รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชรัตน์  รัตนพิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎาภ์นันทน์  อิ่วหวั่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกวินท์  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกัยซาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลย์ภัสสร์  วรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขวัญชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลาภวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชนิสร  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชุติภัทร  แสงวงษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณรัฐกรณ์  นราศิโรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูโชติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงดานิช  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนกร  ทองไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  จอมแพ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนพล  ทองฉิม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธารนที  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธิติวุฒิ  ใจเหล็ก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธีรเดช  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธีร์ธวัช  ป๋าพนัสสัก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรภัทร  ป๋าพนัสสัก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนัสรูดีน  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนาตาเซีย  ตาเยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนิซูไฮนา  เสมอภพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายนิธิศ  คงแสง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนิรดา  นิยา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนูรซัลซาบีล  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะเเว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงบุญยานุช  มั่นคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงโบนัส  สุขอุดม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปุญญฺิสา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพรชนก  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายฟาริส  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายฟิตรี  มะสาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภัคพล  พันธ์ประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภัควดี  จันทรจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงมาเรียญาณา  สยามมุกดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายมุฮัมมัดมะฮดี  อักบัส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายมูฮำหมัดอิคลาส  แวโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายยศกร  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงยัสมีน  บินสาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงยูวารา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายรัชพล  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายฤชวี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวริศรา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายวีรภัทร  คงทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายแวซัรฟิน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศรันภัทร  แปงสาย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายศิรสิทธิ์  หนูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายศิวกร  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศิวกร  อติวรรธนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายศุทธวีร์  แก้วเหลียม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายสรวิศ  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสาวิกา  วาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสาวิตรี  กลัดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสิรวิชญ์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิรา  คงชนม์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสิริกร  ใจพินิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสีตีอัยซะห์  ยาฮายา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายสุธิมนต์  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายสุวิชชา  กาเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอนัญญา  ปราณีจิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอนาวิล  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอรีสา  อีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายอรุณ  ผลสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอัครชัย  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายอัจฉริยะ  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายอับดุรเราะฮ์มาน  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอัยมี่ดาเมีย  ซำซูเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายอัลฟาน  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอัลอิหซาน  มะดือเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายอัษฎายุทธ์  อูมาสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายอาร์ฟัน  แมทาลง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอารอฟัต  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอารียา  พหลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายอาวาฏีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายอิมรอน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงฮุซณา  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกมลพัชร  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกฤษนัย  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีนิยม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญานันท์  ฉัตรเงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกันต์ดนัย  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โฉมอำไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกานต์กวี  สินธนูชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติพศ  อติวรรธนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทุมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกุลชญา  บิณฑาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเกวลิน  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงขวัญจิรา  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายคามิน  อักษรสมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายคุณานนท์  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจัยดา  หะยีปะจู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชลวิไล  ตันตระกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สว่างกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชาลิสา  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชินภัทร  โพธิสาราชจันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายซอฟรอน  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงซัซวานี  ตอหา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงซาฟีกา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงซารีนา  อารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงซาวานี  มะยายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงซุวัยกานต์  ซงตายา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงซูไรกา  วาฮะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงโซฟียะห์  ปูรียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายญาณวุฒิ  นราวุฒิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายญาณาธิป  บุญทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฐิตารีย์  พรมโคตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณฐพงศ์  วุฒิศาสน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัชชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัชชา  เภาทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐณิชา  พ่วงแพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณาบีล  ยุนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงดาลาล์  หลังจิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงต่วนนูรญาดา  นิอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงตัสนีม  มะสาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายทรงพล  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทิฆัมพร  เกษทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนกร  เนตรสายสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกฤต  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนกันต์  พงศ์สถิตปิยะกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนากร  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนิสร  ทองกราว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัศณีม  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธีธัช  พรมเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนนทกฤต  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนปภา  แก้วเมฆ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนาญีฮะห์  อมานีมาลิค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนิสรีน  สมัยนิเยาว์กุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนูร์ซาฟา  ดอนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  หะยีเจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนูรูลฟัยซาร์  นาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงโนร์ฟาซาห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงโนร์อาริศา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบุษราคัม  ดำคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปฐมพร  แดงดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปรมะ  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปวีณา  บุญยก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  แซ่ฉ่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พึ่งวิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปิยะวัฒน์  พึ่งวิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพงศธร  แซ่อ่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพสธร  ศรีคำขวัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพัชร  ยีหรีม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพาขวัญ  อุดมลาภเจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชญธิดา  คดวิเชียร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุตรดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพีรภัทร์  อักษรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายไพศาล  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  การียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฟารูก  อาเเว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูฏาน  ชนะกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูตะวัน  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูเบศ  ศรีวีงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูมินทร์  อินดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมณีรัตนา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงมัณฑณา  ปริยวาทิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมีริญธรา  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายมูนีร  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุค  สิทธิเส็ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายมูฮำมัดฟิกรี  ยาการียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงยัสมีดา  มะนาเซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเยมินนีชา  ซีแน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงโยษิตา  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายรชต  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรอมฏอน  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรัชนี  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายโรนี่ไช  เพ็ชร์ลมุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงลิสา  โคตะสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงลีวาอุลนัสรี  หะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวชิรัชชานนท์  สุระกำแหง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวธูสิริ  เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวราภรณ์  ปุ่นอักษรชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรายุทธ  นราทรัพย์สิริ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวริศ  สิงหเสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวโรกาส  สวนแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวันฉัตร  อินทร์ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวีนัส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงแวโนรมี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายแวมูฮัมหมัดอาลีฟ  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศิวพล  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศุภโชค  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภณัฐ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  หมีเงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสมศักดิ์  โฉมอุภัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสิริกร  อิสสระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุทธิพันธ์  ดรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอดิรุจ  มะยูนุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอัญชลิกา  ทิพย์สง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอัฎดีน  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอัฟฟาน  บินอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอัมรีดา  แวเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอัลยา  กาจิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอัสลัน  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือเเม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอาฟีกะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอามานี  ยาโม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอูลุลอัสมี  หะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเอลิเซีย  ต่วนจอหลง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนูร์ซาฮาดา  มิงยีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สามารอเมาะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนูรอัคมา  ปิตาราโซ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปฐวี  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปรยา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุกัญญา  หล่ำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอัมรินทร์  หมทอง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอิรฟาน  นาปี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงคอยรุนนินา  เจะอาม๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงซูไฮลา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงต่วนอุลยาอ์  แวปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนอร์ฟาดีฮัน  มูดอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนัสวาณีย์  กาเซะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนาบีลา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนินูรฮีดายะห์  นิปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายนิอิกรอม  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนูรซีลาวาตี  สาและแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนูรฟาเต็น  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนูรอาตีก๊ะ  มิเจ๊ะนา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายนูรุดดิน  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงโนอีดายู  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงฟิตเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายมัหยุดดีน  ตีมะซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงมีมีนูรุลอานิส  การี โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงรอฮายู  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงแวอาอัยซะห์  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายอัลวี  เร๊าะแลบา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอูมีไอดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงฮามีเร๊าะ  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงฮิกมะฮ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายฮูซัยฟี  มะยิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงซอฟัต  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงซัสณี  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงซูลฟาร์  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนาซีฮา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนิซาฟีกา  สุหลง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนิอิรฮัม  ดิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนุรฮุสนา  อาลี โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนูรซาฟีรา  อายิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  เปาะสา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เซตเทพา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฟาชาร์  หะยีดือเระ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรัศมี  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวันมูฮัมหมัด  ดูมะมิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงแวนาริสรา  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายแวอามีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอนีส  กูทา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอุสรินทร์  มะมิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายฮูลัยมี  มะระนอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายจักริน  ชีวะวัฒนาสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายซุลฟิตรี  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฐพล  ต่วนแมเร๊าะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายทีปวัฒน์  เซ่งเวียง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธีรภัทร์  หมวกสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายพลภัทร  พัฒน์ธนกิจ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายอดัม  โครมัส โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอติกันต์  ทองคณารักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงอมาเรีย  แมละมัย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายอาดีน  ดอเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายอิทธิพล  ไชยโครต โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายอิฮลาล  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายอูมัร  โครมัส โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงเอลิซ่า  อับดุลกามาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายกรภัทร์  ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกูดาเนีย  กูจินามิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเกวลิน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจัสมิน  สาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชารีฟุดดีน  มะเกะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงซีตีนูรบะยะห์  ตอกอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายฐิตินันท์  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หงษ์น้อย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณาบิลล์  อาแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงดัสมีย์  มะเย็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายต่วนชารัฟ  กูบาฮา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงต่วนอลิชชา  กูบาฮา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงเตชิตา  ภู่จิณณวัตร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงทักษิณา  หน่อสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธีรโชติ  พรหมสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนอร์ริสอาดาม  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิเข็มมิกา  มูซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายโนรอาซีรีน  ตงลอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงบัลกีส  เด็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปริชญ์  รัตนคช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปัณฑิตา  บั้นบูรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปัณฑิตา  สงวนจิตร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปิยะวุฒิ  ปูซู โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปูตราไอมานร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพงศภัค  เจริญสิริปัญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพีรญา  แวหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพีรพัฒน์  ชีวโสตสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายฟารุค  พลายด้วง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงมินตรา  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายมูฮัมหมัดไกโรล์  บากา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟรอน  มะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายมูฮำหมัดฮิลมี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงลภัลธนัน  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงไลลี  สาระสีนา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวชิรภาส  สดศรีประเวศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุคณทา  มิ่งสุข โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุรพิชญ์  ธัญวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ธัญวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอักษิพร  เพ็ชรภาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอับดุลมูริ  วาโด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอับดุลรอฮมาน  แลหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอัลวาริศ  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอานัส  บินเสะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอิสริยะ  มะสารี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงฮัยฟา  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายตาญือรี  สาแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายมูฮัมมัดฟิรดาวฟ์  ยีแวนูมา โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายอันวา  สะตอปา โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายอิรฟัน  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายฮาริส  หามะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงซัลมา  มาสาและ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายซาลาฮูเด็น  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงซูวัยบะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนัสรี  ยายา โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนาเดีย  สือแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนาตาซา  สือแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายนิอาลิฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนูรไอดา  มามุ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงโนรอัคมา  เบ็ญการียา โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายบูรฮานุดดีน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฟิตเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายมาหามะซักรี  สะแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสีตีมูรณี  ยีแวนูมา โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงโสลดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอะห์หมัดบัดรู  มะสะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอับดุลเลาะ  มะเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอามีรู  มูซอ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงฮัพเซาะห์  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายฮัมดี  แวดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายซัยยาฟ  ยอ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายซาฟีรีน  อาแซ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงซาฮีรานาตาซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงโซเฟียนี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนริสา  การียา โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนาซีบะห์  ดีนเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนิซาฟีนะห์  รือสะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายนิมูฮำหมัด  สาและ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนูร์ดีนีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดือราแม โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  รือสะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายบิซรี  ยอ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายฟัฮมี  สือแม โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฟาติน  มะแอ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงมัสซาระห์  บินบากา โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวาน  มะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัร  อุสมาน โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายมูฮำมัดอัมริน  อามิ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงราณี  เจ๊ะหมิ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงแวซาฟีนา  หามะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอันนาตูเลีย  บินสมาแอ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายอัยมาน  ดรอฮะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายอัยมีน  ดรอฮะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงอัลฟาน  ยาสะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอัลอามาลีน  บินสมาแอ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอัสวานี  ดือลอฮิง โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายอิบตีซาม  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายฮาฟาน  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านยะหอ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายฮามีรีน  มูนา โรงเรียนบ้านยะหอ ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกอนีตา  ตาเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายมูฮำหมัดอัซโรล  มะสาอะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายแวเฟาซัน  แวรอนิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสุไรยา  มัยเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอลียา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอัยนูรกอลบี  รอยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายอาซาฮัม  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอารีซา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงกัลยานี  อาแวกอแต โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงซัสซาบีลา  ไซนิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงนาอีมะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงนิอารีนา  จาหลง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนูรลี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนูรฮัยดา  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงโน๊ดเดียอานา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวโนรฟัสรินทร์  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงโนรมาลา  มหามุ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงโนรอาลียา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟรี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายมูฮำหมัดซูลกิฟลี  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวโรฮัยนี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวาสินี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงแวมาเรียม  หลันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
666 นายสุรียา  แมเลาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอัคมา  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายอัฟฮัม  มะแปอิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอาฟดัน  มาหามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอาลิษา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะยีตาเยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอุศริน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายฮัมดัน  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายฮัมบาร์  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงซาฟีรา  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงซามีมี  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนัสริน  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเสาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนูรฮาซีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนูรูลอัลญาซาฮีรา  มาหะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนูรูวี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงโนร์อาลียา  มะสารี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายฟัตฮานนุดดีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะห์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอัษฟาร์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฮานีฟา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฮามีดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายดาเนียล  มะยูมิง โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพชรแก้ว โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์โท โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายอาดีฟานต์  มะฮำหมัด โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายคาคาฟฟี่  มะนามิง โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงอุไร โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายมูฮำหมัดอัสมารู  อิสมาแอ โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายซาซูวัลย์  มะนอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายนินัสวัณ  นิมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายอวิรัตน์  เปลี่ยนแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดาโอะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายกฤษฎา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
731 นายชัยอนันต์  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายชาคริส  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงโซเนีย  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
735 นายณัฐนนทน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายณัฐวัฒน์  เย็นเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณิศวรา  บุญหา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กันพา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนงนภัส  ไชยประดิษฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนรพนธ์  แท่นสงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนูรูฮีดาย๊ะ  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญสร้าง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายพัทธพล  ดีแท้ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงโยธิการ์  แก้วคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
754 นายรชต  ภู่จิณณวัตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นายริฎวาน  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงรุ่งนภา  ฐานเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นายศุภโชค  งามเจริญถาวร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสุลกะรอมะฮ์  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
762 นายอนันต์  สาเม๊าะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายอัสมินทร์  จันทรดาเรศย์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกนกพร  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกีรติ  นาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเกาซัร  วาฮะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงจิราพัชร์  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายซูฮิลมี  บินสะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงญันันทพร  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธรรมิศา  วงศ์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนพกร  เจราหวัง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนลิน  บิริคาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายนัซรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนาตาชา  อาแซ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายนิปวริศร  นิโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนิอามาน  เจะเตะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนูร์ฮีดายู  เจ๊ะสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนูรุลอัยดา  บินมะสาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงโนรมัยซาระห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายบัดรัน  มูกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพัชรพล  หวังดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพัสกร  สะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพัสกร  แดงสุวรรณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายฟาอีมัน  เส็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายฟีดาอี  ลือแมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายมูหัมมัดบิสมิล  ยายอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายมูฮัมหมัดชามิล  อิสัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสุธี  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายอับดุลชาฟีย์  หมัดแสละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอัสมะ  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอิสญาน  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอุษามณี  แวมูซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายฮานิสฮัยกัล  อูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายชยุตพงศ์  ลาว โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายสุรเชษฐ์  บินมา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายอิกรอม  อูมา โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายอิลฮัม  พัฒนดิเรกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายชัยธง  สอดจิตร์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงนูรอืน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเปรมิกา  คุณารูป โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอนุภาพ  รอดด้วง โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอัยฌะห์  ฆาซีคาน โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอากีฟะห์  แวนิ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอาตีกะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฮัซวานี  อับดุลลาห์ โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายก้องภพ  บินโท โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายกอฎามีน  สำเร โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงคอยรียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงคัสมีรา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายคามิน  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายชารีฟ  นิอุมา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายซอบีรีน  สะตอปา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายซะรุลฟัฮมี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงซัลวาตี  ดาเระ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายซัสวัน  อาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวกาจิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงซามีร่า  ยามา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายซารีฟุดดีน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงซีตีมารียัม  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายซูเบร์  ราหู โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายณัฐพงค์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายดานิช  เล็งฮะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงเดียนา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงตัศณีมญ์  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายเตาฟิต  ลาเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนพรัตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายนษาอีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงนอรี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงนัสริน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงนัสริน  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงนาญะห์นาบีลา  ดือเระ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายนาญาซี  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนาตาชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายนาวฟัล  แวดแเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงนิซะวาณีย์  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงนินาตาซา  นิแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายนิรีดูวัน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงนิศรินทร์  อรุณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายนิฮาฟีซุดดีน  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงนุรอัยฌะน์  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงนูรซีฮัน  อาซิบ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงนูรเดียนา  อาแวเงาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนูรฟัรฮานา  มะเอ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงนูรฟัสลินดา  อุทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงนูร์ฟาเดีย  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงนูรมา  เลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  ตอเฮ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงนูรอามาณีย์  ดิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงนูรอาเลียดา  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงนูรอีดายู  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงนูรอีเรียนา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงนูรไอนี  รือเสนาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  บินวาเด๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงนูรีสา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงนูรุลอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  บินอาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงนูรูลอัยร์  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงนูรูไอนี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงโนร์ซาฟีการ์  สามานุง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงโนร์ซาฮีรา  การียา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงโนร์บัลกิส  สากานุง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงโนร์อัสวาตี  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงบิซมีลา  สือนิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายพิศุทธิ์  ดารามานะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายไพศาล  ยายอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายฟรุกอน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายฟรุกอน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงฟัรฮานี  แวอารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายฟาฎิล  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายฟาร์มกีมิง  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายฟาร์ฮัน  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงฟารีด้า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายฟารุท  ปูเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายฟาฮัด  อาวารุลหัก โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงฟิตเราะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายมงคล  นิลบรรพต โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงมีนา  แมเราะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายมุคลิศ  มาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายมูฮัมมัดรีดูวัน  บินนุห์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริศ  ยายิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลฮัม  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิต  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ตาเอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  เรียบร้อย โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุล  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายมูฮำหมัดคัซราฟีร์  มะระฮาแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายมูฮำหมัดฟริดาวส์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรมัน  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายมูฮำหมัดลุฟฟี่  เจะเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายมูฮำหมัดอัสรัน  แวสาเมาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายมูฮำหมัดอิซวัน  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายราหมัด  บินเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงเรืองรดา  เจ๊ะแฮ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงลิดเดีย  มาหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายลุกมาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงวณิศรา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายวันเตาฟิก  ซา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายวันมูฮัมหมัดฟิตรี  ฮวดศรี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงแวอามีเราะห์  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายแวอาลีฟซาฟีอีน  แวนาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายแวอีรฟาน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรมาตา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายหะกีม  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายอดิล  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายอนันดา  บราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายอนันต์  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายอนัสฟีดาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายอนุวัช  รัตนบุตร โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายอนุวัตน์  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายอภิชาติ  บือซา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงอภิณีย์  มะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายอภิราม  อาหมิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงอลีมะห์  แวกาแดร์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายอะห์หมัด  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายอัครัม  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงอัซวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายอัซฮา  อารงค์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายอัดดีน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายอัดนันท์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายอับดุลการีม  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายอับดุลรอฟา  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายอับดุลวาฟีย์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายอัฟนาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายอัฟฟาน  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายอัฟฟาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายอัมมารร์  บูดิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงอัรฟาห์  เจ็ะดะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายอัรฮัม  วาหะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายอัลบูคอรี  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงอัสฟาร์  อัรมายีด โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายอัสรัตน์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายอาฏีฟ  มะแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายอาดิล  สมัยวิทยาวงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายอานัส  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงอานิสศริน  มิงมาแล โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงอานีส  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงอามาณี  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงอามานี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายอามิน  มหินทราภรณ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอามีณี  วานา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายอามีน  สันตินราพงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายอามีร  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กชายอามีรุลอีมาน  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงอามีลีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายอามือรัน  อาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงอาร์มานี  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงอารีฟา  วัฒนเสรีกุล โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายอาลิฟ  ดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายอาลิส  มะมิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายอาลีฟ  มูฮัมหมัดคาลิล โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอาลีฟะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายอิควาน  ดอลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายอิซซุดดีน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายอิมรอน  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายอิรฟาน  สาแหล๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายอีรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายเอกวุฒิ  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงไอซะห์  สมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายฮากิม  อาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายฮากีมี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงฮากุลยากีน  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายฮารอฟัต  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายฮารีส  ยะปาร์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายกฤษณะ  ปานโต็ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกัสตีนี  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงซากียา  สมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงซาฟีร่า  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธนวัฒน์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายนาฎิร  นุกูล โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนาตาชา  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  บูสางา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนูรอัลวาติฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงนูรูลอาฟีลา  มือเราะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงโนฟริตดาว  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงโนร์อามีระ  มะและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงฟัรซา  หะยีสะรี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงมาซวิน  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงรอดียา  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุกัญญา  บินยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอลัมชาร์  เจีะโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายอัฎวาอ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงอันดา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงอัลวาณีย์  สมาแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอัสมาโนนี  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกิตติกร  กมลจิตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทักขิโน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายชัชวินท์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงญานิสา  ลี่สกุล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐฐานันดร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายธวัฒน์ชัย  บุญข่าย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไพพุฒ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายประวิณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพรพล  จันสุข โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จอมประชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายสมศักดิ์  พงศ์เดชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายสหชัย  คำโฮง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสุปวีณ์  เชื้อจันอัด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายอนุชา  เขตชมภู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายฮัลฮาฮัจน์  สะแหละ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายซาฟีกีน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงซาราฟีนา  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายซาลาฮูดิน  มะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงซีตีนูรไอเสาะ  ตาเหย็บ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงซูรียานา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงซูไรด๊ะ  รามันบากา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงโซเฟีย  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงต่วนมานีเราะ  ตูแวลือโมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายตาฮารอมฎอน  บินบากา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงนูร์ซาวานี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงนูรอัซมีนา  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เจ๊ะมามะนอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงนูรอาซียัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงนูรฮีดายัต  ดะแซ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงนูรูลณายีฮา  มูซอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงโนรมา  มณีหิยา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงพิลดา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงพุฒธิดา  อัญสุรีย์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายฟัตฮุร์เราะห์มาน  อาบูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงฟาตีฮะ  บินลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงมัยซาราห์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงมารีนี  มะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายมาหะมะฟุรกรณ์  จุวัยดี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายมุสตาฮา  อาบู โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮีน  อาแด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟูล  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายมูฮำหมัดชาลีฟ  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงยามีละ  กะสูเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงราโมนา  และหลับ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายริดวาน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายวันชัย  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงแวซิดตี้ซาฮีดา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงศันสินีย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงสาธิดา  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายสุรพัฒน์  ดำรงกิจขจร โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายอดินันท์  ชูรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายอนิรุจน์  เจ๊ะสาและ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงอภัสรา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงอภิญญา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายอัซฮารี  มาหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายอันวาร์  ปรามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายอานิส  วาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงอามีนะห์  สะอะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายอามีรูล  จะแนะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายอิสกันดัร  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงจิราภา  การีมี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายชยนันท์  หามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงซัลมี  มานะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงซาฟีรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายณัฐนนท์  บินอาแวกาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงตัสนิม  ฮามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงตาซา  เจะแว โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันทกานต์  มะนุง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนาบีลา  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงนุร์ฟาติน  ยาสามิง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนูร์อัสมี  มะแด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะอีด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนูรอาดีนี  เจ๊ะสนิ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงโนร์อาริสา  บูงอตันหยง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงโนร์ฮายาตี  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงบาซีเราะห์  ยามาโด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงฟัซณีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  อารง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรัน  บากา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายมูฮำหมัดรอมฎอน  มะมิง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงรุสนา  บินดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสารีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงสาวิกา  และหลับ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสุรัยญา  สาแมงอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายสูไลมาน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายอนัส  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงอัซซะห์  หามิ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายอับดุลอามิน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงอัลรัยญาณ  ยุโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายอัสวารี  กาเจ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายอานัส  บินวานิ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงอานิส  หะยีลาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงอามีรา  บินมือเย๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายอาลีฮาดี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอาอีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายฮานิฟ  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงซาฟีกา  มะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงซารีฮา  มะแซ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงซาฮาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงซูธิชา  เจ๊ะมามาะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงตัซนิม  เจะอาแว โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายนิเซาฟี  อามะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  แวบากา โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงนูรอัฟนัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนูรอาลียา  สาและ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงนูไรน่า  ไชยกิจ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงปาอีซะ  ยะปา โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรเดาส์  อารง โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายมูฮำหมัด  บินเจ๊ะอาอว โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงรัชมี  อาหลี โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายราเก๊ะ  บินอามะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงแวอามีรา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายอาดัม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายอาราฟัต  มะหะมะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอาลีฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอีรฟาน  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอูมมีกาลโซม  ยะปา โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายฮาฟีซี  เจ๊ะมิ๊ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงนูรไอซา  หามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงโนรอาซีกีน  มะยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายลุกมาน  มะเล๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายอัลบาลาวี  เจ๊ะเเว โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอัสวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายอาลิฟ  มะหะมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายอิสกันดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงโซเฟีย  เชิญชมพู โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงฟาซีฮะห์  บือซา โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงฟาตีมะห์  อูมา โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงมาซีดา  บินสะมะเเอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายมูฮำหมัดไฟซูล  เเจมเช็ค โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงรุสมานีรา  สะมาเเอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงวีลาดานี  บินบือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสุไลมาน  ติปรี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอัฟฟะห์  นารียะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายอัลอามีน  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงอุลฟะห์  นิมะลี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงซานีตา  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงซิลมีย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงซีตีฟาดีละฮ์  อาแซ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงนินูรูไอนา  เจ๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายนิอัซกัมร์  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงนูรฟารีดา  มะดิง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงนูรฮาฟีซ๊ะ  อับดุลมานะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงนูรูลฟีดาอี  หะมะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงนูรูลฮายัต  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงโนรฮีดายะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงฟานิสรีน  เกตุผิน โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงมัรยัม  และซัน โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงรอบียะห์  บินยา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กชายอัยมันฮากัม  อาบ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายอัลฟารูค  อับดุลคอนา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายอัสรูวัน  สาและ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายอานัส  เจ๊ะแต โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงโนรซาฟีกา  สือมาแอ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายฟาอิส  หะรอแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายอัสฟัร  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงอานีรา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายอาลีฟ  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงชิฟาอ์  อาลี โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายซาฟารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงซีตีไซนับ  ดีเละ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงนูรกาซนิม  ลำเลียงพล โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนูรอิซซาน  ยาลาวัล โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนูรูอัยซ๊ะ  ยาลี โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายฟารุก  บินหะยีอับดุลวาฮับ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายฟีรมาน  สามะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายซาเหดอหามัด  หะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กชายซิกรีย์  กาแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงนาตาซา  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงนาอีล๊ะ  มะแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงนูรนาซอฟะห์  บินอาแด โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงนูรมัยซารา  อารง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงโนร์นาตาชา  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงฟาตีฮะ๊  ดอเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กชายมุฆลิซ  มะปีเยาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กชายมูฮัมหมัดซูกิฟลี  ลาเต๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงวิรดาณี  มาหะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงแวซูซานา  แวดอยี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงสราศิณี  ยาเร๊าะสาลี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมภาคิน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กชายอับดุลการีม  เง๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายอัฟฟาน  สนิทสำนาน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงอัยมี่  แวสุหลง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงอาอีซะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงฮันนาน  สาเมาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงกูฆีรออะห์  ต่วนกูจิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายกูฟาริด  สะมารอเม๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงเจนณิสา  เจ๊ะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวซูรียานา  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงทัศนีย์  สาและห์ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะมิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงนาเดีย  บินวามี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงนาตาซาร์  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงนาตาสา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงนิซาฮาดาห์  นิเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงนินาซีราห์  นิโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงนินูรูลฮูดา  สาเมาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงนูร์นาฎีเราะห์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงนูรุลนาญีฮะห์  หะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงโนรฟิตเราะณาตาซา  จิหมิ๊ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงโนรไลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงบารียา  สะนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงฟาฏอนาฮ์  กาแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงฟาดีละฮ์  เตซาน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายฟารีส  มามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายมนตรี  บอเนาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงมารอม  สาอะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงมุสลีฮา  สะนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  เบ็ญสนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงรูฮุลญินาน  กูโน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายวันอิสมาแอล  บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมะหะมัด โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงสีตีคอดีเย๊าะ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายอับดุลฮาลิม  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายอัสรันต์  มามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงอาซีมะห์  มะบือซา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงอาซูรา  เซ็งโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายฮาบีบุลลอฮ  หะยีมุคตาร์ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงซีรีนอัยซา  ตาเย๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงตัสนีม  อูมา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนาตาชา  ดือเร๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนาธาช่า  อาแวกือจิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงนิสซัวนา  อูเซ็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  สะแลแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนูรนาตาชา  ดือเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงนูรมารือยัม  มีนา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงนูรไอนี  ยา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนูรุลอีดายะห์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  รอแปอิง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงบุศรอ  บินอาลี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายฟารดาน  มะดาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงฟิรดาวร์  คุณชัย โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีร  ลาเต๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมัน  เจ๊ะแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงสีตีฮาวอ  อาแวสือแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอมินดา   บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายอะหมัดฮัมบาลี  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายอัซรอน  สิดิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายอับดุลฮากีม  มูฮำมัด โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอัยนุลมัรดียะห์  ดรามัน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอัยมี่  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอัสสุวนี  แวเด็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงอาริษา  รอเสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงอารีนา  บือราเฮ็ม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอิมตีนาน  ดือรอแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายฮูซัยฟะห์  จาราแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม