รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกันติพํฒน์  ยังกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิดาภา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรภาส  วานิชยากร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชนาธิป  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐดนัย  กระเชิญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชกานต์  ความรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทิพานัน  วงค์งาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนภิษา  ชายทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนัยน์ภัค  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปฐวี  เนี้องาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปรัชนันท์  สุยาละ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายป้องราช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิยมน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเปรมยุดา  ปัญญาศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัม์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพิชญุตม์  วงษ์สำเเดง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพุทธพงษ  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงแพรวพิรยา  ถ้วยงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มุเนืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายมหามงคล  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายรัชพล  ทองดีศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายรัชพล  แช่มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัดใจ  แสงใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายวรัญชิต  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวศินี  เฉียบแหลมดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยววานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศุภษา  แซกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพรรษา  ภารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุวรรณิษา  บำเรอสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอภิชญา  คงรวย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายอัครินทร์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอัศจรรย์  วจนะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชกร  พึ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกมลพรรณ  เอกพิมพา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกันติชา  ยุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัลชนา  พวงสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกาญธีรา  ชัยชนะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศูนย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกิตตินันท์  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์เขียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงแคธลิน  ดอร์นัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีศิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจักรกฤต  จะริบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจันทรรัตน์  วชิรไชยนันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจิรภัทร  บรรลังก์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิรานุช  พิมพ์เมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิราวดี  มีโคตรกอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจิราวรรณ  อังกุลดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจุติภัทร  ณัฐธเดชน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชนชล  ชาญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนะการ  ทรงชัยสงวน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชลฺธิชา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงญาณภัทร  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงญาณิศา  ง่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาณิศา  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฐิติชญา  ใจสนธิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฐิติภัสร์  ด่านนภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณชญาดา  สอนเอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณญาดา  กระชุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณฐกร  ทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณัฐนนท์  เนื่องมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัฐวัศห์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐิตา  พวงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิศิตา  ใจรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายแทนคุณ  สุดชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนกร  ชีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนกฤต  ปุริโส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนชาติ  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนเดช  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนวัชร์  ปุระหล่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนัท  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธรรมวิท  ถือชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญญา  จริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มาลีกุลคุณากร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญวลัย  รักกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธันวาภรณ์  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธีรภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีรวัฒน์  พุทธิพงศ์ภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธีระกานต์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีระวัฒน์  กุมสะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนนทณัฐ  บรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนราพงศ์  ลากวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์บอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนันทิชา  พัสรภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนิชานันต์  ขจีฟ้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนิชานันท์  คชเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนิตย์รดี  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนิภา  จิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงบุญสริดา  สินไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปฏิพล  เกียรติลือไกล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประสมพระ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คู่ควร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปภาวดี  อินทนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปภาวี  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงประกายแก้ว  โรจนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษื โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปรีณาภา  ชื่นใจดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปรียาดา  เปลี่ยนมณีกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปวริสา  ศรีจันทร์โคตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปวิชญา  ประกอบมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปวิชญา  พวงสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงผกาวดี  สีไส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพงศกร  ยอดกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพนิดา  ด้วงหว้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรพนิตสุภา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพรรณอร  คิดถูก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรรษชล  ไชยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพรหมินทร์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพลากร  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพัทธดนย์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัทธนันท์  เมินเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะวันหะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชาณิกาญจน์  สมบุญวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศิระอำพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดีราชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพีรดา  มนตรีคลัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพีรดา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพีรพล  แฉล้มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  อึงกลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเพิ่มพูล  สามิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุษรากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงฟ้าใส  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภพธร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภวิตรา  สวามีชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทร์ภัสสร  บัณฑิตนิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภานุมาศ  เเขกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภิญญดา  ณีรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูริ  ศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูวเดช  พิมพากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภูษิตา  มนุษย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงมนัสรา  ทวีประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเมทนี  ภาวะชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเมธปิยา  แซมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรสิกา  ผาหยก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรัชดาพร  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทะพิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  จะรักษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงลลิล  ผลศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวจนะพร  วจนะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวรชิต  ลิ้มอำไพอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรรณวิศา  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวราลักษณ์  เอการัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวัฒนาศักดิ์  จะเริกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิศรุตา  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศศิประภา  นะรัฐกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉัตรทัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิรดา  หมวกพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิรินภา  มะนาศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิลา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศิวกร  แตะกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิศิรา  แก้วระวัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้นศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยรวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสวรินทร์  เฮริน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิรินทรา  สง่ากลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสุขมงคล  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุจิรา  ส่งจิตต์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุทธิดา  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุทิวัส  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุพิชชาย์  พนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุภัสสร  พิทักษ์โตมร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประจักร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอธิชา  ศรียะอาจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิกรานต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอนุตตรีย์  สีโสภณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรจิรา  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอรณิชา  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอรวรา  รัตนะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาคชลธี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอาทิติยา  ฮุนอยู่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอาภาสิริ  เขียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเอกวิน  จะรอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายกันตินันท์  เอกะวิภาต โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายคณพศ  ดวงอานา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฐกิตติ์  งามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธัญพิชชา  สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธีรวิชญ์  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพิชชาภา  เอกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวนัชพร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวิวรรธน์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสิริกร  หวังนอก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสิริกัญญา  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธนวัติ  ปุลาสะโต โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเนติธร  กะซิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปรมี  กองทผล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ติยะไทธาดา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวัชราวลี  เสกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติทัต  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายทวีป  สมปัญญา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายนนทิชัย  สังวัทยาย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนรินทร  ชัยสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปรานปริยา  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปรารณา  นิลนันท์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงมัลลิกา  เอี่ยมสร้อย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวิราภรณ์  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนาญเท โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอภิญญา  ปะตังทะเต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกฤติมา  รินอำคา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายชาวดล  นาตะสุต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงแพรพลอย  ลาจำนงค์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพืช โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายศุภวัตน์  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอินทิรา  มาศจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกชกร  ศรีพิริยกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกฤชณัช  จะยันรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกฤติยาณี  สมานจิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกฤษฎษภา  เจรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกลอนกวี  เสนีโสด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายกวี  ประคำแหง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายก้องสกุุล  ผลเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกัญญนันทน์  เจริญตา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกัญญาณัตร์  สุขจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกัญณภัทร  คณาพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกัณญาพัชร์  โชตินัทธวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มั่งคั่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกิตติธัช  กิตติบดินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายกิตติพงษ์  ศิขิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายกีรติ  มงคล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกีรติ  มหาสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายคามิน  ตอรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจารุภรณ์  พวงทวีสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายจิตตกรานต์  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายจิรธัช  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชนกานต์  ทองสุขศนี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายชนม์ณกร  แว่นศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายชัยชนะ  ศรชัยเลิศสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายชาร์ลี  กรีนวู้ด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายชิณาธิป  ไพเราะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายชินพันธุ์  จันทราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธัญทวีวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายโชคชัย  จันทร์ทรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยังกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงฐิติวรดา  วันศร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายณฐกร  สมชีวา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายณภัทร  มาตรคำจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายณภัทร  เพชรกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัชชา  ฤทธิธรรมกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิง๊ณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายณัฐชนน  พลขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐญาดา  ศรีนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐดนัย  ศักดิ์สายพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฐปกรณ์  พรมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัฐวรา  คำมะณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณิชกานต์  ประเสริฐสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณิชากรณ์  จันทรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายดนุพัฒน์  ตรากิจธรกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงดมิสา  แมนสืบชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายเตชินท์  บุญศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายทยาวุธ  สลุบพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายธนกร  ภัคนันท์เวทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายธนาธิป  เกษมรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธนารัตน์  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายธนิก  ธำรงค์อนันตสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินทวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์คงคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ราคภูมิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายธัญวุฒิ  ขันทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายธันวา  สำรวมจิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เมฆา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธีรา  บุญฉลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธีราภรณ์  กองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายนพรัตน์  บุตรคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายนพรุจ  บุตรครุฑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายนรภัทร  ทวีพงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายนราวิชญ์  ก่ายแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนฤสรณ์  มาตหนองแวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายนันทปรีชา  บาริศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนันทิตา  สีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายนิธินันท์  พงษ์อินทร์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายนิธิศ  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนุชนาถ  อาญาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายบวร  แซ่เตีย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงบุษยาลักษณ์  อุตะมะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดูเรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายปวริศ  พยายาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายปวริศ  พลพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายปวริศ  สร้างดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วก่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปวีนุช  อุตมัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปะการัง  สามีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปาณิศา  เอกคสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยมนตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายปุญญพัฒน์  ธิมะดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายพชรพล  เพิ่มพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายพรณิพล  งิ้วลาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพรหมพร  คืนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายพลพร  สุ่มมาตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายพลพิพัฒน์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายพอล  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายพออานนท์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพัชราวลัย  ชุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญญาบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จูกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดวงเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพิมพ์ลักษิภรณ์  พิมพากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายพีรพล  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายพีรภาส  สิทธิการค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายภคิน  ไชยจะแสนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายภัคพล  เนคะมานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงภัททิยา  สรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายภูผา  ชาติประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายภูมิภัทร  กองพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายภูวนัตถ์  เหิมหาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายโภคิน  อินรายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญผาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายยศกร  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายยศวัจน์  โทนะพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธ์ุยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายรฐนน  สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงรตา  พลรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงรติยา  จุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายรัชพล  ศรีโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงรัญชิดา  สุทธาบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำภิระยศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงลลิตา  แย้มศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวชัรยา  พุสาโรนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายวรจักร  วันนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายวรภัทร  ชาวกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายวรรณลภย์  อะพินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวราภร  ชวนประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวรินยุพา  เบอรไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงวิชญาดา  นะมิตรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายวิภูษิต  เนาวบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศกุนิชญ์  แบลน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายศรัณย์พัชร  เดชาหิรัญวาณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศศิธร  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สาละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริเย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายศิวัฒม์  การรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศุภนุช  ชุนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายสกลวัฒน์  อันแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายสิปปวิชญ์  เอี่ยมปทุมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมปทุมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสิวนา  งามยิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายสุธีรพันธ์  กองน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บัวชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายอธิรวิทย์  ตุพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายอธิศ  แก้วบุตรดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายอนันดา  ทิพธนามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายอนุภัทร  เนื้อสอาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอภิโชค  พรมน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายอภิญญา  ธรรมมีภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอรอนงค์  ปะเทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงแองเจลิก้า  มันทิง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายีคุณาวินท์  ภูมินา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกนกพร  ชัยกิตติพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกมลชนก  นุกาศรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ลำดวนกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกฤตพีร์  ศรีบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกฤตเมธ  มนัสซิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกล้าณรงค์  แถวนาชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกวินทิพย์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายกวีพัฒน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายกษิดิศ  ่ผ่อนจรุุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายก้องภพ  สืบเพ็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกอบกุล  พาหา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบัติวิวัชน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกันตภณ  แพงขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงกันทิมา  ไชโย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกัลยกร  สาระรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายกัลยกฤต  ชินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกัลยากร  สาระรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกาจบัณฑิต  กระต่ายยทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายกิตติธร  แก้วอำไพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายกิตติธัช  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกิตติพงศ์  สุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกิตติพิชญา  เพชรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกิตติภพ  ศรีวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญคุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายเกียรติคุณ  รุมดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายไกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงขวัญมนัส  โสมะมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายคณพัฒน์  พิพัฒน์ภานุกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงคณภร  เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงคณัชญา  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายคมกริช  สารการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายคุณากร  การุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายคุณากร  เสนาสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายจักรพล  นาคสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายจักรินทร์  อุนาภาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายจัสติน  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงจิดาภา  สีหะวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิตชาฎา  พลรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายจิรกฤต  ยิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจิรประภา  นาคกระแสร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายจิรพัฒน์  ตรงจิตพณิชย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงจิรภัทร  ขะเรรัมยื โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจิรสยา  โพธิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ทอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสำลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายจิรัฐิติ  คงชื่นใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงจีระนันท์  สังคะโห โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงจุฑามาศ  คร่ำทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภมรพืช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายเจตภาณุ  สมศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายเจนณรงค์  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายเจษฎากร  บุญวิลัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทวยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายเจษนิพัทธ์  ทองชมภู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงโจซีฟิน  โซโต้โรตริเกซ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายฉัตรดนัย  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายฉันทวัฒน์  รัตนบรรณกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชญานิศ  ปานเด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชญาภา  บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชนะชัย  ทวดอาจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายชนะชัย  เหลือสนุก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชนัชญ์พงศ์  พิรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชนัญญา  จะริบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชนากานต์  เกิดนาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายชนาธิป  ไชโยราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชมพูนุท  นิพันธ์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชยพล  ทบวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลามี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงชลิดา  เจียวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงชวกร  ปลั่งกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายชวภณ  ทองตื้อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายชวภณ  พรหมทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงชวารินทร์  ชูใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายชัชวาล  จันทร์ทรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายชัยชนะ  เรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชาลิสา  หมวดประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายชิตดนัย  นุกาศรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชิตวัน  พลึกรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชินณภัทร  ชินอ่อน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายชินดนัย  อุดมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชิราวิชญ์  โตนชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชุติกานต์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชุตินนท์  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายชุติพนธ์  กองแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงซอฟฟี่  เฮเด้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงญาณิศา  จารัมย์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายฐปนนท์  เพ็ชรไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวฐานิดา  ปั้นทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลิศประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายณฐพัชร  มากระจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายณรงค์กร  เกื้อทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายณัชชานันท์  วิลาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชาวกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปะนามะสา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายณัฎฐภูศิษฏ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัฏฐกมล  วันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จงเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายณัฏฐนันธ์  ศิริจิตเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณัฐกริช  แสวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฐชนัน  กิมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐชยา  จึงสัจจานุสรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐณิชา  คูโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายณัฐดนัย  มะณีแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจซื่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  ลนขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายณัฐนันท์  นภวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายณัฐนันท์  ปานแดง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์วุธ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐพร  เพียงเกต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายณัฐพล  ชิณปัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายณัฐภัทร์  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐริษา  เทินสะเกษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โตหนึ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐวรา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีราชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชาย๊ณัฐวุฒิ  ปุณณพาณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัทณพงศ์  กู้เกียรติสกุลมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณิชากร  ปัสสาสุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณิชากร  ลาเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายดบัสวิน  ประทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายดิศยาวัตร  บาร์เนส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเดชาธร  ศรีคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายเดโชชัย  เชตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงตรีดาว  สีทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายเตชินท์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชาย้เตชินท์  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายถิรวุฒิ  เจริญคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงทักษอร  อุตนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายทักษิณ  ถาวรรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายทัตพงศ์  สมพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายเทพรัฐภูมิ  ธรรมนิยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเทียนพุทธ  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายโทมัส สตีเว่น  เรย์โนลด์ส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายไทยยุทธ  อภัยศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธนกฤต  ธรรมพินิจกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธนกฤต  นุวรรณรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนกฤต  ยมรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธนชาติ  หูประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธนพร  เอกวุฒิวงศา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธนภัทร  ทิรอดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายธนภัทร  นรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนภัทร  บุญมาพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธนภัทร  สาหร่ายกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธนวัฒน์  ปัตถาวะโร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีดงเค็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธนวินท์  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายธนเศรษฐ์  มานะกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธนัชชา  ตาปราบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนาธิป  ขีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายธนาวัฒน์  แก้วปั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธนาวิทย์  บุญชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธัชกร  แก้วกมลมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธัชพล  ซาไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธัญชนก  รอบแคว้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงธัญพิชชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายธัณภัส  ปรุดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธันยาพร  ใจแข็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธารทิพย์  บุญสระรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธารวิมล  เวชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นประภาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธิดาวรรณ  กะเชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธิติกาญจน์  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธีรภัทร  สมจิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายธีรวัส  เจียวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายธีรศักดิ์  พูนเกียรติสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธีรสิทธิ  มาดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธีราดา  ธรรมนันทกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายนนทพัทธ์  แย้มประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงนพเก้า  ช่วยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายนรภัทร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายนราวิชญ์  ทองนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายนราวิชญ์  ทองผาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงนรินรัตน์  ภูสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงนริศรา  สดกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายนฤชิต  กระแสเทพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายนฤสรณ์  ทิสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนัชธิชา  แซ่เอีย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนัทธชา  โวเกนสตาฑ์ล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายนัทธพงศ์  ไชยสงคราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายนันทกร  วัชรกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายนันทภพ  ศรีสง่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนันทษา  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนันทิพร  ยอดจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนันธิดา  ทะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงนาตาลี  กราเชียร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายนาธาน  เมสส์เนอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนาโอโต  ยามาดะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายนิโคแลส  วิลแลนด์สกิมสเนส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายนิติภูมิ  มารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายบรรณวิชญ์  พิมอักษร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายบริวัฒน์  อุ่นทานนท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายบวรชัย  เสกชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายบัณฑิต  ถาบุญเรือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายบารมี  ปรีชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงบุญญาดา  โกติรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงบุญสิตา  พุดสระน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงบุญสิตา  วงค์เหิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายบุณยพัฒน์  บุณยพงศ์พิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงบุรินทร์  จันทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายบุริศร์  สุขสังวรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายบุรุษภัค  ทองเงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายเบนจามิน  เคิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปกาวรินท์  ศิริมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปฏิลญา  เพชรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายปณกรณ์  น้อยพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปณิดา  ปราโสรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปภัสสร  สิมมามี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายประกาศิต  สุขแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปราณปรียา  ภาพนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปริยากร  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายปรีชา  อาณาเขตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปรียาภัทร  ลาหนองแคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายปวริศร  ปรีชาธนวิชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายปัญจพล  สุทธหลวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายปัญญากร  อนันโท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญยะนิวาสน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปานชนก  คลองมิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปานชนก  นาราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงปานสิริกูล  สำราญศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปารณีย์  อินทรโสภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนทิพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปาลิตา  ครองญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงปาวีรัตน์  อนุวงศ์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายปิติภัทร  คู่แก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายปิยวัฒน์  จุลพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปุณยนุช  อิทธิกิตติกูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เลิศอนันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงเปี่ยมพร  กระมลบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงผกามาศ  เพประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายพงศธร  มะลิงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพชร  ประนัดศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพรณภัทร  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวพรพิมล  กลมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพรลภัส  บุญชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพรหมพฤกษา  ฤกษ์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายพลกฤต  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายพลปกรณ์  วงสุรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพลอยชมพู  กีรติเมธากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพลอยแพรวา  สุนาวี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายพศวัต  เคนพันคร้อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายพสธร  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายพสุมนต์  พลาหาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายพัชรพล  กมลวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพาณิภัค  ดินรมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอติญัติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพิพรรธน์  เกิดเหมาะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐปิยานนท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพิริยกร  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพิสิษฐ์  คงชื่นใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพีรณัฐ  คำมะณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพีรพล  พันธ์ล้อมโศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยมัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายพีรวัส  ปาณะศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพีรวิชญ์  จริตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยสงคราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงเพชรลดา  ยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายเพชรอรุณ  แก้วดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงแพรทอง  พลเดช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายแฟรงค์กนกพล  เวฮ์รี่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายภควัฒน์  กลางแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์สุุด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงภัทรนันท์  ธิติวรพิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงภัทราพร  เชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายภัทริญ  ชะวิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายภานุชัช  อุ่นใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายภานุพงศ์  เจริญธนไพบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำริห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายภานุวัฒน์  เย็นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงภักดีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงภาวิณี  มีพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายภีมพศ  นานรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายภูบดินทร์  ใจจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภูมิภัทร  ขะเจียรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายภูริณัฐ  บุราณสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายภูริภพ  สีละพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายภูริภัทร  ยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงภูริสา  ทัศนานุตรีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงมลฤดี  วิทยาไกรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายมัชฌิมา  รอดพ่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงมัฌชุกานต์  มีทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายมิเกลเล่  มาเอสตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายเมธัส  ชำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงเมริสซ่า ลินดา  ออฟ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงยลรดา  แสนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงยลรดี  แสนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายยศกร  ก่ายแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายยศกร  ปลื้มกมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงยศวดี  สุมาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายยูตะ  ยามาดะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงโยธิกา  ศรีดาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงโยสิตา  อิสลาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายรชต  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายรณชัย  ชำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงรสินทรา  สุขแสวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายรัชชานนท์  นวลศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายรัฐภมร  ขยันชุมนุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงรัตนกร  พูดชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงรัตนมณี  ชมภูพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงรัตนา  ยุตัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงรัตนาวดี  ถูกจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงรัติกาล  สิมเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงรุ่งธิวา  ชัยสมัคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงรุจจิรา  ภักดีภาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายเรจจี้  ไซค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายไรอัน  มอฟฟิท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายฤชากร  นัคราภิบาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายวงศกร  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายวงศธร  คูสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายวชิระ  อุดมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงวรกมล  วงศ์คติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายวรกฤต  เชื่อมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายวรธร  ผลประทีปสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงวรรณิภา  นาคำสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายวรวิทย์  โลหิตะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวรานิษฐ์  เกริกพงศ์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวราภรณ์  นรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายวัชราวุทธิ์  พัชรมณีปกรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายวัฒนพล  เทียนถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชุ่มเย็น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรรณศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายวิศรุต  แพงมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายวิสุทธิญา  ผะดาศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายวีรพัทร  ประจงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายวุฒิภูมิ  วงษ์ละคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงศศิกาญจน์  นิลอรุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงศศิกานต์  สินประสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศศิธร  เถาสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงศศิประภา  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงศิมิรัญ  พรมจ้าย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงศิริณดา  ผายพิมพ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงศิริภัสสร  โพธิ์จันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงศิริลักษณา  โชคจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายศิริศักดิ์  คัมสุรีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายศิวกร  เยี่ยมสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายศิวัช  ชนะนาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายศุภกร  ยายิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายศุภกานต์  คำราษฎร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายศุภชัย  พรมหีต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายศุภโชค  สังฆจันทร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายศุภวิชญ์  อย่างบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศุภิสรา  อุตส่าห์ค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายสรยุทธ  ม่วงดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมหาชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงสวรินทร์  ขนานรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสวิช  สุยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายสันติภาพ  เคลื่อนไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายสิทธิโชค  หอมโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายสิทธิ์ธเนศ  คะรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายสิทธิพงษ์  ก้อนกั้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสิรภพ  นามวิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงสุชานันท์  แขนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสุดารัตน์  กล้าทน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุนิสา  โนประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสุปรียา  มะริดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงสุพรรณี  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงสุพรรษา  ศาลาดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงสุภารัตน์  ปิจะยัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายสุรเดช  ศรีหงค์น้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายสุริยา  ยิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายสุริยา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสุวรรณา  ชัยชุมพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเปรียบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายสุวิชชา  สอนสวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงเสาวนีย์  เพ็งธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทวินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ยาท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายอติชาต  ซัวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอติพร  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายอธิชวิชญ์  แสนเมืองชิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายอนนต์  พลหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พลหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายอนุชา  จุมเกตุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอนุสรณ์  กระสังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายอพิชัย  ชนไพโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอภัศรา  สีหนาท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายอภิมุข  โชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายอภิวิชญ์  นรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอมรินทิรา  หาญกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีวรรณะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอรวรา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวอรสา  เพียรใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายอริญชัย  สุทธิรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายอลงกรณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอลิษา  โต๊ะงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายอัครพล  เพชรเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายอัครินทร์  ศรีระวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงอังควิภา  อมรึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอัญวีณ์  วงศ์จอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอันธิชา  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอัยยา  นาคน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมแดน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอาริสา  เชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอารียา  พานเหนือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประสงค์ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวอุดมลักษณ์  ชำนาญเท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายเอกกร  ผ่องลุนหิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายเอกณวัฒน์  พวงเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายเอกวัสส์  บัณฑิตนิติพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงไอยดา  ก่ำแหล้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงไอริน  มูลเลอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายเฮ็นนี่  รูสเทอร์ส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายัธีรภัทร์  พรมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายึคมชาญ  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายืทักษิณ  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงํธัญพิชชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกชกร  สีหาบุญทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกชพร  บำรุงธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกชพร  หนองหาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกนกพร  ศิลาโงน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกมลชนก  ปรีชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงกมลพร  แวดล้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกรณ์  อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกรรชัย  สมศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกรรณิการ์  จริตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกรรุณานนท์  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายกฤตกร  แดนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกฤตติญาภา  อวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายกฤตภาส  นิธิอุดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกฤติยา  แดงงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกลกาญจน์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลอนันธรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกษิดิศ  ปานแดง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายกษิดิศ  ยินิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกัญญาภัค  เวฬุวรรณราช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีพลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกณฑ์กลางดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกัญยาณี  ปะโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกัญล์กนิษฐ์  เสียงวังเวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกันต์กมล  อินต๊ะมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกันต์ดิศ  เยี่ยมสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกันต์ตาวดี  เดชผักแว่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกันต์นิยา  การวิชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายกันติทัต  อมาตรเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  คันทรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกิตติพัศ  บุญครอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกุลกัลญา  อยู่บุรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกุลนิดา  แสงขาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกุลปรียา  ขาวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายเกียรติภูมิ  พิมพ์นนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงโกลัญญา  ซาบิโน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงขวัญจิรา  แฉล้มชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงขวัญชนก  ขัตติยะเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงขวัญฤดี  เกษหอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงเขมจิรา  นารี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงเขมจิรา  สวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงคณิตตา  สุครีพธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายคริสเตียน  เคิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงคีตภัทร  สมประกอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายจตุเทพ  หอยสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายจักพรรดิ์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายจักรินธร  จิราสุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงจิณณวรา  ชนะบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงจิตรกัญญา  เจียมจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายจิตรภาณุ  จาริยะมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงจินดารัตน์  ชูสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงจิรฐา  ชูชาติเชื้อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายจิรทีปต์  บุญสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายจิรพนธ์  จุลเดช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายจิรพัฒน์  ธีสุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมสำลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงจิรภิญญา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงจิรานันท์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงเจณิตา  ไวรุวรรณโน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ฮาร์บิดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงเจมี่  ชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงแจสมิน  เวลเลนส์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงฉัตรวิภา  ภมรพืช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงชชิณาท  โคตรเวียง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายชญานนท์  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชญานิน  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงชญานิศ  เกษหอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงชนกานต์  เลิศสกุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายชลภัทร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงชลาลัย  ศรีธร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงชวิศา  มงคลดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายชัยภัทร  ศักดิ์ศรีตระกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชิชญาส์  บุตรมิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายชิษณุชา  โชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงโซเฟีย  รีส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายญาณวุฒิ  สุขอยู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงญาณิศา  ธุรารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนวิรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธ์แตง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายฐิติวัชร์  ตั้งตระกูลศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาละซิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายณกฤต  ยอดน้ำคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณธีพัฒน์  ชนะอัยยรัชต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณปภา  ศิริโสด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายณภัทร  บุญปั้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชัยศิระจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สะเมนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายณัฏฐภัทร  หริกจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐกร  ทนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายณัฐชนน  ยีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์ขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ล้อมโส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลีประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราบหนองบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สายพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ดำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ใจชอบสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายณัฐภัทร  ป้องนาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายณัฐเมศร์  จิราวิไลฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณัฐริกา  นุกิจรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณัฐวดี  ผลคูณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายณัฐวุฒิ  วันสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณิชนันท์  กิมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายตนุภัทร  กาดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายตรีเพชร  พันธุที โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายตฤน  จันทร์สระบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายต้อนเอก  กรุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายถิรนัย  เสกชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยรส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงทยพร  อุนาภาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงทัตพิชา  เขตกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธณกร  ประเมินชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนกรณ์  ยวงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธนกฤต  ชะอำรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธนชัย  อาจพลไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนโชติ  สมบูรณ์การ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายธนธรณ์  แจ็คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายธนบูรณ์  บริบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงธนพร  บุญมาพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนพัฒน์  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธนรัชน์  โลแพทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนวัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธนวันต์  เชิงสะอาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนัตถ์  คมไสย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธนาณัติ  มาลานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายธนิก  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธัชวิชญ์  เจียมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธัญรัตน์  สนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วะโรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายธัญวิชญ์  เจียมรัมยื โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงธาชินี  ฝอยศาลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงธิดาพัฒน์  คลีกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธิติวรดา  ศาลาสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายธิปก  แซมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธิรดา  เชื่อมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธีร์จุฑา  สมคะเณย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธีรภัทร  ขะเรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธีรภัทร  นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนาประทีป โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธีรภัทร  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีรภัทร์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายธีระเดช  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายธีร์  ทามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนงนภัส  เขาไตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายนพชัย  สกุลบริรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงนภคปรภา  มาคะชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อัศวเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายนราวิชญ์  อินพรหม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนลินนิภา  ธรรมสาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนลินรัตน์  วุฒิไชยเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนวินดา  ชูเทียม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยชาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายนันทภพ  รัตนศรีวิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงนันท์รตา  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนันท์วดี  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนันทิกานต์  อะรัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายน่านฟ้า  อาญาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพันธมาตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงนิชาภัทร  เจริญธนไพบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนิภาภัทร  ปาสาเน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงนิราวัลย์  จันทร์ประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายเนติ  ชาติภูธร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายเนติภูมิ  จงเพียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงบุญญิสา  คะเรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงบุษกร  แก้วดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงเบญญาภา  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปฏิพัทธ์  กฤตอำพัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปณิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปณิดา  กล้ากลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปพิชญา  วรเสฎฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงปเมธิตา  แซ่ฉั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปรภาว์  นามอภัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายประโพน  นครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงประภัสสร  จักรเจริญวิทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายประเสริฐสรรพ์  ตินตะบุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปรางวลัย  รอดจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงปริยาภัทร  เดโชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปลายฝน  เผด็จสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายปวริศ  ลาสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงปอรรัตน์  ศรีบุญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปัญจรัตน์  พิมแพน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปัญญาพร  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปัญญาพร  เกือกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายปัญญาวุธ  นาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  บุญประจำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปานพษา  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปาริชา  โกติรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปาลปัญชาน์  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูมินา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงปิยฉัตร  เนียมน่วม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงปุณยนุช  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงปุณยวีย์  รัตนบรรณกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายปุรเชษฐ์  ลัทธิเสรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปุลินนาถ  นิลรัตนโกศล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายเปรมณัฐ  นึกรวย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงเปรมิกา  ไชยรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงไปรยา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงผกากรอง  เขินไพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงฝนหลวง  ยิ่งงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายพงศธร  สิมมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายพงศธร  โฉดโคกสูง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ประทุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายพงศ์สรรค์  กาญจนพงศ์กิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพชรคุณ  ปะจะนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพรกนก  ดีปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพรรณพีชร  พุทไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ยอดเครือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพลอยชมพู  มาตย์สร้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพลอยนิศา  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพอเพียง  เทียมพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายพัชรพล  วาจิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายพัชราลักษณ์  อินทุกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพัชริดา  ยิ่งงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพัฎฐพิกา  จันทคณานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นงศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายพัฒน์  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพัทธดนย์  ยิ่งดัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายพันธวิศ  อัมไพพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพิชชาภา  ตั้งมั่นคงวรกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  วัฒนชัยยะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จารุพัชนีวัชร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พูนเกษตรวัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพัฒนตันติวัช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิงหนุต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายพิศุทธ์  แก้วสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพีรโชติ  แพงงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพีรณัฐ  ปุยะติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพีรพัฒน์  กำลังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายพีรวิชญ์  สุทินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพีรวิชญ์  เจวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพุฒิพงษ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันตรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงแพรวิไล  ทับสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายภณธเนศ  นวลนาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายภัคพล  คีรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายภัคพล  สุวรรณิกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภัททียา  ตุพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภัทธิยาพร  เดยังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงภัทรกานต์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายภัทรดนัย  ตลอดไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงภัทรธิดา  วรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เอียดสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายภัทรพงศ์  นวพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายภัทรพิศิษฏ์  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภัทรลภา  จิตรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงภัทราพร  งามศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขาวเหลือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัทรียา  ท่าฉลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายภาคิน  สีกระสัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายภาณุมาศ  โยงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายภานพ  แผ่นผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงภานิชา  นิศาบดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงภาพิมล  สีตองอ่อน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงภารินทร์  สายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิมพ์อุบล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงภิรญา  เมยไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภูดิส  หงษ์สอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภูมิ  บุญมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พิพัฒน์ภานุกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภูมิรพี  พรหมประชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายภูริ  เต็มวิบูลย์โชค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงภูริชญา  สืบเทพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายภูริณัฐ  เย็นมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงภูริดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายภูริภัทร  ศรีรัตน์ดีจรัส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายภูวเดช  คัดทะจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายเมษา  ศรีวิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงยอดหญิง  ปะติเก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายยิ่งปราชญ์  ประทุมเมศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายรชต  พิทักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงรตี  พลรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายรัชกฤช  โพธิ์มะฮาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงรัชนก  จดสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ่งงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายรัฐศาสตร์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปะสุตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงรัตนาวลี  โอชาพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงรินรดา  ปักกาสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายรุ่งรดิศ  อินทร์หมื่นไวย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายไรวินทร์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงลัดดาพร  น้อยพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายลัทธพล  ลาหนองแคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงลัลน์รวิสรา  ศรีภู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ภะตะโต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงวณิชยา  ปานมีศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงวนิดา  สุภะเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวรณัฐ  คณะสา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงวรดา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ่อนลิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายวรพล  ทับไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงวรรณสิรินทร์  สมคุณา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายวรรธนะ  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายวรัชญ์  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวรัทยา  จินตนสถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ดาทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายวราชัย  กะรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายวศิน  ชาติเงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายวัชรนนท์  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายวัชระมงคล  ต้นไม้ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายวัชรินทร์  วังแจ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวัทธิกร  พันลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงวันวิสา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงวิชชุดา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายวิชญะ  สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวิชยุตม์  โพธิ์กลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงวิรัชฎา  มังกรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงวิรากานต์  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายวิศุรต  ตั้งน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายวีรวัฒน์  อัปมาเย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายศตวรรษ  ศรีเพํชรกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศรีปภาวรินทร์  วงศ์คำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงศรุตา  สุทธิรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงศศิกานต์  งามทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงศศิพิมล  กมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงศศิวิมล  กะตะศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายศิรภัทร  โยธิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายศิรเมศร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงศิริยากร  สุขประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วบ้านดู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายศิวกร  ดอกบุญนาค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายศิวกร  ศิริไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายศิวกร  สะเริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงศิวนันท์  รัตน์บันรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายศิวเนศวร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายศิวะโชติ  ภูมิพงศ์ธนโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายศิวา  ศรีนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายศุภกฤต  กาญจนากาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงศุภานัน  นักปราชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงศุภารมย์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายสก็อต  ดันบาร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายสรชัช  จันไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายสรวิชญ์  บุราสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายสรอรรจน์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายสะหัส  สุขแสวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายสิงหมงคล  ภวนาคโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสิตาภา  เกตุแก้วจินดาวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายสิทธวีร์  ตรวจมรรคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงสินวิไล  โรจนสินวิไล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายสิรภพ  เกียรติ์สุพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายสิรวิชญ์  สีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงสิริธิดา  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงสิริพัชตรา  กุดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงสุชัญญา  สุขหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายสุชาครีส์  ศักดิ์ศรีท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วอรสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงสุพิชชา  ปะโนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพียรนิธิโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายสุพีรณัฐ  เตชะกาญจนวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงสุริวิภา  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงสุวนันท์  เรืองชยจตุพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลอยดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายโสภณวิชญ์  วิลัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายโสภณวิชญ์  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วศรีใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงหยกธารา  วิทยาไกรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายหลุยส์ ไมเคิล  เธอร์บอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ศรีประดู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายอชิตะ  อิงเสรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เต็กจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายอชิรวิชญ์  สุมหิรัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอณิษฐา  สืบสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายอดิศร  เดโชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอธิชา  เต็งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  กะสินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอพิชญา  วรรณธาณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอภิชญา  เชาวนศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอภิชญา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอรปรียา  โพธิมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอรัญรักษ์  เรืองรอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงอลิตา  จะทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายอัครวัฒน์  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงอัญชิสา  ภาคเดียว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงอัญชิสา  สมบูรณ์การ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายอัมรินทร์  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงอาจา  ชำนาญเนาว์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงอาทิติยาธร  โกตถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอารยา  ไผ่ดีนุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายอิทธิกร  วงศ์สูงยาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอินทรดา  ดำหนูไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายอินทัช  เดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงอุบลรัตน์  แซ่ว่าง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงอุรุณี  บรรเทิงใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายเอกราช  แท่นทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายเอกวิญญ์  คำอุตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงเอนเจล  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงแอมเบอร์ เวลม่า  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายแอลเล็กซ์ ลอน  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายโอเว็นโรเบิร์ต  อธิปแอนเดอร์สัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายํธีรวัฒนื  ราตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายกฤตเมธ  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงณัฐชันนท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงปรางทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันติกุลวัฒนกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายพีระพัฒน์  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายไพโรจน์  ทองธรรมสิริ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายภูริพัฒณ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงรินรดี  รักพ่วง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงกนกพร  ยืนยาว โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงชนกวนัน  จะแรบรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงณัฐญาดา  กลางพนม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันทขาล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงธนัชญา  กองรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายธีรุตม์  เลารักษ์จรรยา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงนิติมา  ลีแวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงปภาวี  ชัดประเสริฐ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายพชรพล  ทองงาม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายภาคิน  ปักกาเวสา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงภูชิดา  เลาวเกียรติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายร๊อบบี้  เรย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายวสุพล  สวาสุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ปะการะนัง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กชายค้ำคูณ  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงจิณัฐตา  ยลไชย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กชายธนวัฒน์  ดวงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายธีรธรรม  บุญอำนวย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1564 เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงนาถยา  หมื่นไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กชายปาฏิหารย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงภัทรพร  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงภาพิมล  นุยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กชายภูริชช์  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงมุฑิตา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงรักษณา  ฐิติกรยินดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายริวธารา  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายวริศ  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายวุฒิภัทร  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายศิรานนท์  แสงสินธุศร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายสุเมฑา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายอคิราภ์  ธีเดีย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กชายอนวัทย์  บุญก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา  เคอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงกตัญญุตา  วงค์นาชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงกัญญามาศ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงกุลทิพย์  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายคณิน  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายจิรภัทร  ห่วงเนาวกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายเจษฎา  พันธุ์นุภาพ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไกรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงฉันทิศา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายชยกร  ไชยสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายณภัทร  ประยูรพุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายต้นตระการ  หรั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงเทวิกา  อวยกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายธนกฤต  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายธนบดี  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายธนากร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงธัญมน  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงธิรดา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายนพพฉัตร  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงนวนันท์  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายน้อมเกล้า  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายปฏิภาณ  ปักโกทะสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วแก่น โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายปวริศ  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายพงษ์พัชร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพนิดา  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงพิญญตา  โชติกิตติชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงภัทราพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายภาโชติ  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงภาณุมาส  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายยุทธิชัย  โป่วณิชชากร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงรัชฌานันท์  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงลีโอน่า  แม็คนามารา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงวรรณจิรา  วรรณสุรชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงวรัชยา  มุ่งลือ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แดงสี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายศิวดล  จูกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายสุปะฑิ  พลอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายอภิวนันท์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงอักษราภัค  สมชีวา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอินทราณี  รังกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายอิศม์เดช  โชติพานิชภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1694 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงกัญญวรา  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กชายฉัตรชัย  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กชายเฉลิมฉัตร  กมลรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงชมพูนุท  กมลรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1702 เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายธนภัทร  บุญก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กชายนราวิชญ์  ยืนยั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1707 เด็กชายปภิณวิทย์  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายปาณบดี  จารุธานีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงภัณฑิรา  ประวันรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงลลดา  ผดุงเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ลินทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงกมลนันท์  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายจิรโชติ  แก้ววิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงจิรัญชา  อนุสรหิรัญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายชวัลชัย  ประรินรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงชวิศา  อรุณรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุพศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายณัฏฐพล  ธรรมวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณัฐฐยา  ดังคูณพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชือนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงณัฐมน  สมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งธรรมยิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณิชชยา  กาญจนบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงธนกาญจน์  อุบลเผื่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายธรรมสรณ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่เลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงนายิกา  อินไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนาราพัชร  หนุนไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงน้ำใส  อาจสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงนิรัติศัย  ก่ำรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายบรรณสรณ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงบรีอนา  สกุยท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงพลอยชมพู  มณีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูวชรหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ประโลมรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงภัททิยา  ดาราย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงภัทร์สนันท์  วิชัยเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายภาวิต  แซ่เตีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงมนพร  หมวกไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงมิ่งกมล  เลิศศรีชูเชิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงมุฑิตา  มหาวสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงสกาวเดือน  ปัทมากรโกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายสุกุลพัชร  แม้นรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายอภิชา  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายอภิวิชญ์  แววศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม