รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพร  เงินโน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกษมา  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ดี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชยณัฐ  สิทธิวุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชยพล  ประคำมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชลพรรษ  เลียงสุนทรสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายทิวากร  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  แสวงผล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนเรศ  จันต้ะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายบดินทร์  นิกรแสน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปฐพี  กาญจนหทัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปณิฎฐา  อะทะยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิยนุช  ไถลแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปิยมาศ  กิติ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพชรพล  พรมไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพนธกร  เชียงโส โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพัสวี  กอกวังใน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายรัชชานนท์  จิณะหล้า โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกันโท โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวัชรพล  รอดพวง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายวินทกร  คำแปงตัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอธิพร  เทศใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอภิสร  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอินทิราพร  มีต่อม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกฤติยา  ช่างกัณฑา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกฤษฐารัตน์  กองยักษี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญจน์ติญา  ชูอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายคณิศร  ใจสุภาพ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิดาภา  วิกากรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิราพร  สุขสมจิตต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิราพัชร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชฏาพร  พรมงคลพาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนัญธิด  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชลธิดา  นิลอุปา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัชนันท์  แก้วชุม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชินดนัย  คำปา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายโชติภูวัตร์  คำเขียว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐภัต  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐภัทธ  สิทธิสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายทรงพล  ศรีราษฏร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนกร  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนบดี  ศรีขันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนาวฺุฒ  ธินัน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนริศรา  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนวพร  นิลพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนวพล  ซุยหาญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเนติธร  พัฒมาศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ซางนา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปณิสรา  ยะราช โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปภาวิชญ์  สมสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงประกายดาว  ชินาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธู์แก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพัทธนันท์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิชัยวัฒน์  สานนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประชาสิทธิศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภควัต  ศรีปาน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภักค์สินี  ธิติพัฒน์ภูริกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัควิภา  มาตย์คำมี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัทราพร  สมมุติ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงมณฑิตา  ปิยศทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเมธาพร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรินรดา  สุรภาวาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภานุกูล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวรเมธ  แก้วเนตร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายศุภกิณ  สอนศริ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสันต์หทัย  จีทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุพรรษา  อินต๊ะสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองฉาย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์สิบสอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงัปัณณธร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงิปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายเจษฎากร  มะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายเจ้าพระยา  วิระขันคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายชภณกวิน  วีระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายปราณต์  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงภัทรวดี  เงินปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิชัยพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายชากร  บุญเทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญาณัฐชาดา  สายยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงญาณินี  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฎฐชัย  กุลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยศอาจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฎฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเวช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีนไชยยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐวศา  ดีพรมกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินวาทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะมณี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนลินนิภา  รุณใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนันทะยศ  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปภาวี  ประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปริชญาภรณ์  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพลกฤต  ศิริโภคินกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภวิกา  ฤชุโรจน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวรัญชิต  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสิรินิจ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุธินันท์  สิมพลี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกมลชนก  กุลธานี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายกิตติธัช  ศรีปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธ๊รภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาเฟือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงทิภากร  พลจร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธนกร  ปันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายธัญวิชญ์  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายปรัตถกร  ทากัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายปัญญากร  คิดดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงเปรมกมล  ก๋าวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายพชร  มะโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  เกษมสินธุ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายภัทรกร  จาดจีน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายภัทรเดช  กาวิเนตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรดา  กุศล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายศุภวัชร  หมายสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอากรกร  โนเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  เเก้วอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกันติชา  กันทะตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกันต์  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกาญจนาภา  วงศ์อินอยู่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจอมขวัญ  เเซ่ซือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิรภาส  คูอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจิรสิน  คุอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชญานิศ  ฟั้นเฝือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณพัชญา  ฉิมสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฎฐพล  ศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฏพัชร์  สุวรรณอำไพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่ยอุบล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุมัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณิชาดา  ธนฤธทิ์กุลไกร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงด.ญ.รัศมิมาน  ตันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายดรุษกร  สวนสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายต่อตระกูล  สมภิพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายตั้งปณิธาน  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนกร  ยะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธนวรรณ  ทะก๋า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธมนวรรณ  แม่นชัยภูมิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนนทวัฒน์  คำวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนภัสรร  เย็นใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนันทวัฒน์  กันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเนติธร  คำเหลือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายบรรณวิชญ์  ครุฑเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายบวรกฤต  ป้องมาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปรีญาณี  ไชยสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปัญญากร  มาใจทัศน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพชรพล  สุขสด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพนิดา  อดทน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพรประภา  พอใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพราวพสินี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพศวีร์  ผัดอิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ชายครอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรกมล  พิยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรพิชชา  เรือนโลวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรันธร  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวิชญุตม์  บุญรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ๋าว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสิริณดา  แก้วเนตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอนันดา  นันต๊ะนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอรรถยา  ถายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอริสรา  อัชวากุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันตะเวช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายนวพล  นิลนาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงเบญญาภา  คันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายปภังกร  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายปภังกร  เรืองอินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายภูตะวัน  อุดอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายยศพนธ์  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงลักษมี  พรหมอารีย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายวิภู  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวิลาสีนี  ภูคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงศตพร  ภูสด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายอภิชา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกนกทิพย์  มินทะนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกมลภพ  ชายปิว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกฤตภาส  ดีสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกฤษกร  อินทร์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกัณตภณ  แสวงพรรค โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงจุติพร  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชนสรณ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชนาภา  โก้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชัญญานุช  กันทะโม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชัยณรงค์  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายชัยณรงค์  โลกคำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายชาลี  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณฐิกา  ตาปวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐชนน  คนสูง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐดล  ปินตามี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐนนท์  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐนันท์  วงค์หลอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณัฐพล  จับแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐภูมิ  อินยัญญะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายตุลทรัพย์  โจกงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเทวิกา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธนดล  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนวันต์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนัช  พงษ์รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธิตินันท์  นันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธีระ  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนัธทวัฒน์  ติณณพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปรมพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปวเรศ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิชญาภา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพิทวัส  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงภานุชนาถ  กิติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภูรินท์  เมืองสระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูวดล  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมณปรีญา  นัยติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วอินแสง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายมาโปรด  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเมชญา  ปันทะมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายยศกร  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายยศพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายรณกร  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรพีภัทร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศุภกร  พลจร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศุภรัช  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสรวิชญ์  หยอมแหยม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสรันกร  สุยาโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ซาวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุชญา  สงวนศักดิ์สันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ปราณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสุรดิษ  สุขกลาง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงห้วยหมิ่ง  ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มิละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอธิวัฒน์  ทาการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอภิชญา  นิติวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอภิรักษ์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกมลชนก  มังวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกัญจนพร  คำศิลา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรางกูร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงกาญจนา  ละมูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชนันญา  กามะวิถ๊ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงชมพูนุช  พันธุ์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงชมพูนุท  ธัญมงคลทรัพย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงชลดา  อูุณวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยชดช้อย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงชลธิชา  ใจมาธิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงชลนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงดุษฎียา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายธนเดช  อาญารักษันุกูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธนมลวรรณ  ชาวเหนือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธัญชนก  สีสวรรค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทน์เทศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายปฐพล  เชียงเม่น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายปฐิพล  เขียวประเสริฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงพัชชราพร  เครืออัศวมงคล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์บินโบก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายวิรากานต์  วิระขันคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศุภนิดา  อนุมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายสิรวัฒณ์  บุญรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสุชานันท์  อริยา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสุวรรณวิสา  โนจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายอาทิตย์  ศัยย์เกษมสันต์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกนกนาถ  วงษารัฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกนกนิภา  อ่ำวิถี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกลิสรา  คำพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุรินรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายจิรพัส  คำแปง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณัฐกิตต์  ทรายคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธนพร  คำศรี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปพิชญา  ปานเกตุ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชาเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพรชนัน  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพัชราพร  ปัญพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลูกจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภรณีนิภา  จันต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภูมิรพี  ชื่นชม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงฤทัยกาล  ดวงงา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิรมล  วงค์ศิริ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงศตพร  จันทน์เทศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศุภิชญา  ฝายทะจักร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปันทะลา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอริสา  พรมมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ธนะมิตร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายกฤศ  สลีวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายณัฐยศ  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายอิษฎา  วาศวิท โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนพเก้า  เพชรสุภา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายวรกันต์  นันติยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวริศ  เจือวานิช โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศุภกร  สุสมอน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสสา  สเตซี่ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชาลิสา  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนัทภพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายสรวิศ  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โชชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายจิรายุ  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ลังกา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติก่อพงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฐพงษ์  เกียรติก่อพงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนกฤต  ถาตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธนัชญา  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธิดารัตน์  สันป่าเงิน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายนนทชัย  ดอนป่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายนันทวัธ  สมบูรณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนารากร  ลาพร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงบุษกร  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพรประพิมพ์  ปิมแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพลอยลดา  วงเวท โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพุทธชาติ  สมบัติวงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายรัชชานนท์  โมลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงลลิตสุดา  สุจดา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวิลาสินี  ทะนะด้วง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสิรินภา  คำเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิจารณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอังคณา  กันจู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอารยา  กันชนะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกันยารัตน์  กาตาคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงคุณัญญา  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขื่อนสอง โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงญาศิกานต์  มินา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายณภัทร  สุขเลา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายณัฐนนท์  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายบัญญวัต  วงค์ป้อ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายระพีภัทร  อูปคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุภนิดา  พุ่นวัง โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายกฤษกร  ตาคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงกาญจนา  ใจกล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายกีรติ  มาลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชลลัดดา  หิรัญวิทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายธณพัฒน์  สายใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงนงนภัส  ลำเลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายนวมินทร์  กันขาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงบัณทิตา  แสนทะไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปิยดา  อามาตย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงสิริกร  อินแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุริยรินทร์  พ่วงพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปาณิสรา  ณ น่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพินพกานต์  กะรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภาวินี  สุทธเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงมินญฎา  สิทธิกัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสุทธิรัตน์  อ่อนดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุปรียา  มีสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ต๊ะดี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงชนัญธิดา  คำหมื่น โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงชนิดาภา  อุตสาห์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายณัฐกรณ์  ดอนอินชัย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงตวิษา  คนอยู่ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายธนวัฒน์  มะริน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายปริญญา  ยาโน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายพัชรพล  สาราด โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองสมบัติ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายจตุรภัทร  อุดคำอ้าย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายจักรพงษ์  โพธิวัง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายจิรายุทธ  อภินันท์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายฌัฐพล  ใจผูก โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธนัชพร  จะเเวง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายนพเก้า  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายพงศกร  แสนเกียง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงวิชญาดา  มคงล โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสุภัสรา  ภิยะ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เอกตา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี โรงเรียนบ้านน้ำปาย ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านน้ำปาย ม.1 คณิต ม.ต้น