รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงจิราพัชร  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงชลิตา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขัตติจิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรดิน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงทักษอร  วังสาร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธนภร  คำมงคล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธมลวรรณ  โนจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงธิติกานต์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายนราชัย  ก้อนทอง โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนิชาภา  ญาณคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายปฐวีกานต์  กล่อมละมุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปาริชาติ  นรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงภุมรัตน์  ศรีจันทร์ผ่อง โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวรรณวิศา  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวราลี  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศิรินันท์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุริวิภา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอรรคเดช  พรมนิมิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงลักษิกา  หมื่นจินะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศุภนุช  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชญาดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐพล  ศรีทะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงดนุลดา  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายเดชาวัต  ชะเต โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  อินสองใจ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธนพร  โนจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธีรภัค  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนายิกา  ไชยยา โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปณิตา  ธัญญะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปนัดดา  หาญประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปวริศา  สมมุติ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปวิชญา  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพันธวัจน์  พรมปอน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพิชชาพร  โนรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  ไชยยะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองเปรียง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัทรพร  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวันชนะ  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศศิการณ์  บางแบ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศสิประภา  ชราชิต โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศุภณัฐ  มางิ้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศุภิสรา  สมมุติ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัยการ  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฑัชชมะนันทร์  ดวงตา โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกนกพร  แก้วชนนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงญาดา  โนเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายภูริทัต  กันยะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิรินภัส  ศิริล้วน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสิรินธร  บัวอิ่น โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเขมจิรา  กาวิชา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริกันไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชญานนท์  พรมโกน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนาพร  เนตรวีระ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนิษฐา  บึงกา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชุติพนธ์  วันควร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่ตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐวงศ์  วงศ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายตุลวัต  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนกฤต  สีโสภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญชนก  ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธันยพร  เปียงใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธินัชชา  ใจอาจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนวพล  ชินเทพ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพัทธดล  แก้วโก โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพุทธพงษ์  ไชยมิ่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพียงรวี  อินไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภณิตา  สุขโข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัควลัญชน์  เปาป่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทรสุดา  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายรตน  รักชาติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรักชนก  ปราบริปู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวรัญญา  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวัชรากร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศรีภัสสรา  เราเท่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิประภา  สานใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศุภากานต์  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมจักร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสิรวัชร์  สิงห์โต โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอลิส  พาวเวอร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชาลิสา  แคแดง โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธรรมภิไธย  อินทำ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพชรดนัย  สรวมชีพ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพัฒนโชติ  ธิติมูล โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภรัณยา  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภาคิน  วังสาร โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรรณิดา  ลือชา โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรัทยา  ธิติมูล โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธนะ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายสิรวิชญ์  มูลราช โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสุดที่รัก  สัจจานิจการ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอินทร์อร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายกรตะวัน  อินทะ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกิตติญาดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกิรณา  แสงสุข โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฎฐกิตต์  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนะชัย  ไชยโย โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปรายวรินทร์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพลอยชนก  ตันดี โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมสิริ  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  ประมะสุข โรงเรียนบ้านสบกอน ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริกร  ขันทะบุตร โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกรพนม  ดานเรือง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤษดา  แปงอุด โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิตรทิวา  วงศา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายทัตพงศ์  วัณสุข โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนธรณ์  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนิติกร  คันถี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพนมกร  ดานเรือง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสิทธินนท์  ปัญญาฟู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชลิตา  ชนาวัฒนานนท์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติยังกุล โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ตรี โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมนีดา  ชราพก โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเวทนี  แสนคำแพ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชญาดา  ฆ้องกระโทก โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วเง้า โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐนิษฐ์  สุขเจริญ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยยะ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐวัตน์  ไชยยะ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชกานต์  แสนคำแพ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปรินทร์  คำแสน โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายไพศิษฏ์  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภักดีภูมิ  ก้อนสมบัติ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเมธาวี  พลนิกร โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุทธหลวง โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิชานันท์  เนตรทิพย์ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอธิวัฒน์  แสนศรีโสภา โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอรจิรา  สันติธัญโรจน์ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชลดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชัชฏารัชช์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะแสง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนพงษ์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนนท์นัฏดา  มูลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรัญญา  สถาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวรากร  มะโนรส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศิรสิทธิ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสิรภัทร  ชะเต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤตเมธ  แซ่เต็น โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายโกมินท์  ปาคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายจิณณวัตร  สะสม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายฐิตินันทวัฒน์  ธรรมวุฒิสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายณัฏกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณัฐนนท์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธนวัฒน์  เรือนใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธัญพิมล  พลจร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายนภัทร  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายนรภัทร์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนารินทร์ธร  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายปภังกร  หมั่นการ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์เลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายพอพล  สารถ้อย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายพัฒธรสรณ์  ปาคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ธรรมวุฒิสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายพิทยุตม์  จันทรสูรย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายภทร  จิตระวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายภานุกร  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงรวินท์นภัส  ขอดแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายลูคัส  ชาลีนนท์ ป๊อปตี้ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงศิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายศุภวิชญ์  วีระวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุกฤตา  กิ่งเกษ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายอภิวิชญ์  ุสุยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงิฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจิรนันท์  บริคุต โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชญานิศ  คันทะมูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชฎายุ  เดชรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนัญชิดา  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัชชา  เทพปินตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐพร  ปดิฐพร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนภิสา  คีรีธีรกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงบัญฑิตา  คณานิตย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปภังกร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์เสนา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทรพร  กันกา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภัทรพล  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงมณธิดารักษ์  ไชยยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรักษณาลี  กิตติโกศลกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวิชสุดา  วงศ์ป้อง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศวิตา  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสวรินทร์  คำชั่ง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงประภาพร  ซวาเขต โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพรศาล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกรวิชญ์  รังวิเรนทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายครองตระกูล  จำปา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจารุณี  ปอปู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิตรานุช  สุทธการ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจุฑานันท์  พลจร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หน่อท้าว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทัง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนนทภัทร  รูปงาม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนิติ  การุณยรัตน์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเบญญาภา  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพรรณปรีดา  สิงห์ธนะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพัชลิดา  เสลา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเพชรรัตน์  คณาธารทิพย์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายรักสันติ  ตามัย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรรณวิสา  นาคสายัณห์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กาลังไชย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศิวกร  ทากุล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายศุภกฤษ  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสุภคม  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอนนทพร  ไทยภักดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอนันตญา  บุญมา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอรปรียา  สันติพงศธร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอรรถวัฒน์  แทนอินทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอัมรินทร์  สรุโณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มาลัย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายฐิติรัตน์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐพัชร์  ผูกจิต โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายทีปกร  ทะก๋า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายบัญญพนต์  ไชยเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายปฐมพงศ์  แปงเขียว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นใจ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายวรเมธ  ปะมะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายวรัญชิต  อ่องคำ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายศราวิช  ไชยชนะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายเหมราช  วงศ์ละคร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายคเชนทร์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิณกับ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนันท์ญา  กาญจนรักษ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อันหนองกุง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายทัพพ์  จารุประภัสสร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุธรรมแจ่ม โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธันชนก  สุภาแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธีรนาฎ  คำยวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีร์ปกรณ์  พร้อมทอง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายบัญญวัต  ไชยเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปนิดา  ปรารมภ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปพิชญา  ดอนไพรนุช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปานตะวัน  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปุณยาพร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพงษ์นฤทธิ์  รักษา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพัทธนนท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์สุข โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภาวินีย์  โนฤทธิ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูวนัย  กิตินัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมนิษิณี  กิตินัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงมะลิฉัตร  แก้วมณี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงรวิสรา  อุดมสารี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายรัตติเทพ  ยศหล้า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวชิรา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวนิชญา  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวรเมศร์  ยศอินทร์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวรัญชิต  วังทิพย์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรัญญา  พะมิตร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายวุฒิพร  ผุยคำภา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศรุตา  ขันละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอริสรา  กันยะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอัครเดช  คำแสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกนกวิภา  ตันกุระ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพรชรินทร์  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพลาธิป  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวราภรณ์  สำราญมล โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวีรภัทร  จิตอารีย์ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐณกร  วงค์สุวรรณ โรงเรียนบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายพอเพียง  ไทยธานี โรงเรียนบ้านพร้าว ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น โรงเรียนบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปกาศิต  เสารางทอย โรงเรียนบ้านพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
445 นางสาวสุภารักษ์  เงี่ยมผา โรงเรียนบ้านพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายจิตติพัฒน์  สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายดนุพัฒน์  สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายบุญภวิษย์  กันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพนิดา  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวิทูรย์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงญดาภรณ์  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐวิกา  ยาอุด โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศรัญญู  หอมดอก โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงศิริลักษญ์  จันศิริ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกุลกานดา  ลือยศ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชนาธิป  ณ น่าน โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนัทธวัฒน์  โกษารัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปภังกร  บุญเทพ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภัทรชนน  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำรัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายอรรถพล  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกรวิชญ์  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกฤษกร  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกันติศา  จิตตรง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกิตติภณ  อ๊อดลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธ์ุ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงทยิดา  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนพวิชัย  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนริสา  ชาวคูเวียง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปภังกร  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายยศพล  ตาลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวรวิทย์  ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอดิศร  คำเเทง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอนัญญาพร  อินนะลา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายจิรันธนินท์  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายฉัตรนภัส  แสงลา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายชัชพงศ์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายธนัช  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายพงศธร  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายพัสกร  มัชชะ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงยุวดี  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสุพัตรชา  คีรีโชติกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายก่อกุศล  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธนัชญา  สวนสร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงนิตยา  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวรรณภา  กิติรุ่งรวี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายวุฒิชัย  กันธุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเอนธิรา  โรจนสัตย์สกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกวินภพ  พันชน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกีรติ  วงศ์คม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจารุุมน  ตันกุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิภิญญา  สุดธานี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายจิรภัทร  ชาวงิ้ว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเจริญทอง  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  แออ่วม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนพงษ์  ใจยนตร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธนวัฒน์  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนรินทิพย์  รกไพร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายนเรศ  ทิศลังกา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนันทิชา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนารดา  คิม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายบัญญพนต์  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปพิชญา  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพลอยวรีย์  วังทะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงมัลลิตา  จิณเสน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายโยธิน  ตั้งเธียรภัค โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายรุ่งโรจน์  ฤทธิ์พายัพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวัชนเวคิน  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวีระวิทย์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอรรถนนท์  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอาทิตย์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตรชน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายฌาณวัฒน์  อยู่ภู่ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  วารีทพย์ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายนพรัตน์  แสนนิทา โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายปรเมศร์  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิฐาน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงภัคจิรา  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวันวิสาข์  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายวุฒิภัทร  ศิริวิ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายอริญชัย  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายคฑาวุธ  ราคางาม โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงวรรณิษา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม