รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงภักดีรัมย์ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนฤภร  เดือนแจ้งรัมย์ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรยมล  จุมผา โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายภานุพงศ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเครือวัลย์  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐกรณ์  จงรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนรภัทร  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพงษ์เทพ  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชชา  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทราวดี  นบนอบ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ชมทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอาทิตย์  ไกรเสือ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเจนจิรา  สืบนิสัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนันธร  มะลิเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณฐพร  อักโขสุวรรณ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  พยุงแสนกุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายตะวัน  ช่วยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงทิพากร  งามสง่า โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายนันทวุฒิ  ตันตระกูล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปริชาติ  คุณเมือง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรนภัส  ช่อหนองบัว โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรดนัย  ชฎาชัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศุภพร  เกษร โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภเสกช์  ปั้นช้าง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุมณฑา  ต้นพุ่ม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอติวิชญ์  แก้วพลงาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอทิตยา  พันธ์สะอาง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  แสงงามวัฒนา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกุลธิดา  มูลพล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิรณัฐ  กาสิงห์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชลยธร  กัณหาพรม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชาติชาย  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงทิพย์มาศ  พิมพวง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนันทพร  จันทะมณี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนาระดา  พลพวก โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเบญจมาศ  บูรณะขจร โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปริยฉัตร  จินโจ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปัทฐมาภรณ์  สีดวงดี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุคำ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภรภัทร  ยิงรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงมิรันตี  ราชธรรมมา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศศิประภา  วันมะรักษา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศิรินภา  สมภักดี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุธิมา  เต็มตารัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเสาวภา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอภิรักษ์  แสนบาง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอรนภา  ชูแสง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกุลกัลยา  เชิงหอม โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายเทพบุตร  ศรีคำ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายเทพบุตร  สีคำ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวจุฑารัตน์  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวชลิดา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายทวี  สีตะริสุ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรชิตา  ระยาย้อย โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงยลดา  ยินดีฉาย โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเยาวภา  ปานทอง โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกฤติยานี  บุตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพีชชตญานันท์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุพิชชา  วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงญาณภัทร  อุไรพันธ์ โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐริกา  สุวรรณจักร โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไพเราะ โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปราณปริยา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพรรณธรา  ธรรมมา โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศกุลนิชญ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเศวตโชติ  สายยศ โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุชัญญา  สายวัน โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุชาดา  โสมขุนทด โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอิธิตา  ศรีจู โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอุฬาริกา  ลำใย โรงเรียนบ้านสวายตางวน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนสรร  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทสนม โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปุณิกา  แสนดี โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูผา  ฑีฆะพันธ์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายยุทธศักดิ์  ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกชกร  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญต้อ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายทักสินน  โยยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายทักสินัน  โยยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัญญาภา  ขาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยยอด โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปิ่นมุก  ตรวจมรรคา โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพลพล  พลสว้สดิ์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายสุรศักดิ์  เสาทอง โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอรัญญา  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงขวัญฤทัย  โยยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธารินทร์  ยาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธิดาพร  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพิชัยยุทธ  แก้วการไร่ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภันทิลา  ยาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวิเชียร  สีสันงาม โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศรัญญา  ทวรสันต์ โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสาวิกา  ไชยเรืองเดช โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสุริยนต์  ยามดี โรงเรียนบ้านหนองครก ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอนุกูล  ยามดี โรงเรียนบ้านหนองครก ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิรายุทธ  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยุงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายเพชรรัตน์  สุขจิตร โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวารินทร์  จำนงค์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอนุสรา  ช่วยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอารียา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนิศา  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายวรธน  แยมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวิยะดา  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจิราภา  สีมาพล โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจีรนันท์  สนโศก โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงถิรณิชา  อาจไธสง โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรรถพร  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปรมินทร์  มาศเลิง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายมงคล  หัวข้อ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศิริภัสสร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไพคำนาม โรงเรียนวัดบ้านพลับ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านพลับ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐชุตา  ศาลางาม โรงเรียนวัดบ้านพลับ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณิชาวีร์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านพลับ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชมชื่น โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายเขมทัต  ปุยะโท โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายจิระพงษ์  คาดไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจิราพัชร  มุ่งรวยกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชุติมา  แคว้นไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนันทกานต์  น้อยโสภา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภาวิณี  ทองทะวิง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอริสา  บอล โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกนธิชา  บุตรดี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาทัต  ไกลดงพลอง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิรธนา  ชื่นชม โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนะกาญจน์  ค้ากำไร โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชวนฝัน  เคลื่อนไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีภา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นวลไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนันท์ชฎา  โรจนชัยศักดิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชัยสีดา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนพรัตน์  แคว้นไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปภานิน  พันชนัง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปริตา  รัศมียันต์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงผกามาศ  บุญเกิด โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพงศ์เทพ  มาลาฝอย โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพยุหพล  สวามิชัย โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพัชรพงษ์  แถวไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวริทธิ์  หลเมฆ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวศกร  ฉาไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิธร  บุตรโสภา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชารีราช โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภโชค  สุขเกิน โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุนิษา  อนุตรี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพิชญา  เทกอง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายโสฬส  ชำนิกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอดิศร  เอี่ยมมาลา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอภิวัฒน์  เดียงสา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์อุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอาทิตยา  จุลไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเกวลี  เจริญศรี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจักรีทิพย์  แก้วไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจันทราภา  โพธิขำ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเจือวัลย์  นนทะริ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชมพูนุช  แสนมณี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  สุรินทราช โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงทัศนนันท์  ใจกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธันวา สุอังควาทิน  สุอังควาทิน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพงศ์ศิริ  กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์ อุ่นทานนท์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรุ่งฤดี  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุภาวิดา  ประเสริฐสวัสดิ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอบูดี  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอาทิตญา  สลาพิมพ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงดวงลดา  ด่านแก้ว โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพชรมน  สารสุข โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุดารัตน์  สูนย์ไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปาราชิตัง โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงโชติกา  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐชยา  บูระพิน โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธนัญชนก  โอชารส โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพรลภัสสร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณธนกฤษณ์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณิชชานรี  สมภารเพียง โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธิดาอัปสร  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธีภพ  อนุไพร โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภณิดา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภานุวัฒน์  คุณนาเมือง โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิตติณี  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายเจษฎา  ปุยวงค์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายชนะพล  จันเสน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงฐิติกานต์  จวงไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญพนม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงทับทิม  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนภัสสร  เจียมทอง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายนัทธวัฒน์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายปัณณรุจน์  ไชยปฐมโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพชร  อินทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเฟื่องธิดา  เพ็งปอพาน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายภาคิน  การสร้าง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวรัญญา  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงวีรณัฐ  ชีพไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายศิรภัส  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงศิริกานต์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงศุภสรา  อเนกนวน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายกฤติพงศ์  เดี่ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุระศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์เพ็ญมงคล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชนิฉัตร  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชัญญานุช  คมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชินาธิป  สวนพันธ์นอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาติกา  ดินรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยานุศาสน์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนิชาภัทร  ติระ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเบญญาภา  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยเพชร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปาณิสรา  ณรัตน์คณาสิริ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปาลิตา  จวงไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชญ์สิชา  สิริเจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพีรดา  คำสิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงแพรพลอย  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวริศรา  ดวงแข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศุภกร  ทองนาเมือง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสุระยุทธ  สุระศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอนพัชร  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรไพลิน  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอัญชนา  ลอดสุโข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอัญญาภา  เจือไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงไอยวรินทร์  จักษุทิพย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกฤษฎา  จิตรโท โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจรรยพร  ตองติดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงจีรนันท์  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายชนวีร์  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชนัญชิดา  กสานติ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายชัยวัฒน์  กาวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชาลิสา  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงญาณิศา  หังสวนัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณัฐชา  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฐนนท์  แปลงยศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฐภิชา  แปวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐวิภา  คงชาติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธนพล  รั้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงธนิสรา  จำปาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธาราเทพ  แดงเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายธิติ  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงนภัสรา  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายนิธิพัฒน์  คล้ายคลึงมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปพัชญา  เฉิดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงปราณปรียา  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บูชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปีย์รดา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายพงศธร  วิชัยโย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพงษ์เทพ  แสงสุนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพจนา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพันธิตรา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภัณฑิลา  คิดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภิญญาดา  เจิมแหล่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายรัชชานนท์  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงรัตติกาล  ไกรษร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศุภนุช  เลิศไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสวิตตา  เที่ยงหนู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสหรัฐ  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอรจิรา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกชกร  เหล่ามานะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกมลนัฐ  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกฤตวิทย์  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัลยา  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกำเนิดโชค  ซาเกียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายคุณากร  เอื้อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิดาภา  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วรถ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายฉลองรัฐ  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนัญชิดา  ต้นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชมพูนุช  งากุลชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตามสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐชนน  โลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงดาราวดี  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายตะวัน  กำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงถาวรีย์  วสุธารัฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายทัศน์พล  ชาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนโชค  กุลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนทรรศน์  บุ่งง้าว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนพรุจ  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนัฏฐา  เปิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนัฐฐา  เปิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤาโสภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปนัดดา  เจนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปิยะ  ฉวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปิยาอร  ปะนามะเส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพริสร  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพัชรพล  ชัยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพัชราพร  ติดตารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพัชรี  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุราณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชญา  คงเป็นนิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพีรพล  มะธิตะโน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภูมิศักดิ์  พัฒนะแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงยอดขวัญ  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงลักษณารีย์  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวรวิช  กิติสกนต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศิวกร  สานหมวง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์สะอาดกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุวนีย์  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอรรถกร  สีแก้วบริบูร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอารียา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจันทิมา  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงจิรัชยา  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายนพรินทร์  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอัญชิสา  ฐานวิสัย โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยอดน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสิทธิโชค  ดีรักชาติ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัญชิสา  อุตอามาตร์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม