รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักริน  วันจะก๋า โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจิราวัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐทภัทร  เสียงดัง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนพล  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธฤต  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันทนัช  วงค์ลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงประภาพร  ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรพิชชา  นันต๊ะสี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภัทรกฤต  อ้อยมูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิลดา  ตันโย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศุกร์พรรษา  สังข์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภวิชญ์วิสาข์  เกตุวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุธาสินี  อินตา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุพิชชัยยา  ขำสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุภาพร  กุลน้อย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรณัฐ  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงคนธรส  เก่งการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจันธิดา  มาวิเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายเตชิต  พียา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธราพร  หล่อวณาวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนทีกานต์  มะหาวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนริศรา  ยากอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปาลิตา  โคตรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรรณธิดา  ใจยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายเอกวัส  ดาก้อน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงก่อกุศล  งามจิต โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจรัสพร  ธรรมชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ศรีนวลคำ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายรังสิมันต์  คำแปง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอนันต์ยศ  จำปาดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญานิน  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณสุจริต โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายยอดยิ่ง  ธิจริยา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายรังสิมันต์  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิรัชญา  เงินเย็น โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงถนิตา  มีครู โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนวัฒน์  เครือน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนาดุล  คำมา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพงษ์สกร  บัวเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรินธร  เครืออิน โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสิโรตม์  แสงสุริยาพรธดล โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเกสรา  ลันดา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพนธกร  กรมแขวง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกัญญา  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายดณัยณัฐ  อ้อยกาม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายนราธิป  กิ่งก้าน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนิติพงษ์  ทองสมรัก โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภคนันท์  ชัยโรจนวาณิชย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูธเรศ  คำมี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ธรรมชมพูเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธนากร  นิ่มอนงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพจกร  วงศ์จุมปู โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพิบูลย์ภาคย์  สมทรง โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธัญวิชญ์  ชุ่มวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินขัน โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญา  ตาวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายชนันธร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงญาภิษา  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองนักประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปรินทร  โคงเสือ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปริพัฒน์  มาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงผกามาศ  โกศล โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพีรบูรณ์  ธิสาระ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรัญญา  ถากองเขียว โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ระไว โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกมลทิพย์  เผ่าเครื่อง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกรณัฏฐ์  พุทธเมฆ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชฎา  สมสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชยพล  ศรีทัต โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั่น โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ขันทะกิจ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายทรงวุฒิ  บางใบ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนากร  แซ่จ๋าว โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธนิสร  พิชยาปรีชาพล โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปวริส  ขยันขาย โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรภัทร  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เติ๋น โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมาริสา  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรัฐภูมิ  ภูมะเฟือง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวธิศรา  จิตแข้งธนากูล โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวรเชษฐ์  ชุ่มใจ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศิริพงษ์  ข่ายวารินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศุภกฤต  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสินีนาฏ  รื่นเริง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอตินันท์  ใจยืน โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอนุตตรีย์  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายไกรวิชญ์  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐพัชร  ทำทอง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพัทธกานต์  กระธง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวสิษฐ์พล  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศภากร  เหล็กพรหม โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศรัญญ์  กล้วยน้อย โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภาค โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐวรรณ์  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 6 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายลัทธพล  ยะกลิ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื่ออยู่นาน โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐชนน  ผันอากาศ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทำทอง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายภูริวัฒน์  ืทรัพย์เมือง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสุทธิภัทร  เสมอคำ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายกฤตัชญ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายกฤติเดช  ิยิ้มไทย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายก้องภพ  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกันติชา  คงพิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกานต์ธิดา  รวดเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกานต์พิชภา  ศรีเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกิตติมา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อุปรนัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศเหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายคเณศ  ศักดิ์สูง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายคีตกานต์  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายจตุรภัทร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจิรัชญา  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงจุฑาทิพ  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชนันชิดา  ร่องอ้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชนินาถ  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายชัยนันท์  พันธุ์นิธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชินา  สายโกสุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติภานุภัคค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายชุติพนธ์  แสนจมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายฐปนวัฒน์  ภาชนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายณภัทร  อะริยะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณภัทรพงษ์  ใจยเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐชนน  ภิํธรรมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณิชกมล  ตึ๋งเถื่อน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณิชาภา  แก้วพเนา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วลับแล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายตรีภพ  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธนภรณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายธนากร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธิดาเทพ  ภูเชตวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรเดช  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนพรัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนวรัตน์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนันทภัค  ใจยเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายนิพิฐพน  เผ่าเครื่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงบุญญาวดี  เมืองซื่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงบุญยาพร  สาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายปรมินทร์  ลือชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปวริศ  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายปัณณทัต  ใจยืน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายพงศภัค  อาทรศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายพลช  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัชญ์พิชา  ผัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายพัชรพล  ศรีวิราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิชญาณ์ฏฐ์  ทาใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิยดา  นิลลออ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพิรญาณ์  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายพิสรัล  คำไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายพิสิฐ  ด่านพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายไพรัตน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภวินท์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภัทรพล  พิชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภัทรศรัณย์พร  น้อยตุ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภูพิงค์  ผลชำนัญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายภูริภพ  โชติษฐยางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงเมธาพร  ขยันขาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายรชตนันท์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายรัชชานนท์  มะลิวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายรัชพล  ยะตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงลัดษิกา  ชุติโศภน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวรพงษ์  ศรีจริยากร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายวรรนุวรรธน์  ปิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวริทยา  พรหมเสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวริศรา  ติ๊บเต็ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมื่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายวิชยิน  กันทายวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวิรารัฐ  ราศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์มล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายศะราวิณภ์  กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายศุภกฤษฏ์  เสมอคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายศุภวรรษ  อุดมสารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายสินทรัพย์  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุพิชชา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เครือบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุภานน  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงเสาวภา  สายปิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายอนิรุจน์  เครือบุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายอนุพงษ์  อภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอัญญาภัส  เพชรดวงดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอัญศิริญากรณ์  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายเอกราช  ศรีทน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองกันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกมลชนาฏ  สุริโย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกฤตชญา  มูราลิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤษณพงษ์  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกัญญ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกัณตกณ  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฟูแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกาญจนา  นามจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกุนที  ครุฑไทย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเขมัสศิริ  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิรัชญา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชนกานต์  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชนพัฒน์  ศิริพานกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชนัญชิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนากานต์  มูลปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนิสรา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายญาณวุฒิ  โรจนคุณกำจร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายฐาปนพงศ์  ิอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณภัทรพงษ์  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปล้องจันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ผ่องศิริ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐดนัย  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐปกรณ์  ดูดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐวดี  โหงนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเดชาธร  พินิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงต้นข้าว  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงตุลยา  กาวิตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเตชัส  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายทวีภัทร  ปิงยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธนโชติ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนดล  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนเทพ  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนพร  มั่งมีสิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนวินท์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธนัชชา  ปทุมทิพย์สร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนัญชนก  ธนะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ค้าโค โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญญานุช  ชื่นนุติมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญพิชชา  ห้วยลึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเอือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธันยพร  ใจวารีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธาดารัตน์  ไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธีทัต  อุตตะมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธีรเมธ  เพ็งศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนภสร  ติรักษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนภันดร  ชัยศร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนภัสกร  รัตนสาคร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนิษฐ์ญาณิน  เมาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายบุญชรัส  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงบุณยวีร์  สีแปง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปภพ  อานัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปภาวิน  คำดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปรมัตถ์  มั่งมีสิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปรีชญา  พรหมธาดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปรียาภัทร  พิทักษ์รัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปวิชญา  นามไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปอยฝน  กาจารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปาณิสรา  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปานชนก  โลหะกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปุณญาภัส  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำหล่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเป็นทัย  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพงศกร  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพชรดนัย  แดนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรนิรุชา  คัณธภูมิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพริมรตา  คำใย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพลอยประดับ  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพัทธดนย์  หอพิชญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิชชา  สุภาษร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิชญากานต์  นันต๊ะคุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพิชญุตม์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพิสิษฐ์  ผ่านเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพีรณัฏฐ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพีรพัฒน์  สนิทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภาวินี  ธีรานุธนากูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภาสกร  ผลดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภุชิสส์  น้อยตุ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูตะวัน  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูมิพิพัฒ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงรมณ  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรัฐนันท์  กันหล้า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายรามนิติภัทร  แผ่จิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายฤทธิกร  โลหะกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวรัชยา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวราวุฒ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวริศรา  ทองเบ็ญญ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวริศรา  ยอดอ้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวริศรา  เลิศทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวัชรพล  เหมาะภูษิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวัตสัน จูเนียร์  โอมานี่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวิชชากร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเวธกา  ประวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศศินิภา  อ้ายตุ๋ย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศศินิภา  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศิภัทรพงษ์  ปิงยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศิรประภา  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศิรวิชญ์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองเบ็ญญ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศุภกร  สามิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กสิปิยกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสุทธิญาณ์  คำวังสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุนิษา  งามตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุปรียา  แสนธิการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุภาวิดา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสุรวิช  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงหยาดเพชร  สันตะรัตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอภิญญา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอัญชลี  สุขมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอัณชลี  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอิงควัฒน์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกันตพิชญ์  วาเพ็ชร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายชินาธิป  ใจลา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายณัฐพล  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายเตชิษฐ์  สอนใจ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายธนภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายปรมินทร์  จริยมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายปวริศร์  วงศ์มณีวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายพงศธร  สุภาวะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพรมานา  บัวเย็น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายพิฐพศิน  รัตนสีนุรางกูร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงมิยู  ทาคาฮามะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายศิรณัช  โยวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายกรวิชญ์  เขื่อนวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พินิจสุวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายคุณากร  สมวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชนกวนันท์  เขื่อนวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์สม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชนัญชิดา  เวชมะโน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนาธินาถ  แก้วเทพ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชีระวิทย์  เถื่อนบุญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชุติกร  ดู่คำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตาลดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนภสร  ใจเย็น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไก่งาม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงบุญญิตา  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปุณณภา  ชิโมมูระ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทองคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงษ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์หอม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอนันตญา  ลิขิตาภิวัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอัษฏา  คำกระจาย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอินทราณี  สีบุดดา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกนกวดี  ขัติธิ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายกฤษณพงศ์  ใจหมั่น โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเขมิกา  แสนสุวรรณ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายเจษฎากร  อินต๊ะราช โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงชุดาภรณ์  นิธิวัฒนา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายต่อตระกูล  สุภา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายธนา  จันทร์ต๊ะวงศ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายธีรฉัตร  พันธุรี โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายนราวิชญ์  จันต๊ะนา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายปฏิพล  วงค์แก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทรมัทฐะ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายปิยะณัฐ  คำดี โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายพงศ์สถิต  นักหล่อ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายพิชญางกูร  หมั่นไร่ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินต๊ะเงิน โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายรัฐภูมิ  สุขโข โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายกฤตนัน  เผ่าเครื่อง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกฤษดา  สายถิ่น โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกานติมา  ชอบจิตต์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกิตติภพ  ใจทน โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายไกรวิชญ์  ติณราช โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจักรรินทร์  แข็งธัญกิจ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิรประภา  ปวงรังษี โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชมพูนุท  กุลธรดิลก โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชลดา  สุริวงค์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สูง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงซินญาภัส  ตุมแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงญาณิศา  มหาวรรณ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงญาณิศา  แสนแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยวร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำอินเหลา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายดนัยวุฒิ  วันเปี้ย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายถิรวิทย์  ภิมุข โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายทัศวรรษปกรณ์  เจนใจ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนกฤต  ชนะแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธนภัทร  ไชยวัง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยนา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  นาซีก โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนฤมล  ปัญทะบุตร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนิติณัฐญา  บุญศิริ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปณิฏฐา  ชมเชย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปทิตตา  สุยะเพี้ยง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปวันรัตน์  ทาทอง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปีย์รดา  พาพิมพ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพร้อมพงษ์  วงค์กันทิยะ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชีววงศ์ถาวร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพัทธดนย์  สมชัย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิมพิกา  นิราราช โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพุฒิพงษ์  เรือนนาค โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเพชรลดา  พิมค์ชัย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูมินทร์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงโยษิตา  อรรควงค์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรมิตา  ใสสม โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายรวิพล  คำเรือง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงรักษิณา  สุพงษ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวงศธร  หาขุน โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวชิรวุธ  อ้อยกาม โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรรนพัจษร  รวมทรัพย์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศักดา  พิจารณ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศิริพร  เจนใจ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศุภิสรา  ระวังทรัพย์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ไชย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสรวิชญ์  สนรัมย์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสังสิทธิ์  ศรีแปง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสารชา  ปิงเมือง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสิรวิชญ์  หอมประภัทร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสืบสกุล  งานดี โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอัญชลี  สมจิตร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปัญญาไว โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพัทธนันท์  โลหะกิจ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงวศิณี  มูลยะเทพ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น