รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษดา  คำอุ่น โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเจษฎา  เปรมบำรุง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฐิติพงศ์  ก๋ารินทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายทวีศักดิ์  ระวันสุ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายทินกฤต  ขันทะบุตร โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปฏิภาณ  งามโนนทอง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายไมตรี  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายรัฐภูมิ  สีสรรค์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจแสวง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวริทธิ์  บัวชุม โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศิริวัฒน์  สีสรรค์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอนุวัฒน์  ใจเย็น โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอภิญญา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขัดสา โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกฤษณา  นาโก โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกิตติทัต  หอมนาน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเกาะออน  คำลือเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจรัสภรณ์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเจสซิง  ทัม โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงเจสเซียน  ทัม โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชญานิน  พานิชานุรักษ์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์บี้ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชุติมน  สมุหบาล โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณลินทิพย์  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐพงษ์  บ้านสระ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณัฐพล  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธนดุล  ทนทาน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนะ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนวุฒิ  บุญถึง โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนากรณ์  พรมเสน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญรัตน์  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำมูลสิงห์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงนภัสรา  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนันทกา  ใจปา โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปิติมน  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจไหว โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพุฒิธินันท์  ขาวสำอางค์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเพ็ญลัดดา  ใจแสวง โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภานุพงษ์  สีสัน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภาสกร  หล้าบ้านโพน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงมะลิวรรณ  จันแก้ว โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายยุทธภูมิ  ฝั้นคำสอน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวนัสนันท์  กาละพวก โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวรเมธ  ป้อมรบ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวริศรา  กาละพวก โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายวุฒิชัย  ดิษฐ์ทอง โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายศราวุธ  คำแสน โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงศิริญากร  อ้ายเป็ง โรงเรียนบ้านยางขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุพัดตรา  กรุดหรุ่น โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทะบุตร โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุภาพร  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอลงกรณ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกาญจนา  บุญนาค โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกิพากร  เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจักรพงษ์  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรภิญญา  ขาวหยวก โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญาณิศา  จิตหมั่น โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณภัทร  พุทธเสน โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัธกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนกร  ละอองอ่อน โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนภรณ์  ประวัติ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจแสวง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนิชาภา  พรมเทพ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนิติกร  บำรุงพร โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนุชนาฎ  ทุ่งปราบ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงประกายพรึก  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงประภาภรณ์  จันทจร โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพัชรมัย  ก๋าไชย โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพัชริดา  เจนใจ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพัทธดนย์  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์คง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หลายแห่ง โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภานุวัฒน์  ใจปา โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภูมิภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมาลีวัลย์  หอมนาน โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายรัตนพล  ภูคำ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรัญญา  บัวย็น โรงเรียนบ้านยางขาม ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอมลวัทน์  สัจจญาติ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอริสา  วินิชวงค์ โรงเรียนบ้านยางขาม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยศทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายสิริกร  มังคลาด โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอนัญญา  คิชิ โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอัครภัทร  อำภาผิว โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกชกร  จารุศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายกฤตเมธ  สัจจะญาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายกันธรากร  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกานติศา  เชื่้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจิดาภา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายจิรัฎฐกร  พีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายทีปกร  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธนโชต  วงษ์เจตวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธนวัฒน์  กิติเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนัชชา  โกวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายบัณฑิต  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปัณณวีร์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายปิยังกูร  อธิกคีรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายปุณณวิช  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพงศธร  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพัทธดนย์  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพิพัฒพงษ์  คงสอนหมาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภาวินี  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงมารียา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศรัญย์พร  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายศิวกร  แก้วพิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภชัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุกาญจนา  สุวรรณ์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายอริย์ธัช  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอริยา  ขันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกชกร  ปันติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกณิศา  การะยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกนกภรณ์  ปัญญากอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกรกนก  อินตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤษดนัย  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวินธิดา  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกษิดิศ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาภัค  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติภณ  คงจ้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิตติภณ  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกิตติภพ  คงจ้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายขจรเกียรติ  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเขมนิจ  บัวเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรพันธ์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจิรภัทร  สุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ผึ่งผาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิราพัชร  เพชรสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเจนจิรา  ชิดสนิท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเฉลิมราช  วงค์สนิท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชญาณิศ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชญานิศ  อุตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชญาภัณ  เสาหิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชนกนันท์  กิตติยังกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชนาธิป  ติญานันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชโนดม  ประถมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชลธาร  ปละวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลิดา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชัยสัมฤทธิ์  วชิรพงศ์ภัค โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาดาวดี  สองสีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญารินดา  พละศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐิติมา  รินทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฐิติมา  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดำแดงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหลี่ยมธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐพร  กิจสินธพชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยกยอดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชูไว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นธง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณิชานาฎ  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายดนุสรณ์  ธิต๊ะยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงดาราวดี  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายตรึก  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงทอปัด  แก้วทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงทักษพร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทัชชกร  แก้วทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายทัชชล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทัศพร  กึ่งกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเทียนแพ  สิงหเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนกร  จุ้ยประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนกร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนพร  ตะราษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนัชชา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนัชญา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธัญชนก  คำภิโล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธัญชนก  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดำริเลิศวรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธันยนันท์  รวมสุขกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธิติภูมิ  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธีธนัฐ  กวาวเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรเมธ  มีปาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรเมธ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนงนภัส  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายนนทพัทธ์  จตุแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนฤดม  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนวมินทร์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายบรรณสรณ์  อุปนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายบวรวิชญ์  ต้าวก๋า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบัณฑิตา  เชิญประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงบุญญาภา  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายบุรเศรษฐ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปฐวี  กึ่งกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปราชญ์ปรีชา  ชัยมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เปล่งใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปรียาพร  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปวริศา  แสงโฮง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคำยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพงศกร  มกรมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ใจจง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพชร  สุธรรมเม็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรไพลิน  เตวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรรณปพร  เถาวัลยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรรณวรา  แก้วจุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพริมริช์ตา  การุณย์สกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพศิน  ศักบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพสิญา  เทพรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพัชรพล  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพัทธนันท์  อินต๊ะสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชชานันท์  กันทะบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพีรภัทร  อินต๊ะสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพีรวัส  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพีรวิชญ์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเพชรลดา  อาจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฟูแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงแพรชมพู  แสนวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ก้อนสีลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภาคภูมิ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภาคิน  แสนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูมิ  ขันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูรินท์  มาฟู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังขมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายยศกร  วังเค็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายยศกฤต  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายยศพัฒน์  โครงกาบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายยุทธศาสตร์  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรมิตา  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรศรินทร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรัชชประภา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเอก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรัตติยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเลิศวิทย์  สัจจากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรกานต์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวรพิชญ์  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรรณพร  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวรวุฒิ  คอยหลัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวรัชยา  พรรษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายวิธวิทย์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิรัญญา  อินวงศ์วาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวิสุทธิพงษ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศรัณยู  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศศินัฎฐ  ศิริวัฒนตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศิรพัทธ์  ภู่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายศิรวิชญ์  อินแสนสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศุภกร  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสกุณเกต  ปาปวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสวรินทร์  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสหรัฐ  ลอยลม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสายธาร  อดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสิรภพ  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสิรภพ  วิมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภชา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุภาภรณ์  รำไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขาวแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอชิระ  กานต์ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอติชาติ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอนันท์ทพัฒน์  วงค์จันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอนุชิต  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอภิชญา  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอภิรัญญา  โชติมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอัยรินทร์  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอิทธิลักษณ์  สุรินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอิทธิลักษณ์  อุปนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอุทุมพร  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกฤติกา  ปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โครงกาบ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คนต่ำ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปุณยวีร์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัลยาณี  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเกษศรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวจิราพร  พรหมเสน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนภัสสร  บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพรธิกา  คำแสง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพรธิดา  กานันท์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิจิตรา  ตันกูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงราตรี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวณัฐชญา  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวศิริญทร  โชคชัย โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวอารีรัตน์  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอิศเรศ  บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายเอกวุธ  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขแสง โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงขวัญชนก  ส้มไทย โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรัญญา  สิงห์อุดร โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงดาราวลี  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายทรงวุฒิ  ชนะพิมพ์ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงทอแสง  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธีรวัฒน์  ใสยิ่ง โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนันทนัช  อุมอินทร์ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมพิศา  บุญปก โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภูวนารถ  พหลยุทธ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศุภลักษณ์  น่าชม โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุภัชชา  อินต๊ะสิน โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกรวิชช์  สุริยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายกฤติเดช  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกวินธิดา  อินธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกานต์ชนิต  สอนศิริ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายกิตติธัช  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายกิตติภพ  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายจักริน  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายจักรี  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายแจ็ค  โอร็อค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงชนิศา  ลือชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายชัชพงษ์  คูเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงฐิติพรรณ  บั้งเงิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงฐิติยา  อุทัยรัตน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฐชากร  เกียรติยศนากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐธิชา  ญาติกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายทศวรรษ  ไชยกูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธันยพร  ราชคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนทีทิพย์  ขันใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงบุรัชกร  บริบูรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายปธานิน  ลือโขง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปีวรา  ชนะพิมพ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายเป็นธรรม  โยธาวุธ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายพงศกร  แย้มพวง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายพิสิฐปัญญา  ปาโต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพีรดา  นาปรัง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงภัทรวรรณ  นามราชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงรวิสรา  พามี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายรัชตะ  ศักดิ์แก้วประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวรนิษฐา  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงศุภาวัน  มูลคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทธิ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำศรีแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายอนันชัย  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายอนาวิล  ใจกว้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายอนุพงษ์  ตะวันแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายอัครพล  วรินทร์รักษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายกตัญญ์  ตาชม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศักดิ์ภูวดล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหลาคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกฤตภาส  ไชยมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกฤติมา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกวิน  ภูจอมจิตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกันต์กมล  ธนะวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกัลยกร  คำชาลี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กิจเจริญวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเกริกวิทย์  มะลิวัลย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยศคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุตรวิเศษ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเขมาพร  พรมมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจักรริน  ธิโล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจักรินทร์  ยศโสธร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจิณห์วรา  ไชยโย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจินตภา  ใจเย็น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายจิรนิภัทร์  อุดมประสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิรัชญา  อินวงศ์หงาว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชลิดา  แสนวิชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชารีศรัณย์  ศรีใจวัง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชิตาภา  สุทำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตาคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายไชยยานุภาพ  ภูวัฒนติกานต์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงญาณาวิภา  เพชรเสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมศร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงญาณิศา  หินทราย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณญาดา  ฐิระพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณฐมน  เชาว์เพชรไพโรจน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศิรินารถ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อสะอาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐชนน  สักแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชากานต์  สุขเพียง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายทรัพย์สิริ  หายโสก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงทักษพร  คุ้มบัวบาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายทินภัทร  การเก็บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายทีปกร  มะลิลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนโชติ  บุญเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนดล  บัวแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนวัฒน์  เปิงสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธิเบช  ทรัพย์แพรเนตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธิปไตย  ไชยมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธีรนัย  นพรัตน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีรเมธ  ก๋าเร็ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนพรัตน์  วิรัตน์มณีโชติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนภัสรา  งามูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนันทิยา  อาจสาลี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายบดินทร์เดช  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงบุญสิตา  ประเสริฐไทย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปรางทิพย์  วัชรปรีชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปราณปรียา  ลาดมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปาณนพิณ  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปาณิสรา  สมบัติมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปิติพร  บุญโรจน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปุณยฐานิตา  กุลสะโมรินทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพนิดา  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพริมลตา  จันทิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมแดง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชญาภา  โนจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพิรชัช  สุขแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเพชรไพลิน  หาญสมุทร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายเพชรากรณ์  บำรุงสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเพียงออ  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภรณภัทร  ธนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภัทรพล  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภัทรภณ  เมืองมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภานุสรณ์  วงษา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภาวัต  สายเม้า โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงมนัญชยา  บุญนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมิคุ  เครือสาร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเมธาพร  โยปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเมธิณี  ใจชื่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงยลรดี  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายยุทธพิชัย  คำไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายรพี  พรมจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศื โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรักษิณา  อ่วมลาภเอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรัชนีกร  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงรัญชิดา  ปริญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงรัตติยาพร  แก้วพิลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายราชัญ  พรมวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงรีนา  วาลีโมฮาหมัด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายลภัสกร  ไกลถิ่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวชิรวิชญ์  กฤษณสุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวนาลี  สถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวรกานดา  วัฒนาตะกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวรากร  คำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรางคณา  ใจกว้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวริศรา  อะนุมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวศินี  กองจา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวันฉลอง  กันทะเนตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวิชาการ  สามทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวิราชโสพล  ปัญญาใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวิริยาภา  วิริยเวช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวีรภัทร  ชินภา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวีรยา  วินทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศิรวิทย์  ภูระหงษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศิริประภา  ชนะพิมพ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศิริสุริยา  ฟ้าเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายศุภกฤต  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศุภกฤต  ใจเย็น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุภมงคล  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายศุภฤกษ์  เบิกบาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภวิชญ์  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสิรภัทร  เจริญเวียง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสิริภูมิ  เสนใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุทธญาณ์  นาตัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุทธิดา  ทับทิมใส โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุภรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุภัสสร  อินต๊ะลาศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยสถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายอชิระ  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอภิวัฒน์  สุนันต๊ะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอภิวัตร์  อ่ำบัว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่ดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอริสา  ความชอบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงุบุญจิรา  เชียงแรง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงุบุษราภรณ์  ดินขาว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกฤตเมธ  วิจิตรฐากูล โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายจาตุรันต์  ระดาสาร โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายชนกนันท์  มีสุข โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายตรัยเมธ  นามวงค์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงตรึมูรติ  บุญล้ำ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายทินกร  ใจปา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายธนกฤต  อะนาโรจน์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายธนยศ  พิพัฒน์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายธีรภพ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายธีรภัทร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายปิยังกูร  ผ่านวิริยะกุลชัย โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายพัชรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายโภคิน  แสนอุ่นเมือง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายรัฐธรรม  ปัญญาหล้า โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงรุศิวราพร  บัวติ๊บ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายวีรวุฒิ  รอดเอี่ยม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมวรรณ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกรพินธุ์  วรรณธะสุข โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกฤตพร  ทองทาย โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกฤษดา  ใจยา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมอ่อน โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกัลยกร  เปรมชู โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกิตติภพ  ก่ำแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกีรัติยา  มุคิมรรคา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายกุลธวัช  พวงมะลิ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเกตุวดี  อู่เหล็ก โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเกล้าแก้ว  ใจกล้า โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงคนึงนิตย์  ทิยะ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงคีตภัทร  สิทธิเสนา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จันทร์ลุทิน โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจิตรติญา  โคตรโสภา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายเจ้านที  บัวแดง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อิฐรงค์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชญนัน  สักลอ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชญานิศ  จีนพงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายชฏายุ  บริรักษ์พัฒนกุล โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายชนกันต์  อุทธิยา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชวกร  สัตวัฒนาเมธา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชานนท์  อ่อนนวล โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชาลิสา  อุดทังไข โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณัชพล  บุตรจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัฎฐกรณ์  จิตอารีย์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุธรรมมา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณัฐกุล  ศรีชัยตัน โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐพร  ชายแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐิยา  ถิ่นเต่า โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงต้นทอง  สุพรม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายทีฆายุภัทร  ยศสรัลภากร โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธนกร  บุญจอม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนโชติ  พลเยี่ยม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนบดี  ศรีปราชญ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธนภัทร  คำคง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนวัฒน์  ปนยะ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธนัชพร  จิตโรภาส โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธนัสถา  สุชาติสุธาธรรม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธนิษฐา  พิพัฒน์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธิดากร  เดชวงไพศาล โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธีรเดช  ปันเทพ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธีรภัทร  นามมณฑา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายนนธกร  ดำแดงดี โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนัทธมน  ปัญจจอม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนาฎตินันท์  ทัดหล่อ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันหา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายบัญญวัต  ลาบุดดี โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงเบญญา  เข็มทอง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปภังกร  ขันธเพชร โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปรวัติ  หัวนา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปริชญา  นามใจ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปริยากร  ไชยยะ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปัณณธร  รักธรรม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปิยะพล  ลภัสจิรัชยาพร โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพรรณศิริ  ชมใจ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพลอยเอเชีย  ใจแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิฆเนศ  ศรีคำ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชัยกอง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงภัทรวดี  คำโพธิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภูบดินทร์  จอมคำ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภูริภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายมนัสวิน  อินธิมา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงมัญชุพร  เอกชัยพิทักษ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายยุทธนันท์  อาดนนท์ลา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายยูบิน  พาร์ค โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงรติตา  ลอยเมฆ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยาวิชัย โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายรัชชานนท์  จันแดง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายรามิล  ปะกินำหัง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงลภัสรดา  สมแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายวงศกร  ปงก๋า โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวสุพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวายุ  อินธิมา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิจิตรา  กาบเกี๋ยง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวิทวัส  เย็นวัฒนา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายศรัณย์  อนุวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายศรันย์  บุตรวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศศิธร  ใจเขียว โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสิริภัทร  แก้วทอง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสิริยากร  แย้มเพียร โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิวรินทร์  อาจองค์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุชาดา  อนุสรณ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุรีพร  หอมนาน โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสุวิชาดา  ธิปละ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอภิยุทธ  ใจใส โรงเรียนปาณัทคุณา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอรพิมล  ใจมา โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอรวรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอารีรัตน์  พึ่งตนเอง โรงเรียนปาณัทคุณา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเอ็มเมอรี  ชินวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเอมี่  อเล็กซานเดอร์ โรงเรียนปาณัทคุณา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกฤตเมธ  ปัตไตร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนโกสินทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกัลยา  แดนดงยิ่ง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงจรรยภรณ์  จันทะเนตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายจิณณพัด  ยาวิละ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮชิโนะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันนวน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายณัฐภัทร  ขติฌานัง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสมบัติ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายดวงประทีป  เพชรบุรี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายถิรวัฒน์  ทรัพย์ทวีพงษ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงนันทิดา  มีสุข โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงนิชนันท์  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงปราณปริยา  สนม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงปารีรัตน์  ศิริสาร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงปิยาพัชร  เชื้อสะอาด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพศิกา  แสวงผล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพัชรินทร์  จักร์สาน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายพิชญากูร  บรรจโรจน์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพิริสา  ยะล้อม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงฟินรญา  กุลกานต์ปฐม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายภคพล  อ่อนธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงภูษณิศา  การัมย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงภูษณิศา  จิรโชติธนกร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวรรธนวรรณ  สุหล้า โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายศุภฤกษ์  ก๋าถม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสมิตานัน  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายสิทธิเดช  สีตะบุตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสุภชา  เหมืองจา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิพวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกรพิณท์  ทองลับ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกิ่งหลิว  โพธิ์เผือก โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกิตติพงศ์  ยอดคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายจิราเจตน์  สีคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เจิมเฉลิม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงชญานิศ  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชานน  ชาญฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายโชคชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายฐิติกร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรชะนะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฐภัทร  เขื่อนจักร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายเดชไพบูลย์  กันธิยะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนชาญโหมก โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธนัช  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธนัชญา  แก้วสด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธเนศ  พรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธราเทพ  เทพบุญ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธฤดี  อุปมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกันทะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธีรพัฒน์  เทพรักษา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธีรภัทร  นพคุณ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธีรภัทร์  ทาหา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนลินดา  เนตรกระจ่าง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายนัฐพล  ไวยครุฑ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายนิติพัฒน์  สมณะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงบุณยานุช  สีแก่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเบญจพร  ธิตะยา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายปฏิณญา  หัวนา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปณัฐธิดา  ปาริน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายปภังกร  เจนใจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายประภัทรกรณ์  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปรานปรียา  สาริกา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปิติพล  แซ่เลี้ยว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพรชิตา  ยาวิละ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพรธนนันท์  วิลัมพล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิชญาภา  ฉันทะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพีชญาภา  บุญขาว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภูมิฐิติรัตน์  สีชมภู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายภูริทัศน์  สอนสิริ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายรัฐนันท์  ไชยวุฒิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวณิชฌา  ไชยวิญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวรชัย  ชาวริม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายวรายุภัสร์  สิงห์วิเศษ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวิธวินท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวิลาศิณี  เครือวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวีรคณิศร์  พงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายศิวกร  ใจสุข โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายศุภากร  จิตวงศนันท์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายสกุลพัฒน์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสหรัฐ  จันธิมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุชาดา  ดีสร้อย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสุทธิภัทร์  มะโนเรือง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มะลือวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอชิรญา  การยศ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอนาวรณ์  อินวงศ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอรนลิน  อารีมิตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอริสา  ยุชิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกฤติพงศ์  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกานต์สิริ  บัวคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกีรติญา  ศูนย์กลาง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงจิดาภา  บินขุนทด โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงจิรชยา  บุญเตียม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายจีรพงศ์  เป็งทะอิน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายจีรเมธ  หาญสมุทร โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงชญาณิศา  อินถา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายชนาธิป  พรหมวาทย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงชลันดา  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายชินาธิป  ทาไชย โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุทธวัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงญาณภัทร  ยะกิจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงฐิติชญา  อ้อยงาม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายฐิรวัฒน์  พินิจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุทธิยัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทร์นคร โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาคม โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายณัฐพงศ์  อัญญะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายณัฐพล  เลิศชัยสหกุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณิชกานต์  จิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงณิชา  กุมพล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายไตรรงค์  วรนำมณฑล โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงถิรวรรณ  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายธนชัย  ใจรักษา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงธนพร  สืบเครือ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายธนวินท์  ปินตา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายธนายงค์  ต๋าคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงธัชพรรณ  วงศ์กันทิยะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายธัชพล  ชาวไร่ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายธัญพัฒน์  ปัญญา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยอดยา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงธัญรดา  ทิวาศิริ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงธิดารัตน์  มลาวัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปันทะนา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงธิติกานต์  อุดทาคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงธีรตา  นัคราจารย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายธีร์ธวัช  ละคำมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายธีรภัทร  บุญหลาย โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายธีรภัทร  รับงาน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายนครินทร์  วงศ์เขื่อน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายนธวัฒ  ปัญญะการ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายนพรัตน์  พรหมวาทย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงนภัสสร  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงนวพร  มีสิน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายนวมินทร์  ธนะจักร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชิดชาญชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงปราณปรียา  โนแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายปัญญากร  ขยัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายปิยวัตร  ไชยา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายพณิชพล  บุญเชิดชู โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงพนิดา  ว่องไว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทร์หิรัญ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงพรรษชล  กันชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงพัทธรินทร์  สมคิด โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายพันธวัช  เจริญเรือนคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายพันธวิช  เจริญเรือนคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงพัสวี  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงพิชานันท์  อินยม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงพิมภวรรณ  บุญส่ง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายพีรพัฒน์  บ้านสระ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายภัทรพล  บุญทา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงภัทราวดี  อุทธิยัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงภุมวารีย์  หลวงหล้า โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงภูมิณภัทร  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายภูมิมินทร์  คำเชื้อ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายภูวดล  วรรยุมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายภูวนัย  รัชฉัตรตะเทวิน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายมงคลชัย  จราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายยศวรรธน์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายรัชชานนท์  นามพร้าว โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายรัชฌานนท์  เกษณา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายรัชต  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายรัชพล  ชาวสวน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายรัตนพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงละนิตา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สืบแสน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงศรัญญา  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายศรัญยู  สงนอก โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ์คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายศิริภัทร  นันตาลิตร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายศุภกร  สมแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายสาม  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายสิริกร  จอมใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงสุกฤตา  อภัยลุน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงสุดาสิริ  เตชะยอด โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงสุปรียา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงสุพรรษา  ยาสาร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงสุภารัตน์  จาริวงษ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายสุรเชษฐ์  ยงยศ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายอดิศร  แสนบ้าน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงอนิสา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายอนุรักษ์  มณีจักร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายอภิวัฒน์  พนมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอรณิชา  สุทธะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงอรปรียา  จันทนะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายอ่อน  ลุงซู้ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ดอกเป็ง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงกนกวรรณ  เม่นน้อย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงจิรชยา  สมมติ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วสาลี โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชนิดาภา  ไกลกล้าคีรี โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชลิตา  อินทะยา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วรกิจพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์แว่น โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธนภัทร  ต๊ะอ้าย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธราเทพ  ยะมา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงนภัสชล  ไชยอักษร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนุชนาฎ  อะทะเทพ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพัชรพร  อินต๊ะนา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพัสกร  อัศวจินดาพล โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพิชชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพิพัฒน์  มณีชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงภูริชญา  อินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงมนัญชยา  คำปวง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงรัชดาพร  อุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงรัตนากร  อินใจ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  มะโนรา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงลภัสรดา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวรรณภา  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงศุภาวลัย  คำใย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงสุดารัตน์  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอภิวิชย์  อุทธิยัง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอินทุภา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายกฤติพงศ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุริยะปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงการต์ธิดา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายจิรเมธ  จะตุนาม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายชินกฤต  ถานันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายณภัทร  พรมตอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายณัฐดนย์  เที่ยงชนะปพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายทวีทรัพย์  วงค์ใจ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายแทนคุณ  คำแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายธนทรัพย์  กลางหมู่ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงธัญรัตน์  จินะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายธีรเมธ  แซ่ท้าว โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายนภัสกร  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายนภัสรพี  ก้อคำ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงพันธิตรา  กันพุฒ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายภัทรภณ  เศียรสมาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายวรพล  กันทะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงศิริกุล  อุ่นป้อ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายศืวัตร  สบบง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กชายศุกลวัฒน์  อิศวิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงศุรัตน์ดา  สักคำ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วกัณฑะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงสุภาวดี  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายอภิรักษ์  กองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงกนิกนันท์  จันต๊ะเขตต์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายกฤตเมธ  กองคำ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายกอบกาญจน์  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกัญจน์  ชัยธวัชนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงโกมลชนก  ยะมงคล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงขวัญข้าว  งามทอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงชนัญญา  ใจคำลือ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงช่อชมภู  สมปาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงทัศนาลัย  แซ่ซง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนภัทร  คำสีหา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธนภัทร  คำโน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธันยพร  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนันทิกานต์  หัวนา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายปะยุต  แซ่ม้า โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพรวลัย  ปัญจมพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภูธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงมินรดา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเมธา  วัชรวัลคุ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงเมริษา  ชูชุมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายยศกร  บรรจง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรพีพรรณ  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายรัฐพล  สหเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงวรัญญา  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวันนิด  จันดาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศศิกานต์  เปรมทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศิริรัตน์  ติยานันท์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วคำปา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ฤกษ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอยเลื่อน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงอริสรา  แสนสม โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกุลธิดา  คนล่ำ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายณัฐพงษ์  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนริศรา  ปินตา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงนิภาพร  แลสูง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปิยมน  อินหลี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายพงศกร  สุดใจ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยจำเริญ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงภูตะวัน  ใจปิง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิศจารย์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายวรินทร  จันมณี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คุ้มศรี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชายเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายอนุภัทร  มูลควร โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม