รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายซอฟวัน  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรตัสนีม  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพาดีละห์  เจะแม โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายฟิตรี  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายมูฮัมหมัดยูโซฟ  บาเหะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงยัสมีน  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอามีน  สาแม โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิไซนับ  หะยีจิ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอิม  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอัฟนาน  สาและ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอิบตีฮาล  มามะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฮูดัยบะห์  เกะรา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายซุบฮาน  มูซอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงซูฮัยดา  การี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงดีนา  วาเยะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนัซรี  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนุรดียานา  มาปะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายมูฮำหมัดนัซรูดดีน  ดะกา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรุสนา  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรุสลาม  เจ๊ะดิน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอัสมะ  สาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายฮัสซัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงคอมีนา  แซมา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงคอรีเยาะ  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวซากีนะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายซารีฟ  มะลี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงซูรานีย์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายบุรฮานุดดีน  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัล  วามะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายฮานาฟี  อาแด โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยามา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฟิตราวาตี  ปรีกี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอัฎฮา  กียะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอามีเนาะ  อีแต โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอารีดี  เวาะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอาลียานาตาซา  ดอมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงซอเลฮะ  ดาหะซี โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนุรอัยนี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงฟิตรียะห์  ยีราตี โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมิรฟะห์  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายมุตตากีน  หวังสม โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมุมีนะห์  สาและ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรุสนาณี  มาหะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุพัชรา  แยนา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายอัสรี  ยามา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอัสรี  แวกะจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายฮาฟิซ  บูญมาหา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกัซฟูเราะห์มาน  ตูหยง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายคอยรุดดีน  นิบง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงซูวัยบะห์  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงตักวา  ฮาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนิสรีน  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนุรสานี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนูรอายนี  ละใบรา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนูรี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะนุ๊ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนูรูลอีมาณี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพาซียะห์  อูมา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายฟัยศอล  สาอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมัยนา  ปลาปง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสารูซี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุไรดา  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุไลมาน  กียะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ลาโม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอารีน่า  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงซูไรดา  สะมาแฮ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนูรีซา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงบัลกิซ  บาเหะ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงฟาดีละห์  แวกะจิ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปานัน ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนินัศรินย์  มะแอ โรงเรียนบ้านปานัน ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายมัวรรณ  ดือราซอ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอามีน  การี โรงเรียนบ้านปานัน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตันติวุฒิ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนูรไอนี  มะเส็นสะ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเรวดี  สะหลำยาตี โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนิตา  สาอิ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอับดุลฮาริซ  สะหลำ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผลจรุง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจันทร์วภา  สุวรรณมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิมาศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก่้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐพล  ปานสังข์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงดาราวัลย์  แก้วได้ปาน โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายตรัยคุณ  กุลโชติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเทวิกา  คงเพ็ชรศรี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธิติ  ไชยรัตน์ทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ขจรเลิศเมธา โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนันทิชา  ชูแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนายีฮะห์  มะแซ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปณัฎฎา  แก้วมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปวิชญา  สุวรรณมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัญญดา  ไชยสงคราม โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปาทิตตา  ปานแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพนาชัย  หลักแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพศิกา  แว่นแก้ว โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายฟิรอซ  สาเมาะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูนุ้ย โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภาวิตา  หนูเสือ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมณฑิยา  เสนาวรรณ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายรัชนาถ  รักษ์นุกูล โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรัญญา  กะลูแป โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวันไฟซอล  ฮะยีสามะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายศอดิก  ยีดำ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายสิรวิชญ์  สาโรจน์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกชกร  บัวทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกรรณิการ์  ล่ากูด โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกฤตมุข  เพชรมณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกานต์สินี  พระไพรี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชาริฟ  ตาเยะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายฐิติพงศ์  คงได้สิทธิ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฐิติยา  ชาตะพล โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเนวัญวรา  สิงหโฆษิต โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรรพษา  โทบุรี โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จินดาพันธ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฟาอิส  เบ็ญอะห์มัด โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายมูฮัมหมัดบุญยามีน  ฮายอ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรนิษฐา  สังข์สว่าง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสรวิศ  กู้ก้องเกียรติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสรวิศ  แก้วทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุกัญญา  สกุลทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอนัน  โฉมอุภัย โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  ชูบุญล้อม โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอัสมา  แวดอเลาะ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกูลีน่า  กูนิ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงซูรีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนลิน  เพชรหัวบัว โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนิฐิตา  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายมูฮัมมีน  มะแซ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  สาแม โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายสุเพียน  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวานีตา  ปาตง โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณภัทร  เนียมละออง โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐพล  เพชรยอด โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธนกฤต  ต้องกิ้ม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพรลภัส  สงเกลี้ยง โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภานุวัฒน์  เซ่งเข็ม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศรินทิพย์  โทบุรี โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอัมพวรรณ์  สุวรรณแพทย์ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วมณี โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลลดา  ยอดเมือง โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนราวิชญ์  เติมสิน โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมนัญชยา  ทองอร่าม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงคอดีมะห์  แซะอามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงซารีนี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนูรียานี  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงฟารีดา  วานิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายมูฮัมหมัดซอกี  กาเจะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดือนันต์  บือราเฮ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มาซา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายรอมฎอน  เจริญสุข โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายริดดวน  บาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายอดุลย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอับดุลหะกัม  แวอายี โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายอับดุลอาซิ  เวาะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอัฟลัน  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายอัรฟาน  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอามานี  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายอามิร  วายี โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายอามีน  ทาเน๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายอารีฟ  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายอิสมาแอ  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายอิสมาแอ  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายอีรฟาน  เจะและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  ปาลายา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงซูไรดา  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงซูไลฮา  สามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนัสรัน  โสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนูรมี  กอและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนูรอายซาฟีเกาะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนูรไอนี  สมาแอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ปูเตะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนูรีซัน  มะสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงฟาสรา  มามุ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฟาอีซ  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  บินซุฟเฟียน โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอามานี  วามิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอารอฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชมพูนุช  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนฤมล  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายวีรภัทร  ชิณเทศ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกมลฉัตร  สำเภาแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิติศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงช่อผกา  จันทรสุกระ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายดนุพร  จันทร์สีสุข โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพยุงศักดิ์  หนูเอียด โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภูริ  สุขสีทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเมธัส  แดงเจริญ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเมธาวี  หนูเอียด โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แผ้วสะอาด โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิทธา  ทองน้อย โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายหัสนัย  ถิ่นจะนะ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอภิวิชญ์  นาวาทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อีซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายมัรวาน  ขอเดร์ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายฮานาฟี  กาซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนาสรี  ดาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ  หมะสะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายอารีฟิต  สะมะแอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงซีตีรอกีเย๊าะ  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสมชาย  สาหมะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอาดีละห์  มูสอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอาฟิตเราะห์  มอลอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอารีนี  จิ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงซูไรนี  เจะเด็ง โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงไซนะ  หาแว โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  มะซาบู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงฟาดีลา  หามะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  เจะเด็ง โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงรอยฮาน  มะสะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอามานี  สะแต โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงซีตีอามีเนาะห์  ยีบู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนัสรีนี  หะมะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนูรซาฮาดะห์  อาแว โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฟาซีลา  เจะหะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรอซีดะห์  กามา โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนูรมา  อายะสาแม โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอัซกาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงยูฮานิ๊ส  บือแน โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงซอบารียะห์  ยานยา โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฟิตตรียานี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุวัยบะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  วิชา โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ป.6 วิทย์ประถม