รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ธนจิรดา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจักลินทร์  ทองตาม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนากร  แซ่จัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปทิตตา  มาดี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพิชาญ  โพธิทัด โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอโรชา  น้อยเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
33 นางสาวกชกร  ธีระเดชานนท์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  อิ่มทั่ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายก้องภพ  ธีรานนท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญ์ภวิภา  ลิ้นทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภาวินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกานต์ติพัส  ทวีภัทรพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตติภพ  บุญวานิช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรเชษฐ์  ศรีเมือง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์ศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฉันท์ชนก  เหล่าเร่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชมภูนิกข์  สินธีรประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชวนากร  สมปัญญา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเกีย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐกิตต์  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายตรีศูรย์  ธานี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤต  วิจุนัง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนพล  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนินท์ธร  หอสกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายนรภัทร  ทัพไชย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคนา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนีรนุช  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงประกายกาญจ์  ปานนิมิตจิตสมาน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปราณปริยา  เทียมเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิรยุทธนศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพงศกร  กำเนิดแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทองแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เยือร์เกนส์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพีรชา  ศรัณยพงศกร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพีรดา  จุลเจิม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภาธร  ปราณพานิชกิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายภาวัต  เขมรัตนชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมนัญญา  นกแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวรพงษ์  คงมั่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวีณตา  อยู่เจริญ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศรัณยา  โกสมศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศิริขวัญ  ตั้งอติเมธา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่วมสำอางค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสรชา  ตาคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสวิตตา  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิ่งเกตุ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายเสกสรร  สมศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงโสรยา  ศิลปธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอโณทัย  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอนัญญา  บำรุงพืช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอภิมุข  จักษุดุลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจันทนา  มัวนเงิน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิราพัชร  ทอดสนิท โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายฐิติกร  ศรีขวัญ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐดนัย  ดอกไม้ขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธัญสุดา  บุญเรือง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรรณวร  ปานสง่า โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพรวดี  มิตรชอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิชญาภัค  หลักพิพัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงภัณฑิรา  นารอด โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงภัททิรา  เขียวกระจ่าง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวรกานต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายวรวิช  อทิศวรธนา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายวรากร  กิมกง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศิริตา  อยู่เจริญ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสุญดา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอัญชลี  คงถนอม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกอบแก้ว  เขียวอิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงขวัญรตา  อุตมาน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจักรธร  หงี่อ้น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจักรภัทร  บุญลอย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงโชติรส  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธิดา  รื่นรวย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำผา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชาภา  กลัดสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  ฉัตราณฐกร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนกร  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนารีย์  โซนี่ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญพัศร์  ประสิทธิพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธุววิช  ชักนำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายบ๊อบ ธีรศักดิ์  ลิช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปรเมศ  เอี่ยมสมชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปริยากร  อนุสรณฺพานิช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปุณณาสา  บุญเรือง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พุฒิประภา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญดง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวชิรญาน์  ใสแก้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวริศรา  ภู่มาลา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวริศรา  วิมุติกร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวิทวัส  วัฒนากร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริพิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุทัตตา  บัวไสว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายสุวิจักขณ์  พิมพ์สร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชลกนก  ตรงพร้อมสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาน้อยนนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายปรมี  ราอี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเจสสิก้า  พาสซี่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเซนนิธ ลี  เอเวริ่งแฮม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนบัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายนิโคลา  อิริก โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปพน  บุณยนิตย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพัชรี  นันตะวงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวิลเลี่ยม ดนุนันท์  แฮงส์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอมริสา  ราอี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณวภัทร  บุญเฉลียว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธีรวุฒิ  บุญสีออ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพศวีร์  บิเซ็ท โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอังกูร  ฟาวเล่อร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชนาธิป  ตันนิกร โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายธนกฤต  กันตพฤกษ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมเทศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอริสรา  พูลสมบัติ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกาญจนภัทร  สิงห์คาร โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายแก้ว โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่ระย้า โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตรง โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธนาภา  สุวัต โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรนภัส  กรรณเทพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุวิชาดา  ก่ำดี โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม