รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  โกศลวุฒิ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติธัช  เพ็ชรนิล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกันยาภัค  เข็มปัญญา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติพัศ  เข็มขำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจักรภัทร  ทองศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทิมา  บุญโสดากร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรเมธ  ผดุงรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรายุทธ  ทองประสานศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายเจตพัฒน์  สมธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญานันท์  ตี๋จินดา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชญานุช  สินธิพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชนัญญู  ธนูศร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชลดา  ไกรสินธุ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชลียา  ลิศนันท์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายฐิติกร  บุญเกิด โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณฐนน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณภัทร  พันธุ์พานิช โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณภัทร  ศุภหัตถี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณภัทร  อินทรตุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัชชารีย์  สมสวย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณัชพล  ทาศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีมูล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐกานต์  คำสอน โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐฐิดล  รัชตเลิศวิริยะกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณันทกานต์  ขันสาลี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายทีปกร  ธัญญธนภูวดล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนกฤต  ชะโลปถัมภ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกฤษ  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนดล  พลอยภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนดล  สุขกูล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนสร  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธวัชชัย  นรดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธัชชานนท์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนัสนิธิศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญยกันต์  โสพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธานินทร์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธีรโชติ  สิงหโชติสุขแพทย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธีรภัทร  บูรณ์พิภพธนโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธีราภรณ์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนพวรรณ  ชื่นดวงเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรืองพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนิพิฐษ์ชลม์  กรรภิรมย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบุณยวีร์  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปกป้อง  นุชแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปณิตา  บุญสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปทิตตา  เอนกศิลป์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองมนต์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปูรวภัทร  ป้อมทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพชร  นิละปะกะ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพนา  วิเชียรวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรบุณยา  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายพัชรพล  ศรีผ่อง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิชชานันท์  รัมมะภาพ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพิชญุตม์  ภาคสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพิการณ์  เดือนแจ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพีริยะกร  ลวดลาย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงแพรววนิต  อำพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภัคพล  ใจห้าว โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภูรินี  อักษรไทย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวงศกร  สายจันทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรกานต์  สุสุขเสียง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรรณศิริ  สีโน๊ต โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายวายุ  กระแสสงวน โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวีรภัทร  มีสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายวุฒิพงษ์  วิหกรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายศิรภัส  อระแพทย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศิริกัญญา  บาลทิพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศิริญญา  ไวยทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภกร  สุขสมบูญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศุภกานต์  ลดโต โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษเกษร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุชานันท์  ขุนชนะ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุณัฏฐา  บวรไชยโรจน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุธีรา  นาเวช โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  น้อยวงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอภิญญา  บุญช่วย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอรงค์กรณ์  บุญมั่น โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายิพิธิวัฒน์  เจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกนกกร  โสหิ้น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกนกภัทร  คงแสงบุตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกษมาภรณ์  ธนะเพียร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกิตติชนม์  มานะจรรยาพงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำกัน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งขยาย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเกจิ  อุบลวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจุฑิพงษ์  หมอเพชร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ผลากุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงโชติกา  อุดมสรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงญดาพร  คล้ายบรรจง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญาดา  อุ่นใหม่ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณฐมน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณธกร  ชูวงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณภัทร  เงินมาก โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สรนิกร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลวรปัญญา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรชา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายดุลยวัต  ใจเสงี่ยม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงต้นข้าว  เสนาธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายตุลธร  นาคะนคร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทิวากานต์  คงชนะ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธณกร  ธารีจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนบดี  การีเวท โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนบัณฑิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนพล  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนวัฒน์  มะลิต้น โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธนัญญา  สุผามาลา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนัสถา  ภู่สกุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนิตา  ศรีเรือง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนิษฐา  สุขีวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญรดา  เปภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีรภัทร  ศรีชุม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนวพรรษ  ผิวแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนัฐกานต์  ทองยั่งยืน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนันทิชา  ใจกล้า โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เพ็ชรประภา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิรชา  จารุเสมา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวี  ยอดดำเนิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปริยาภัทร  อยู่โต โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพลียซ้าย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตชื่น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปิยดา  นามสา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเปรมยุดา  กุมุท โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรทิพย์  คงประโยชน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรสรวง  ปิ่นทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพาราดา  ชุมพร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญดา  ทางกลาง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชญา  สุขโต โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มีทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบสำราญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพุทธิวัฒน์  หาญมนต์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภรณี  ประโพธานัง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงมนัญชยา  ธารีจิตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงมานิตา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเมสินี  รักษาศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรวิชา  กาตะโล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรวิตา  ร่วมสมัคร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงลักษณพร  ทองอ่อน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงลักษณาพร  ภัทรภากร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวชราภรณ์  แสนสอาด โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวนาธร  จุนเจริญวงศา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวรดา  ชินประหัษฐ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวรพรต  อุดมสุข โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวรรณนภา  เพ็ชรพราย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรากร  มีวีระสม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวาสิตา  ล้ออร่าม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวิชญ์พล  สมบูรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิรวรรณ์  คำแฝง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศตพร  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศิรัตน์  สุขชูศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศิริรัตน์  รื่นประดู่ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุภกฤป  เรือนสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภวิชญ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสัญจกร  สารีภาค โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสัณห์สินี  สุขสโมสร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสาริศา  อ้นบางเขน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  คตด้วง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริกร  นิยมทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุประวีณ์  แย้มบุบผา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แต่งตัว โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอดิเทพ  รักการแพทย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอมรวิชช์  แก้วแย้ม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอรรถวุฒิ  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอริษา  ประไพบูลย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอริสรา  ทองนุ่น โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายิธิติวุฒิ  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกนกนาฏ  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายกมลพัชร  จริตควร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายกวิน  แซ๋โค้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกันติยา  เต็งวรกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงขวัญข้าว  กระแสร์นุช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายจตุระวิชญ์  ศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจิรธิดา  กระแสสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชญานิศ  ประดับเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายณกฤช  สุวรรณภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณวรัฎ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายธนกร  จันเหมือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนทัต  บังเกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธนัชพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ่มอรุณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธัญชนก  บัญเสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธิตาพร  วาทะพุกกณะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายนภทีป์  บุญสม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายปริภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปองกานต์  สัตบุตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปิ่ณภิมุก  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปุณยาภา  รังศรัณย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพลอย  ชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เพ็งสาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงแพรวพลอย  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายภูริช  คงแจ๋ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวรวดี  อิ่มใจจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวรินสินี  เพ็ญพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงวิศรุตา  พึ่งมนัส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายศรวัสย์  มณีนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอรจิรา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอัครัช  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายอิศวีพร  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกรวรรณ  โปตระนันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัญญาภัค  เกิดวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  แสนทนันชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจรรยพร  ศิริเรือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชนกภัทร  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชุติรดา  บุญโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงญาณนิชา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงญาณิกา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายญาโณทัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณภัทร  กังวาฬไกรไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัชชา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองทึบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลสอน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐดนัย  นิลเจียรนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐพงศ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัทกฤต  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายทัตเทพ  สังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนกร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธนพร  กิจสาสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธนัญญา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธนัญญา  สัมมาพรต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนภสร  ศิลมั่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปิ่นปัก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนราวดี  สงวนผิวดารา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนัฎฐ์สิตา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนันทนัช  ราชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนัยน์ปพร  เผือกคล้าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนิธาน  ไวทยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนิภัทร์  สุขสมโสตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงบุณณดา  ธัญญวิกัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเบญจพล  ไวยวารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปวริศ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปวริศา  ราตรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปวริษา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปวินท์  พิบำรุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปาณัสม์  งามฉวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปานระพี  ท้วมเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปุณยธร  พรรณการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพงษ์ศิวัชร์  มีพจนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพนากร  ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพรกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรพรรณี  ฉายเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพศวัต  ไชยโอชะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพัฒน์ธนัฐเดช  สุขสังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิชญากานต์  ชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิบูลย์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพีธรัฐ์  พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพีรญาณ์  วันสุทันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพีรณัฐ  ตันวรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรรัตนานาถ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพีรยาพร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภครมณฑน์  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภัทชา  สุคุณณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภัทรพงค์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัทรภร  คหินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรภูมิ  หรรษวานิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงภัทรียา  อินทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงภิรมน  ขยัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สอาด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุดกล้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเมธัช  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรชต  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรมัณยา  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายรวี  ขันธครุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรัฐพล  ตรีสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวริศรา  อัศวดารา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหาร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคปัต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงโศภิษฐา  หอมจีน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสิริภักดิ์  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุพิชามนต์  สุธีภัทรลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสุรวิช  เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุนทรประสาทพร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเสาวลักณ์  ศุภภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอภิษฎา  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอริย์ธัช  พุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอริสา  สำราญมล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วิหารทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอินทิรา  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายิชิติพัทธ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปารวีย์  ทัดทรงกูล โรงเรียนวัดนาค ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เกตุโกมล โรงเรียนวัดนาค ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงแพรวา  ทองมา โรงเรียนวัดนาค ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชยภัทร  เพชรแสง โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหาบุญมา โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนนทิพัฒน์  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่ไกล โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศิรอัฑฒ์  ปานสมสวย โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสิริรักษ์  แย้มนาม โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐภัทร  พันธะไชย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายธนพล  บุญมาก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัลรุ่ง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงริญญารัตน์  ศุภวัฒศิริกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงรุ้งเดือน  พิพัฒนบวรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายวัชรวิศว์  สุขีลักษณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์เฉย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกิตติกร  ฉายวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายชินภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายญาณภัทร  กำธรทักษิณา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงดนิตา  หลาวทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนูรีน  กรองกรุด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงเบญญาศิริ  บาบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปราญชลี  พงษ์ไทย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพีรภาส  อินทราพงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายรชต  ไวยนาค โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวชิตรา  หอมจันทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศัจธร  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิริมาส  ขันคำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอายูมิ  ซายามา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกฤษณาพร  สุกสีกรี โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เพชรเกลอ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายชญาวัชร  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายชยุตพล  แสงจันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนภวรรณ  ปราบนิกร โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายนัยยวัจน์  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองเนตร โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายภวดล  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงลักษมิ์สุดา  ปัญญา โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วทอง โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเดชาธร  นามไพร โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนนทกร  ส่างสาร โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วงษ์แพง โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปาลิตา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์ทอง โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภูวศิษฏ์  ขวัญแพร โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงมัลลิกา  คงวิลัยศรี โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายรัชภูมิ  ธรรมทัต โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวนัสพร  จินนะ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเกวลี  เฉลิมลอย โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมายมั่นสมสุข โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณัฐสุดา  พันเลียว โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายภากร  อิ่มสำราญ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภาษณ  พิฬารัตน์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสิริวันทา  ภู่ระยับ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายกัณฑ์กวี  สีเมฆ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายพิพัฒน์พล  ภาเจริญพงษ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายหฤษฏ์  บุญอร่ามพงษ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอรกัญญา  เวชชะ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกันตภณ  กฤษณการะเกตุ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายกิตติพศ  พุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกุลพัชร  ศิริรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชินะสุ  สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงญาตา  วรรณวิจิตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณิชารีย์  พาชอบ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายทานบุญ  เที่ยงทัต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธนบดี  เกตุอร่าม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัมมะภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายบุญชนะ  ชุติมาทิพากร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายปัณคุณ  แย้มพจนา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพัณณิตา  ขันธโสภา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รัตนศิงห์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  ช้างมาศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายรัชพล  ขันทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายวิภู  วรรธนเศรณี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายจิรภัทร  หามาลี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายชัชวาล  หาญศึก โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงณัฏฐวรา  พัฒน์วิชัยโชติ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงรวิศรา  ทองสว่าง โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสวรส  สุขพานิช โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายสาริศ  เดชดำรง โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอันติกา  เจริญผิว โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายเจมจิรัฏฐ์  งามสินจำรัส โรงเรียนเจนอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวธนัญญา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนเจนอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวนภัทร  ชื่นชูวงค์ โรงเรียนเจนอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรพิสา  ชิ้นโภคทรัพย์ โรงเรียนเจนอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายรพีภัทร  ภัสสร โรงเรียนเจนอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเขมจิรา  รุ่งศรี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายจิรภาส  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายจุฬากรณ์  ต๊ะอ้าย โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนะใด  ไกรงู โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเฌอริดา  บุณยรัตเศรณี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนาถลดา  ทัศนกุล โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนิติภูมิ  พึ่งเจริญ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปภังกร  คงหนู โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพสุธิดา  ภาคกาย โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภีมพล  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภูมิภัทร  วงกต โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ภาคกาย โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม