รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกรกมล  ชาญวิชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพรรณ  ผ่องอำไพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  วงษ์จ้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นวลโฉม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรพินธุ์  ลามิล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษดา  เสาพะเนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จันทรเสนานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติกวิน  มูลทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกิรัตยา  ใยทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกุลธิดา  กิมใช่ย้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคชพล  แก้วร่องคำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจตุรัตน์  วงศ์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจริยาธร  นุตศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจัตตารีย์  อันทพิษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจารุเกียรติ  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรพรรณ  จำรูญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรภัทร  คงธนจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดัดงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะระ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเจนณรงค์  แก้วศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเจษฎาพร  ฟักมั่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนากานต์  จีนสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยชุมพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชิติพัทธ์  เผือกขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายญาณกร  สนสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายฐกรณ์ชัย  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฑิภาดา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วกุลศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจนันตะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายแดนชัย  เกษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนกร  แป้งร่ำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกฤต  ศรประสิิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนพนธ์  มุกดาหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนพร  ด้วงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนภัทร  วาณิชสรไกร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนยุทธ  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธนวัต  มุ่งนากลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนวิทย์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนารักษ์  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธีรภัทร  โถทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนพกร  ขำสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนภัสรพี  เขียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนันทรัตน์  เตชะชนะชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนิติธร  แก้วเงิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบุญยวีร์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงบุณยานุช  ชาญเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายบุรพล  ไชโย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงบุษกร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปฐมพร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปณชัย  ราศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปภังกร  ศิริมลคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปราณปรียา  จินดาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปวริศา  ยินยัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปวริษา  สมพรนิมิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปวันรัตน์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปัณณธร  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปัทมาพร  โชคชัยภักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขำเมือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพลอยณภัทร  สุดชื่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภคอร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายภัชฏะ  อุทธาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภัทรพล  ปรากฎชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทรลภา  สุขเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายภูริพัฒน์  ทานา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเมตาพร  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเมธาพร  จำนงค์ผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายยศกร  ประสานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงโยษิตา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงรัตนาพร  จันทราสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  วังยายฉิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงลภัสรดา  บันเชิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฏรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวริศรา  พารา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวีรวิทย์  เมตตา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเวธกา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศวรรยา  สัจธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศิรินภา  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิริพรรณ  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศิริภัทร  เฮงฉุน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายศิวกร  ศรีวรัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายศุภพล  การดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภวิชญ์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสริญญา  หนูแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสริดา  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายสัจจานันท์  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายสามารถ  หล้าสิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายสิทธา  วงษ์พาสกลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายสินชัย  โถทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิริกร  นึกงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสวง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุพัชชา  ทุ่มโมง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุรารักษ์  สดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุวนันท์  วิมลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอดิศร  ภานุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายอธิคุณ  พาทอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอนันตญา  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอภิญญา  สริมลำจวน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอริศรา  ดาทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอัษฎา  เทพปะโมง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอุษณิษา  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายเอกกวิน  ชินวรวิทัต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกชณถกล  ชาญวิชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกนกพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกมลรัตน์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกฤษกร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกฤษฎากร  เดชาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกฤษณะ  มีมาก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายก้องภพ  พงษ์โต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกัลยากร  ปั้นพึ่งบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัลยาณี  ฟั้นกาวิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิตติธัช  ขาวทั่ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองลพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติศักดิ์  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกุลนาถ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกวลิน  เมืองเชียงหวาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเกศินี  ลิ้มพิพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายโกวิท  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายไกรวี  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเขมจิรา  ฤกษ์สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายคณาธิป  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายคำภู  พลเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายคุณานนต์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจงรักษ์  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิดาภา  จินตนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิตจุฑา  อรชร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายฉัตรณรงค์  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนมน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชนะพล  กลับน้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชยธร  วิภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชยพล  สุทธโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลกร  หมื่นจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชัชชัย  มีรส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชิณภัทร  ภู่สิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชินภัทร  มากเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชุติมา  ขอผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชุติมา  ศิลาภรพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณินท์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐานิตา  เดือนฉาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายฐิติวัสส์  กลิ่นอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณฐพชร  คนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณฤดี  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ซิ้มสัมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐฌา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งรัตนดาราไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐพงศ์  ลีจุ้ย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณีรนุช  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายดรัล  เทอดศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเดชา  เชื้อทับทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทรัพย์อนันต์  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงทศบงกช  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงทักษยา  ทักษิณธานี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทักษอร  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธชรัฐ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนบดี  โพธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธนพร  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวราภัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนภูมิ  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนวัฒน์  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนากร  จรัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนายุทธ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธรรมธัช  ทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธรัชชา  วรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธัชพล  อ่อนเอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีรโชติ  ทองแหลม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีรเดช  ไพรศูนย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธีรัช  ตาสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธีราภรณ์  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธีริศรา  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนภัสกร  นึกถึง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนภัสกร  วงจ้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนรินทร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนฤมล  ฟักสอาด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนัทธมน  อารีราษฎร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนันทพัทธ์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ผิวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงน้ำอิง  อิ่มอ่วม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนิธิณี  แหนบทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนิรชิต  ตรงจิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนิรัติศัย  นิระภาพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงบุศปราวาตรี  แก้วทรายขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปนัญา  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงประดิภา  องค์ยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายประภวิษณ์  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิคิธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรทัพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปัณฑิตา  มนทศูรย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปัณณรัชต์  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปารตี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปิ่นมุก  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งแสวงผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปุณ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพงษ์พิชญ์  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรประทาน  เสือคุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพรยมล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพรรณปพร  ดิษสลุง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพรวลัย  บุญลา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพลากร  สีนิล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัชราภา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพัชริดา  บุญเล่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชชาพร  อยู่นาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพิชญ์วรรธน์  วรวิเวศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิชญุตม์  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สำราญวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมรดา  บัวเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเพ็ญธัญญา  อ้อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงแพรวา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภควัต  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัคจิรา  มาณพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัทรธาภรณ์  อ่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัทรลภา  วงษ์กิมฮั้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัทราพร  มหาโคตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภาสกร  ธรรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูเบศร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมเดิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูมิรพี  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูริภัทร  อุ่นสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูวดล  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายมงคลธรรม  หมายทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายรักษ์ศักดิ์  เอื้อกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายรัชชานนท์  ใกล้บุบผา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรัฐภูมิ  ดีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายราเมศวร์  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวรทัต  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรรณกานต์  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรัชญา  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวริสา  อักษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวิชุตา  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวิธวิทย์  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิรัชญา  พุทธปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวีระยุทธ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวุฒิชัยชนะ  กันดิษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศรันญา  สมทรง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิวัช  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศุภวิชญ์  ขอมดำดิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสมหญิง  เสนกรรหา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสมิทธ  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสราวุธ  จิตสุภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสราวุธ  ศรอากาศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสวัสดิ์  ยังพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสิทธิโชค  กองจรูญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสิปปกร  สิงห์แหลม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุจิรา  รัตกสิก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสุธาเทพ  เรืองริงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุธาสินี  พิทักษ์กิจงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุพัฒน์  วงค์ปุ่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุภัสสร  โชติถิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยามจีน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงโสภิสตา  ศรสนธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายหาญณรงค์  มูลทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอดิศร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอติกานต์  พงศ์นิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอนาวิล  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอนุสรณ์  ลมดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิฌา  นงค์พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอรอินทร์  บุตราสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอรอุมา  วารุณประภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอลิษา  ทับทิมโต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอักษราภัค  ละสะวันตา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอัครชัย  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมอยาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอาภารัตน์  นุชอินทรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอิศราภา  ทายอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงืทักษพร  กลิ่นไกล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกฤษณา  อินทรพหรม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนพล  พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนภรัตน์  สัญญาปลื้ม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเบญญทิพย์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราบพราน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพรลภัส  แก้วมณี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพิสิษฐ์  เปียนวม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศศิวิภา  อ่อนเยี่ยมต่วน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอรลดา  พิลาบุตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุฮาด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฐิติมา  ชาดิษฐ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  โพธิ์อุ้ย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณิภัคนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายธนกฤต  ปองได้ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธิรดา  อำพันธ์ชัย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนัทธมน  พุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแพทย์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงประภาวรรณ  จิตทองหลาง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายปัญญวัฒน์  ปรมะลาภา โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพิชญุตม์  มากเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภูมิภูผา  เคหะนันทวี โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายศุภรัช  จิตร์เพิ่ม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายกันตพงศ์  โถทอง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณภัทร  กำเนิดบุญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนพร  บุญเสนา โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ลาน โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริศรา  กอนแสง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศักดิธัช  นิลแสง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสถาพร  เดือนฉาย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอภิสิทธิ์  เตมีย์ธนะ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอัครชัย  กิ่งแก้ว โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายเมฆาสิทฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภปณิตา โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศิริโสภา  มาศิริ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกมลภพ  เรียงไธสง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกัลยาณีย์  นาคีไฟ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายกิตติพงษ์  โชคมงคลกิจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกุลศยา  จุลเพ็ญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายจรัญธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจิดาภา  วันขวัญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายจิรภัทร  บุญใช้ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชนกนันท์  ช่อชบา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายชนกานต์  แสงหิรัญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายชลิต  ยังเฟื่องมนต์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงโชติมณี  ศรีถัน โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัฐชา  ครองยุติ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายนัทธวัฒน์  คำเงิน โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนารา  กำปั่นทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนิชาภัทร  ก้านบัว โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายนิธิธร  สุขินันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุดใจชื้น โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายปองณัฐ  ยะรังษี โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตลอดพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายปัญญ์  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปาณิศา  ประภักดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชเหลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขศรีวงษ์มั่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศรีวงษ์มั่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิชชาภา  ซื่อตรง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชญาพร  จำปาทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิสาจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภัทรพร  นามสีอุ่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายภาุวิชญ์  เลขนาวิน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายภูวิศ  พิณแพทย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายรวิกร  วิสัยศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงวริศรา  คำงาม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายวีรพล  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายวีรภัทร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายศรัณย์กร  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  ธรรมอิทธิศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายสิรวิชญ์  พูนลาภสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายสิริพงศ์  เกษสุคนธเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายสุธิศักดิ์  วงรอด โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงหฤทชนัน  จิตรมั่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอชิรญาน์  เกิดสุข โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันมาก โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายอรรจน์  ประสารกก โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายอัศวิน  กลิ่นมณฑา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอินทิรา  พยุงพงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนขบวน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกรสวรรค์  ชาวไธสง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกฤษณกันต์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกวิสรา  ทนสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายก้องวาลกฤต  ซิ้มเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกันย์ชนก  ธรรมรงค์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิตติภพ  วงษ์คำหาญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายคเณศ  แสงสุรเดช โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายคุณากร  ประเสริฐกุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจรรยพร  กองแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายจักริน  ถาดทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจิรัชญา  พันจันทึก โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจิราวรรณ  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชนัฐปภา  แพงหาญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชมณีกาญจน์  ทองจริง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชมพูนุช  ประดับหยิ่ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงญาฑิชา  ภตากิตติฐา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฐานิดา  ชุ่มช่อง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณภัทรดา  จงนบกลาง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณภัทรสกรณ์  จำรัสพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐชยา  จั่นศิริ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐรัมภา  โพธิ์ลอย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐริญา  ลิมป์กฤตนุวัตร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลอมทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณิภานันทน์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายดุลยพร  พลเผือก โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทักษพร  บุญอาจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายทีปกร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนกฤต  บุพลับ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนกฤต  โมหนองเดิ่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธนพร  ศราวุธ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนภัทร  นวลจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนัช  ก้านแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธรรศ  มีโภคา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  พันธะพุมมี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ชิณแสน โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธิติวรฎา  ม่วงเขาแดง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนงนภัส  รวมพร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนวกิจ  ไพรฑูรย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนันท์นภัส  พละปัญญาวงศา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนันทัชพร  อักษรณรงค์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายปณิธิ  สุคันธี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปภังกร  ศรีสุข โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปริยากร  เขียวขำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปัฐพล  ยิ่งยง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปัณณ์  นาจารย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปัณณ์  สงค์อิ่ม โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปาลิตา  เกรียงธนบดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปุญยวีร์  ฟ่าง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปุณณกาณัฏฐ์  ตรีถวัลย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปุณณภา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพงศกร  อินทร์แก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพชรพล  แควสมบูรณ์สุข โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพรปวีณ์  เสียงเย็น โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพลอยพุทธา  พากเพียรศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพัชรินทร์  ถนัดรบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพันธ์ภัสสา  ถาวร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์ชู โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิทยากรณ์  โตตระกูลถาวร โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิมดาว  สิงหัษฐิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพีรัช  ราชพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเพชรลดา  อ่อนน้อม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัทรมน  วายลม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเมย์ธิการณ์  พรรณเนตร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสะอาด โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงรัตนรัตน์  ผิวประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวชิรพล  แก้วโบราณ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรกานต์  จักษุทิพย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวรินทร์พร  สายสงวน โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวริศรา  เจริญรบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวรีย์พิศา  เพ็ชรน่วม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวันวิสาข์  พหุลรัตน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวีระวรรณ์  รักกฤษ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่าปะจันต์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศิรินภา  เครือจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุพิชชา  นวลนารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอชิรญา  ช่อรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอรณิชา  ดำรงกิจพัฒนกุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอาณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอาภัสรา  อัฐนาค โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกนกนันท์  กิ่งมาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายกวี  ก้านบัว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อัคนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกัลญานีย์  นาควรัญญู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สินกั่ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกัลยากร  ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายกิตติคม  สโมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายกุมภาพันธ์  ขาวสุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองเม้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงเขมาพร  บุญสู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายคมปภพ  ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายคิมหันต์  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายคุณานนต์  โอชารส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงจันทิมา  บุญครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายจิระพันธ์  นาทุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงจิราภรณ์  เภาเนือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคังไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงจุลลดา  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายชนกนันท์  วรรณภูงา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายชนพล  สุริแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชลดา  บุญรำไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายชัยธวัช  สรรคณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายชัยรัชต์  ฉ่ำบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชารินี  ไผ่แดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงชุติมา  ลุนจักร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงโชตยากร  สืบวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงญาฎินดา  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายฑีฆาณุวัฒน์  จันทร์พล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณธิดา  ทายศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฐณวี  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายณัฐพล  สายบา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงสมร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสุขธนศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงดวงกมล  กระแสโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายธนกร  นามพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายธนกร  พันธรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายธนดล  นามเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายธนเดช  แก้วพิมผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายธนพนธ์  สามสีเนียม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงธนพร  เงินโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายธนพล  สินทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายธนวัฒน์  รุจิรัตน์ระพี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธัญชนก  อินสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พวงศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงธัญรมย์  พรมเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายธันวา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายธีรธรรม  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายธีราทร  รักสุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายนทีกานต์  เติมเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงนพวรรณ  กล่ำเครือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายนรากรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงนริศรา  พรมสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายนิติพงษ์  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายนิทัศน์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายนิธิพงษ์  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายนิสสรณ์  หอมสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายปภังกร  ประยูรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายปัญจพล  ศรีมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สาทจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายพงศกร  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายพงศ์สกร  พูลมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพรนภัส  อากาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงพร้อมเพชร  สมปอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายพสธร  กวางทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพัชรพร  จงใจงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายพัชรพล  อดทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิม่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพิชญธิดา  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงพิมพ์พจี  แจ้งพรหมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายพีรณัฐ  มาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงภัษญา  เทวะรังรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงภิญญดา  นนทราพรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายภูดิท  เครือวีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงมนัสนันท์  สายพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงมาริกา  ทาณรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายเมฆนาคา  ผางน้ำคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายยศวิชญ์  มาโค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงโยษิตา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายรตนคุณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงรัชวรรณ  คุ้มมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายรัตนชัย  เรืองณรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงรัตนากร  เหมหงษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกัญญ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายวรายศ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงนคร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงวารีรัตน์  เทพจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงวิชญาดา  ภามนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวิชญาพร  บัวขาว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงวิภาวี  บุญกระพือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวุฒธิตา  ปั่นเอี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงศรีศิริ  เพชรศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงศศิธร  พรมพิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงศศิวิภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายศิวัฒน์  หนองกระทุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถนอมพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงศุภิสรา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายสรณ์สิริ  กิจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายสรวิศ  ทองวิเศษศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงสวิชญา  ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายสหรัฐ  พันธุมาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสุชญา  ทองถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสุชานรี  ศรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุทัตตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายสุรศักดิ์  พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายสุริยกรญ์  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอภิษฎา  อนุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายอภิสร  เปรมอำพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุทธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอรวรินทร์  พรมเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงอริสรา  สงวนศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอริสา  การเลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายอัครัช  มะลิวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงอัญญารัตน์  รุ่งหิรัญญาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายอิทธิพล  สุพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายอุทัย  บุญให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอุศณา  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงเอมอร  บุญพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายกนก  เสมาชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกนกพร  สีเฮ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันเวียง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวกนกวรรณ  โทวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  กริดรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงกนิษฐา  โฆษวณิชกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงกมลชนก  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกมลชนก  ธนูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกมลทิพย์  พวังสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกมลพัชร  บางประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงกรชวัล  นาฆะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงกรวลัย  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายกรวิชญ์  คงสันทัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกฤษณา  กลางหาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกฤษดานันท์  ศรีตรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายกษิดิศ  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนเถ็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลมกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงกานต์ตา  ศรีมงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายกิตติกร  คำสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกิตติธัช  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกิตตินันท์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกิตตินันท์  วังเย็น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกิติวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกุลยา  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกุลเศรษฐ์  วุฒธิสรณคมน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกุลสินี  สีนอเพีย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกุสมา  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงเกศรา  บัวศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงขวัญชนก  งามนัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายคณาธิป  หอมทรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงคมศรทอง  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงจตุพร  เจริญผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงจาตุพัจน์  ธรรมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานปั้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงจารุวรรณ  สืบจากทัพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีเกิดครืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
883 นายจิตติพัฒน์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงจิติมา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงจิรประภา  ตรีโกฎิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงจิรัฐิพร  จิตรน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงจิราวรรณ  คำดำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาวน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์ปาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เศรษฐพรหม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงจุลัยรัก  ดุจดีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงชญานิศ  บุญทิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงชญาภา  ตุนสมคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงชญาภา  เขียวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงชณาภรณ์  สังข์โกมล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายชนพล  ทองหล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายชนะพล  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงชนัญญา  โคเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงชนันธร  บุญอาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงชนาภา  คล่องแคล่ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงชนิกานต์  บางกุ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงชนิฐสราภรณ์  ชำนาญจิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายชมะนันทน์  วงษ์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายชยังกูร  ประเสริฐสุขนิธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายชยานันท์  สร้อยจำปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวชลธิชา  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวชัชฎาพร  นนธิบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายชัยมงคล  ชูชื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงชาณิตา  เถาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงชาลิสา  ไตรมาลัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงชุติมา  อินทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายญัฐดนัย  เภาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงญาณินท์  โพธิ์ศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะบัณฑิต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายฐปนกุล  เคนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงฐาปนันท์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายฐิติชัย  ศรีประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายฐิติพงศ์  สิตังนันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงฐิติมา  อินทแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายณพวงศ์  พันธุ์รัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายณรงค์เดช  ชาติมนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคนาคา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปรมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายณัฐพงศ์  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายณัฐพงษ์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณัฐพร  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ธีรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุขศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทิพย์เกษร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายณัฐวัฒน์  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ฉีดอิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงณิชมน  วุฒิยาสาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณิชานันท์  นพเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายดนุเดช  อ่อนอาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายดิศพงษ์  ร่วมใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงทัศวรรณ  มากเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงทิพยดา  พาณิชย์วัฒนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายเทพรัตน์  มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
948 นายธนกร  ยิ้มน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายธนกฤต  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงธนกลมพรรณ  คานะสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงธนนันท์  วารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธนพนธ์  มีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธนพร  นิชิมูร่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายธนภูมิ  มีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงธนวรรณ  ชาญดิลกโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีคชาธนาธิป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายธนันท์ธร  สระกำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงธนัยนันท์  บัวคลี่ธนาโชค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายธนากร  การดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
961 นายธนาคาร  ปานประทีป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธนาภรณ์  สร้อยพรมารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธราเทพ  พานแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธวัลฤทัย  มาสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อารีรอบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายธีรภัทร  ผลาหาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธีรภัทร  สีหาบัตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญบุญมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายนนธวัฒน์  ยอดประทุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนนิตา  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงนพรัตน์  ทิมกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายนพัตธร  ตรียัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงนภัสกร  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวนภารัตน์  สุราเมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายนราวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายนฤชา  ประภาวะกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงนฤมล  พัฒดำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงนัฐธิญา  เปลื้องทุกข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงนันทิกานต์  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงนารินทร์  รัตนเนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายนิติธร  สังข์เมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สีเฮ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายบุรัสกร  หอมสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ทวีบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  บุญโจม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายบูรพา  เจริญรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กุนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงเบญจศิริ  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงเบญญาภา  กำปั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  อุดมสมัคร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงปณิตา  สีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายปภังกร  คำผุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายปภังกร  สามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปภานัน  นวลออง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุริยอัมพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายปรวรรธ  ไชโย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงประภาศิริ  ไกรศร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงปราณี  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปราริษา  แทมมิก้า ฟ๊อก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายปริตต์  ประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงปริยวดี  ศิริปิ่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปรีย์นันท์  อินทร์สนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปรียาวดี  หาดเจียง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปวริศา  รจนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายปัญจพล  อุดหนุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงปัณณชนกัณย์  ไชยสินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปารวี  สืบวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงปิ่นมณี  สอนสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายปิยกร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงปิยะธิดา  อาทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายปุณพัฒน์  ยอดนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงปุณยวีร์  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงไปรยา  อินทร์ปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพรประพันธ์  ฆ้องรัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพรไพรินทร์  ถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  มาคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพรรณพฤกษ  จันทะนามศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพรรษา  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพร้อมนพัฒน์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพลอยพรรณ  สมพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพลอยแพรวา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวพลอยไพลิน  สำภาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพวงทอง  เพชรแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพัชรทร  ศรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพัชราภรณ์  การินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเอื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพัชราภา  กสิกรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพัชราภา  นิ่มน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพัชริดา  ศิลาเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพัตรพิมล  งามประหยัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพัสนันท์  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพิมพ์พร  ประสิทธิ์พานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพิรญาณ์  สังข์เทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงแพรวา  พรมตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงภคภค  เคหะจิตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วมาตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงภัทรพร  บำรุงศักดิ์สันติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงภัทรวดี  จันภิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงภัทราพร  นาคประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายภานุพงศ์  ปังกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายภานุวัฒน์  อู่สูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายภาสกร  เนื่องจากอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงภิญญามาศ  โสมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายภีมรภัทร์  กลิ่นคำพูน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายภูวมินทร์  อัควงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายภูวิศ  อินจา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงภูษณิศา  พุกรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงมนตธร  จำปะวะตะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายมนตรี  พิมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงมนสิชา  นฤทัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงมาณัสวี  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายเมธาวิน  ผลสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงเมรินทร์  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวยลธิดา  แหลงหล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายระพีพัฒน์  โพธิ์สงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายรัชชานนท์  เกิดศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงรัตนาพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงรุจิรดา  วรวาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงรุจิรา  มรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงลลนา  ฆานะสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทับเนตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วันดิรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาววรรณษา  แก้วอาสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงวรรณิษา  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงวรวรรณ  ทุมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงวรวรรณ  ธำรงนิศากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงวราพร  สับผาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายวโรดม  จู๊ดทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 นายวัชรพล  ตะเภาพงษ์์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงวัชรานุช  จันทร์ผอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายวิธวินท์  เรืองแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวิมลมาศ  สมปอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวีรยา  แก้วพันมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาจหาญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงศรีสุดา  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงศวิตา  วงษ์ปัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงศศิกานต์  มุงบัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงศศิธร  ปกป้อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 นายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวศาตร์นันทน์  เฉลิมนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงศิรประภา  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงศิรภัสสร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พรมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศิริวรรณ  เผ่าเดิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายศุภกิจ  อุดมปลั่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายศุภเดช  ชนมาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เติมวิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสกลสุภา  จิโรภาสจสินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  แซ่เตียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสริญญา  ทองรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงสโรชา  กุลยดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงสวิชญา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงสายทอง  เชื้อสมุทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงสาลินี  นวลสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายสินพงศ์  เหล่าจตุรพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายสิรภัทร  ไทยประสิทธิ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสิริฉัตร  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสิริญญา  ทองรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสิรินดา  บุญพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสุทธิดา  แสงภู่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายสุธากร  เกียรติสถิตกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงสุธาศิณี  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงสุธินี  บุญมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายสุนทรินทร์  ทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมนานอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสุภัสสร  สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุภาพร  สมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 นายสุรชัย  มาแสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงสุรัสวดี  พรหมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษ์ภักดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายหิรัญ  เสาวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอดิศา  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายอติเทพ  โนนสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงอธิชา  เวชยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงอนุชิตา  ครัวเชื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายอภิชาติ  ลับดีพะเนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวอภิณห์พร  ทัพพ์เทียมทัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงอภิสรา  แสนแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายอมรเทพ  ช้างแดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญตั้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงอมลณัฐ  ซื่อตรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอรณิชชา  กันกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอรอมล  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอรัตน์ชา  ผาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอริศรา  ถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงอริสรา  บัวตูม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอัครวินท์  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ดอกผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอัญชิสา  ก้อนแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอัญมณี  แซ่ล้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอาทิติญา  วงษ์ประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอาภาภรณ์  โลหะชิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวอิงฟ้า  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นายอิทธิกร  สมตน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอินทิรา  มณฑาลพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงอุษณีย์  เหมือนแตง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายเอกชนก  บุญโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงเอลิกา  แฝงสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงกนกนภา  จะยันรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงกนกพร  สายเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงกนกภรณ์  นิลวิไลพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงกนกรัชต์  เมตตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกมลชนก  กันเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกมลพร  พรมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้อยหาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแพ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกรรณญกร  พูลประสาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เทียมครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงกฤษณา  พรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายก้องภพ  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายก้องภัค  จันทิมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกัญญาภัค  เด่นกระจ่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพชรศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกัณฐมณี  จิโรภาสจสินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกัลยตา  งามนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกิตติธัญ  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกิตติมา  บุญสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงขวัญเนตร  รอดนุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายคณิสร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายคุณณพัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงจริยาพร  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายจักรพนธ์  ด้วงผึ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนชน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงจารุกัญญ์  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจิดาภา  พลอยงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงจิตวรรณ  มังคละพรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงจิรภัทร  โสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงจิรัชญา  อร่ามศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงจิราพร  มั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงจิราพัชร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายจีรศักดิ์  สองพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายเจตน์ษฎา  พรหมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงชญานี  ศิริเวช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงชนกานต์  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายชนะศึก  คงจรเข้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายชนาธิป  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงชมพูนุท  แนวสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชรินดา  ภูมิศิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ตันศิริเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายชัชพงศ์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงชัฎธิดา  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงชิตชนก  สายตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายชิน  ชินเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใสหาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายไชยพศ  คำเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงฌาลิสา  เจริญวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงญาณธิชา  สมบูรณ์สวัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงญาณิกา  คำศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงญาณิศา  หอมรื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงญาณิศา  อินโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงฐิตาภัทร  อาจรีย์วัชรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงฐิตาภา  นนทศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรัสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงฐิติพร  วุฒิตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณชนก  คัชมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงณธิดา  โตหยวก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณปภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายณภัทร  นิยมกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายณภัทร  เวชยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มานพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัชชา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัชชา  มณฑลโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อิ่มโอษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายณัฏฐ์  อักษรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายณัฐชนน  ศรีหลิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายณัฐนนท์  มะลิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงณัฐนรี  อารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายณัฐนันท์  สมบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายณัฐพงศ์  สมยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฤทธิบันลือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตต์หมวด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแท่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัธกานต์  สาทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายดิสธร  พนมชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายเด็กชายภูวิศ  คำฝอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายต้นไม้  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายเตชิต  พงษ์นาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงทอฝัน  ขจรแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงทักษอร  ยี่รัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงทิติภา  มั่นเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายทิวากร  ศรีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธนกฤต  สอนริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธนโชติ  วรกิจกำจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธนธรณ์  ปัญจะพันดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธนบดี  ชลประชุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธนพงษ์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธนพร  เภตรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธนพล  ขยันคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธนวัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธนัชชา  หลำบางช้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงธนัชชา  เรียงวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธนัชญา  ทองคงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธัชฉมา  ปังประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธัชทฤต  ปังประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนานุกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธัญมล  ยายอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายธัญยธรณ์  วงษ์เสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงธัญรดี  จันทมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงธันยากานต์  บุญวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายธำรงชัย  โคสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายธิปไตย  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายธีทัต  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายธีรโชติ  ดอยลอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายธีรพัฒน์  กระแจะจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธีรภัทร์  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธีรัตม์  ธนะเลิศวิจิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงนงนภัส  พัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนงนภัส  ร่วมญาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายนนทัช  จิตต์สุนทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนพเก้า  แก้วมะหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายนพณัฐ  รักษากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนพมาศสิริ  เนตรสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนภสร  ผามณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนภัสสร  บริบรูณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนภัสสร  เทียมพัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนรมน  แก้วมรกต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายนรากร  ศิลารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายนราธร  ประสพธรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงนฤมล  มิ่มกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงนฤมล  ราชศรีลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงนลพรรณ  กรใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนันทรัตน์  คำดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงนิชกานต์  แสนนาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงนิชฎา  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายนิติกร  ขันทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายนิติธร  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายนิติปกรณ์  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายนิธิศ  ชอบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงนิภาพร  เอื้อมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายนิรัช  ่อ่อนฝึก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายนิวัฒน์  เปียพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายบวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงบุณยกร  กรุงเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์หล่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงปนัดดา  กิ่งคูณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปนัดดา  ภูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปนัสยา  พรหมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปพิชญา  บุพลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปภาดา  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงปราณปรียา  ดวงดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงปริญญา  สกุลแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายปวริศ  นาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายปัณณวิชญ์  ย่างเล้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงปาณิสรา  ปราบพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปารเมศ  ทับเนตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์เหลือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายปุญยวัตร  ศิรินาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายปุณณวิช  ชาวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปุณยนุช  เปลี่ยนนุช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงผลินภัทร์  จุ้ยมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายพงศกร  พันธ์ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายพงศธร  กาเผือก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายพงศธร  พันธ์แสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายพงศภัทร  ดาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายพชรดนัย  จันทร์สละ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพรนพรัตน์  สดชื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงพรนภัส  จันเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงพรลภัส  แสงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงพรหมพร  นิลสนธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพัชรพล  สรพรหม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงพัชรศรี  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพัชราภา  ขจรมงคลจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายพัสกร  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เศษทัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงพิชญา  ลาภเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงพิชญาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายพิทยภูมิ  มาณีสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์สำลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายพีรพล  วงษ์นาคชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายพุทธพล  ศรีลาชัยมณีกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายพุทธาวีร์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พันธ์สาลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เจริญพิบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงแพรว  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงฟ้าใส  รักภูเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ปั้นโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงภรณรัทย์  สุกปานแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงภรภัทร  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงภัคสิรี  หอมจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายภัทรนที  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงภัทรนิดา  ธรรมนิยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงภาณุมาศ  พิมเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายภานุเดช  จิตตเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายภานุเดช  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริวาโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายภานุพงษ์  ทาชมภู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยงค์ไสว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงภุมวารี  แก้วแก่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายภูผา  สังข์เมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายภูริพัฒน์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายภูวเดช  เพชรม่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงภูศิตา  สารบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงมณฑิตา  จันเอียด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายมั่นคง  สุวรรณไฉไล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงมานิษา  ทาศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงเมญาดา  เตชะบัญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายแมทธิว โรเบิร์ต  อาร์เธอร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงยุพากร  ทิพย์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บวชดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  สวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายรัชกร  สังฆคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์กาญจนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงรัชฎาพร  ภู่พยอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายรัฐพงศ์  เพ็ชรกำจัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงรัตนกุล  ศรีจรัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายรัตนพงศ์  นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงโรนียา  จันทเลขา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หวยครบุรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงลักษมี  ปราบวิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายวชิรวิทย์  ปั่นเอี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงวรพิชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงวรัญญา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงวรัณญา  เเก้วเกษเกี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงวริศรา  อั้วเถา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงวริศรา  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายวโรดม  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายวิชชากร  สามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายวิชญะ  จู๊ดทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายวีรภัทร  จำเริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวุฒิภัทร  ผจญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  พรมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงศรินยา  วงษ์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงศวิตา  เซี่ยงเจ็น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายศักดิ์ดา  วังบอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงศิริกมล  พันธุ์รัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธุ์พิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายศิวัฒม์  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายศุภกร  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายศุภกฤต  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงศุภมาส  ขอมดำดิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงศุภมาส  ไกรลาส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉายจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงศุภานิช  เพ็ญริยะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงสมฤทัย  วิเศษนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายสรวิช  สุดใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายสิรณะ  พิกุลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายสิรตนัย  ศรีศิริกาญจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญแถม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายสิริพงษ์  อมรเมธาธิติกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายสิริโรจน์  วิเศษศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสริฐธิกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายสิริศักดิ์  อารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายสุกฤษ  ทองปรางค์นอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  สิงห์ทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงสุจิตตา  ลากูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงสุจิตรา  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงสุฑารัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสุณัฏฐา  รจนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายสุทธิ  เหนือกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายสุทธิพน  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงสุธาสิณี  สีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายสุภนัส  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงสุภัชชา  คุ้มเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงสุภัสสรา  หมั่นกู้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงสุมิตรา  ยศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายสุเมธ  บัวบาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายโสภณ  สังข์มงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงโสรยา  เงาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงองอินทร์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รักษาศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายอดิสรณ์  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายอติคุณ  ท่าอุดม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายอธิษฐ์  ทองดีนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายอนุชา  จันทร์อารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายอนุศิษฏ์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีเหรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายอมรเทพ  ทองนาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงอัจฉรา  เอกคณะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงอัญชลี  คำวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงอัญญาณี  สกุลนุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงอัมราพร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงอินทิมา  พรเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงอิศวรา  ไผ่แสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงอุดมพร  จำเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายเอกราช  จำเรือน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ โรงเรียนเทวรักษ์ ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายเพตรา  ยิ้มสุข โรงเรียนเทวรักษ์ ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงธมนวรรณ  เข็มลาย โรงเรียนเทวรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์ โรงเรียนเทวรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงกนกพร  บุญมึ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงกันทลัส  แพงดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงกัลยา  แพทย์มด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายกิจจา  หัตรังษี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายกิตตินันท์  สงวนศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงเก็จแก้ว  เข็มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายจิรวัฒน์  นามหาพิสม์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจผ่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงชญาณี  เกตุมี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายชยุต  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บรรดา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงณัฐริณีย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงธัญจิรา  ปาณะวร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กชายนทีธร  โอวาทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงนวรัตน์  คชวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงนันท์นภัส  สืบอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงปฐมาวดี  คามเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงปภาวดี  จุฑาพรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงปาริฉัตร  ม่วงมนตรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงเพชรดา  จันทะวงษา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายภัทรพล  ยังให้ผล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายวรกมล  ยาศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์เย็น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงวีรภัทรา  วงศ์วีระเทพภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงศรัญญา  พรชัยธนกิตติ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงศุภิสรา  ก้านแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงสุนิษา  เอี่ยมอุไร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงสุพรรษา  ปานทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงกรรณิการ์  ถายะเดช โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงเจรีญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายชานนท์  นาคะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงธนพรรณ  จิวเจริญสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายวนนท์  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงอมลวัทน์  เสียงหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงอาทิตยา  สถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายเอเปค  สวนอินทรชิต โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น