รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธาฮา  เจะเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนัสรีย๊ะ  มะเด็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิจัสมิน  นิเดร์หะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนิยานยา  นิแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนูรนาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  มะหิเละ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนูรุลซีกีน  หามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายฟาเฎล  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฟารีดา  มีนา โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายมูฮัมหมัดชาห์รุล  โว๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงโรซา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายแวซุลกิฟมาน  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัสนียา  สือแต โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอาดัม  กาเดร์ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเจะอะลีฟ  เจะนิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายซัฟวัน  เจะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงซัลวานา  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายซีฮาร์ม  เจ๊ะสนิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายซูฮัยดี  จารู โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนลินธารา  ปัญจโกวิทย์ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนัชมี  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนิซัยหนับอัลกุบรอ  เปาะซา โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายนิไฟซอล  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนุรมีฎียาฟ  อับดุลเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนุรอัยมี  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนุรฮายาตี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนูรตัสนีม  เจะมูซอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนูเรน  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายบุรฮาน  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงฟาระฮ์  เจะเละ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวันบูยามีน  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายวาริด  ดือราซอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศิราณี  รอโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุภัชชา  มะสูยู โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอนัส  เจ๊ะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอัซมานี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอัซวาณี  เจะเฮาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายอับดุลวาฮับ  นิยม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายอับดุลฮาดีย์  เปาะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอัมณีย์  เจะสแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอัษมาวีร์  อันทานุวงศ์ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอาดีลา  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอามานี  กาเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอุซมี  เจะเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฮานิฟ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฮานีตา  สะมะแอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฮานีสา  ดาราโอะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฮิลมาน  มะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงคูซัยมะห์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายซอฟฟูวาน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายซุลกอรนัย  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายซูฟียาร  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงซูมนาน  สมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐวุฒิ  - โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงดามีญา  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเด็กชายมูฮำหมัดไซฟูล์  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจ๊ะยิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธนวิโรฒ  ชำกรม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนัซมีย์  ตาสะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะยิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนินัสเราะห์  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายนิอามีน  นิมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายนิอิรฟาน  กูมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนุรฟีรดาว  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนูรฟาติน  สะอี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนูรูฟาตีหะย์  สะนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนูรูลสาพีกา  ขาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เจ๊ะนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายฟารุซ  วาแมดีซา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมาดีนะห์  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายมูซักกิร  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายมูหมัดฮาซิม  เจะปอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  การี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายมูฮำหมัดไซนุรดิน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายมูฮำหมัดดาอีย์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายมูฮำหมัดมะนาวี  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายมูฮำหมัดยุซรี  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายรอมฎอน  เจะมามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายแวอารอฟัร  ปอสอตี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายแวอิสมาแอ  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายสุพิชชา  ขี่ทอง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายอดิกันต์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายอัซรี  สาแล2 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายอัฟฮัม  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายอัยซุดดีน  อุมา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอัสรี  ปาเนาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอาตีฆะห์  กามาโร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอาลีฟ  เตาะสาตู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายอิคลาส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฮุษนา  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายซัยนุนอารีดีน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงซาลินี  มะซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายซาวาล  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายซุรกอรนัย  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงโซเฟีย  สะมีแล โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงโซเฟียณี  เจะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณูรูฮูดาร์  อุมา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงตัสนีม  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนิจัสมิน  ดาแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนินาดีราห์  โตะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนิเฟาซาน  ดอนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนิอัฟรูณ  นิมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนุเจ๊ะคอลีเยาะห์  ซีนา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนุรซีฮาน  สอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนูรฮายาตี  กลาแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจะยูนุ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนูรีซา  ปิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายบุรฮานุดีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายฟรูตกรณ์  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฟาเดียร์  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฟิรดาว  เหมาะสนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายมารูวัล  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงมาศิเราะห์  สาเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายมุสตากีม  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงมุสตานีร  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายมุสลิม  เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  สะอี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายมูฮัมหมัดฮามีซี  เจะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายมูฮำหมัด  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายโมฮัมหมัด  ยือรา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรณชัช  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายลุกมัน  เจะดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวันฟิตรี  หะยีสาแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวันใส  ชมพู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวาตี  เจ๊ะแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสิรภัทร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุนิตา  สิเด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุไลลา  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอนุวัฒน์  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอนุวัตร์  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอรรถพล  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอัฟฟาน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอัสรี  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอานีตา  สะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอานีต้า  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอีฟฟราน  อ้นบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอุสมาล  อุมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงไอลดา  สะแหละ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฮาซีนี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายฮารอฟัต  เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายฮารีฟิน  เปาะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายฮารีฟีน  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกนกพร  บินเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกันตา  สุดเสมอใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายกานต์ทอง  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นายกิตติพงษ์  นพจนสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายไกรวิชญ์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงขวัญชนก  เขตอรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจัสมิน  กาซอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจารวี  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิรชยา  ลาภวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชกรณ์เกียรติ  ปิตารังสีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชญานิศ  เจียรกุลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวชนภรณ์  จุฑานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วมุนีโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวชวิศา  ชุมคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชัมชีน่า  ซัยดานี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชัยวัฒน์  ทั่วถวิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงซัลยาบีร  กอเส็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวซิลมีย์  นิยมเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายซุนนูร  สาและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายซุลฮาซาน  ยูโซะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงฐิติรินทร์  วัฒนเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณรงค์เดช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสันติดิลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐฐิภร  สาแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิพุฑฒิกุลวาทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายณัฐวุธ  แก้วมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณิชตา  ลิ้มกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณิชารีย์  อัตตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงดาเนีย  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายต่วนมุฆนี  โตะกูบาฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงตักวา  เซงแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทัตธิชา  มูลจันที โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนฉัตร  บุญละเอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนชัย  เจียรนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนทัต  ศรีระพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวธัญชนก  ผัดสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวนราวัลย์  กาญจนอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนะดา  มาลินี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวนัจมีย์  กามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนัซรอน  หนูหนุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายนัตซรี  หะมิงมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนัทธมน  คงเทียบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนัยรี่ย์  ภูมิบุตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนิตัซนีม  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนิรดา  แกสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนิสรีน  หะสาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนิอัสมา  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายนิอิคลาส  ต่วนนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
243 นายนิฮัมดีน  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวนุซนารินร์  อาเเว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนูรีน  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนูอัยม์  บนีอะหมัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นายบุสตานีย์  เฮาะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเบญจสิริ  สะแมบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปัญญดา  ช่วยธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวพิชามญชุ์  สังข์วิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวฟัตนีน  หิเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายฟาฎิล  แวมูซอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงฟาติน  เปาะเลาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงฟาติล  อีบุ๊ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนสำเนียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัทริยา  ประสานวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วประมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายมุณซีรีน  โตะลู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายราฟเฟล  นิยมเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรุ่งนรา  ฆาเราะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงโรบีนา  มะลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวลียาน่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวรท  ไลวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวรัญญา  อินหมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวรินทร  ศรีชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวานีตา  หะยีลาเตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาววาลิดา  เหงบารู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวาศิล  กามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวิชยุตม์  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวีอาร์ม  จะปะกียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายสิงหนาท  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสิตานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสิรธีร์  บุญจันทรเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสิรภัทร  งามสุขไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายสุลัยมาน  แวนาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอรรถเมศวริย์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอลีฟ  ขาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอันนีซา  หะยีดามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอับดุลฮากิม  กุลตามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายอับดุลฮากีม  เบ็นสลาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวอัลวานี  วัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายอารัส  เบ็ญราฮีม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเอมปวียา  สุคนเขตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวฮัณณาณ  หะยีสาแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงฮัยฟา  นราสกุลภักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายฮานีฟ  เจ๊ะอุบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงฮาบิบตี้  ดือเระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายฮาฟฎอล  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายฮาฟิซ  มูสอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายต่วนฮัมดี  ต่วนจิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายนิวีอาร์ม  เเวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนิสรีน  ศรีวิเศษ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนิอานีส  มะเเซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายนิอารอฟัต  เจะหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายนิฮาริฟ  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนูรนัซมี  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนูรฟาติน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนูรฟารฮานา  เยาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนูรฟารีดา  อูมาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนูรรูเฟีย  เเตลอเม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  หะยีเจะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนูรอุซมีย์  เเละเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายมุสตากีม  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  เเซมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายมูฮัยมีล์  โต๊ะมีนา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายมูฮำหมัดซุกูร  มามุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายยูซูฟ  เเวนาเเว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายริฎดวน  เจะเเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวีซาม  เเมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอะฮ์ลาม  ดอนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายอัซรอน  เจะเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายอับดุลเราะมาน  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอัฟนาน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายอัฟฟาน  ตานีเเล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายอัฟฟาน  เบญนูรุดดีน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายอัยยุบ  โสวิรัตน์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอานีต้าร์  กะลูเเป โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอามานี  สือรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายอามีร  เสกเมธี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอาอีเซาะ  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายอิลฮาม  มายอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงฮันนาน  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงฮานีตา  ดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกอฮีเราะห์  บาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีหลำ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกุฟุวัน  หะยีลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจัสมีน  กอฮ๋ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเจ๊ะซารีณา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงชลธิชา  ไถนาเพรียว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงซอฟียะห์  มูนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวซอฟียะห์  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวซัลวา  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวซัลวาณี  โตะเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอูมาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงซูนีตา  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ดือราวี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงซูรัยยา  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงซูรายดา  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายซูลกิฟลี  มัสปง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายซูไฮรี  ราโมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงซูไฮลา  แวสุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงโซไฮลา  มักตาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงไซรีดา  อารง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฐติมา  สงวนไถ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายธนบดี  หนุจิ๊ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายนครินทร์  ศิริ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนริศรา  ตาเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนัจวา  กาเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงนัศรียา  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนัสรี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนาซูฮา  ตีมุง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนิซาฟีซาห์  นิมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนิสรีน  เฮ็งปิยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนิฮาวาตี  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนุชซาราซีนี  เตะโระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  สาเน้ย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนูรญานี  แวดีซา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนูรฟาติน  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  บอซู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนูรมา  ฮายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงนูรมี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนูรไอณี  เจ๊ะอูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนูรไอณีย์  ดิอเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดาโหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนูรฮามีมี่  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  กะนาเปะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนูรีซา  มูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนูรียา  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนูรีสะห์  เจะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนูรูฟาตีฮ๊ะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวบัยดูรี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพรรณรวี  จงรักษ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายฟัตฮุรเราะห์มาน  สมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวฟาตีมะห์  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายฟารุค  แวเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวฟาอีซะห์  เบ็ญญากาล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงฟิตร์ดาวส์  บือแน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายฟิตรียะห์  เจะมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงฟิรดาวน์  โยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูวดล  เจะอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวมนยาตี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงมูญาฮาดะห์  เปาะวอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงมูฮัมหมัด  อุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายมูฮัมหมัดดารี  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  เซงมี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายมูฮำหมัดกอเซ็ง  แวสมาย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายมูฮำหมัดเซากีย์  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายมูฮำหมัดรอฟิก  อูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายมูฮำหมัดอัสมี  เปาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงรอฮานา  โตะแวโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรุสกี  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายรุสลัน  ปาแนจากะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายลุกมัน  ยาบา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวันอิสเฮาะ  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงแวซูไรดา  หยีกาเร็ม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงแวฟาาตีฮะห์  มาตาเอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงแวยะ  อิเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวแวรอยญาน  หะยีแวสาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายแวอับดุลฮาฟิซ  แวยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงแวฮัซวานี  แวอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสราศินี  มายศรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวสานียะห์  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายสาบิก  เบ็ญมุมิน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสุดารัตน์  มีหลำ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสุธรรม  รอบคอบ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุรัยญา  มูวา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสุลัยมาน  แลแร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวสูไมยะห์  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงโสรายา  กาเดณื โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอดิลัน  ลือบานะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอนิตา  ปุโรง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอัซมัย์  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นายอับดุลฮาฟิซ  เจ๊ะเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอัฟนาน  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอัลฟาตอนี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอาดีล๊ะห์  ดาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอาบีรร์  สะมาโระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวอามานี  สาแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอามีรา  อีปง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอารีนา  มะขะจร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอารีนา  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอารีนี  วาเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  บือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอิลฮัม  คามิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอิลฮาน  วาแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอีรฟาน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงเอชรัต  กานี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงไอเสาะ  เจะหน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงฮัยฟาร์  หะแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงฮาซียะห์  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงฮาซือน๊ะ  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวฮานีซะห์  อีแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวฮานีฟ  ดารามัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายฮาฟีซี  เจะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายฮารีส  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงซูลีนา  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงต่วนฟาเซีย  อัลยุฟรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงตูเเวอาลีซา  มะเน็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนัซมี  เเวสะเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนิตัสนีม  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนินัสริน  นิเดร์หะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนุอัยม์  กาเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนูรฟาตอนะห์  สะเเลเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  เบ็ญบัครี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนูรฟาตีหม๊ะ  อูมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนูรมี  ตาหยงมัส โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนูรอีมาน  เเวจิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เจะเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนูรีณี  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนูรีฮาน  เจะเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนูรุลฟิตรี  เจะอุบง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงฟากรีย๊ะ  ตาเหร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงฟิรดาว  เเวนาเเว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายฟุรกอน  ตอเเลมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงลาตีฟะห์  มะแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวฐิณี  นิเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวัรดะห์  หะยีเจะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  เเวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอัลวานีย์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัสมาอ์  รูมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอารีฟาร์  ดือราเม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอาลาอ์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฮาเดียร์  มะเดหมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงฮานีสฟิตตรี  มะลากอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกันตพัฒน์  นิลฉิม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายคณาสิฐ  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายชนายุส  ชคทิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายธรรม  ศรีสุด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนัจลาห์นาเดียร์  แวยะโกะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายนาอิฟ  เง๊าะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายนาอีม  ยีดำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงนุณฮาเดียร์  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายปพน  อึ้งรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปวริชา  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพัชราภา  ประมงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายพีราวิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายฟาดีนันท์  เปาะเลาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายฟาอิซ  หวั่นเซ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฟิตรีญา  คาเว็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงมินทร์ภู  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายรัฐนันท์  ชินดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงศิริภัสสร  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงศิริยา  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายสิริภพ  เกตุเรน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอณิสา  วาเงาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายอะห์หมัดอารีฟ ซับรี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายอามันดาร์  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงฮัซนา  หมีสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายฮัซวานี  หะยีสันติ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายไฮดาร์  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายกรจักร  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกษิดิส  ละกะเต๊บ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายก่อกล้า  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกัณรีซูวัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกิตติภพ  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายคาลีฟาร์  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายคุโณดม  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชนาธิป  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชลัญธร  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชัยชยานนท์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชามิลล์  ซูสารอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงซัซนีย์  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงซาฮาร์  กามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงซีรีน  กูสมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงซีรีน  ดือเระสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงฐานิกา  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณภัทร  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฎฐชา  บรรจุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐ์ธีร์  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐพล  ช่วยทอง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัทฤกต  ศรีทองนวล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงดานียา  ชูเดช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายดาเนียล  เจะและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธรณัส  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธัญชิดา  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนัซนีนญา  สุวรรณดารา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนันทศิริ  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนินูรอัลฟีร่า  รัศมิมานโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิอัลมาส  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนิอินซาน  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  ยุโส้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงบัซลา  เวาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงประสิตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปรัชญาธร  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพรภูมิ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพรรษชล  คงมาก โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเพญภัทรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภัคจิราพร  รุ่งวิชานิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภูธน  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงมณินทร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงมธุริน  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายมูฮัมหมัดดาดีล ซัฟวาน  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรัญชนา  ลาภาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรัทยา  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงโศภิษฐา  ขันติคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุพรรณากร  คำมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุวภัทร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายหฤษฎ์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอณิสตา  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอรรถชัย  ไชยแพทย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอับดุลอาลิฟ  ยอแม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอารดา  ทักษิณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอาริฟ  สายวารี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอีฟรายา  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงชฎาทิพย์  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายณัฐพล  สังข์วิดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณิชากานต์  สุคนธปฏิภาค โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายทนุธรรม  วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงทยิดา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงนริน  ดาด้วง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงนลินดา  รัตนโยธิน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปลายฝน  เจริญทิพย์ชูเดช โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายพิทักษ์  วัฒนาศรีโรจน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายฟัยศอล  แวแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายมีนทดา  กัลยาศิริ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  ลีแซ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงเมธวี  เสือชัย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงลัดดา  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงวันวิสา  ตาลสุกเรือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายแวอิดเรส  แวนิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายอดิศร  แก้วไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงอัจฉรา  พรเทพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายอัมรัน  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายอัลมะห์ดี  แวสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายอามีน  มะสือแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงอารียา  สาอะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงอินทิรา  โนนทิง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายกรวิทย์  แวยี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายขจรศักดิ์  วงค์รถ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายคุณานนท์  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายจำนงค์ศักดิ์  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงจิตรานุช  หนองหงอก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขคีรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชมชนก  น้อยมะดัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงซีตีปาตีเมาะ  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณลัดดา  อารีกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณัฐชัย  หมื่นจร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงทิพานัน  เกษร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธเนศ  สอนนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธรรมธร  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธัญพิมล  พุทธกาล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูไข่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนรินทร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนัจญ์วา  ดอมา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนิโซฟา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนิอัซวาณีย์  ฤทธิมุณี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนูร์อาอิชะห์  กูบกระบี่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนูรฮายาตี  นวลพุ่ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พันเข็มทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพรรนีย์  ศิลปชัย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพลอยแก้ว  อินทร์ยง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชญสินี  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงแพรวรรณ  แซ่จู โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดอแก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงลัดดามณี  ทองเต็ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายวชวิทย์  ชูแว่น โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวาทินี  พรประทาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวีรยุทธ  ตรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายวุฒิชัย  จวบนก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงแวนูรีฮาน  สุวรรณชมพู โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศุภกร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่เจียง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสาธิมา  บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุกัญญา  สายเอียด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุภวัฒน์  เพิ่มพระธรรมกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุภาศินี  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสุรนันท์  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายสุริยะ  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอรัชพร  นครวงค์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอริษา  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอัจฉรา  บัวปาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอิบรอฮิม  สะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอุมาพร  ดาราโป โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงฮาบีร่า  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกชพรรณ  ดาวเงินตระกูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายกนกพล  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงกมลชนก  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายกรกฤษณ์  กระแสสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายกรวิชญ์  เกศโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายกรวิชญ์  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายกฤต  ไชยสาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายกฤตภาส  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายกฤติน  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายกษมา  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายกันตินันท์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายกัลป์ปิติ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายกิตติภพ  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายกิตติวัตร  พิมพ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกูฮานาน  ศรีระเด่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงเกวริน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายเกษมพันธุ์  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายเขื่อนเพชร  สันเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายคณาพงษ์  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงค๊อยรุลนิสา  คารี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายไครูล  ตูแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายจตุพล  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงจิดาภา  พูลนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายจิรายุส  รัตณรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายจุลจักร  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงชญานันท์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงชญาพร  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายชนวัฒน์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายชยานนท์  กรุงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายชวนากร  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายชัยภัทร  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายชินาธิป  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายซอรีฟ  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงซัลวานี  มาเส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงซาฟิตตา  มูหะมะสาเล็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงซาเรีย  สะรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงซาเฮร่า  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายซุลกีฟลี  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายซูเฟียน  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงซูรีญา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงฐิติภัคร  ปานบุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงฐิติมา  ตุลาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายณภัทร  กังสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงณัชชา  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายณัฐชพล  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงสอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงณิชกานต์  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงณิชกุล  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงณิชนันทน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงดากานดา  เลิศทรัพย์อมร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายดาเนียล  หะยีเด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายดิยาฮ์ฮูดีน  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายต่วนอัฟฟันดี้  จะโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายเตชภณ  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายธนบูรณ์  สระทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธนพร  สันทองสังโยธิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงธนพรรณ  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายธนภัทร  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายธนาดุล  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธันยชนก  อินชะนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายธีปัณ  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายธีรภัทร  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายเธียรสิริ  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายนนทการ  โลหพันธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายนภทีป์  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงนรมน  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนริศรา  มามุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายนะอีม  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงนัสรีนี  กาหม๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายนิฟารีส  เบ็ญเราะฮ์มัต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายนิมูฮำหมัดอาซิล  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงนิอิฟติการ  สะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายนิฮัมดาน  นาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายบัสรี  เจาะเอาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายปภังกร  ชูจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงปัณฑา  เพ็ชรรัตนทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายปัณณ์  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายปาฏิหาริย์  เพชรยอด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพณณพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายพลธกร  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพัชรีพร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายพีรวัส  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายฟัยรุซ  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายฟาฎิร  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงฟาติน  ปูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงฟารตี  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายฟาอิซ  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายฟาอิส  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายฟาอีส  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงฟิรดาว  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายเฟาริฟฮาน  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายภูมินทร์  ชุดเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงมนทกานติ  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงมลธิดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายมุหัมมัดอัฟฎอล  จะอ๊อก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกาล  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  มะจือแร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายเมธี  กาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายยัสรี  มะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายยุทธภูมิ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงรังสิยา  อินโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงรัชฟีรีน  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายรัฐศาสตร์  สาและนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายริฎวาน  รักสันติภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายริดูวัน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายรุจฮาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายลัญจกร  แดงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายวชิรพงศ์  คุณชล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายวชิรวิชย์  เรนทร์สถาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญญถิร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายวรพล  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงวรรณิดา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายวรัชญ์  วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงวรามน  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายวโรดม  มุนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงวันอัยชาร์  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายวิชวิมล  ไวยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงวีรญา  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายแวอุสมาน  ขาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายศาสตราวุธ  รวมพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายศิวโรจน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายศุภกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายศุภกิตต์  ชูนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นชดชาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงศุภัชฏา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายสันต์  สะมาแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายสิทธานนท์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายสิรภพ  จ่ายวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ฆังมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงสุชาสิริ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงสุพิชชา  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงสุภัชชา  รักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายสุวราชย์  เพ็ชรโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงหยาดนภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายอธิภัทร  ชอบน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายอนัส  แวกาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงอนิสษา  ยูนุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายอันวาร์  เจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายอัฟฎ็อล  มา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายอาดิล  ดามูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญไผ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายอานนท์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายอาบีดีน  กาเกาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอามีณี  หะยีดอเลาะเถาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงอายาอิฟ  เจะสะตำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายอาร์นีส  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายฮัฟเสาะ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายฮาดีฟ  จะปะกิยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายกณวรรธณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกนกพรรณ  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกรรญดา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายกรวิชญ์  ฮะนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายกฤติธี  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายกลวัชร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายกอฟฟา  สัสดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกัญญาภัชร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมมาตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกันต์กมล  ภาระกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกันติธาดา  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายกิตติโชติ  โชตนภูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายกิติภพ  พรหมสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกิรติกานต์  รัตนสันต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกุลชญา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงเกษพิชชา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงโกลัญญา  ประยูรชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงคณึงนิจ  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจัตตารีย์  ทรงไตรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ศรีพุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงจันทัปปภา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปมัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชญานิศ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็รชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงชฎารัตน์  ปราบจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชนัญญา  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงชนิสรา  มหัทธโนบล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชลพร  เสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชัชฎา  ทองแก้วคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงชัญญานุช  คงเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายชาคริต  หะยีหัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชามีีมี ญัสมีน  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชินพัฒน์  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายชุติเทพ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายซัยฟุดดีน  สนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงซาซาน่า  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายซีรอจญ์  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายซุบฮี  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงซุลฟาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายซูบัยดี  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงโซเฟียร์  เจ๊ะมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงญัสมินทร์  บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณกมล  ยังอุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณกมล  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณดา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณภัทร  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณภัทร  ฉันทศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัชชา  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณัชชา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณัฎฐกฤษ  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฏฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นิลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยอดสร้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐวรา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณิชกมล  เจะอามิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายดานิช  อาแด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  ลอจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายติณห์ชิน  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายตุลย์  ตุลยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงเตชินี  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายถิรณัฏฐ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายถิรพงศ์  บายคายคม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายทัตพล  ศิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายทัศน์พล  แก้วขอมดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายแทนไท  สืบสายมณีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนชาติ  ทะนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธนโชติ  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธนเดช  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงธนพร  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนภูมิ  โกสุธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนวัฒน์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธนัชชา  ภูบาลกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตโกบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกสมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธันยชนก  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงธีปพร  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายนรินทร์ธิัช  หิรันย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนริศรา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายนวนนโนอาห์  ดายะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายนวภูมิ  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนะดา  มันอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนันฐิมา  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนัสรียา  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายนาซวัน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนาเดีย  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนาบีละห์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนาอีฟฟ์  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงนิซุนนียะห์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายนิติวณิช  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงนิธารา  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงนิธิวดี  ประคองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนินาเดีย  สะมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนิฟัสดูวาห์  ดะยังหมีด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนิสรีน  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงนิอานิส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนูร์เดียนา  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนูรฟิรฎาวส์  เบ็ญราซัค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนูรอามาล  ซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงบิสมี  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงบุญญาวรรณ  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงบุญยิกา  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเบญญาภา  เต็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงเบญฐการณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปนัดดา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายประกฤษฎิ์  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายปรัตการ  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปริยาภัทร  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปรีชญา  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายปัณณกร  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายปาฏิโมกข์  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายปาฏิหารย์  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปาณิสรา  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปานรวี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรกลับ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายปิยวิทย์  กิ้มพ้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายปุญญวัฒน์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงปุญญิศา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงปุณยนุช  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปุณยาพร  คุ้มพ่วง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายเปรมศักดิ์  โกงกาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพชร  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายพชร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพรจนา  ฉิมวาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮั่วเจียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพสิษฐ์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพัชรี  ทองวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายพัทธดนย์  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพิชญธิดา  แววภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพ็ชร์ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพิชญา  เบญระเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงเพชรอันดา  รักมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงฟาฏีลา  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงฟาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายฟาอิส  ลับแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงฟิรดาว  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แซลีมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายภควัต  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายภวัต  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงภัทรนันท์  เม้งทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายภูริ  ปัตนวนิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายภูริน  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายภูวิชญ์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายภูวิศ  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายมานซูร  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงมานาล  บาฮะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงมุกระวี  เทพพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายมูฮัมหมัดซูโกร  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเมธาวี  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงเมธาวี  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายยุสรี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงรชยา  ชมฉาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายรพีพัฒน์  นายดิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทองศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงรัชฎากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงรุสวาณี  แบเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงลลนา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงลักษิกา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายลัญฉกร  ไตรเมศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงวรกมล  ดิสสระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงวรกานต์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงวริศรา  จันทสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงวริศรา  วสุศุภชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงวริศรา  อรน้อม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายวสุวิศิษฎ์  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายวิธวิทย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายแวอัลวาริส  เส็นและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงศรีสุมน  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายศุภโชค  ฉิมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนไธสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายสรธวัฒน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายสิงหราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายสิรภพ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงสิริฉัตร  ชมพิบูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสิริมา  ยักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงสุนันษา  หมาดลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูแว่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจสำราญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายสุรวัศ  รามศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงโสพิชา  ชลพนากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงอนันดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอนัส  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายอนุชิต  รัตน์น้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรยอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงอภิญญา  จรัสสาธรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายอภิวัฒน์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอมานี  แวโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงอรนลิน  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายอรรคพงษ์  หัดขะเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายอรรถกร  อรรถสงเคราห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงอริญชยา  สงสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงอริศรา  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอริษา  แวดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายอัฟฟาน  หง๊ะเจะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายอัลฟาน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงอัลวาณี  กาซอร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายอัลฮัม  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงอัสนา  อาวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงอามีลิลลาฮ์  มั่นใจเกษตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายอารอฟัต  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายอารีฟีน  แมะเง๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอิซตีฟาร  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายอินอาม  เจะอูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงอิฟติการ  อาเบะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายอิมรอน  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายเอกภวิษย์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงแอนนีต้า  สอนกลั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงฮนีน  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงจารวี  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กชายซูฟียาน  เจะหลง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงซูรายา  แวสอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงซูไรณี  กาซอร์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงซูไรดา  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงซูลัยคอร์  แวสอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายไซดีนาอูมา  ลาแมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงตัสนีม  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงนัซมี  ยะโก๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงนาเดีย  อาแว โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายนิซาปาวี  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงนิซาวาตี  บูยา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงนุชไลลา  บิลยะกุม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงนูรไอนี  เขตเทพา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สกุลอภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงบิสมี  แวกือจิ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทธิโต โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะอะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงฟิตดาว  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายภูมิพัฒน์  อาลีดีมัน โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงมัสซูรี  มะแซ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงมัสตูรี  สะแม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงมาซีเตาะ  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงมาดีนะห์  สาและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงยูเรียนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงรุสนาณี  อยีแหละ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายวันฟิตรี  โด โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงแวซามีมี  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงแวซูฟียะห์  แวเลาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กชายอนันต์  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายอนัส  ซาและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงอะมาลีนา  โต๊ะแมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายอะห์มัด  เซ็นโซม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายอะห์หมัด  มะมิง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบากา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กชายอัยยุบ  มามะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายอัลลาฟีน  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายอาซูวัน  สาและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงอามีนะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายอาริส  มะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายอิบบาฮา  ตอรอโบ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายอิมรอน  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กชายอิลฮัม  คารี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กชายอิสฟาฮาน  เจะมามะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงฮายาณี  เดาะเลาะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงซูมีรา  หีมหล๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงซูไรดา  แวยี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงธัญรัต  โต๊ะบ่าหมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายธีรเดช  ประเมินชัย โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงนาเดีย  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงผกากรอง  นวลทอง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพัทชรินทร์  ทิพย์รมย์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพาฝัน  วงค์หาแก้ว โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพิมพา  สุพัตรา โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงฟาตีเราะ  เลียะใหม่ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงฟิรดาว  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  หะยีเจะเตะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิต  สกุลอภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงเมธาภรณ์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุพรรษา  เจ๊ะยอ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุไรณี  สารี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอรพินท์  สีสุวงษ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอรวรินทร์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายอันนุวา  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงอานิส  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอามีน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงอาริตา  มะสะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะและ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงฮามีดะห์  มาเละ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรซ้อน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงกฤติยา  ดำนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปลอดทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงการ์ตีนี  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุสาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กชายฆอยเดร์  แยนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กชายจิรโชติ  จงสุพรรณพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กชายชารีฟ  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงซีตีตัสนิม  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายซุลกิฟลี  หมัดแมเราะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กชายซุลกีฟ  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงไซหนับ  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงณฐพร  ฉิมทัพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จันทร์แพทย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายณัฐภาส  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไกรไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงณิชนันทน์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายดานิช  เจ๊ะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงตัสนีม  บอซู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กชายทศพล  คงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กชายธนกฤต  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เลิศนภากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงนัจมีย์  แวสามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กชายนัศรี  มะลาลม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงนัสรีน  กูโน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงนิตยา  แสงสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายนิสุลัยมาน  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงนูรตัสนีม  อุมาร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  เวาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงนูฮา  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงบัซลาอ์  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงปยุดา  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กชายปัณณทัต  บัวขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายพงศกร  ทองกาวแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงพอลลี่  อี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายฟัยรุซ  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มามุ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงฟารีดา  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงฟารีตา  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายฟิตฏรี  ชมฉาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงฟีรเดา  มะลาลม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงภานิชา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายภูเมศ  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายภูวิศ  ดำนิล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายมัซลัน  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาเซร  หะยีหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงยาสมีน  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงรสกร  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายวรชิต  ดีชูศร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงวริศรา  บุญชู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายวันเฉลิม  คินันติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงวันวิสา  ตึ่งเกี๊ยบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงแวซูฮัยลา  แวนุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงแวฟาตีฮะ  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายศรัณ  บำรุงพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงสุฐิษา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายสุทธวิชญ์  คาระวะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงสุธาศินี  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงสุพิชญา  สีทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงสุพิชญา  แปะกุ่ย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงอนิสา  อีมัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายอภิรักษ์  ชูชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงอภิสรา  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายอันวา  สือแต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงอัฟนาน  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงอัลฟาตินฟ  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายอัลฟาริส  แวและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงอัศมารินทร์  มะกูวิง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายอาบีดีน  เบญญากาจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงอารีฟา  สุรินทร์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายเอกภาวี  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงเอมกมล  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงฮบีย์บิลลาฮ์  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงฮันนาน  ราฮิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิไลย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงกมลชนก  สันติพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายกฤตมาส  กมล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สดาการ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายกัณธนา  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายกิตติโชติ  แก้วลายทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงกูอานีซะห์  บูละ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงขวัญธิวา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายเขมเทพ  ดิษฐ์เอม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงจัสมิน  รูปายี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายจิรเมธ  แก้วปาน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงจิราวรรณ  อิ่มทั่ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายฉลองศักดิ์  ถีราวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายชญาธิตณ์  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายชนะพล  แก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงชลธิรา  แวเตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายชายุต  เมืองรื่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายโชติพงษ์  โพธิวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงซอฟา  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงซาฟียะห์  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงซีฟะ  สามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายซุบฮาร์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงฐิตินันต์  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณัฐธิดา  โทวาท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคิด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงณัฐหทัย  ไชยภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงณิชาการต์  จินวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงดีญานา  สาม่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายตันติกร  กลิ่นน้ำหอม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงทอฝัน  นาคทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายธนพัตร  เขียวเข้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายธนวัฒน์  เซียววัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธัญจันทร์  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงธามาศ  คำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายธีรเทพ  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายนที  ขำพวง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงนฟิตดาว  วาเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนภัสร  สีดอกบวบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรหัวบัว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายนะพีพันธ์  คำประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงนัสริน  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงนัสรีญา  มูดอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงนัสรีน  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงนัสรีย์  มาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงนาดา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงนาตีฟะห์  ยีมัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนาริศรา  น้ำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงนิสรีน  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงนิอารีชา  โต๊ะสามารถ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงนูรกัสมา  มะแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงนูรซอฟียะห์  เจะแมเราะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงนูรอันดา  กราซุย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงนูรอารีตา  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงบัสมีน  หะแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายบารมี  อุชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่ตั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายปัญญาวัต  กิจวานิชเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงปิยนันท์  คงเทพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงพนิตสุภา  รักระเรียบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงพริสร  ภูมิสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงพลอยไพริน  ดรที โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายพัตสน  สุกพุด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงพัทธมน  แดงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงพิชชนาฎ  บานแย้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงพิชญากาญจน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายพิตตินันท์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงฟาฮานา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายภควัฒน์  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายภูริ  คงบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายมัรวาน  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายมูฮัมหมัดซุลมัชดี  ทรัพย์สมาน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายมูฮำหมัด  อุสมันบาฮา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายมูฮำหมัดซากิฎร์  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายเมธวิน  เงินถม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายเมธิชัย  ขาวสนิท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงรมณ  อัศวะเดชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงรมิตา  ชูมนต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายรรรรร  เจะปอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายระพีพัฒน์  สมสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงรินรดา  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงรุ่งนภา  มณีรัศยากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายรุสกี  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายวชิรวิทย์  จินตานุสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงวรกาญจน์  พราหมเพชร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงวรรณฟิห์ริน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายวรวิชญ์  วีระกะลัส โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายวรัญญู  เลียบวิไล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงวันนาบีลา  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงวันนูรมี  แวหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายวันอาดิล  แวอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายวีดาวีล์  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงวีรญาดา  ทรัพย์สมาน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงวีอามร์  เจ๊ะเละ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายศรัญญู  เด็งแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงศุภรดา  พฤกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงโศภิสรา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายสรวิทย์  ยศศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงสิตานันท์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายสิรภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายอธินันท์  กิจสมชีพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายอนันต์ทศักดิ์  บุตรตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงอภิสรา  มณีประวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอันดาลีบ  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายอัฟนันท์  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายอัษฎาวุธ  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงอัสมาร์  เจ๊ะมูซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงอาภารัตน์  ขุนขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงอามาณีย์  สือนิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงอามีรา  สลาวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงอารีฟะห์  กาเซง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายอิบนุอาบัสสุกรี  ยาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงอิมตินาน  หะยีอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงอุรัสยา  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงฮัซวานี  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายฮากีม  หะยียูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายฮาดีฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงฮานาน  อาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายฮานิส  ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงฮาลีนา  มายีด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายัธัชพงศ์  แย้มสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงซัลวาตี  อาแวบือราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงซีตีฮาลีมะห์  บินเจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีปูเตะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงโซฟียะห์  กือจิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงนัศมีณ์  เดนดายัด โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงนาเดีย  สาแม โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงนิรุสนานี  นิโอะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงนูรอัยนี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายนูรอาฟาน  อาโล๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงฟิตเราะห์  กอแต โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สอเฮาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายมะมุสตากีม  บีกาสะตี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายมัฮดี  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  เด็ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กชายมูฮัมหมัดซายูตี  โตะมิง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายมูฮำหมัด  บาราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กชายอัฟนันท์  มามะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงฮาฟีซาตี  มะลี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงนัสรีน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงนูรุลฮีซานีย์  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายฟาอีฟ  อุสมันบาฮา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงลาตีฟะฮ์  หะยีตาเยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 คณิตประถม
1579 เด็กชายอัสรีย์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายอัสฮาน  กาซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงจันฑิมา  โต๊ะกาหลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงเจะนายีฟะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงเจ๊ะฟาอีซะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงเจ๊ะเยาะห์  มูหะหมัด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงซัลวานี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงซูฮัยลา  ตอกอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงซูไฮนีย์  แวมามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายต่วนมูหมัด  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงตัสนีม  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงนาอีมี  ปูซู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนิซูวัยดา  กูนิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงนิฟิรดาว  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงนูรฟาราฮีน  มูซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงนูรอาซียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายนูรุดดีน  ตาสะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายนูรุลอาลีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงนูฮา  ตาเละ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงผกามาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟีย  โส๊ะหวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟาร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายมูฮำหมัดซาฟาวี  เดิมดอล่า โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายมูฮำหมัดนาซูฮาร์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายมูฮำหมัดรีดูวัน  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟีร์  อาแย โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงยัสมีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงรอบีอะ  อาแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงรอบีอะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายรอมฎอน  กามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงรุสนีตา  ไซคมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงวาตี  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายแวฟาอีซัน  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายแวอีรฟาร์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายอดินัน  แหละสิติ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายอับดุลการินต์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายอับดุลรอมาน  มะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายอับดุลเลาะ  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงอัฟนาณ  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายอัมรินทร์  หะยีสามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายอานาวี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายอานูวา  อูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายอามาน  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงอามานี  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายอารอฟัต  ซีตีเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายอีลียัส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงฮาซานา  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงฮาตีก๊ะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงฮานีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กชายซูฮัยมี  ตาเละ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายนิกีญาด  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงฟาตีมา  ทวีจันทร์ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงฟุฎลา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายมุกรอมีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายมุสลิม  เจะแต โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายมูหัมมัดซอฟัร  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายมูหัมหมัดอารีฟ  อารง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุด  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กชายมูฮัมหมัดอาริฟ  อาบูบากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงยัสมีน  มามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กชายรุสดี  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงอาซูร์รา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงอารีนา  ตาเละ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายอุสมัน  มะมิง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงซานียะห์  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงซามีมี  บากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงณัซรีญาณ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงนูมา  มะแซ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงนูรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนูรียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงปาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงฟุฎลา  อาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายเฟาซู  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายมูหัมมัดดาฟี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุนท์  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายแวฮาซัน  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงศีฮาม  แลบา โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  แวกือจิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงสุไรยา  แวหะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงอัฟนัน  สะอิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงอุซมี  ลีโตะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงซูกัยนะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงซูลียานา  เจะโกะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงตัสนีม  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงนูรซาฟูรา  อาแว โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงอามานี  หลง โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงซาฟ๊นี  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงนูร์ลัยลา  วาลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงนูร์ฮาฟีกีน  เงาะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กชายไฟซอล  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงอนุสรา  หาแว โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงกูสุไลลา  สะมูโด โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงซูลเปียนี  วาเตะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงโซเฟีย  หะแว โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงนูร์บัยดูรี  เมาะจิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงนูรียะห์  โดดะแซ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงมาซีเตาะ  คงชนะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงอัลลีนา  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงอามีนะห์  วานิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงซารีฮา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กชายซุบฮี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายไซฟูดิง  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายนุรอูมูลอัยมาน  โต๊ะนาบอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงฟัรฮะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กชายมูฮัมหมัดซอร์ฟา  เววาะแนง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กชายอัซวัน  บากา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายอามีน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายอีรฟาน  อีแต โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงซัลวา  ยอนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายซาการียา  สือฆี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  เจะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงต่วนมูนา  นินาวา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงนูรีมาน  ปูเตะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงนูรีวาตี  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงฟิรเดาซ์  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงมัยซาระห์  สาอะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซีร  อิสฮากีย์ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงรอยฮาน  ฆาเรง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงสากียะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงสุไรดา  กูโน โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอามาณี  เดง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงอารีณี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงซูเฟีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงอาซียะห์  ฮาแว โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงการ์ตีนี  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงซูนีรา  ดือราโอะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงซูไรยา  ดือราโอะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงนูรทัสนี  เวาะน๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงนูรมา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนูรียะห์  วานิ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงซัซวานี  อาลี โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงซัลวาล  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงตอยีบะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงนูริสา  ยาฆอ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เจะเม๊าะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงสามียะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1745 เด็กชายอุสมาน  ดาราวี โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงนัซมีย์  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงนูรรีฮัน  สาและ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายริฎวัน  มะหะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายแวชารีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงแวนูรไซดา  แวเตะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายอัดนันท์  เจะและ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงอาตีกะห์  เจะเตะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงฮานาดี  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายคอยรนนาอีม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงคอยรุลนีสา  ฮะยีบิลัง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงเจ๊ะนัสรี  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงเจ๊ะนัสเราะห์  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงซอลีฮะห์  มะรอแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงซีตีนูรฮาซีกีน  ไซซิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงซีฮาม  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กชายไซฟูลเลาะ  แวปิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงต่วนฮัซนาอ์  นิกะจิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงนัสริน  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงนัสริน  อับดุลลาติฟ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กชายนัสรุล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงนาซูฮา  มะแตหะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงนาเดีย  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงบิลกิสท์  ดือเระ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงฟาดีละห์  ซูฟีย์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงฟาตีฮะ  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กชายฟิตรีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายฟุรกอน  มูเล็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงมุมีนะฮ์  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงมุมีนี  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายมุสลีมีน  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กชายมูฮัมมัดนบีล  ยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  นิแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กชายมูฮำมัดอิสติรฮาม  กาเต็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายมูฮำหมัดตัรฟิก  มีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1785 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิซ  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฟาน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  หะสีแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีพ  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงยาวารี  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงรอฮานิง  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงรุสมีณา  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงลุบนา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงอริสรา  บือซา โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายอะฟันดี้  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายอับดุลรอกิบ  กาหลง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กชายอับดุลเลาะ  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  วาแต โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กชายอัฟฟาน  โวะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กชายอัฟฟิซ  สาแลบิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงอัมนา  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงอาดียา  กอฮิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายอานัส  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายอารีฟีน  อาลียู โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงอิสตีฆอหม๊ะ  กาเต็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงฮันนาน  โตะลู โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงนูรซาฮีดาร์  บือโต โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงนูรรุสดา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงนูรอาลียา  แวมามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงนูรีซาลวา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายมะนุ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายยุลัยบีน  แวซู โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงริสซีน่า  เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงรุสนานี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายวันฮาซัน  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายแวบูรฮาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงอานีฟาน  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงอามานี  สะรี โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายฮาฟีกีน  เจ๊ะเละ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงจีนา  มานีวัน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  วาแต โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กชายมะไฟซอล  สามะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  วาเด็ง โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงยูราณี  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กชายอันวาร์  วาเฮง โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงอัสอานิส  เจะหลง โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงอานีซะห์  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1828 เด็กชายฮารีส  เดลา โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงซีตีคอรีเยาะ  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงต่วนนาซูลรี  นิต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงต่วนนารมี  นิต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงกูไดละห์  แวดีเยาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายซุลกิฟลี  ปิยา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายซุลกิฟลี  มะสาแม็ง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงซูไรดา  นูเตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายต่วนมูฮัมมัดนูรดีน  นิโซะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงตัสนิม  สาหะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงธัญญานี  อาบู โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงนลินี  แววทองรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงนัจญมี  สะแม็ง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงนัสริน  สะมาแห โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงนาดียะห์  บือราเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงนาวาล  อุสมาน โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงนิกัลยา  โตะชาย โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงนุรอัยนี  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงนูรยัสมีน  วาแม โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงนูรไอนี  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงนูรฮะฟาวาตี  สะมะแอ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงนูรุลมุมตาซ  มามุ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไวยประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายมะอาซัน  เจ๊ะอารง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงมาดีฮะห์  ปูตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟดอล  ลีโตะมะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายมูฮำหมัดยูโซ๊ะ  ปูตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงรัชนีกร  ชายแหวง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงรุสดา  โต๊ะสะดี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายลุกมาน  ขาเดร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงแวฮัมซียะห์  บาราเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยอดชุม โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงสีตีมารีแย  เจ๊ะและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  สะรี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายสุกนต์ธี  นิลอินจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงสุไรยา  เจ๊ะเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายอันสรี  บือซา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายอาดีล  วาเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายอาดีลาน  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงฮานีซะห์  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายซุลคอยรี  นิเซ็ง โรงเรียนบ้านปุลากง ป.5 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านปุลากง ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี โรงเรียนบ้านปุลากง ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.5 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา โรงเรียนบ้านปุลากง ป.4 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงอามานี  ยีแว โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงอุสรานี  ปิ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงซาลีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงนัซมี  มอลอ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงนุรฟันนี  ตาเละ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงนูรซีลาร์  สุหลง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงนูรไฮลา  มะมิง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงฟิตรีมา  หะยีมะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงมีกรือซง  แวหามะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กชายมูฮัมหมัด  วาโดร์ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1887 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  เหมาะกิจ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายฤทธินันท์  เหมาะกิจ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กชายลุกมาน  แลมีซอ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงสุกัญญา  สาแม โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กชายอับดุลเลาะ  ปูซู โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงฮาบีบะห์  แม็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงซูนีตา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  สะตือบา โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงนูรฟารีฮัน  เซ็งมิง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กุตงกือเด็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ปุลาเล็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายอัมรู  สามะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงซารีณา  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กชายซีนาดีน  สะแมดัม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงซููซานี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงนาติมา  หนิปะสิกิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงนารีหมะห์  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงนูรวารีดา  แซมา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กชายมัสรอ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1911 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีลัน  หะมะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กชายอดือนันต์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กชายอับดุลการีม  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กชายอับดุลอาซิ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กชายอัสคลัง  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายอุสมัน  เจ๊ะดาแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กชายฮามีฟัม  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กชายฮามีรู  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงกำมรา  จิ๊แฉะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงนูรนาซอฟ๊ะ  เจะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงนูรูอัสวานี  ยุทธพันธ์ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงปาตีหะห์  จิ๊แฉะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายฟะฮมีย์  เจ๊ะหมิ่น โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บือซา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายฟารีด  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงรอกีอะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงเร๊าะม๊ะ  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงสุไฮบะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงฮาบีบะห์  บูรน้อม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงฮามีดะ  สะมาแอ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงคาริสมา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงซาริณี  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.6 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงพิชญา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กชายอิบรอม  ดือราแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์  มะลี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงนูรมี  เจะอามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงมารีเยาะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงอาฟิฟฟะห์  สาแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงอารีนี  ซารีตาเมาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงอารียา  แดวี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงนูรไอนี  สาและ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงนูรีซัน  มามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงนุรไลลา  มะกองอ โรงเรียนบ้านควนคูหา ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านควนคูหา ป.4 คณิตประถม
1953 เด็กชายกานต์บดินทร์  แซ่เตีย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงกุลวานีย์  โต๊ะอิสอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงคอยรียะห์  แวฮามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงจัฟนี  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงเซาดา  หะยีดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายนัสรุลเลาะห์  สะอิด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายนิยาซิร  ยามิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงนูรอัยนี  สาและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายนูรุซัม  มณีรัมย์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายฟารุจน์  กาญจนสดุ้ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงรินดา  เจะตำ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงวันฟิตรี  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายอับดุลตอเล็บ  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายอัฟฟาน  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายอานาวี  ปูซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายอามีรต์  ฮายอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงอินซานี  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงฮัมดียะห์  แวอูเซ็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงฮานีตา  อาแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายฮาฟิซ  กรมเมือง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงฮุสนา  เซ็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงกูนาดียา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงคอนซาอ์  วาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงจีฮาน  ตาเห โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1979 เด็กชายชามิล  เจ๊ะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1980 เด็กชายชามิล  เปาะสู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1981 เด็กชายชาร์บิล  บินอะฮ์มัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กชายซัยนุลอาบิดีน  หีมใบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงซาเดีย  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1985 เด็กชายซาเฟีย  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1986 เด็กชายซิดดีกีน  เจะเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงซูไลกา  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงโซฟีญา  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  มีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงดานิซ  บูละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงต่วนอิมตินาน  คาเว็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงตัสนีม  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงนัจญวา  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1996 เด็กหญิงนัจวา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงนัจวา  เบ็ญญากาจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงนัจวา  แมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงนัซนีน  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงนัซมี  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2001 เด็กชายนัศรุฎฎีน  อิสมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2002 เด็กชายนัศรุลฮัก  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงนัสริน  ซายอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงนาซูฮาล  มาหิเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงนาดา  อภิบาลบำรุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงนาเดีย  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงนิโซเฟีย  เจะปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงนินัซรูนี  สาแม็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายนิฟาริด  นิมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงนิรมีน  ยีสมัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กชายนิอะฟันดี  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2015 เด็กชายนิอัมรู  สาเม๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มูหนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงนูรยุสรีตา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงนูรอักมัล  สะอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงนูรฮาวาตี  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงนูรียะห์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงนูรุูลฟารีซา  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงนูรูลอัฟนาน  นาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2023 เด็กชายเนติรัฐ  หมุดแหละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กชายบิลาล  แวดือเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงฟาติน  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงฟาตีนะฮ์  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กชายฟิรฮาน  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงมนัชญา  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงมัณนา  สือแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2037 เด็กชายมัรวาน  ปะดาอามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงมุคลิศาห์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2040 เด็กชายมุอ์มิน  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2041 เด็กชายมูฮัมมัดฟัยซอล  ครู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2042 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2043 เด็กชายมูฮำหมัดซอบรี  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายมูฮำหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กชายมูฮำหมัดอลีฟ  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กชายรอมฎอน  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2047 เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงรุสนา  หะยีแยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กชายลุตฟาน  อับดุลซาลาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงแวอามานี่  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กชายสุทธินัย  สุหรรษา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงอนิสรา  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงอริสรา  นามะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2054 เด็กชายอะลีฟ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงอะฮ์ลามีย์  โตะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2056 เด็กชายอัซฟัร  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2057 เด็กชายอัซฟัร  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงอัญธิกา  แตงอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กชายอับดุลวาริซ  โตะนาฮุน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2060 เด็กชายอับดุลอาซีม  สาเม๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กชายอับดุลฮาดี้  การีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2062 เด็กหญิงอัฟนาน  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กหญิงอัฟวาร์  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงอัลยา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2065 เด็กชายอัลฮาชิร์  เสมาทอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2066 เด็กหญิงอัสรีนา  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2067 เด็กชายอาดิฟ  ยุทธนาศาสตร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2068 เด็กชายอานีฟ  มูเน๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2069 เด็กหญิงอานีส  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2070 เด็กหญิงอามานี  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงอามานี  แวมง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงอามีเราะห์  สะอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กหญิงอาริฟา  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2074 เด็กชายอารีฟ  จะปะเกีย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2075 เด็กชายอารีฟีน  สะเล่ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงอาวฟา  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กหญิงอาวฟาร์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2078 เด็กชายอิรฟาน  แวนูเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2079 เด็กหญิงฮาชีเราะห์  บาตูแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2080 เด็กหญิงฮุมัยเราะฮ์  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2081 เด็กหญิงฮุสนา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2082 เด็กชายกัสลัม  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงกูอัยมี่  กูโนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงเกวลิน  ดาเซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงขวัญณัฐดา  แข่งขันดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 นายคอยรุดดีน  ประเสริฐดำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 นายจักรพงศ์  แข่งขันดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงชลลดา  ทองโอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงชารีญา  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายชารีฟ  วาเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายชารีฟ  อีซอมูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายซัยฟุลอิสลาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงซาบีล่า  ปาทาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายซุกรอน  หะยีมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายซุลกอร์นัย  แวนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายซุลกิ๊ฟลี  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงซุลฟา  อุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายซุลฮัดซัน  ตีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงซูเรียนี  โต๊ะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายซูไฮมี  บาโงสะตา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายซูไฮมี  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 นางสาวเซาดะห์  อาเยาะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายไซยิดอับดุลเราะห์มาน  อันอตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงดายานา  หะยีสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงไดย์อาน  หมาดบากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงต่วนซารีปะห์นูรูลฮูดา  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 นายต่วนอัฟนาน  ดาจูดา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 นางสาวต่วนอัสรีนา  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายตูแวฟาเดล  ตูแวลอเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงนัจญมีน  เกื้อหมาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2115 นางสาวนัสรีน  เบ็ญญากาจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายนากิ๊บ  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงนิฟาตีนีย์  แวสามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายนิฟิรเดาส์  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 นายนิฮาฟิส  นิสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงนูรซามีมีซามีร่า  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายนูรดานิช  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงนูรนาฟีฮา  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงนูรฟาดินันท์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงนูรฟาติน  แปเฮาะอีเล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 นางสาวนูรฟาฮานา  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวนูรอัยนี  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงนูรุลฟารานี  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายบินยามีน  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กชายบินยามีน  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 นายบูรฮานุดีน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 นายปัจฉิม  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงปานนัดตี  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงพาซีลา  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงฟัฏนี  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กชายฟัยรุส  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กชายฟัรฮาน  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงฟาฎีลา  โตะนาฮุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 นายฟาฏิร  วัลนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงฟาติน  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงฟาติน  สนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กชายฟิตกรี  มูเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงฟิรดาวน์  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2147 นายฟิรฮัม  ยุนุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงมารีน่า  สะนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กชายมุสลีมีน  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายมูหัมหมัดกัสฟี  กือลาแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายมูฮัมมัดฟัยซอล  ฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กชายมูฮัมมัดอักรอม  วาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  วาจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฮาม  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กชายมูฮัมหมัดฮามิน  แลบา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2157 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริซ  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2158 นายมูฮัมหมัดฮาวิน  มะโร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กชายมูฮามัดวาเอล  หะยีสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กชายมูฮาหมัดซอลีกีน  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กชายมูฮำหมัด  มะตีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กชายมูฮำหมัดนาซีร  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กชายมูฮำหมัดบุรฮาน  เจะมู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2164 เด็กชายมูฮำหมัดศิดฎิก  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2165 นายมูฮำหมัดฮาฟิซ  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กหญิงรอเนีย  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงรอยมี่  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กชายระพีพัฒน์  สายธนู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กชายรุสกี  ตีมุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กชายรุสอามีน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงลีณา  วายูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กชายวันหัมบาลี  เปาะเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กชายวันอัซรอน  อิลวานุดดีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2175 นางสาววันอัสมัก  มานะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2176 นายวันอุสมาน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กหญิงวัรดีนา  ปราปง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กชายวาริช  ชูอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กชายวาอิล  สอเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กหญิงวิจดาน  สิเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กชายแวซอฟวัน  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กชายแวฟุรกอน  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กชายแวรุสนันท์  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กชายแวอัฟนันท์  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กชายแวอามีน  ยะปา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายแวอีซอมุดดีน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 นายสุไลมาน  ปาติง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 นายสุไลมาน  มะตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายอดิภัทร  มะรอแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กชายอนัส  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงอนีฟา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 นายอันวา  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายอันวาร์  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายอับดุลคอนีย์  แลแมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 นายอับดุลลอฮฺ  แวอูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายอับดุลอาริฟ  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายอับดุลฮากิม  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กหญิงอัฟนัน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กชายอัฟฟาน  ซามูดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กชายอัฟฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กชายอัฟฟาน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กชายอัฟฟานดี  หีมหม๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงอัยมี่  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 นายอัลฟานส์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายอัลฟารุด  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายอัลฟุรกอน  สกุลดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายอัลอัฎฮา  หะแย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 นายอัลอากิบ  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายอัลฮาดิส  สแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2210 นางสาวอัสนีย์  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงอัสมา  กาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงอัสมาร์  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กชายอัสมี  เจ๊ะสมาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กหญิงอัสรีนา  อาแวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กชายอาดิล  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 นางสาวอาตีกะห์  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงอาตีกะห์  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 นางสาวอานีซะห์  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กชายอานีส  สุหรรษา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กชายอาบีลุคมาน  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2221 นายอามีน  ผิวดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2222 นายอามีน  สนิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2223 นางสาวอามีนี  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กชายอามีรูล  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กชายอารปา  มูหะมัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายอาราฟัล  เจะหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงอารีนา  อัมบัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2228 นายอารีฟีน  เจะดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กชายอารีฟีน  แวดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงอาอีซะห์  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กชายอาฮามัดคามารูน  เพ็ชร์ฆาต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กชายอิกรอม  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กชายอิกรอม  หะยีเด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายอิซซุดดีน  เจะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2235 นายอิบรอฮีม  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2236 นายอิมรอน  หะยีดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กชายอิรซักกีย์  ยูซุฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กชายอิรฟาน  อาแย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงอิสมี่  เบ็ญแวดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กชายอีมาน  อับดุลฮานุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กชายอีรฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กชายอุมัร  สียานเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2243 นายอุสมี  ฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กชายฮัสบุลลอฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงฮานาน  กีไร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กชายฮาบีบ  ชูอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายฮาบูคอรีย์  เบ็ญอิบรอฮิม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2248 นายฮาฟีฟ  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงกิสตินาร์  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กชายคอยรุซซามาน  เจะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงคอยรุลอะนาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงจัยดาห์  บินสอาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงจัสมิน  วาเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายชวัลวิทย์  หัวแท้ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2255 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อาลีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงซาฟารา  บินหลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2257 เด็กหญิงซีรีน  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงซูรายา  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงโซเฟีย  ปูเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงไซฟิตา  โดสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กชายฌามิล  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงณัชมีย์  บินยูซูฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงเดียนา  สาแลบิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงตัสนีม  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กหญิงนัจมี  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงนัฟฟอา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงนัสรินญา  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงนัสรีนา  บุญคง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงนัสรียา  มูซอดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงนาซีเราะห์  มีเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กชายนาดีร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงนาวาล  เซะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2273 เด็กชายนาอีฟ  เบ็ญญากาจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงนิซูลฟา  สิตีเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงนิญาดา  มะโระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงนินาวียา  นิฮะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงนิสรีน  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2278 เด็กหญิงนิอัมรีนา  กาหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงนิอารีฝะห์  เจะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงนิอาวาติฟ  แวอุเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงนุสรีวาตี  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กชายนูรซัรวัล  ซาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงนูรโซเฟีย  ดือราขาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงนูรฟัจรีย์  ดาแลเบาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงนูรฟาดีรา  ปัตยะบุตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2286 เด็กหญิงนูรสรี่ย์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงนูรอัฟนาน  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงนูรอิลฮาม  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงนูรฮัมซะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2290 เด็กหญิงนูรุลเกาซััร  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงนูรูลซาฮีราห์  มะโระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2292 เด็กหญิงบาดารีญ  สะมะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงบิีสมีล  หาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2294 เด็กชายฟัตตาห์  แวอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงฟาเดีย  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงฟาเดีย  สาเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงฟาติน  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2298 เด็กหญิงฟาตีมะห์  นิอิสมัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงฟาตีมา  เจะโวะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2300 เด็กชายฟารีส  สะอุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงฟิตรี  แวอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงฟิรดาว  โต๊ะมีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2303 เด็กชายมิฟฎอล  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงมุมตัส  สาเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงมุอ์มีนา  สียานเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2306 เด็กชายมูซา  บูงอสายู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2307 เด็กชายมูยาฮีด  ดือราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2308 เด็กหญิงมูรณี  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2309 เด็กชายมูฮัมมัดชุกรอน  โตะแปเราะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2310 เด็กชายมูฮัมหมัดเตาฟิก  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2311 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาเดล  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2312 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดาส  เดียร่า โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2313 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดาน  หะยีฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2314 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2315 เด็กชายมูฮำมัดอาลิฟ  บาราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2316 เด็กชายมูฮำหมัดอูมัร  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2317 เด็กหญิงยัสรีน  กือลาแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2318 เด็กหญิงราฟีดา  อับดนเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2319 เด็กหญิงรีฮาม  แบดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2320 เด็กหญิงลภัสรดา  แลดูขำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2321 เด็กหญิงลาตีฟา  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2322 เด็กหญิงวรรณนัศมีย์  สาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2323 เด็กหญิงวรรดานิสฟิตรี  เจ๊ะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2324 เด็กหญิงวริศรา  ประทัง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2325 เด็กหญิงวันเดียร์นา  เลาะยีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2326 เด็กหญิงวันนัสนีน  สะนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2327 เด็กหญิงวันอันนิซาอ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2328 เด็กชายวาเอล  ยูนุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2329 เด็กชายแวอามีน  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
2330 เด็กหญิงแวอาอีชะห์  โตะอาดัม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2331 เด็กชายแวฮานาฟี  เปาะสา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2332 เด็กชายอภิรัตย์  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2333 เด็กหญิงอะนาตี  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2334 เด็กชายอัชรอฟ  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2335 เด็กหญิงอัซรินทร์  ดุลยกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2336 เด็กชายอัซวัน  เปาะลิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2337 เด็กหญิงอัซวาณีย์  มหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2338 เด็กหญิงอันวารีย์  ปุติ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
2339 เด็กชายอับดุลวาริษ  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
2340 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  กุลตามา โรงเรียนอามานะศักด