รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เสาประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรณ์ดนัย  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัณฐิกา  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติวัฒน์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกวลิน  คชยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญชนก  สมนึกตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญนภา  ชื่อความชื่อ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมนิจ  พัฒณะชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลธิชา  รัตน์ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิชาดา  แหลมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัคกมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐกร  บูรณวานิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณฐกร  โคตรสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐดนัย  ปรังประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียนดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณิชาภัทร  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธวัชชัย  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธัญญา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญรดา  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรภัทร  บำรุงแคว้น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนงลักษณ์  มูลเค้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนพรัตน์  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนลินนิภา  ชิดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนาราชา  เนียมไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปฏิวรดา  โฉมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรายรุ้ง  แชนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปลายธิดา  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปวีณา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปัญจพล  ยุหะประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปิยชนน์  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คุ้มเนียม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมานพรหม  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรชา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพีรณัฐ  ทรงสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภูศกร  คงพินิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงยุวธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายโยธิน  หริ่มเทศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรตานรี  สิงสาท โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวงศกร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายวันเฉลิม  ััจันทร์จำเริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวารุณอร  วัลดา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวิภาวี  จึงพรพงศ์เกษม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศรัณย์  จีนชาต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศศิธร  เสือป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายศักรินทร์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ทองไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภกิจ  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุพิชญา  นาสารีย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสุภกฤษฎ์  แสนบัญดิษ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอลิสดา  คงพลปาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอุมาพร  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายเอกชัย  กุษาเดช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกรชนก  พะวิชุณี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกฤตกร  เชื่อสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกฤตภาส  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชาย้ก้องภพ  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญภัทร  รัตนาถาวร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกันยากรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงขวัญชณา  พาสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงขวัณวาริน  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจินดารัตน์  เกรียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจุฑามาศ  พาที โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจุไรรัตน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนกวนันนท์  พิษสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชนวีร์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชยันต์  หูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงโชษิตา  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนกฤต  ซอมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธรรมธัช  ศรีลุปะบาต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธันย์สิตา  บุญพ่วงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธันวา  สาลิกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธีรเดช  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนฤมล  ศรีนวลสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนันทพงศ์  ืไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสมบุญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปณิฏฐา  อุไรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปริดิยาธร  ประมูลประธรรม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปรียาดา  จูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปรียาพร  นาคอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปารวี  ทามี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปิยรินทร์  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพัชรพร  บุญทันเสน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพิกา  พะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพีรดา  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเพียงฟ้า  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภควัต  สืบสวน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมุจิรา  เกือบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายยศพงศ์  นุชบาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงโยริสา  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายวรวิช  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวริศรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวิชญาดา  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศิรวิทย์  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสุพัฒน์  หงษ์งาม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงไหมแพรวา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอนันดา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเชา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอภิญญา  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอารดา  คำโสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงไอริสา  กุลมร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกฤตเมธ  ธีรวรกาญจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกัณฑิมา  ใสดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายเกียรติศักดิ์  น่าชม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจันติมา  แสวงนาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายจารุวัฒน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายชนาธิศ  ทองดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายชาคริต  แสงกระจ่าง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายณภัทร  สุขเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลอ้อ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีสุริยชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐวิภา  อุนนาทรวรางกูร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายตระการ  เจือมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงถลัชนันท์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธิบดี  กระซิรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปภาพินท์  สิงห์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายปรเมศวร์  ภูมิฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปริยากร  ตะลัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปิยธิดา  ชูกำเนิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  รัตนวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภัทราพร  ภูบัวดวง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายภูวิศ  สุธรรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายรวิศ  ปูนรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายระพีพงษ์  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายรัฐภูมิ  อดจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายวรเมธ  วงศ์อินตา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกษมสุขอำไพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศิรภัสสร  เก่งรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายศิวนาฏ  เงินโคกสูง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายสิขเรศ  พัชนี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายอนุชิต  ปลอดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอิทธิรัตน์  ชมสา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอุนารินทร์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายเอกรินทร์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกฤษณา  บุญวอน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกันยารัตน์  พูนสกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยธานันท์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกิตติพงศ์  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติภูมิ  พันยา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกิตติวรา  ดวงรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลธิดา  อ่วมไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงขวัญระวี  อาจณรงค์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายคีตะ  กระมล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจรรยา  เนาวสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจักรกฤษณ์  เงินประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ถามนตรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเจตริน  มุมทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชญานี  จวงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ชอบเรียบร้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนากานต์  กันทาวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนานันท์  แสนกล้า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนิดาภา  เธียรวรรณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนินาถ  ทัศวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชยุต  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชาคริต  ลับประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชิวรินทร์  สุขสำโรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณิศา  เจ็นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงค์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสาวพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณฐกันต์  ฟุ้งสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ศิราภัทธสกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐกมล  รักษะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐชนน  ไชยชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐชยา  ปานะโปย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐริกา  คงพินิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงดุสิตา  จุ้ยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายเตชินทร์  สนสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญทศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  อาษาภักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนกฤต  เกษรบัว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนรัตน์  ศัตรูพินาศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนิชา  แข็งแรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญชนก  พลสยม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธารใส  ศรีเมือง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีรนันท์  ได้ทุกทาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีรพงศ์  ขำจิตร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรภัทร  โหระ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงน้ำเพชร  คงชูศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบุปผาชล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบุษราคัม  สิทธิสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปฏิภาณ  ธนาริยกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปริยานุช  ตะลัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปาณรวินท์  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปุญญวีร์  นามหาพิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายเปรมมนัส  โคประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพนิตพิชา  ทิวิเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรณภัส  เขียวดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรลภัส  ผินสู่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีพลาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชญดา  ลอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชญา  เชิดฉาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชญาภา  แจ่มใส โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพิภพ  ซุยคง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปลื้มรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพิศิษฐ์พงศ์  พิมพ์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพีรวิชญ์  ไวเร็ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โกรดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงแพรวา  ประกอบเพียร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภัควิน  โขรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภากร  บูรณ์เจริญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภาสวรรณ  สุริยะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูวนัย  คำเล็ก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภูษณิศา  วรรณกาล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมนทกานต์  จันรอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมานิตา  มาวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงมินตรา  กาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรังสิมันต์  อ่วมไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรุจิรา  สายยศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรรณนิสา  ดิษยเกษม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวรัมพร  ชำนาญดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวริศ  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวิจิตรา  วันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิยดา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวิษณุกรณ์  ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศศิภา  สนทนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสรวิทญ์  รัฐรินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิรภพ  ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสิริกรณ์  สระแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิริวิมล  สมพร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุพรรณิกา  พูนสบาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุภารัศมิ์  พัตรสิงห์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสุรีย์  จำนงค์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงหทัยภัทร  ทรัพย์สินสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอนาวิน  อุ่นจิตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอภิญญา  เรียกศิริกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอโรญา  เกตุพานิช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอัฑฒกร  เหลาฉลาด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอัมพิกา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอาลิษา  ศรีเที่ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอิทธิกร  ทูลประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายคฑาวุฒิ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายคุณาวุธ  ชาญประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ถั่วประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนฤมล  บุญจำ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงภาสินี  ทวันเวช โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวารีรัตน์  พลชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายศิลาชัย  ชัยปลัด โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนฤมล  เก้งกลางดอน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  ภูมิประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศุภกร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายพีรพล  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงรรินธร  พานวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายอติชาติ  ภัสดา โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายนราสิริ  นะราศรี โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพศิน  เรืองสำราญ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงลักษิกา  พื้นนวล โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปาริชาติ  โอ่งประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงราตรี  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงขนิษฐา  มั่นยืน โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงดาริน  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายสรวิศ  ใสยาศรี โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายเสกสรร  อดจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอภิญญา  กินไธสง โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปริศนา  เปียกระโทก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายปวริศร์  คำพรม โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพรรณนิภา  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายพัศนัย  บุญมาก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุหรรษา  วนเกิด โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายชนม์ชญานุตย์  เศลารักษ์ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพุทธาดา  เปียกระโทก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูมิพัทธ  อดุลย์รัมย์ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงหทัยขวัญ  ไม่วายมี โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมาก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกวิตา  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายจิระวุฒิ  สนจุมภะ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรปภา  สีหาสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพรพิมล  ทองจ้าว โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพรรณภา  เถาว์ยา โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายภูมินันท์  พระเอี้ยง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวรรณิดา  สืบสวน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายวิวัฒน์  จงหอยกลาง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงษ์ชมพู โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอติกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพรทิพย์  สิทธิมูล โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงมุกขรินทร์  ฉันทอง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนภัย  หันลี โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนภเกต  วงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวาราศิริ  จริงประโคน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายณัชธนพร  จริงประโคน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พันธุ์ยุรา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายธนดล  ชำนาญจิต โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนาถนภัส  ดลเอี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันจีด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายบุ๋น  เจนนาวิน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพรรณปพร  มีธรรม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพรรณิภา  กสิกรรม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  โสภณวัฒนะนนท์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายวีรชัย  สวนแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์ยา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยสุดา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอัญฑิมา  โพธิ์ชัยโย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงเอวิตา  เพ็ชรคง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงญาณิศา  หนูประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายเทพทัต  แนบชิด โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายเทวัญ  เคนแก้ว โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายนฤพร  ปัตเตย์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะรอยรัมย์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกฤษดากร  ตุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์งาม โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณภัทร  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายดนัย  พลูงิ้ว โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายบุญญฤทธิ์  อยู่คง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพรฐิตา  เงางาม โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุนิศา  กาลจักร โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายจิตติพัฒน์  ปานแดง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายชัยภัทร  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงชาลิสา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงทองพรรณพัฒน์  แก้วพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธรรมพล  มีเวที โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธีรดา  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายบัณฑิต  สมบุญชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพรกนก  วาลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายพิสิษฐ  เสาะหายิ่ง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงภาณุมาส  จงกล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงคลารา  โรเซน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงคีตกวี  พันธ์โยศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายเจมส์  โอซัลลิแฟน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชนากานต์  เยียรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสัตยเสถียร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีระเมียส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพิจักษณ์  สมรรถนเรศวร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพิชญาภา  ทรงภัยเดช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายภูชิสส์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายศุภกร  สมรรถนเรศวร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอภิแชมป์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอเล็กซ์ รัฐภูมิ  เดวิส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชยพล  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเทพธิดา  หาญคำหล้า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญวัลย์  พรรณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธิติกร  จากรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธีภพ  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนิธาน  ศิริ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปรียานุช  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิชชาสินี  ลักษมีเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมพกานต์  คงดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงแพรวา  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงมนัญญา  หลอมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเยาวภา  พงษ์ไพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสิตานัน  ยาดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักคำไทย โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยุง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายนันทภพ  อ่อนห้างหว้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายปุณยวีร์  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงมุกมณี  บุญไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงรพีพรรณ  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงวิมลสิริ  วีระประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสิริญญา  ฉายเพชร โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายหฤษฎ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอนุชิตา  เภลี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงเอมมะลี  เคลือธนา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงกรรณิการ์  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกฤตติยา  กินใบ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายคุณานนต์  กองชา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชาคริต  จันทาสี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงดวงกมล  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนภัทร  เรียกประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนพภัสสร  ถิ่นระยะ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงปติญา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภัทรชาติ  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวรพล  นุริตมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนที  มีหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิมภิมล  ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภูตะวัน  ตอบประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศิรวิทย์  พองนวล โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม