รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมลภพ  จิตต์สมัคร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรณิการ์  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรรษมา  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตนัย  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตพล  รัตนบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องภพ  เพ็ชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมภูทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตพงศ์  สุขใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัยลาณีย์  สาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติพศ  พันธนิยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมกุศลาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลวานีย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกุลวานีย์  เจะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขนิษฐา  เงินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิตตชา  มโนสันติ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิราวรรณ  สิลาลัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนิดาภา  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนิตา  ปิยะญาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชยพล  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชยิสรา  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชัยพฤกษณ์  ถาวรเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชาคริต  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชามินทร์  สะกานดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายชามิลน์  เจะมูซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชารีฟ  กูดุส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงซัลวา  มะเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายซากิร  ยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายซาฟาวี  มะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายซูไฮมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงไซบะห์  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายญาณพัฒน์  ศักดิ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงญาณิกา  ลิ่มรัตนบรรจง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐิตาภา  โชติพานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัชชา  รักชน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สองชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิฌา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายดันยาล  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายดานิส  ดาหะแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายดาเนียน  เวาะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงดาเรีย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงตฤนดา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงตัสนีม  บากา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนพงศ์  จุฑามณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนาธิป  หมาดสตูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนานุวัฒน์  หะมิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธนิสรา  ทองศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธัชพัสว์  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์เหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธิติวุฒิ  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนฎา  เสกหวัง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนภัส  นาคปก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนรา  ศรีอรุณลาภ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนราธิป  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายนราวิชญ์  ชิตบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายนัควัต  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนัจวาล  ลิมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายนัซรันทร์  สะนิแล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแวมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายนากิส  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนิซุวัยการณ์  บินนิแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสอาด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนินัศริน  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนิสรีน  ราแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนิสรีน  เจาะตูแก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายนิอานัส  ยูโซะยากอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนูรซัรฟา  ปะดอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนูรวานีตา  ไทยสนิท โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนูรอิรฟา  นิแห โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเนาวาร์  อัลดาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงโนรไลลา  ดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบัวชมพู  จินดาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายบุษกล  ล่ำลือ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปณิสรา  ดำรงกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปวริศา  สุนเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพงศธร  ขันทศกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพรภวิษย์  เฟื่องรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพระนาย  สิงห์ตา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพลชาติ  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาแจ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพัทธพล  โคมลอย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายฟัรฮัม  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายฟาฎีล  กรระสี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฟาติณณา  เจะมุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายฟารูก  หะยีอุสมาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงฟิรดาวน์  กอรา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงแฟนต้า  บินอาแวจู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายภัควัฒน์  สืบเนียม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภัคศรัณย์  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภัทรภร  หลิมสุนทร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัทรินทร์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายภูบดี  มณีคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภูษณิศา  สกุลราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมาดีนะฮ์  หะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงมายฟิโรชาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายมุสตากีม  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลาฮุดดีน  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฎอลล์  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายมูฮัมหมัดฮารูน  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายมูฮำมัดนัซวาน  มะดากะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  บินมะดีเย๊าะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายเมธัส  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายโมฮัมหมัดฟาฎิล  บินมะมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงยัสมิน  ดอฆอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงยูวารียะห์  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรติมา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายรพีพัฒน์  เรืองผดุง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายรอฟีกีน  กอเดร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายริฟกีย์  มาหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวริศรา  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวริษฐา  เอียดทุ่งคา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวริษา  เย็นทั่ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายวารีส  อินหะโละ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวุฒิภัทร  ประทุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายแวอาลามีน  แวปา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศรัณญารัตน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จุทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงศรินดา  มานะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายศิริศักดิ์  เพ็ชร์บุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายสมภพ  ลำาพรหมสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสิริมนต์  แดงดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุพรรณศิลา  นัมคณิสร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุภาวดี  หมวกแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายสุรยุทธ์  ดำแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุวิมล  ชูธงชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอธิชา  กิ้มอิ้น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอภิชญา  เนื่องนำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอรณิชา  ตุ้ยเขียว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอักษราภัค  มะสิกะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายอัชรีฟ  ยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายอับบัส  นิสายู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอัรวา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอัลฟาดารุส  วาสา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายอัลอามีน  เจิมกระแจะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายอาณัต  สนิตา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายอาดีฟ  มือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอาตอฮาเราะห์  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอานีฟ  แวนามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายอารอฟัต  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอาริฟ  ละหาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอาลิฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายอาลีฟ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายอิรฟาน  ตาละตา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายอุกฤษฏ์  แดงเต้ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายฮากีม  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายฮาซิม  ยอดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกฤษฎี  อะยูยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัจญดา  บือซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่องสว่าง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกานติศา  โศจิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายการาฟี  สะอุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติภัฎ  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกุลชาติ  คงวัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกูอามาลีน  ต่วนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเกาษัร  เล๊าะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเกียรติภูมิ  ลอยจิ้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายขอบฟ้า  ศิลปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงข้าวหอมมะลิ  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงคาเมเลีย  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจณิสตา  เสาร์พูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจิรภัทร  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเจฟรีย์  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเจษฎากร  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชยพล  นิลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชาเนีย  นิและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชารีฟ  เจีะแล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชารีฟ  แวยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชาลิตา  ชูชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงซัยฟีต้า  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงซัรฟาร์  เจ๊ะโวะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายซากีรีน  เจะปูเตะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายซามีย์  อินเจริญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงซาฮีรา  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงโซเฟียน่า  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายญาณเกียรติ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายฐิติกร  สงวารี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายฐิติพงศ์  ลีลาจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณภัทร  มะยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐณิชา  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐดนัย  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์นวล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐปารย์  ทองไกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณิชนันทน์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเณศรา  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายดานิช  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายติณณภพ  บุญตามช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเตชินท์  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายไตรธร  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายไตรรัตน์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายแทนคุณ  จอนเจิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนพร  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธนพร  เมฆบัญชา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนัท  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองซ้วน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญญมน  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธัญพร  ฉัตรมนัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัญรดา  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธารทิพย์  ตันติวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนเดีย  หะยีดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนราทัศน์  ขำอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วสุขใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนัซมัย์  แวดามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนาฟา  หะยีหามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนิจัสมิน  ปัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนิซัยฟุดดีน  นิแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนินัสริน  ปัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนินูรวานิฟฟาน  แวสามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนิปุตรี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนิฟาริส  เสมอภพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนิลาวาตี  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนิวาริส  ยะปา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนิสรีน  อุนทริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนิสุไรดา  บาซาลาฮา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนิอัฟนาน  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิอาฟีฟะห์  หะยีแวสามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนิอามานี  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนีดาอ์  เจะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนูรฟัรดา  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดาโวะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนูรฟาติลย์  ลูวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนูรฟารัส  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนูรฟาห์  ยามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนูรไรฮัน  บากา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนูรอัซยาน  สะบูดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  แมยู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบัลกิส  มะราเซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงบุศรา  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงบุศรินทร์  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปพิชญา  จิตมงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปวริศ  ซุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุญญวีย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปุณณวัฒน์  ถาวโรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปุณยวีร์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพลพล  พลอยศิลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพันธกานต์  รงค์รัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพิชาภพ  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพิธิวัฒน์  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วัฒนากิติภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพีรณัฐ  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพีรพันธุ์  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายโพธิวัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายฟาดิ้ล  มานะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงฟิรญา  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงฟีโอน่า  ดีแมง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายฟูรกอน  มือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงภคพร  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมเจียม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภัทรพล  พืชพงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูมิภัทร  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูวเดช  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภูวิศ  แซ่ฮ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมนัสวีย์  สือแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมินตะยา  ยอมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมุมินทร์  ศิริวัลลภ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมูนาห์  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยนาน  หมานหมิด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  อิบบราฮิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายมูฮำหมัดอาเดล  อาแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเยาวมาลย์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงโยษิตา  เยี่ยมพานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรมิตา  ณ สมาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายรัชชานนท์  ฮะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงราเบีย  หมัดบาเหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรินลดา  ดำละเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายริฟฮาน  สือนิกลิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรุจิรดา  อรรถกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายรุซกีนันท์  เจะแวนายี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรุซดาน  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรุสกี  รอยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงลินลนา  บูเกะเจ๊ะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายลุฎฟี  พงศ์รัฐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายลุฏฟี  เจะยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวรัญญา  วรรณนุชิต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวรินทร  กิตตินวเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวันซากีรีน  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวิภาวนี  ชินนะบดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวีรภาพ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายแวอารฟิน  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศักรินทร์  จันทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริพร  วิระมุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศิวกร  ธนกิจบำรุงสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศิวกร  ไชยยาว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศุภณัฐ  นิธิคุณากร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศุภดิตถ์  มูหนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายศุภสัณห์  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แซ่ค้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสิรินยา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสิริมาส  พุดดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุชานันท์  ประคำทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสุวิจักษณ์  ประชุมทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอชิรญา  นราสมโภชกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอชิรวัตต์  มะสง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอณัศริณ  แดเนาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอติวิชญ์  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอนิศรา  แดมะยุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอนุธิดา  ขำอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอรณิชา  สกุลราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอรไพลิน  เปาะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอลิสรา  จุลเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอวาฎิฟ  เจ๊ะอาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอะฟันดี้  ปีแนบาโง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอักมัล  กือมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอัคบักร์  กาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอัซซีซัน  ศิริฮาซัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอัฐวุฒิ  พรเวียง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอับดุลวาริส  เจ๊ะมิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอัมรินทร์  สนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอัยดิลฟิตรี  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอัลฮากีม  ละหาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอัสวานีย์  มือเส๊าะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอากีฟ  ภควันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอากีฟ  วาซิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอากีล  มาหะมัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอาดิล  ปาเนาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอานัส  บุณยะพุกานะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอานัสรูน  กะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอามาณีย์  บินมะเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอาลามีน  โมง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอูเซร  มานาอาซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเอริฟาร์น  มายิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายฮัมดีย์  รายอคารี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายฮานิฟ  หะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกฤษฏ์  หวังกาญจน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายเจนณรงค์  ระบิลคดี โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงฉัตรลดา  ทรงแบน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายซอฟวัน  อามะ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงซาวาณี  อับดุลรอมัน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงซุลัยคอ  วาโนะ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่เค่า โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณฐมน  เพ็ชร์พันธ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญอ่อน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฏฐ์นทัย  เขียวเล่ง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัฐกมล  ชนูดหอม โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐกร  ปานศิริ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงดาญานา  อับดุลรอมัน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายแดเนียล  สะอิ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงต่วนญารินทร์  ต่วนโซะ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายธนัท  เส็งสีแดง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนภัส  มางัดสาเระ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนวินดา  หมัดอาหลี โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนาตาชาร์  ยา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงปริชญา  ทองมาก โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายปริชมน  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปวริศา  มณีแสง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปุณยาพร  รักชน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยูนุ๊ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายภานุพงศ์  ทองจินดา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายมงคล  ถาวรพลศิริ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงรวิวรรณ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวนิดา  ลอยเมฆ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายวรชิต  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณภักดี โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงวิไลลักษ์  หมวกสกุล โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสมจินตนา  ช้อนคร่ำ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอัมซาร์  เจะแต โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงฐาปนีย์  ทวีธรรม โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณัฐฑริดา  ศรีระนำ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงบุปผกานต์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปรางค์ศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิยดา  สิงห์นันท์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวงศธร  ตุลายนะ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายวรัญญู  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายอัซรอน  อารมย์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกชพร  เมฆรัตน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกตัญญุตา  เสวาฤทธิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกนต์ธร  ทองจัง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกิตติพศ  เวทมาหะ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายคงสิทธิ์  คงคุณ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงคุณณัชญา  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจิตรภานุ  แรกสกุล โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิรัชญา  คามแสน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิราภรณ์  มหาหิงษ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงเพ็ชร โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายเจษฎา  ทั่วถวิล โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรคง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชรัมพร  เกื้อกาญจน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชลธิชา  อัลภาชน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเซฟาน  เปาะแย โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณรงค์พล  เติมเศรษฐเจริญ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคถาวร โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญกิจ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายตาริคคาน  พาเลสคาน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงทิพปภา  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนพร  ศรีทอง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธัญรดี  ไชยแดง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนัจกร  เซ่งศรีแดง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนิสวาณ  ต่วนมีเด่น โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายบะห์รอน  โต๊ะกาพอ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปทิตตา  เทพเกลี้ยง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงประภาศรี  นราอภิวัฒน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลูกจันทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพนธกร  บอขุนทด โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปุย โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพศิกา  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมชาติ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพัชรี  แสงจันทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพัณณิตา  บกชู โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพิชญุตม์  ขุนช้าง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ศรีเอียด โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพุทธิดา  คุณากรศักดา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเพียงออม  คุณากรศักดา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงฟ้าใส  วงศ์ภาคำ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภัคพล  ตันปิยะกุล โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภูเบศ  นุเคราะห์ชล โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงมุทิตา  คุณากรศักดา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงรดา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายรัชชานนท์  คงคุณ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรัตน์ชนก  มีแต้ม โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรัสวดี  จิตรแหง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวชิรวิชญ์  ยอดรักษ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวรรวิภา  สุขสถาน โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศรัญ  บกสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงศรัณย์พร  อินสุวรรณโณ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศิรดา  วิทูรพันธ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชร์ดำ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศุภานัน  ศรีพจน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสิรวิชญ์  โกสิยาภรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชะวณิชชา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายโสภณวิชญ์  ชุดแดง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงหงสรถ  อินหมวก โรงเรียนบางนราวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอโณทัย  เพชรรัตน์ โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอริส  แวอูเซ็ง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอัยย์ริสาร์  สะตอปา โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอารดา  นุราช โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอารียา  มูนี โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอิสกันดัร  มะเด็ง โรงเรียนบางนราวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายเอกวิทย์  อาจมนตรี โรงเรียนบางนราวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกันธิวัล  เจ๊ะฮะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายกิศวาร์  เจะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายกูอาเรส  อามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงชาริณี  มาหามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หิรัญพันธ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงซอฟวาณี  หะยีนอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายซอรฟาน  สแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายซัยบาน  อีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงซัรฟา  หะยีอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงซัฬมี  กะนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงซาราฟานา  ฮาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายดาริส  ดาแนแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงเดียร์นา  เปาะแต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายต่วนซอฟวาน  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงต่วนอะห์ลาม  ต่วนสะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายธีรภัทร์  วิสุทธิ์โช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงนรูเฟียรา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนลิชา  ดีแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงนัศริน  สุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนัสริน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนาอีมี  แซะหน๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายนิฆ็อยรณ  ตอหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายนิฮากีม  นิหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนุรอาฟีฟา  บินดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนูรฌาฮีดาร์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนูรรีฮัน  เจ๊ะโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนูรอัฟฟานี  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนูรอัลวาณี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงนูรอามานี  จันทสโร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  บองอแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงบีบีฮัยฟาร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพัชรี  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพันธิตรา  หวังประเสริฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงฟาดาร์  บินเจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงฟาเดียร์  ปาทาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฟาร์ติน  บินเจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงฟารานัส  เดชวรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงฟิดาอียะห์  ติยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงมาณาล  เจ๊ะกอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงมุนิช  เจ๊ะกอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายมูฮัมมัดอานิส  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟดี  เจ๊ะเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายมูฮำหมัดเจฟรี  นาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงยูสนีตา  นิลวัตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงโรสฟาซีลา  ต่วนดือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงวรางคณา  แมงเส็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงวีดาดีร์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงแวรุสฮัยฟา  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายแวอัซรีย์  เจ๊ะแล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงศศิธร  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงศิตาภรณ์  พูลภักดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายสรรเสริญ  เพ็ชรพรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสิรินทรา  เจียมบุษย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอนิสโศรญา  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายอัชมาน  ปาทาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายอัซรอน  สะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายอัฟนาน  หละบิลลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายอัลมินทร์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงอัลวานี  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอัลฮูดา  ศรีแสง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอานา  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายอานีส  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอามานีนา  เจ๊ะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอามานีนุชซามีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายอามีร  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายอารัช  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงอาวาตีฟ  กะนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายอิลฮาม  ขาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงฮัยฟะ  บินยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงฮัสซุนเนียร์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงฮัสณีดา  จิตสำเริง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงฮานานี  โซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวกุลวาณีย์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐพร  บุญศิริ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงดาววาลิน  แก้วพวง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายนิฟิรดาวส์  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนิอัสตู  ยูนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงโนอัมรา  เจะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายฟาอิซ  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายฟุรกอน  บุตรรักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายภาดา  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายภูริทัศ  สวัสดิการ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงมัซซูรี  รัตนจินดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  จรัสพรไพศาล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงวัลวิสา  หลีเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอาซูรา  กือเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายโอมาร์  มะดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายฮาติม  มะหะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายฮุสมัน  มะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายกรวีร์  พรหมคีรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกวิตา  แซ่เตียว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายกอลบุลฮูเซน  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปัญญาเถิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกิฟลาฮ์  เจ๊ะเด๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกุลรัชนันท์  เกื้อทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกูนูรซัสวีณา  ลีเป็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกูฟารีดา  ยาวอหะซัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจัสติน  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงจิรญาดา  บุญยวรรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชากิร  แสะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงซัรฟา  ดารายีสาฮอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงซัลสะบีล  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงซามีมี่  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายซุบฮีร์  มูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงซู่รราญา  วานิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายญาณวุฒิ  นาคแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงญูวัยนี  มูนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระณะวัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัชชา  เกื้อนุ้ย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฐกานต์  บินซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณิชา  จอมทรักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงดาเนียล  สือรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายดารุส  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนเพชร  เนื้ออ่อน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธนา  อุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธรรศ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายนคเรศ  สมจิตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนดา  ยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนดา  แวกิจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนัจวา  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนัซนีน  ซอตีเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนัสริน  อารงค์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนัสริน  อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนาตาชา  มือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายนาอิฟ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนิก๊อดรีญ่า  ตอหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนิซูลฟา  ฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนิฟัยรุซ  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนิฟารฮาน  นิแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนิรันดา  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนิสริน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนิสรีน  แซะอาหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนิอัฟฟาน  นิกะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนุรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนุรรอยมีย์  สาลาโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนูรดีนาร์  สะตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนูรฟาฎีฮะฮ์  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายนูรฟาดิ้ล  บินยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงนูรฟาเดีย์  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนูรฟาติน  ตาเห โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนูรรอตีละห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนูรรอยมีย์  วายะโยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงนูรอัยริน  บินอูมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนูรอามานี  เจะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนูรอามาลียา  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนูรไอฟะ  แวเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงนูรไฮฟา  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนูรูฟิตรา  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายเนาฟาล  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงบีบีนิซรีน  สะกานดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายบูฆอรีย์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายบูรกาน  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปาลีตา  ชินพงษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเปรมณรินณ์  สุขเกษม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพงศ์ไท  จิตต์พิทักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฟะฮมีย์  มุอัมหมัดตอฮิร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮัมหมัดตอฮิร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงฟ้าดาว  ธีระศักดิ์สกุลชัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงฟาร์มี  มีบุญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายฟารุส  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายฟิตรีย์  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายฟุรกร  ทาหา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงภัสสริยา  อโนมะศิริ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมัยซูน  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายมินทร์ธาดา  ขาวผ่อง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงมุขชีดา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายมุสตากิม  พรหมสีลาย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายมูนีร  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายมูฮัมหมัดตอฟิต  การีดอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  มะสุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายมูฮัมหมัดอารอฟัต  แวกือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟิน  มะดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  นาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงยามีละห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายยุคลธร  สาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายรอมฎอน  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงร็อยมี  แวและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงรอยฮาน  รอหิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงรุณนดา  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงรุสนีตา  ตาเหสีตา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงไลลา  สีมันตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวรรณนาญีฮา  แวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวาริส  แสเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวาริสา  มะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวาฮีดา  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวิชุดา  รอมือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายแวตะมีม  บินแวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายแวอิรฟานฮากิม  ต่วนบือราเฮ็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงศิริดา  ตรุระจิตต์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายศิริรัช  สุขแดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายษะกีฟ  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสาริศา  สุขสรวล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุนิศา  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงหนิซูรฟา  หนิสาเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายอภิสิทธิ์  โล่ห์พงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอมานีย์  สนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีมั่น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอลีม  แมทาลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายอักมัล  มะตาเฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอัคมา  มะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอัครภูมิ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอับดุลฮาดี้  อาลีฮะมัด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอัฟฎอล  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอัมรูว์  หะยีอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอัลลาม  แมทาลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอัลวาณีย์  สือรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอัลวาน  แวฮูลู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอัสมา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายอาดาบี  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอาติฟ  สาระกาสม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอานัส  บีรู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอานัส  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอาฟานี  รัตนพงศ์ภักดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอาฟาฟ  มะซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอาริฟ  หมาดหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอาอีชะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอิซมีฮันต์  วาเด็งพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอิซวาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอิฟฟาน  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอิลฮาม  ดอรอแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอูมูลอายมาณ  สาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกาดัตฟีร์  เซ็งกะชรี โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงซัลวานี  ละกะเต็บ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงนัซมี  เจะแว โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายนาอิฟ  ตอยิบ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงนิฮัซมา  อาแวเจ๊ะลี โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงนุรอานีต้า  บินเจะมิง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงนูซาฮีรา  หามิ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  ตาเละ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ชายดานา โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงโนร์ษัรวาตี  เจ๊ะมามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายบาฆอรี  เจ๊ะหะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายฟัรฮาน  แซะเฮง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงฟีราณีย์  กีติ่ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงมัจฎีญรรซ์  สูเด็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฎ็อล  สะมะแอ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงรุชฎา  สาเด็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงวัลฟาฎีละห์  เจะแว โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายศุภกฤต  อังศุภาพงศ์ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายสฮาลัม  ฮะยีบิลัง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายสาฟีรี  หารง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายหะนีซ  มามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายอับดุลญาลีล  นิโด โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายอับดุลฮาดี  โดสามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายอัฟนันท์  วัจนศิริ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงอัยดา  หะยีอาแว โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายอานัซ  สมาแอ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงอาอีซะห์  มาหามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงอิสฟาฮาน  ลอฮะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงอุลยา  ดอเล๊าะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงไอร์ซะห์  เซะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงฮาฟีน่าร์  มะยีแต โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงกรรณิการ์  เจีะหน๊ะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกัญติณีย์  วามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกูชาลีน่า  ต่วนหลง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายเกาศัร  เด่นตุลาการ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายเคลวิน  เจะสนิ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงซอบีรีน  เจ๊ะเม๊าะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงซัสวานี  ยีลูมา โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงซาลซาบีลา  ดีสะเอะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงซูร์ญาณี  มะเก๊ะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงญัฟนีย์  สาแลมา โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายต่วนกูอิครัม  มามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงนัสรีน  เกิดภักดี โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนาตาชา  หะมะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนิกัสมา  ลาเซ็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายนิฮารีฝีน  อาจหาญ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  สุหลง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงนูรฟาน  ตาเละ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนูรฟาเนีย  อาลีลีมา โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพัสรัน  มะเซ็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายฟาเดล  ตายาตะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงฟาเดียนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายฟีรมาน  มะเย็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงมัยมูน  ยะนาบาเน็ง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายมุมิน  หะยีอีแต โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายมูบาร็อก  ยูโน โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงมูรซีดา  เจะเฮง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟนัน  เจ๊ะแนะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟฟีน  มูดอ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายมูฮำมัดอัสรี  ดือราแม โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงยัสมีน  มามะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงรอฮมานี  สุไลมาน โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายลุตฟาน  หะยีดิง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงวรรนัซลีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวันดีนี  แวยูโซะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงวานีตา  เลาะมาลู โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอับดุลวาริซ  สิทธิสงวน โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอัฟรอนทร์  พีรีซี โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอัศฟะ  หะยีมูซอ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอัสวานี  สาเม๊าะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอัฮลาม  หะยีมะลี โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงอามานี  หะยีสาแม โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายอาลีม  โต๊ะเอง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายอิสกันดาร์  บือราเฮง โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอุสมาน  หะยีฮาราสะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงฮาซานี  ดอแว โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายฮาบีบุรรอฮ์มัน  ตีงี โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฮาสวานี  ยะโก๊ะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกูดานีลา  ประกอบการคดี โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายจิรัฎฐ์  ทองได้ยอด โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนิอาฎิฟ  สาแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงซัลวานี  เครือปราณีต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนราสินี  อาแด โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงนาดียา  มารยา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงนิสตาร์  โสะเเสะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพัชราภา  ผกาเพชร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายฟรูซาน  อีซอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงฟาร์เตณ​  ดือเระ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายฟารุด  เจริญยืน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงฟาห์เดีย  ปีแนบาโง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายฟิรฮัน  วอหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายฟุรซาน  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  เจ๊ะเเว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  วาเเน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  ดือราซอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงรุสนา  มะดิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายอัซรอฟ  ขวัญคาวิน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายอันวา  เจ๊ะเเว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอัฟนัม  เจะโซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงอายูนีย์  หะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายอาลิฟ  สะแลแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงอุลลียา  เฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงซูฟีหย๊ะ  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนาอีมะ  สามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายนูรดีนย์  เจ๊ะแน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายนูรอามาน  แวกือจิ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวนูร์อารมี  สาแม โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงยัสมี  แมเราะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงรุชดา  ดือราโอะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงรุสนานี  การี โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายลุตฟี  ดอแน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 นายอานิส  ลีมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงอามีเนาะ  ตาตา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงอารีนี  หะยีปะดอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวอิรมา  ฮาแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวอิสมี  ฮาแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวฮานีฟะห์  ตะโละดิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น