหยี ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพงศ์พัฒน์  รงค์รัตน์ โรงเรียนเกาะปันหยี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงละยาริล  คงเดิม โรงเรียนเกาะปันหยี ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอภัสรารัตน์  ปานเพ็ชร โรงเรียนเกาะปันหยี ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ป.6 คณิตประถม