รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชญาดา  พิญญไทย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐภรณ์  มณีวงศ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนัญญา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธารารัตน์  พยุหไกร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายนพพร  พรหมชัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปรีญาพร  มังคละ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปิยฎา  พรหมชัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พวงศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัทรวดี  การสมนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวสุรมย์  มิตร์เทวิน โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุภัสสร  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิญญะชิต โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษลักษณ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกรรณิกา  การสมเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวกัญญารัตน์  กรีโชติ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายคมสันต์  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 นายณัฏฐพล  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐติกานต์  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนราทิพย์  การสมพิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายนิรัญ  สัยวินัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวพรรวสา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวพิมพ์วิภา  ทรงไทย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายสิทธิพล  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายสิทธิพันธ์  การสัจจี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวอชิรญา  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวอรวรรณ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอริษา  สุภาผล โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกวิน  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายประทานพร  มังคละ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทรงทับทิม โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิญญกิจ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิริณัฐ  ทรงสุภาพ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกศกร  เก่งกิจการ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอินทิรา  ภักเพียงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกนกพร  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกนกอร  เพ็ชราวัลย์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกันตภณ  นทีมณฑล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัมมาบท โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฎณิชา  อารีย์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐวี  ปรีชา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายเด็กชายพีรณัฐ  จันเต็ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธนเดช  สุขพอดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธาราทิพย์  อุ่นละมัย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภัทร  พานจันทร์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวีระวุฒิ  สิงห์สอน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอาทินัดดา  ต้นโต โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงไอรดา  สุดยินดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกฤติญา  เมืองขุนรอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจรินทร  เฉลิมนัย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณภัทร  งามใจ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณภัทรศรา  ยมดิษฐ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนวรรณ  พรรณภักดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีละโคตร โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนวรัตน์  เตชะสุวรรณ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนันทนาภรณ์  สมฆ้อง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงใบเตย  ภักดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพัชราภา  รัตนติสร้อย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสมบูรณ์  ลักษณเพ็ญ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุธาสินี  แดนสีแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอรชลีย์  เหลืองสุวัฒน์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอินจิรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายก้องกิดากร  ไวยนิกิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงก้องนภา  มะจันลา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงขวัญจิรา  สวนขวัญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายคณาธิป  สีหารชนะ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายจิระพัฒน์  สถานทิพย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายชยพล  จิรรัชวณิช โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายญาณกร  วงศ์ศรีชา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายญาณพัฒน์  ศิรถิรกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์วุฒิยี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงญาณิศา  อรุณเดชาวัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงทินวารี  ปัญญาช่วย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธนกฤต  จันผะกา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายนภัสรพี  ศรีสุไชย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายปริพรรห์  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายเปรมณัฐ  สว่างประทีป โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายเปรมสุข  สืบทายาท โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพรกรัณย์  มีโพธิ์สม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพัฒน์  วิวัฒนาวิไล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพัสกร  เธียรเศวตกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายพีรธัช  ลอยนอก โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายภูตะวัน  สมใจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พึ่งเนตร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเมธาพร  แจ่มมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายเมธี  เกษแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายศักดิธัช  ริยาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสาธิกา  บุญมา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายสุกฤษฎื์  จุฬา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ภูมิฐาน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายสุภณัฎฐ์  รักษาเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายอนพัทย์  เกตุสุข โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอัครินทร์  จันทาโลก โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายอัฑฒ์ภูวิศ  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขัดเดช โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกชกร  ยืนหมั้น โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกฤติน  ปะวารี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หามนตรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามระเบียบ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกันต์สดา  ศรศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สุนทรสุข โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกานต์กิตติยา  สาตลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกิตติภพ  ศรีบางน้ำชล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลดา  ณ ลำพูน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชลธิชา  ใจแสวง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชลิตา  แก้วกัลยา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชุติพนธ์  พินิตตานนท์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงโชติกา  บัวพัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญงาม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐพงศ์  พลบำรุง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเตชภัทร  เดชรอด โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนโชติ  สงวนไทร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนภัทร  ศรนรินทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนภสร  ฟุ้งลัดดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรจงศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนิรัชพร  กลิ่นเทียน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญญภา  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประภาพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปภาวี  พันธุ์นิล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปัณฑตา  ก๋าแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปัณณธร  สุวรรณมาโจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพนัชกร  ป้อมแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรวณัช  แสงเขียว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพฤกษา  คงสมบูรญ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชชาภา  เงินบุญคง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพิชญางกูร  ผาจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิรญาณ์  อุดมวงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรวิชญ์  กันนิกา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเพชรนรี  จันทร์แสง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภรณ์ชาดา  ทองดีชนาสิน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภาคิน  วงษ์แป้น โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูภัทร  กองศรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมณีรัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญสุข โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมนัสรัชช์  วรวัฒนาพิศุทธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมลธิราภรณ์  ภาคกาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงมุนิสสะรา  จุลโพธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรพีภัทร  ทองสงค์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรฤษวรรณ  ตันเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลฎาภา  เชาว์ธรรม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าน้อ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟักนุ่ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เดชคุ้ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรรณวิษา  เสาวคนธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรัทยา  บุญเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวราลี  มุ่งแมน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรินทร  ถูกหมาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวริศรา  ไวภารา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภกร  เครือวาท โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสมนิโรธ  สมสืบ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  วงษ์นาค โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุริยา  มีทีปี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุวพิชญาย์ณี  บุตรสามบ่อ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงหิรัณยา  ผลากุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอภิณัฐ  เพชร์เทศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอรภิญญา  มีสมวงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอรวรรณ  ตามสอน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอลิษา  ธรรมจง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอานุวัฒน์  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  แก้วอ่ำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกมลรัตน์  ป้อมทอง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกวินธิดา  กัญญาเงิน โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายจักรกฤษณ์  พัดโบก โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายเจษฎา  ตองติดรัมย์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สุขสมนาค โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลวงตัน โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงญาณิศา  นิลประเสริฐ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายณฐกร  ทองคงเหย้า โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูนุรักษ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐ  สีสะอาด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงต้นข้าว  สุขสมกลิ่น โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายนพรัตน์  ริ้วบำรุง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนรีกานตร์  คุ้มสร้อย โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายเนติภูมิ  - โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายบวรฤทธิ์  เกตุปราชญ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปิติยันต์  แซ่หลอ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพิเชษฐ์  นิลสุข โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมนัสนันท์  มีศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประคำแก้ว โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงลลิดา  นุวะ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเพ็ชร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณแขก โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายวุฒิชัย  ตรีโอสถ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศศิกานต์  การรัมย์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุวรรณนา  ศรีสะอาด โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพรทอง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายดนุพัฒน์  แสงวิบูรณ์กิจ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเตวิชญ์  ประสมศรี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนนทพัทธ์  สุธาวัฒน์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนิภัทร์  ฝั่งสาคร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพีระพันธ์  กางกรณ์ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวีระศักดิ์  เจริญ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสรณัฐ  ทรัพย์ประกอบ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุภาพร  จั่นฉาย โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวงศธร  จุลเกษร โรงเรียนเสนาบดี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกอบัวทิพย์  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์พรหม โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญณะ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐธวดี  โตสูง โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงประภาสิริ  สงฆ์รักษา โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ฤกษ์อุดม โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัชรพร  ศุภผล โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวันชัย  อะมีทุย โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวิภาวี  กิจนพศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิวิมล  อรุณรุ่ง โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม