รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิกา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติพัฒน์  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อมาก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเจษฎา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคินชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชาลิสา  กล่อมกามิฬ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัชกานต์  หลวงชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงดวงกมล  ดีลุน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงดวงกมล  สุขกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเดชาโชติ  เดชวารี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนัธกานต์  ศิริวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนากร  ศิลปสาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนาธิป  วอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธันทิวารัตน์  โยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนราวิชญ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปภาวี  กิ่มพะเก้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปุณยนุช  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพงศกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเพชรลดา  ชาติกุญชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภาสินี  ยวนกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายรชต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายวรเมธ  ร่วมกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิรประภา  แจ้งสกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายศิริพงษ์  แถวกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายศิริศักดิ์  สายหลอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายศิวัช  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุชาดา  มาระทัด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอนันญา  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกมลชนก  โกฐเนตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกรกช  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤษณะ  พวงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิตติกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกิตติธัช  ลัทธิ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกิตติภูมิ  คะเชนทร์กูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเกตน์สิรี  จิตต์รุ่งเรื่องสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายคิดบรรจง  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจันทกานต์  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิรัชญา  เซฟโวล์กยี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชนม์ชนก  สุขเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ละมุนมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชมภูนุช  พาคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชุณิชา  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฐาปนีย์  ธนาศิริวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณปภา  รักหนองขี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณพัชสกร  กิจจา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐกรณ์  เหลือถนอม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐวัสส์  จันทรคาต โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณิชกานต์  วิสิทธิมูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายทัตพงศ์  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนพนธ์  ดนปัดซา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนภัทร  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนภาธาร  สอาดชอบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนวพล  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนิณณา  วารินกุฎ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงบุษราคัม  โตสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเบญจมิน  ชื่นหล่อสังข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปฎิภาณ  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปภังกร  วิสุทธิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปรพล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายประภากร  หอมโลก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปุญญิศา  ทามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพงศธร  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพรภิรมย์รักษ์  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพัชริดา  ภู่ห้อย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพัฒนน์รี  คำสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิญชนิดา  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพุฒิพงศ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพุทธรักษา  สิเนรุราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กล่อมกามิฬ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัคจิรา  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทรพล  พิมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภัทราพร  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภาณุพงษ์  ปราบสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภูมิรพี  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูวิศ  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรวิกานติ์  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายรักษิต  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายล้อมเดช  ทวยภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรรณานิด  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรัญธิญา  ลือวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวราพร  ไชยเนียม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวานิสา  อาจบุรายณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวิภาวี  แซ่เติ๋น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศิริกร  เจริญหมื่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริรักษ์  อัตนโถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภกร  สอนศิษย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศุภกร  อินทร์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศุภาพร  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสิตานันท์  เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิริราช  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุชาวลี  เขียวบุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุณี  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุธิดา  จรเข้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุนิษา  พิรมนาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุพรรษา  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุวิชาดา  สนั่นชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรชลัทชา  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอาปกรณ์  ด้วงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงไอยวรินทร์  อุทิศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายธนวัฒน์  พิรักษา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายกฤตยา  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะจุไทย โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแก้วมณี  ราชภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายคณิศร  ธรรมนุช โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงคีตภัทร  พึ่งด่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิรกานต์  ขอสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐกรณ์  มาประจวบ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนทรัพย์  ศิริเมฆา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนัชชา  บัดสีมา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปาฏิหารย์  เขตรสระน้อย โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพชรพล  เภสัชชะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชชาพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพีระพัฒน์  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรัชชาวดี  ศรีเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรศรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวศิน  กลมกูล โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศศิกานต์  จิ๋วจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอชิตพล  วิชารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอานนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอิทธิพล  วิลัยศรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เภสัชชะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกาจไกวัล  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายณพรรษ  อ่อนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายธนภัทร  หมั่นคง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธีรดา  ทองอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายปลื้มปรีดี  เทพนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวรรณวิษา  มีศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศตรวรรษ  โผดนอก โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศรีเพชร  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจุฑาศิณี  เฉลิมศรี โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
231 นางสาวชลธิชา  สาทะรัมย์ โรงเรียนบ้านฝ้าย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงรจนา  สวัสดี โรงเรียนบ้านฝ้าย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรมย์สิรี  โสลมลำ โรงเรียนบ้านฝ้าย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวาสนา  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านฝ้าย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกมลวรรณ  อบมาลี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกฤตนัย  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นนาค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ถนอมบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกฤษณา  วะดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกัลย์สุดา  แดนกลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีภู่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงจันทร์นภา  เพ็ชร์สี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายจิรชัย  จันประทัด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรสืบสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจิรัญญา  บุญหล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงฉัตรพร  เอกปัชชา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชลดา  นาแพง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชวิศา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงญาณศิริ  ปาคำทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฐสินี  ปาละโค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงดารินทร์  หลอมกลม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธัญจิรา  ทรงฉลาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วจังหวัด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธัญรดา  คงสืบ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนลินนิภา  พรสี่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเบญญาภา  สุริทะรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสอน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายปรมินทร์  ทั่งประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายปุณณภพ  อมรชัยศักดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพัณณิตา  ผานคำ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายพิชญุชต์  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายพีรวัฒน์  เม่ากลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงแพรวา  เถาวัลย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายภาณุวิชญ์  งามเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายภูริพัฒน์  ชุมจิตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายรพีภัทร  พาพลงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวรรณิดา  สิงห์เมืองพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวรัญญา  ชินราช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวรัญรัตน์  ยอดนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรสีเสน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงศริสา  ตรีแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศศิญาณี  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศศิภา  พันเนียมวงษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงห์ชาดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศุภกานต์  ตรีกูล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุดารัตน์  จริตรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุธิมา  มุทุจิตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุภาวดี  มีจู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุวดี  เทียมเมฆ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  คอนทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอณิชา  สีเสน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอริศรา  ราชธรรมมา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกนกอร  บุญประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกันต์กมล  รสน้อย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกานต์ระวี  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกุลธิดา  ใต้สุรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมภู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายโกมินทร์  พัลวัล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงขนิษฐา  คุณชื่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจอมขวัญ  อรุณศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิรพรรณ  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงโชติกา  สุโขพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงญานิกา  แว่นประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงญานิศา  หลอดแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐนันท์  เส็งไทยแท้ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธะไชย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ชาดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงดวงกมล  พรมโสภิษฐ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธตรช  บุตรสืบสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนบูรณ์  ปะขิโต โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนวพร  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปนัดดา  คงทน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงประภาพัฒ  ก้านเงิน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปวีณพรรณ  ไขว้พันธ์ุ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปัญญดา  เชื้อฉุน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปาลินี  ม่วงนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปุริม  สิงหเสนี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เรืองศรีชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมัญชุสา  ทศพักตร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรวงข้าว  ทานา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัศมี  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรรณพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เศวตธีรพงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสิริกรานต์  วรรณเกตุศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอลิษา  หาโยค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอามินทร์  ใบคาน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอินทิรา  เมฆหมอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอรณัญช์  นาราช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอริชา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกชมน  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชนิฐา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐกฤตา  การสอน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนงนุช  มาดา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญานี  เสาศิลา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเมษา  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรัชนีกร  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรุจิกานต์  จุไร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์อาหาร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกฤษณา  เชนประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงเขมจิรา  โข่มรคา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงโสภา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟ๊อก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงชาลิสา  มาแฮสช์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายชีวานนท์  แถวกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาดนอก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเชื้อ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐชยา  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณิชาภัทร  โอโลรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงทรัพย์สิดี  เชียงรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายธนภัท  ชาติประสพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายธัญเทพ  วัชระอริยะกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธิติยา  อนันต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีหาภูธร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายปกรณ์  ส่งศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายปฐวี  แก้วอำไพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายประกรรษวัต  ปัญญาดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปรัชญาพร  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปรีชญาพร  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายปัญญา  ศรีลากูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายปัณณทัต  ถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปิยะธิดา  ลีประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพัชราภา  พัชรเวทิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพันธวัช  วาปีสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิชญาพร  ชุกชุม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายวชิรวิชญ์  หรบรรพ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวรรณนิษา  ยะปัญญา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวริษฐา  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวารินทร์ธร  ฉกรรจ์ศิลป์เดชา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายวิชยาวุธ  สอนกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายศุภกฤต  ลีระวีเกียรติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสรินทิพย์  ทิพย์อักษร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายสิรินวชัย  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสิริรัตน์  มานะดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงสุภัคสร  สุรสอน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายอ่อน  มีศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายกฤตกานต์  อาจฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงเกษการ  การเกษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิดาภา  เข็มรุกขา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจิดาภา  แสงเพิ่ม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิตติพัฒน์  ประทุมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชญาน์ภักดิ์  คัง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชรินดา  ศรีทน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฐรินดา  อรุณเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณธัญญา  โพธิวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมวิหาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐนนท์  ยวนกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนพิพัฒน์  อินทร์บุญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนากร  กองศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนาธิป  จำเนียนกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนภสร  มัจฉาชาญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนฤทัย  คงพลปาน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายน้ำข้าว  คิดการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปรวี  ไร่ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปรางทิพย์  สมัยกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปวิณ  รินทรุด โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปาณิศา  กระจ่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปิยวัฒน์  ขันบุญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเปรมมนัส  จิตรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพชรพล  ลอยประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิชญาดา  หลอดทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วชมภู โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภากร  เนาวิรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมนัศสิริ  ศรีชมภู โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงรินท์ลภัส  แก้ววิจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงลติชล  ชาลีวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรกมล  มอมไทรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรัทยา  ธนธีระมงคล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวราศิณี  สองคร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวุฒิภัทร ลิส  จงกระโจม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉลาดเจน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศุกภสาน  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศุภบดินทร์  เครือวัลย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศุภลักษณ์  วัฒนสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เนาวบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงโสภิตา  รังพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอครวินท์  เข็มทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอนิกา  โอแฮร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอนุชา  โอแฮร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอมันดา  โอแฮร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอศิวรา  ลีประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอัญชิสา  เอ้บมนทล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเอ็นเจ  ยาสาไชย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาลี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชญาภัช  มุทะรัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐพงษ์  ภาเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงณิชกานต์  หงษ์จันดา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายธณาทิพย์  เชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธัญชนก  สีถาพล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายธีรพัฒน์  เสนาสนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายนภัทร  แถวโสภา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปณภา  จันทร์พลงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์ไชติวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายพิชญางกูร  บัวอิ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายภูริภัทร  วงษ์ภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนอินทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายวรกฤต  ยิ่งยง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายวันปิติ  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวัลฑริกา  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายสิทธิชัย  อินทรวิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายอชิตะ  กองเชิญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายอติกานต์  อดีตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายอนพัทย์  จำปาแดง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายอาชานัย  จันอาหาร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกรวรา  อ้อมวิหาร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกวี  โตภานุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายก้องกิดากร  รวยกระบือ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกำพล  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเกษศรินทร์  หวีเกศ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายคณิศร  ยืนชนม์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจีรนันท์  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชนิกานต์  โสมยา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชนิตาภา  กิ่มพะเก้า โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชยพล  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชิดชนก  วัฒนกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงฐิรญา  คชมิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณวรา  ธรรมดา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณิชมน  ดิลกลาภ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันนสา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเทิดไท  มัชมณฑล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนานิธิศพัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อารีรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนภสร  ผิวอร่าม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนัยนา  สังข์สนิท โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนารีรัตน์  เสาวกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปภาพินท์  ทองประภา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปรมัตถ์  มะเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปรินธร  โตภานุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปวริศา  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปานอุษา  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปิติพัฒน์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพรณิชา  เจาประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพรรภัสษา  เข้าเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพลวรรธน์  คงทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรบรรพต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชชาภา  คูเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิทรานัฏ  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธเสน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภัทรานิฏฐ์  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภากร  ปะโคทัง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายภูมี  ศรีผดุง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภูริพน  กายตะขบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมิคเคน  ฮานเซ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรวิษฎา  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรรณวรี  สระศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศุภโชค  ประทุมเขต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญมี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสุทธิรักษ์  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุพิชญา  ชิ้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายสุรภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอนพัทย์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอภิสรา  สมสวย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอัมพวรรณ  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอาภารพี  เย็นเพชร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอิศเรศรังสรรค์  ผลไม้ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกนกพรรณ  สงวนพิมพ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สดกลาง โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ใจชื่น โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงจิราพร  แทนไทย โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายจีรวัฒน์  อินสูงเนิน โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายชนาธิป  สว่างรัตน์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายไชยา  ดีนาน โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลทา โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายธนทัส  วาสรส โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงธนัชชา มิเกลล่า  อันเดอร์ซอน โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนฤมล  ชูชิต โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายปวริศ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายปิติ  แจ้งสูงเนิน โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็ชรนอก โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพริมา  สรวญรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทามาศ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินทะเลีย โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภูษณิศา  น้ำส้ม โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงมนัญชญา  ชูเอี่ยม โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายวัชรพล  ทำคำทอง โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายสิริมหาศักดิ์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงอาเซีย  มาร์ตีล็อตติ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอาทิวรัญญา  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรำกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกษิดิศ  เจนก้าวหน้า โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกุลญา  เยนต์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมัญญา โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชนิกา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชัชนันท์  สุชไกร โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชัยสิทธิ์  ดาโสม โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐพัฒน์  เตสะ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทิศกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายแทนคุณ  จันณรงค์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มุ่งลายกลาง โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธิติยา  ไชยเทพ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนวินดา  นันทสิทธิ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์สำราญ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนิติพล  ฉิมจารย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนิรัชพร  เหลานาคำ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนิราพร  วงษ์แป้น โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปณิตา  พุฒสุข โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปุณญธร  ปรีชาพูด โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญขวาง โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ชัยโคตร โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพีรนนท์  บุรคร โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงแพรวพิชชา  เกษนอก โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรสิตา  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชาวดอน โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวิชิตา  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศิริภัทรสร  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุรดา  ฤาเดช โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอัญญาณี  ไปรแดน โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอาทิวรานนท์  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายเอกวุฒิ  ยอดรัก โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกชพร  ศรีพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกานต์รวี  ตันเจียง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงเกตกมล  วรนุช โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเกศรินทร์  ตุมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กังวลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเสพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสือชุมแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภารจรุง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงณัฐนิตา  กองศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงดลนภา  เภสัชชะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธนวรรณ  อยู่รัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงธนิตา  กึนออย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองปรางค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงนุชวรา  กีรติธนันต์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงบัวแก้ว  เก็บกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงปาริฉัตร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงปาริตา  พริ้งเพราะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปิยธิดา  จอยเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงพิชญท์วดี  สุนทรกูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงพิชญาภา  สิมมาลี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขัตติยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงภัณฑิรา  พกกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงมนัสนันท์  กึม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงยุวดี  อุทพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์สนิท โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศุภธิดา  จัตุเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงสิริภร  เทพนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายสุธีมนต์  กีรติธนันต์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงสุวรรณี  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอรวรรณ  ชั่งดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงไอริสา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายีรัฐพล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงจิตพร  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธนิก  เทพเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนาตาชา  วิเศษฐา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปิยดา  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงยศริน  นวลปักษี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงรัตนากร  ตุนาหงัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศุภัสสรา  ทุมมาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุนิสา  โภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอนัญญา  สุขวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายกรกต  วิเศษชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายก้องภพ  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนกูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกัญญ์นิธี  ไชยปัญญาวิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกิตติ  แป้นชุมแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงจิราภัทร  เมมี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนภัทร  แสนเดช โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนภูมิ  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธาวิน  อาระสา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนภาพร  เซมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายนำชัย  เสี้ยวโพนทัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์ภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปราการ  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายปราเมศ  จีนโน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปวภูมิ  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปาริชาติ  นุชนารถ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพรธิภา  ชมภูนุช โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพลอยกุมภา  ศิริโพคานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพลอยชมภู  ภวนาคโสภณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพัชราภา  ประสิทธิ์กูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภรณ์นภัส  สิงห์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภัทริดา  ทนทำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงมินตรา  สมพรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงรัตติกาล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองเนื้อทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบุหงา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวรีรัตน์  แพงศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงไหมแก้ว  อินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายอติชาติ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอภิวัฒน์  แถวปัดถา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอัจฉราพร  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม