รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกวลิน  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรหมเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยืดยาว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชญาดา  วัดโลก โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชาคริสต์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนัชพร  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิยดา  ไทยน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมิลลดา  กันธาทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสรวิชย์  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิรภพ  วัชรรัณฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุภัสสรานัน  รอดพยันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอภิสรา  รักโรย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอริยพล  เทียบทอง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเอกสิทธิ์  เชื้อชาย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกชกร  จันทร์สงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายคมกฤช  กำเนิดสูง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชัยณรงค์  ทองสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐนรี  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปวริศา  แป้นกลม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพชร  บุญมรกต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุณหะนันทน์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์งามขำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิณัฐกฤตา  ทองมี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงภัทรามาศ  สืบสาย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภานุวิชญ์  อรุณรัศมี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงลลิตพรรณ  นุ่นรอด โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวรรณิสา  โคบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรางคณา  สันเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  เมืองหงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวิลาสินี  ทองย้อย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศุภกิตติ์  เครือแตง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสิริวิลาศ  เก่งตรง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอนันตญา  ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอรวรรณ  สายสุข โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียมพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกุลธรา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกุลิสรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเขมนิจ  เจียมจรัสรังษี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายชญานนท์  ช่วยพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงโชติกา  ยับอารี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงญาณินท์  พิมสอ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐิตญาภา  มีแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเกตุ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายฐิติวัฒน์  พรสุวรรณโชค โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐินิชา  ชมอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธฺ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนพวิทย์  รัตนพงศ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปฏิภาณ  บำรุงสุข โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปภาวรินท์  แก้วนวล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปรเมษฐ์  หินศรี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปารจรีย์  ลอยประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรนภัส  ธนาโรจน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพสธร  ลิ้มอรุณรักษษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัฒชิญา  ถนอมวัง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูสม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมูล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพุฒิพัทธ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญพร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤทธิ์บัว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูกฤษ  อิงพลังษีกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรัชนีกร  เณรวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเรือนไทย  แดงเครือ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวงศกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวรเมธ  เมืองเกลี้ยง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวรัทยา  สละสำราญ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวริยา  บับพาน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวริศรา  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวาฤษฎา  อมรปิยะกฤษฐ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายวิชยุทธ  เจริญมฤคทัต โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศรุตา  เพ็งศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภกร  สมุทรผ่อง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสเตฟานี  เป็นเอม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสิรภพ  กาญจนรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอมลธีรา  จันทร์เสน โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอัครินทร์  หัตถา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกชพร  จงใจรักษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกนธิชา  หวานเสนาะ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกฤติยาพร  รอดกลาง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกาญติยา  กาญจนะ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อาจหาญ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกิตติธัช  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเกศินี  กวมทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเขมิกา  โคกชู โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนกนันท์  ปฐมพงศานนท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนิกานต์  หลักรอด โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนินาถ  ปฐมพงศานนท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชยพล  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชลิดา  เชิดชม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทจินดา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐดนัย  สฤษฏ์โศภิตพร โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชาภัศ  กิระวิทยา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธมนวรรณ  หุ่นงาม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธยานิษฐ์  ลึกล้ำ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนภัสสร  มีอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบุญฑริกา  มั่งมี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปาณิสรา  ผดุงวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปิยาพัชร์  เพชรดี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศกร  คล้ายนัทที โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพลอยแหวน  คล้ายเพ็ญ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพศิน  พรหมลาศ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพีรภัทร์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แดงกระจ่าง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวธพร  เดชใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวรัญญา  พิมพ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศตนันท์  มาลยาภรณ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื้อง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภสัณห์  วิภาสวัชรโยธิน โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอนัญญา  ชูนาคา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอริสา  รื่นเกษม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกวินทร์  วงศ์ผาติกร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกษมา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายกันตพัฒน์  พวงดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกิตติพล  ศุภกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายจักรินคณิต  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญจมาส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายชนาธิป  กูลการขาย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชลธาร  เรืองสว่าง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายชุติศรณ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายแทนคุณ  ตุ้มน้อย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธนพร  บุญมีพิพิธ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายธนพล  สุขุมิตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายนนทกช  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนาตยา  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายบุลวัชร  นาคเรือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปกรณ์  ไทรบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงประทุมมาส  อัดแสง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปัณณธร  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายปารินทร์  สระวัง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปาลิตา  แดงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ศาลากลาง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภิไลวรรณ  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงมัฌชิมา  สีนวนชาติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายมัธกร  บุญประสม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายยศกร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวิชญาพร  ฐิติเจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศลีกาญจน์  สุขอนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายศุภวิชญ์  อัดแสง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุภัทรวดี  เทศทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสุมิณตรา  คุ้มมูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุวชา  ฉิมเนตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายอธิภัทร  พ่วงลาภ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอนิสรา  คณโฑทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอภิญญา  กลั่นภักดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอริสรา  จิตต์บำรุงสกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงออมบุญ  หลิบนุกูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกชกร  หลักโลก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกฤตกมล  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัลยกร  หลักโลก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิรประภา  ฝ่ายฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจิรโรจน์  มินโท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เอี่ยมสุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนกันต์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายญาณพัทธ์  คงขำ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายฐากร  อิ่มทรัพย์สังวร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณฐกร  ทิศษา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัชชา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนดล  ดาษจันทึก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธัญวลัย  วัจนรัตนากูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธีรฉัตร  ศรีถม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรศักดิ์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธีระเดช  สุทธิอำพัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนวพล  เทียมเทศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนัฏฐาวดี  เมืองชู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนิวาริน  เงินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงบุณณดา  ธันยพัตภร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปรียวิศว์  จิตต์มนัส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปุณณดา  จันทรักษา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรพรหม  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพลัฏฐ์  ทองสง่า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิตยา  ดวงจินดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภพ  ศุภสรณ์ธาดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภารุจี  บริบูรณ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูริภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูรีรัช  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายยศสรัล  กลิ่นสมหวัง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงร้อยตะวัน  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรัฐนนท์  มิลินททัต โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรนน  นิลบดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเศรษฐพงศ์  งามน้อย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสรศักดิ์  ครุฑเผือก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ภู่เต็ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงไอรินลดา  ไกรสินเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายภูวนัตถ์  วัฒโนภาษ โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอัยลิยาอ์  หมินก้าหรีม โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 คณิตประถม
265 นางสาวกชมน  ทาทอง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชยังกูร  แก้วมีศรี โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายตรีเทพ  เจียมจริยา โรงเรียนกิตติคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นายนัฐพล  รวยภิรมย์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพชรวรรณ  สร้อยดอกไม้ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพลอยชมพู  โตมอญ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นายรวิช  ซิงห์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวสุชญา  เพชรนิล โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นายอเล็ก เพชรน้ำหนึ่ง  อันเดร เรเนียร์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  จันทร์สุหร่าย โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกุลพร  ภัทรพงษ์บวร โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนวรรณ  วัฒโน โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพรนภัท  อนุรักษ์ โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอรกัญญา  จารุลักขณา โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐษิญา  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑามณี  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุธิดา  จันทรวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายไกรวิชญ์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชาลิสา  โสนุช โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญพร  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปาริฉัตต์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพงษ์สพัฒน์  อยู่ทอง โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายรพีภัทร  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฐภัทร  เซ่งฮวด โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญทิพ  ดวงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงขวัญชนก  สารพัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงจรรณจิรา  คล้ายเรไร โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนาตาชา  ยาดอร์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภูมิภัทร์ศยา  ขนาบแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายหัสศรัณย์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกฤษฏิเศรษฐ์  บัณฑิตคุณานนท์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกัญญาณํฐ  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เสาวมล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงคีตภัทร  คลังทรัพย์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชนากานต์  เตือนวีระเดช โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายเซอนี่  นาโมรา วิเลย์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณภพร  จงเอกวุฒิ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพชรน้อย โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตู้บรรเทิง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเดวิดส์  ฮัลวาร์ เจนสัน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายธนภัทร  สนธิ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวธัญพิชชา  น้ำจันทร์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนวพล  นิฤนาท โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงประภัสศร  อ่อนอิ่มศรี โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปิยะธิดา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพรเทพ  สังข์สิงห์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพรสรวง  อินทรสมมุติ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพิรุณ  เจียมจรัสรังษี โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงเพชรรัชต์  อรัญ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขำแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศุภกิจธนวัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภชรดา  อัลเนอร์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภาสกร  ปั้นเงิน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายรสศรัณย์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายลีโอ พีรดนย์  หอมดอก โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายลุค  ยัง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศุภณัฐ  วีระกูล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเศรษฐินันท์  บัณฑิตคุณานนท์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุรวิศ  มีบำรุง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอชิรัฐ  มีเวที โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อจีน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอภิรักษ์  บัวทอง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายอริย์ธัช  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายเค็นเน็ธ นนทกร  ลอนดอน โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  บุญชู โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชยางกูร  แก้วเจริญ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชินภัทร  อินทรศิริ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาณินทร  รักธรรม โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิรธรรมาภรณ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุริยศศิธร โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายดิแลน  ยัง โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนาธิป  นิ่มตระกูล โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปพนธีร์  ทองเรือง โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปัณณพัฒน์  จงเอกวุฒิ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพรเกล้า  สุวรรณมณี โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพรอนันต์  ลิมาลัย โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพีรพล  แก้วอำไพ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภิญญดา  มโนชัยภักดี โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวงศกร  อิ่มทั่ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวรสรณ์  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศุภณัฐ  โหรา โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสิปภาส  โรบินสัน โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุภาวินี  เกตุระหงษ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายโชคชัย  มาดี โรงเรียนบ้านคลองลอย ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศุภกฤต  มหานิยม โรงเรียนบ้านคลองลอย ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุมินตา  ยินดีโภชน์ โรงเรียนบ้านคลองลอย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกนกชนก  อ่องคล้าย โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกรกนก  คนไว โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงคุณัญญา  แพใหญ่ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทิพย์กนก  ปลอดโปร่ง โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเบญจพร  ไชยคีรี โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปราณิสา  แซ่ขวย โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวราลี  น้ำใจสุข โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศิรดา  สิริตั้งไพศาล โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พยัคฆกุล เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดลาภ เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายโกวิท  คล้ายคลึง เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชินกฤต  เหมาะสม เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุกภูษา เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญสุข เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธวัชชัย  สุดา เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงบัวสวรรค์  ศิริเชียงพิน เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปุณยวีร์  วังทะพันธ์ เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพัชรี  มีชิน เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงฟ้าใส  ปักสังคะเณย์ เทศบาลวัดธรรมิการาม ป.6 วิทย์ประถม