รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญช่วย โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐิติมา  รัตนะ โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปุณณวิช  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราเจต  เทพโอทา โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนภัสสร  นภาสกุล โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปฐิกานต์  ปัญแสน โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปรานปรียา  บางภูมิ โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงมณีกาน  สิงห์สม โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงศศิธร  อิ่มใจ โรงเรียนวัดเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกฤษกร  ประพฤติธรรม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกษิดิศ  ประสงค์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกิตติยา  เรืองเชื้อเหมือน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชลธิชา  ศร๊ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชลิตา  หลานเศษฐา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณดา  ทองนพรัตน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณัฐฐินันท์  เพ็งสวย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นีละพัน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณัฐพล  พุ่มมี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายเดชากุล  เกตุวงษ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายติณณภพ  สนเล็ก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงทิพวรรณ  ล้อมลาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนัชพร  เทียนฉันท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนาเทพ  พลหนุ่ย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธันยพร  หุตะวัฒนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธีรนันท์  สุริยะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนราวิชญ์  พิราพิมพ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันทิดา  จันคูณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนาขวัญ  สารีเกิด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปานรุ้ง  สุทธิวรากร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปาลิดา  อุ้มญาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพชรพล  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพรจิรา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพรพระพลอย  แสงน้ำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจียรสถิตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงยุพาพร  พยัพเมฆ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวรินธารา  รื่นอารมณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายศรัณย์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสายธาร  รงยง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสาวิกา  เฉลิมสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุภัตรา  และเซ็น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกรกนก  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกรวุฒิ  รุประมาณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกฤติญา  นิธิเบญจกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายกัณฑภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกิตติกานต์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายกุลจักร  อารยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายเกริกพล  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเกสราวรรณ  จิตนาวา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายคณาภัทธ  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจิตตาภา  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายจิรวัฒน์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรัฐ  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายชญานน  ขาวเมฆ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชญานิษฐ์  กระจับนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายชนสรณ์  มหาพลดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชนิกานต์  บุษยากุลดิลก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงญาดา  ขันราม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณธงชัย  ศิริอุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฏฐพล  เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธราวงศ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐธัญญา  นวลขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐภัทร  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐสินี  สัมพันธ์นิรันดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายเดชาวัจน์  เพิ่มสีหเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายทฤษฎา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธัญนันทน์  โคตประทุม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายธีทัต  วาณิชวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธีวสุ  สุจิมหันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนปก  ขวัญตา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายนรุตม์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายนันทภพ  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายนุชิต  ไทยทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปัญฑารีย์  โชติสุริยเอกรัฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักปรางค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปิยะ  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัชรมน  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่ำคง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชาทา  บารมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิรฎา  ดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพุทธคุณ  สารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภคพร  มณีขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภณปก  อังคณาวิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัควลัญธ์  จำเนียรทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัทรศยา  แดงศิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายภาณุพงศ์  อินทร์สะอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภูตะวัน  ยาวจันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภูรินาท  จิตต์หมั่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงมัทยา  ไหลนำเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายยศกร  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายรณกร  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายรพีพงศ์  จิตรพรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรินรดา  สีหะอำไพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงลัลน์ญดา  ไม้ตรา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวนัชพร  พูลกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายวรากร  มาดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวริศรา  อัครจรัสโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวิรุฬห์ญา  ค้อชากูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศตพร  ตั้งตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายศุภรัตน์  สุขชูศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศุภิสรา  เสถียรฐิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายศุวิจักขณ์  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิรีลภัส  เลิศหิรัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุชาวดี  เกษา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสุฑิตา  ลาภตระกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายสุธีกานศ์  นวนพลอย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอชิรญา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอธิชา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอมลณี  เศวตการี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอิรวดี  ดาราดวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วนพคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤตเมธ  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิตติภัทรา  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชนธัญ  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลับเพียร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณภัทร  รักชีพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธิประเทศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงดลบันดาล  กุลละทำเนียบ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายติณณภัทร  ศิรปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายทรรสนันท์  โฆษิตธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายทศพล  หงษากล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทักษวดี  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเทพทัต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนชาต  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนภัทร  รัมมะวาส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนภัทร  อมรศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนรัชต์  ลี้เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนศักดิ์  สุวรรณวนิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธรรมญาดา  บัวรัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธิติ  คล้ายวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนริศรา  ม่วงฉาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนวพล  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบุณยวีย์  บางน้อย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปัญญากร  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปาณปวีณ์  ใจเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปิ่นชนก  คมคาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปิ่นมนัส  โสมณะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุณญดา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพงศ์พล  โมเครือ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพงศ์พสุ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัคธีพร  อินทร์คุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภานุรุจ  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูริภัคร  ใสแจ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภูศิตา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายยศกร  เข็มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เปรมเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรินทรา  ศิวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงค์โสภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวิโรสิรินทร์  เดชพ่วง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวิศวะ  ลุนเผ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศุภกร  ทำดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศุภานัน  บุญใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสรัณรัตน์  มงคลแท้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสุภเดช  ดวงกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุภาวดี  อนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเสรีพิศุทธ์  มวลฑิตชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอธิชา  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอนัญญา  อินทน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพชรธร  พานิชชาติ โรงเรียนวัดบางพูน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีชุม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจรรญา  ศรีประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายเจ้าพระยา  การรักษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณไตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณกมล  เล็กประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศุภโชคธสกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณีรนุช  เลิศเดชะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงทิพย์ธารา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธนพล  แซ่เฉิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายธัญเทพ  เอียดแก้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนภัทร  แตงสี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายนิติภูมิ  ไชยโยธา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายนิธิศ  ผลโยธิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายปวเรศ  เรืองเดชาจารุวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาสิริ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพฤฒินันท์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพลอยนารินทร์  ใจงาม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพอดี  กาญจนสิงห์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพัชรธร  ชีพประกิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาป้อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายภูมิณัฐศัก  แซ่จู้ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภูรินท์  ชื่นบาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายเมธาวิน  บุปฝานิล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรตนพร  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเลิศพิชยา  กันทะวาด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศศิวิมล  กมลจิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงศุภิศรา  มีแวว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสิริกัลย์กมล  ทองร่วมมิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายสุวิจักขณ์  แพ่งนคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายอลงกรณ์  สินปรุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายอินทัช  โจอี้ พรีซ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงญาณิศา  งอสอน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณฐอร  ศักดิ์เพ็ญศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งนรวิชญ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงทักษิมา  กิตติวิริยกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนนท์ปวิธ  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนัธทวัฒน์  เศวตวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนิติพัฒน์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปราช์ญอธิป  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  สุทธิสรโยธิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมวาส โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชญธิดา  พราหมณ์ยอด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพุฒ  บัวเรือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงยศวดี  ช่วยเต้า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวรวิช  ชัยบัณฑิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวิชญ์ชวินธน์  มณีโชติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวีรวัฒน์  สมสวย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศิริสุวรรณ  นับถือตรง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์  ทาแท่งทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอนุทิพย์  ชูเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเกวลิน  พิกุล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายพงษ์ภัทร  สนธิชัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายจิระวัฒน์  สาครินทร์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายพีรวัส  คำใสแสง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายศิวกร  พุฒซ้อน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเขมฤทัย  ศิริบุตร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธมลวรรณ  เชื่อมฉิม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพรศักดิ์  น้อยคล้าย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพชรไพลิน  องอาจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีจำปา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงรุ่งนภา  พร้อมเพชร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศิรายุทธ  มิ่งไม้ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สลักคำ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญบริสุทธิ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนพดา  ศุกระมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มพวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายคณิน  ไวยสุณี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายชยางกูร  มาประสพ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายชวนันท์  ปัจมาตย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายชวิน  จำปาศรี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณัฐชญา  รักไทย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์รัตน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาะกลาง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนิศากร  คุณุทัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายบุญธปกรณ์  ถือทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปรียานุช  ม่วงงาม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปุณณกาญจน์  สงวนพันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายพัฒนพล  เดชเฟื่อง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพันธิตรา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรรณกร  อิ่มจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายศรัณย์  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายเศรษฐวิสุทธิ์  สอนเจริญกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายสิรภพ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอัญชญาณ์  ส่งขาว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอินท์ทัศน์  สุรกาญจน์กุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายกตัญญู  สุขวนชัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกนกพล  จำปายศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกรวี  ถนอมเลี้ยง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกฤตภาส  นิตย์โชติ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกฤตภาส  หงษ์ทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกวิน  เลิศพิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกิตติพล  คงคาหลวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยเขียว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิรนันท์  พฤกษากิจเจริญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเจ้าพระยา  กลิ่นขจร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชลกร  รอดพงษ์พันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชวัลภารัชต์  วิโรจน์แสงม่วง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชุติเดช  พูลวัฒนานุกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงญานิศา  เมืองยศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ราชสมบูรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฏฐพิภู  พงศ์พรหม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กระจ่างใส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐชนน  ธรรมวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐชยา  เกิดผล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐภัทร  ต่วนใจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐภูมิ  สุดตรง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชขนาด โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายทัฬหเชษฐ์  กิจจิว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเทพทัตพงศ์  ประสงค์ชัยกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนากร  โลหากาศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธาดาพงศ์  โสระสิงห์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีร์กวิน  อุดม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายนนทวัฒน์  ทุมทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงใบข้าว  สารารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปพิชญา  มะณีสา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปฤณธณัณฑ์  ทวีรัตน์ทัศกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพชรพล  ภาคทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพนิดา  พูลรัตน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรชนก  โรจนประดิษฐ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพลวัฒน์  มหาศักดิ์พิทักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรงสัตย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ล้อ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพีร์พิชยะ  เจริญนา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเพ็ญสิตางค์  จันทร์พรหม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภราภรณ์  ม่วงพุฒ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภูวสิษฏ์  ทิมสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภูษณิศา  ทิมสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายรติพงษ์  กมลเกียรติพัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวรพรต  หนุนภักดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวศิน  หัตถกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวันสุข  อนันต์วิไล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวาทิศ  บุญเกิด โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวาสน์ตะวัน  กลิ่นกลั่น โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศรรวริศ  น้อยปาน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศรัญญพร  ปิ่นชูทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายศรัญย์  ต๊ะวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศรุตา  ไชยูปถัมภ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศิรภัทร  คงคา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุทธนะ  เพชรเรือง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญทิพย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสโรชา  นิวาศะบุตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสัภยา  ดีแท้ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสิทธินนท์  คงมีสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกสี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิริวิมล  บัวคลี่ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุภนิดา  หาสอน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงหม่อนไหม  สายสกุลภิญโญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอธิชา  เล้าตระกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอธิป  สมิติวัณฑิกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอภิกฤช  วัชระคฑากุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอิทธิพล  ชอบเกิดเชาว์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฐิติวรดา  มงคลนาม โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ. ลำปาง โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายรัชชานนท์  เขียวย้อย โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายศรัณยพงศ์  จันปัญญา โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายสรวุฒิ  หนูขำ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายเอกภูสิทธิ์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงขวัญศิริ  ฉันทลักษณ์สุข โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชลกร  เกตุกุ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญจ่าย โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณิชนันท์  เสือใจหาญ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงบุษยมาส  บึงโมก โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูวิช  ปิติวราเมธา โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรจิตา  ดิษดำ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์กอบลาภ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุวีริยา  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอิงกมล  สมอ่อน โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกวินทร์  ศรีเสริมโภค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกิตติยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายจิรัช  พัฒนธำรงเกษม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชัฎฏาภา  ฤทธิ์รายา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายฌอร  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายณชพงศ์  ขันติพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงทิพย์กมล  สิ่วลือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอภิชญา  อนันต์นรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงอภิญมณี  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายกวีวิศว์  เล้าวีรกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชปรีชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงจันทร์ทรงกลด  จันทรโตษะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นายจารุวัฒน์  โจว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายเชณร์  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายณภัทร  ปัทมินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจเร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณิญาวีย์  กาลดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเดนา  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธนันยภรณ์  ด่วนทวีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธุวานันท์  รักธง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนามิ  ฮาเซกาว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นายนิธิศ  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนิมมิดา  มีนาค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปภาวินทร์  แพทริค สมิธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปราณตะวัน  ฟิลิปโป้ มายอลิ แม็คจิโอลิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปัณณ์  โยธาวุธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายปารมี  เสริมศิริมงคล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปิยะนุช  ลิ่วมโนมนต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวพรชนก  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพิมมาดา  จรุงกิจกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายยศพล  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงรุตรดา  วุฒิเดชาสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงลภัสรดา  บัวเนตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายลัทธวิทย์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงวรณัน  มะโนศิลป์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวรรณชนก  จารุวงศ์กุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสลิล  ชัยวัฒนกุลวานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสิธาถวัสส์  ผาทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษฐประเสริฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอภิรัตน์  เมเดนส์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวอรกานต์  สุวรรณเพชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอรัญชยา  คงเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอัมพร  ใจสดใส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอาทิตยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นายอิงครัต  ยอดศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอิงครัต  โชติชาครพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงชลพัชรสร  มหาเทพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายติณห์  เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพลัฏฐ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูธัช  ทนันชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศักดิพัฒน์  ประเสริฐชูวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกมลชนก  มโนสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงกรชนก  อมรศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงกฤกมล  สุวรรณเวช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกวิสรา  จันทิมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกาญจนา  โสภณศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเกวลิน  สุ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงเกศริน  อนันตวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงขวัญนภา  ประสพทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายจักรกฤษ  สาริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายจักรภัทร  อัสถิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายจิรกิตติ์  จันทร์ไว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำพระยา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาวเนือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายเจตน์  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงเจนจิรา  ดีแล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายชาคริต  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายญาณโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงญานิศา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงญานิศา  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงฐิชากรณ์  เรืองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัฐชา  สายสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายณัฐพล  ยี่สุ่นซ้อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐริกา  ทองชูแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฐวดี  ดาบเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายณาญวัฒน์  นาแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณิชกมล  ปิดจันทึก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายธนกร  กล่อมสวน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายธนกร  จ่าเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายธนกฤต  ราชคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธันยพร  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธิดารัตน์  หีบทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายธิติพล  ไพรบึง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายธีรเดช  วรลักษณ์สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงเธศญรัญ  มงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายนรวีร์  ประหยัดผล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายบูรพา  จันทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายปฏิพล  แก้วศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายปฐวี  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายปวริศ  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปิ่นมณี  บรรทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงปุณยาพร  ขจรเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายพงศกร  ยาทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายพชร  น่วมชุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายพัชระ  หวนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพิชชาพร  จิตระเบียบ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายพิริยพล  ภาวิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงภัทรมณี  สุระพินิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงภัทรวดี  ยามี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายภูมินทร์  กิจนที โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายภูริชานนท์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายภูแสนกล้า  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายราชพงษ์  แสนกล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายรุ่งภพ  ตุ้มหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายวรภพ  สุภิสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงวริศรา  ทาพลคล้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวีณัฐตา  พงษ์ไพศาลเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายศุภกิตติ์  ดอกสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โอสถจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายสรวิศ  ธิษาจารย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสายฝน  บุดสดิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสิรยากร  ไตรเวทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสิริวิมล  สุทธิทาธีร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุนิสา  ยาวิสัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำผุย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายอรรครพล  เบ็ญจรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอริสา  แหยมสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงอารยา  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงเอมอร  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงไอรินทร์  บรรทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกนกวรรน  แก้วกำเนิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์คีรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกัญชพร  พิมอักษร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญลอยสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกุลธิดา  มีแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเกียรติพันธุ์  ศรีหาปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจิรพัฒน์  งามสมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  รวยทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจีรพร  พยาเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชญาดา  คำนับไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชนันทร์กานต์  โพธิ์อรุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนิสรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงญานิศา  แป้นเเสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายฐิติภูมิ  เชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายฐิติวิชญ์  เลาหชาญวิชญ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณฏฐพล  โนนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณภาพร  เที่ยงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัชพล  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐพงษ์  ขำคม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐมนต์  สอนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐรัมภา  เปี่ยมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐเวช  ตันธิธรรมธร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณิชาพร  ธรรมจักร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายติณณภพ  ฤดีขจรไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธนาภา  แสวงผล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญธร  จันหอม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธาดา  ประกอบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธีรยา  ธรรมจารี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนัฐพล  ครุผาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนีรนารา  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปภาวดี  ชัมภูทะนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปวีณรัตน์  มัลลิพิชัยกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปานไพลิน  จะรอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพงศกร  พวงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพชร  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพรนภา  เสนาดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพรสินี  หนูสี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มวิจิตโต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพิทักษ์  ทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพีรวัสส์  ภูประวิง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภูริ  หอมเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงมนทวรรณ  คุณาวิชชา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงมนสิชา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายเมธี  โฉมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงรินลดา  จุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรุ่งนภา  เรียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงลักษิกา  เซียมเอคู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวรภัทร  จงใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงวรัญญา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายวิชชุพล  ไชยเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวิภาดา  กองทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวิรัญชนา  อินทร์ปา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  สุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสุกัญญา  นิ่มคุ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุชาดา  ยงใจยุทธ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุธีกานต์  โอนอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุมีนา  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำเนียร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอธิษฐ์  คำมุงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอนันญตา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอภินันท์  จินรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอรจิรา  ราชคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอริญชญา  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอริสา  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอัศวิน  พลอยปทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพชร  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม