รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร์คง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยารักษ์  พุทธธนสุนทร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมิกา  อินทร์ภิรมย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรพงษ์  สุรีย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชญาดา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชนะโชติ  รัตนปนัดดา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลรดา  บุญญามาพร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงญาณภรณ์  พัดศรี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายตะวัน  เกิดพล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทิพย์รชาวดี  สุขเจริญ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนดล  คงสูงเนิน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนพร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนวัฒน์  นิลวรรณ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายนภันดร  จิตต์เที่ยง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนภัสรา  คำอ่อน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิชาภา  พิมพ์จักร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนิพัทธ์  พัฒนะพงษ์วิบูลย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปณัฐดา  ฤทธิ์สุข โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปริยฉัตร  ใกล้กลาง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพงศธร  ชมศรี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพลาธิป  เกตุพยุง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยโยธา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรเทพ  ประสวนศรี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปรารภ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรดนัย  สุพานัต โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภูรินารท  จันชะดา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสิงห์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายรชต  ชัยสอน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรัตนาวดี  เมฆพิทักษ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายศักดิ์พิมล  ญาณโรจน์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสุเมธ  อิ่มสิน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรวี  เสอี่ยมอาจ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายอานัส  พรมจ้าย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเอื้อคุณ  ปุณหวันลี้ตระกูล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยศักดิ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกันยากร  วรรณลพ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่ก้วย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์ราชสีห์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปิยะนัน  มองเชิง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพรวิษา  รักเอี่ยม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพัทธนดนย์  ฮดโท โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงภัคคีตา  กุลโธ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวราพร  สิทธิรุ่ง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญลือ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศรายุทธ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศรีศักดิ์  อยู่ทอง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสิมิลัน  สุขพานิช โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุพรรณษา  สงวนวงศ์นาค โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์หยวก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอัจฉรา  แหวนทองคำ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกนกพร  ระหว่างขุนทด โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกานดา  บังทา โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงหะ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐวี  กลิ่นสังข์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐกฤต  อุดม โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายติณณภพ  ณ น่าน โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธรรพร  โจระสา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธุวพร  รัตนศิลป์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายนทีธร  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายนวมินทร์  สิงห์ชัย โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงประติมา  ชูรัตน์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงประภัสสร  ทรงนิมิตร โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปรีดา  ใจหาญ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพฤฒธิสติ  แก้วน้ำหนึ่ง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายมหาสมุทร  พันธุรักษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายรณกร  จรูญรัตน์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  อังกรรัมย์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอภิสร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลนิกาย โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลวลัย  สังข์กลม โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกษม  ตรีสารศรี โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายคณาวัฒน์  บุญมาก โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บันดาล โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนาภา  โททอง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญทอง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณิชารีย์  ค้าสุกร โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนกร  ลาภสันเทียะ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนันทิชา  นัทธีทอง โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพรทิพย์  คำพิทักษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงยุวดี  เนียมลิ้ม โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวิชญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอริศา  การะเกตุ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนกพร  พุทธรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนิษฐ์ภรณ์  พุกบัวขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกมลชนก  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกมลชนก  เม่งศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกมลชิสา  ทับทิม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายกมลภพ  เจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายกรพัฒน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกรภาดา  สุภัคปฐมพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกรวิช  เชยจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายกฤตคุณ  วัฒนมงคลศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพศาลยุทธนากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกันติชา  ลานเทียรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกันติทัตต์  อินสว่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกิตตกาญจน์  เกิดทองดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศิริเมตตานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเกษศรินทร์  นรากรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายคณิศร  ภาคเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายจรัสพงค์  ภมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิตราภรณ์  กาญธีรานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญสมทบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุ่งมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชญานุต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนกานต์  จันทรานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชาดา  แก้วเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชีวาพร  พันธ์กิตติกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายชีวาวิชญ์  นาคคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชุติมา  ศัพทะวาทิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฐิตารีย์  ภูมิภาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงฐิติกาล  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฐิติพร  บุญลือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายณฐพัชร์  บัวแจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายณธัช  รุ่งฤทธิ์ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฎฐ์ชญากร  จันทะคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โสบรรเทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนปิ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐกานต์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐภาส  ทองหล่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐมน  กิ่งวงษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐวรา  ขันทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายณัทธร  คุ้นเคย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงดุษิตา  โสติยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายเดชพิพัฒน์  จารุทะวัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายทชาเดช  สิงห์ศักดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายทวีกาญจน์  ศรีพูนพิพัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงทิตา  พงษ์ชะนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายทีรภัทร  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนกฤต  ทองโต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนพร  สมจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายธนพัฒน์  ไพบูลย์ศรีวัฒนา่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธนภัทร  บุญอินทร์ส่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธราดล  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธัญนิชาภา  สุดใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หมันเทศมัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธีรกานต์  หากลิ่นดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายนฐกรณ์  เขียวไคร้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนฐกานต์  เขียวไคล้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายนนทกร  เคนเหลื่อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายนนทการณ์  ทานกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายนพวิชญ์  ผาสุกิสรา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนภสวรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายนราชัย  สรสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายนราชัย  สรสิทธฺิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนราภรณ์  ไวปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนฤมล  อิงไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผ่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายนาวี  พูนทิพวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายนิพพิชฌจ์  อดิศรไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายบวรศักดิ์  พัววรานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงเบญญาภา  อุ่นใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปธิยากร  ฟักเหลือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปภาวี  นิลพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายปราโมทย์  คงเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำเพ็ชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายปันนที  สุทธิวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปาริฉัตร  ต่อสกุลเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปิยรัศมิ์  พรมมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปุณณดา  นาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพงศ์วัฒนา  น้ำทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพจณิชา  ม่วงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายพณาย  รักแจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายพรชัย  เต่าทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพลภัทร  ศรีไพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพลภัทร  แต้ยินดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิยธิดา  ปั้นแววงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพิสิษฐ์  เงินชัยโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงแพรวา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงแพรวา  เอี่ยมแก้วไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายภัคพงศ์  นิธิพันธ์ไพรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายภัทรพล  ทองสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายภัทรวัต  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภาคย์ภูมิ  เสตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายภาวิน  แก่นเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภาษิตา  อธิกิจโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายภูวรินทร์  สุทธิประภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงมณิสรา  สิงห์นันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงยุพารัตน์  พวงคุ้มชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายรณกฤษ  ธรรมเนียม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายรัฐภูมิ  ชลชี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงลลนา  เชวงชวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวชิรญาฌ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวนิดา  ม่วงดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายวรพงษ  แซ่ก้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายวรเมธ  พรเกษมประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรรณวิษา  มาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวรัชยา  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวรัญญา  มิตรสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายวริศ  ชยาธารรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายวัชราวุธ  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวิภาดา  เคารพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวิสิษฐ์พล  หนูอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายวุฒิพงษ์  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายศุภณัฐ  เชษฐมาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสรธนพร  รัตนมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสโรชา  รักผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายสิงหา  เก่งสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสิทธิชัย  ไชยะโคตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุกฤตา  โพธากุน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุกัญญา  อาทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุขิตา  เงินอนันต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุชานาฎ  กลัดเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายสุทธิชาติ  เจริญตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสุระวิชญ์  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายเหมันต์  งามปลอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายอธิบดี  ดิสสร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอริศาพัชร  นวลปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอริสรา  ชัยถาวรกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอักษราภัค  เจตนเสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอาจาริญาพัณณ์  จันทร์แขวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายอาทิตย์  ไชยกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอิทธิณัฐ  แซ่ตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายอุ้มบุญ  พิมยาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเอกบัณฑิต  ไกยะโส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายเอกวินทร์  จั่นเพ็ชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงเอมมิกา  อินทมนต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงเอมิกา  วิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายฮาลิม  สิงธิมาตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  รื่นเสือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกฤตพร  นันทศรีรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤษณกัตน์  อุทัศน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกันตินันท์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกานต์ชุดา  คงอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงมาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจันทรัสม์  คงถาวร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจารุพัฒน์  ศิริโสภณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พรดอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจิรภัทร  เรืองเสนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองผิว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชยพล  ฮวดใจรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชยพล  เรืองหนู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชลพิชา  รสองุ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชูโชค  หน่อแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิติวรดา  แป้นเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณภัทร  รื่นใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัชชาวีณ์  บุญกลั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจี่ยภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณิชารีย์  ลอยแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายต้นน้ำ  ทรัพย์มหาไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายทวีพัฒน์  หุตานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทัตพิชา  ทวนทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทิษยวัลย์  กอเข็ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกฤต  ทิพวนนอก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนฑํญโญ  จันทร์ดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนธณณ์  ธูปแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนธรณ์  ชนะธร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนภณ  มีปัดมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนภณ  แท่งทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนศักดิ์  สุทิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนัชชา  โคกกรุ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนานันต์  ประสพรัตนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อะโน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธัญรดา  กำพลเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธันยาภัทร์  เพชรพราย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธิติมา  หมู่น้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนนท์ณิชา  กาวิยะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนภสร  พิชัยพรหม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนภสินธ์ุ  ดวงจำปา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนราธิป  ณิวัชราภรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนฤสรณ์  วันจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนัฐภูมิ  จุ่มธิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนัทธพงศ์  เสือฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนิธิศ  จอมโคตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเนติศาสตร์  กรเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายบุรพา  หอมเสียง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปรวิทย์  ลันดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปัณณวิชญ์  บูณณสันติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปานระพี  ศรีปราชญ์วิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปิยะนาถ  ทองหล่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปุณฑริก  ตปณียพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพงศกร  รื่นอ้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพงษกร  ทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพลอยนภัส  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพอเพียง  บุญเพิ่มผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชญาภา  ตั้งมั่นในกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญาภา  น่วมคุณสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพีรพล  ธรรมกิจไพโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพุทธิพร  ทาใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพชรกะรัต  วังสุรีย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงแพรทอง  กลัญชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภัทรชัย  โพธฺิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภัทรานิษฐิ  รังษีเจริญธราโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภุมิพัฒน์  มงคลศร๊ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูบดี  ทานะขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายมนต์มนัส  ศรีมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงมัชฌิมา  วสันติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเมทัช  ฐิติธนศิริกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายยศวริศ  แบนไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงยุภาวดี  พันลูกท้าว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายรณกร  เรืองหนู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรัศมี  สายกระสุน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรัศมีบุญ  ยินดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรินรดา  แสงปรีชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายวรากร  โพธฺ์คลี่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวาลิษา  รักแจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวิทยา  ผิวผ่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวีรภัทร  จัตุรัส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศรุดา  สินฐนาภัทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศลิษา  คึมยะราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสโรชา  ทองบุญเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสาริศา  บุตรดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสาริศา  แสนโกศิก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสาวิตา  ผดุงเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสินใจ  สมสมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสิรกรณ์  ชาวไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสุกฤษฺ์  โฉมกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุภัคชญา  ไชยวีรเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุภัสสร  เม่งศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุภัสสสร  สอนศาสน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสุรเดช  ไหลรำ่รวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุรยุทธ์  เปี่ยมพิจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอริญชย์  รุ่งโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอริสรา  จำรัส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอัครพัชร์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มชื่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญญาวัลย์  ศรีเกาะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกันตพล  เหล่าบุญมา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิตติพันธ์  ชมสินธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงขวัญนภา  อินอุเทน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยิ้มละมัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฉัตรนภา  เอกทัตร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชานนท์  ศรีทับทิม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฐิติพร  ไตรวิชา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สามารถ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประกายแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณทร โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสกุล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายไตรภพ  ภักดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนกร  เม่งศิริ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนภัทร  จินตกานนท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นนท์สะเกตุ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปานขำ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธันวา  นานคำ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธันวา  ปราบปัจจามิตร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนันทชัย  มาลัยวงศ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนิชาภัทร  เม่นทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปัณฑิตา  ติวารี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพรมณี  ผลสง่า โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพัชริญา  นาคสิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพัสกร  คลังทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิมพกานต์  เอี่ยมละออ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงแพรพลอย  บุญเสริมทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมนัสนันท์  จรลี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายมัด  ไม่ปรากฏ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวรินทธิ์ธร  สกูลเย็น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวรินยา  มะโนรัตน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวาริณี  ลาพล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิภาวี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวิษณุ  ภูเวียง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศรายุทธ  แสงอ่อน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศรุต  เล็กมณีโชติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศิรวิทย์  สิมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศุรวุธ  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิทธิโชค  บุญญานันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสิริอร  ทำประเสริฐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสุบรรณ  กิจพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอภิญญา  สพรสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอภินันท์  เกียรติศรีศิริ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอัฟรูช  ขันมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอารียา  สุขพลอย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงไอรดา  บุดดีเคน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงไอริสา  จิตรเที่ยง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤษฎิ์เมธา  ธีร์บวรเดชาธัญ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายพีรพงษ์  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงวิริฒิพา  แก้าเขียว โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายศราวุฒิ  กุลมี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายสุทธดร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายกอบแก้ว  หาญพละ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกัมปนาท  แย้มศรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชัยยุทธ  ฤกษ์เย็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพงศธร  ชาญอัมพร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสขุมา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวัชร  พันวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวันชัย  บุผาลา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศศิธร  ศรีดอกบัว โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นายสุทธินนท์  บุญคง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกรพินณ์  ประสมลึก โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์สุข โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงญาณิสา  สุภาสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงฐิติยา  ขันอาษา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงทิพามณี  คล้ายก้อน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนริศรา  งามสง่า โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  อินทะโมรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงบุญญิสา  พิมทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปิ่นกมล  ปานปิ่น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คะเชนทร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเมธินี  นิลเนตร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรัชดา  ส่งเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงราตรี  โสขุมา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศรสวรรค์  ลาธุลี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีเย็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุธิวาภรณ์  แซ่เตี้ยว โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุพรรษา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอนุชา  เจริญบุญ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกชกร  ผลพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกิตติยากร  อยู่ตาด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขยิ่ง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปนัทสนันท์  ดีเหลือ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพรรณวศา  บุตรอิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวงาม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงธญญาดา  เย็นหาร โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงธิติมา  บุญหมั้น โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงลลิดา  ทำนอง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนขาว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายศราวุฒิ  ดีน้อย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสรวิศ  ศิริสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสุรพศ  แซ่ว่าง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวหง่วย  - โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอิทธิพล  คำพิชิต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ตระกูล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชุติมา  เกตุชาวนา โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณภทร  พิริยเอกพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โนรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธนพร  ศาสตร์แจ้ง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนภัทร  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธิดาพร  หงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนิศามณี  บุญรอด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงบัณฑิตา  ณรงค์เปลี่ยน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภา โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภัสรา  คำพิชิต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรุ้งลดา  จุ้ยนวล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แทนกลาง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศิธหทัย  เหมปาละ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัวกลาง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุธิตา  ดอกลำพู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุภารัตน์  หาสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงหล้าขิ่น  ลุงเงิน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอติคุณ  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอาคีรา  ชูวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอินทัชศักดิ์  ฆารเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเอกชัย  แซ่หวัง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายโกสิน  แตงโม โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงเทวิกา  พระลับรักษา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเจริญ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพงศกร  ยกยอดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวิรัลศ์ชญา  ทันซาว โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายอนุตร  ปุรัตภิภาค โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอัษฏาวุธ  สีชำนิ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายเกล้ามงคล  อยู่ลือชา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนฤดล  แน่นอุดร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปทิตตา  มูลจันทร์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปสุตา  ช่างเหล็ก โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรปวีณ์  เจียมสอาด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพิภพภัทร  สุมงคลธนกุล โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพิริสา  พยอมหอม โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรุ่งนภา  อันแสน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจตุรภัทร  จิตตรง โรงเรียนวัดลำโพ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกนกกร  ปุกโสม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกฤษฎ์  เตชะยิ่งไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกวินนา  เจริญวิไลศิริ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายกัญจน์ไชย  อมรรัตนานุเคราะห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงโกลัญญา  รุ่งวาว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายคณิตสรณ์  งามสิริจวบจิต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายจิรพงศ์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจิศรสุนทรีย์  นิลรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายชญานิล  คงคล้าย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชญานิศ  เซ็นบัว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชญาภา  จิรธนวิชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายชนปกรณ์  สมคะเน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายชนะวัฏ  วัฒน์รณชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงชนิดาภา  เสาวจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงชวิศา  ปฏิทัศน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชัญญาดา  วิวัฒนศิลป์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายชัยบดินทร์  อัฐวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายชัยพัฒน์  เขียวติ๊บ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายชิษณุพงศ์  รุจิศาสตร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงญาดา  สัจจเสนีย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายณฐกร  ดาวกระจาย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายณฐกร  บุญเส็ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายณปภณ  ขำนิพัทธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  พิทยาอนุสาสน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จริยเต็มสี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรืองศรี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มาตังคสมบัติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณัฐนรี  รูปสมศรี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายณัฐวินท์  แสงสิริโรจน์อำไพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลเทศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายด้วยเกล้า  เปลี่ยนพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายตุลธร  เจนกฤติยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายธณดล  กรโกษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายธนกร  เจริญธนเกษม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายธนกฤต  นันทสว่าง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายธีทัต  ตัณฑธนภูมิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายธีทัต  อำรุงสกุลรัฐ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธีรดลยา  บุญทรง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงนภสร  พวงกิจจา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนฤภร  ศรีอมรกิจกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายนิติศาสตร์  ยิ้มพราย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนิรชา  สุขถาวร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงบุญนิศา  รัตนเนตร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปณิดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายปภินวิทย์  เลี้ยงถนอม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายปวเรศ  นานอก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายปองบุณย์  สว่างวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายปัญญวัฒน์  ธรรมส่องหล้า โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวปลี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพรกนก  แจ่มแจ้ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีนุช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิณทิพย์  แสงทองสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายภคชัย  ชาติชวลิตสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายภัคศรัณย์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายภูริศคร์  นิติเรืองกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงภูษิดา  พลีดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงมีนา  จำปาอ่อน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงรตนพร  มารอด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายรวิพล  ภาณุทัตภิญโญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายวรพล  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายวัชรกร  สิงห์นิกร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายวัชรธร  ศรีพนากุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายศรัณย์  อยู่ร่วมใจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายเศรษฐบุตร  ผุดผ่อง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสาธิตา  รุจิรานิรัติศัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสิรภัทร  โตเมศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุพิชชา  สุนทรนนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุภัสสรา  อินจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายอชิระ  ศรีวรลักขณา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายอภิวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงอริยา  ตุลาวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายอัศม์เดช  หอมจรรยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอารียา  พุทธโอวาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายิกิตติภพ  คณิตทรัพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายกรินทร  วงษาโรจน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกวิสรา  รอยประโคน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกันตภณ  นิธิปภานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สุธารส โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายการัณยภาส  ทองโชติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกิตติกวิน  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกีรติ  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  อภิพัฒน์จิรา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเกตชฎา  คูณผล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายคณากร  สายกลิ่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจักริน  สุคนธวารินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเจษฎา  แซ่แต้ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชนกนาถ  อัมระพยาฆร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชนิดาภา  ยืนยั่ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชนิดาภา  สมหวัง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชยานันท์  โรจน์ฤทธิไกร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายชัยภัทร  คล้ายขยาย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชาลิสา  ฉี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงญาณาทิน  สัตยาไชย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณปภาพร  กวีกิจพาณิชย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐกร  ผู้ล้ำเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาดิษฐ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณัฐพัชร์  กาญจนอโนทัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายติณณภพ  โชติบุตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงทริยา  พวงเงิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงทิพย์ทิวา  แสงสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงทิวาพร  ศรีปัญญา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายเทพปกรณ์  คงจีน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนภูมิ  ลมงาม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนัชาวิทย์  ธรรมชูเชาวรัตน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนัท  ธนะภาวริศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธภัทร  ทัศนศิริ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธมลวรรณ  โชตินิธิธำรง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธรชญา  พูนสูข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตอุรวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธัชกร  พูนสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธัญชมาศ  แก้วอรุณคำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธัญรดี  เหล่าพิเชียรพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เหลืองจันทรา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธีรนาฏ  ชัยเจริญวุฒิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนรวัฒน์  ส่งแสงขจร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนันทรัตน์  ใจโปร่ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำนิล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงบุษชกร  พรมร้อยโท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเบญญา  มาลัยวิจิตรนนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปกรณ์  วิรการินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปภังกร  ฟักประไพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปวริศรฐ์  ปิติพิริยธรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปวีณ็์ลดา  อรัญวารี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพงศ์พล  กู้เกียรติรัตน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพงษ์ณภัทร  อินทเวช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพรธีรา  มัธยมจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสร้างสม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลิ้มธีระบัณฑิต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพัทธนันท์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยสี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพิรชัช  สุนทรฐิติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพีร์ระพี  คำฟอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนน้ำทิพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภัทรนันท์  ตันสุภาพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัทรภร  แอสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภัทราวดี  ลุนพรม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงมรรษกร  น้ำใจดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงยุพากร  โรจน์ณรงค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรัชนก  ธรรมวงค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรัฐาพร  ศรีสำโรง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สิงห์เล็ก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวชิรวิทย์  รักแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรินวล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิวัฒไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรุณ  รักษ์วงศ์สิริ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวิรยาภรณ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายศิรชัช  สันเหล็ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศิรภัสสร  บูรณสันติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายศุภวิชญ์  กันพูล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสรวิชญ์  เทพสินธพสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรมเม้า โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสาธิดา  พุดสโต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสิทธิ์ธา  ปัญญาสาธิตกิจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสิริมา  หัตถอัจฉรากุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุทัตตา  มิลินทานุช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอชิรพล  บุบผา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอณุภา  สีอ่อน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอมิตารัตน์  อบชื่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอรัญชัย  ศรีพล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายออนัช  ณ วิเชียร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอัครพนธ์  เลี้ยงพรพรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอาทิตย์  เอมเสม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอุรวี  บุญทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงไอยลดา  ชัยโชค โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกรินทร์  ชื่นชอบ โรงเรียนจิรดา ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงจิริสุฎา  ทับบุรี โรงเรียนจิรดา ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงมงคล โรงเรียนจิรดา ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายนันทวัฒน์  กันภัย โรงเรียนจิรดา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปณิชา  วีรคติธรรม โรงเรียนจิรดา ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงมนัสนันท์  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนจิรดา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุธิมา  สำราญพงศ์สุข โรงเรียนจิรดา ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงอริสรา  เลิศวัฒนนนท์ โรงเรียนจิรดา ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พนมวัน ณ อยุธยา โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐเศษรฐ  รุจิโยธานันทน์ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนัชชา  อารักษ์คุณากร โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเนตรรพีทอง  นิ่มอรุณ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุชาดา  ยันตโกเศศ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอธิชา  ศรีตระการ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอนันต์  ตากสุนทร โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอริสา  สมบัติบริบูรณ์ดี โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกฤติพงศ์  อังพรหมสถาน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายกล้วย  - โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขยัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายกันตวรวัฒน์  ดวงบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายกิตติพศ  หน่อคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงเกตวี  ชาญพิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกิติยกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วบุญทิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายชลธิศ  พุ่มเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายชวัลกร  มิ่งขวัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงชิฌาภรณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายฐานิทัศน์  ขุนรัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีชู โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายฑยากร  เถาวัลย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายณชนน  แย้มกลีบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงณพรรษวรรณ  อนันต์ณัฏฐพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายณัฏฐ์ธรัช  พลอยประดับ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงณิชกมล  แดงวิไล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายตรัย  อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายทิวัฒน์  มัดทองหลาง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายธนกร  อาจคิดการ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายธนวิชญ์  บางณรงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายธนวินท์  บุญทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายธนานพ  อาจวิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายธัชพล  กุลละวณิชย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงธารวิมล  สอนหุ่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายธีร์จุฑา  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายธีรเดช  ลีลาขจรจิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายธีรเดช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธีริศรา  มีจริง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายนรบดี  ป้อมแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงนวินดา  พิทักษ์พงศ์ภูธร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายนันทภพ  จันทร์สระคู โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายนันทิวรรธน์  ทัพพะรังสี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายปฐมชัย  จันทร์เจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายปภังกร  กสินานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายปวเรศ  ครุธโต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายปุณณภัฐน์  ศีลเศวตศิลา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายปุลวริศว์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายพงศ์ปณต  ดลอัมพรพิศุทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายพลนภัส  คำอ้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายพันธกานต์  หม่นทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ชนะโยธา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพิมพิชญา  ร่วมบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีรัฐรุ่งเรือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายภูวเดช  ทองประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงมนวิภา  เหล่าพงศ์พันธุ์งาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงมัญชุสา  พุทธชูชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงมัลลิกา  โทมิตะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงมินตรา  พรรณธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายเมธิชัย  คงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายรังสิมันตุ์  เซ้งมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายวิชยุตพงศ์  อิ่มโภคา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายวิชัยวัฒน์  คุณทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวิรัลยุดา  ทัศวิล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงศิริญานนท์  อรรควัฒน์เดโช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงสิริวรา  เทพสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายสุรเกษม  สังฆคุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายสุวพิชญ์  เหมือนฤทธิโชตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงหฤทย์ชญาฌ์  อนุรัฐพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายอเนชากร  โต๋วชากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงกนกอร  พึ่งสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญศิริถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกรกช  หนักแน่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกฤติธี  แตงเข็ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกวิน  กองจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกวิสรา  บุนนาค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกษิรา  พานทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายก้องณพัสส์  คงมา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขบรรเทิง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกันตินันท์  ถาน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิไลประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกิตติญา  โชติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกิตติธัช  วิมานรัก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกิตติวรา  หน่อคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกูลนัดดา  ยามาอูจิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายขจีภัทณ์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเขม  แทนมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันธควร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเขมโสภณ  ใจเสาร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายคภัสดี  แรงจบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายคมชาญ  ก้อนทองดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายจักริน  อาจหาญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจิดาภา  เจิมจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายจิรชาติ  แซ่แต้ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิรัชญา  เอกพูนทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิรัฐฐิญา  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายจีรพัฒน์  หมอนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายจีรภัทร์  รวมสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายจุลลกเตวา  โทศิริกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเจริญรัตน์  จันทร์หา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายฉลองพรรษ  บุญครองเกียรติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายฉัตรมงคล  วัดทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชญานันท์  แสงดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชญาภา  แสงดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายชนะกันต์  สุขโชคชัชวาล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชนะศักดิ์  ชูช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชยพล  ยารัมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงชัญญกัญญ์  ปพนพัทธนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชัยรัมภา  โสมาเกตุ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชาญชัย  พิรเศรษฐ์กุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงชิดชนก  สดใส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงเฌอญภร  สมบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงญาณิศา  แสงกระจ่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงญาธิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายฐิติกร  วรกิจพนิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายฐิติยา  ลูกอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายณภัทร์  ฝอยทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฎฐณิฌาย์  อนุรัฐพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หว่างเพียร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายณัฐชนนท์  เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงณัฐฐา  เสือพลาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐณิชา  แววบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฐลภัส  แสงระพี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายณัฐวัชต์  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณิชมน  ทองใบใหญ่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณิชากร  ลายทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณิชานันท์  สาธิตอภิวันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ปิติโพธิพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายดบัสวิน  ทองศรีนุ่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายเตชิต  นาเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเตชินท์  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายทรงพล  เฉยดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายทศภูมิ  ศรีกนก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธนกานต์  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนดล  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนภัทร  ผลอวยพร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธนัชชา  ชมภูนุช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธนัชญา  พุ่มเหมือน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธนัชพร  มณีวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธัชพล  นิติวรการ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงธัญพิชชา  คนเสงี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธันย์ชนก  หัสดิเสวี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธิติสรณ์  จันทร์สวาสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธีธัช  โตสำราญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธีร์ธดา  เหมือนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงนงนภัส  พลไชย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายนนบดินทร์  ห้าวหาญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายนพวิชญ์  อะเมกอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายนภัทร  คล้ายเผือก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนภัสกร  วุฒิไชยกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนภัสสร  ปะมะลิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนริศรา  อ่วมน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายนวพล  ดุษณีภักดีนาถ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนูรอัยมี  อยู่ญาติมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงบุณยอร  อรชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปภาดา  เอื้อทวีสิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงสนาน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายปราชญ์  แสงอุไร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิโยธา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปวิชญา  มณีอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายปวีณ์กร  บัญชาโต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายปัณณทัต  พลอยจะบก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายปัทม์กวิน  ไกรนรา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปาริตา  อันพาพรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปีย์รดา  เพ็ชรน้ำเขียว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปุณญวีห์  ทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปูริดา  ศีลประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงไปรยา  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพกุลกาญจณ์  เมียงอารมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพงษ์ภาวิน  ปานปิ่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพรรษวสันต์  โชคประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพรสินี  จันทนูเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพัชราภา  บุญเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพัชราภา  สุรานาวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพัสฐ์รริษฐา  ไชยศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  บิดหล่า โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชชาภา  ยงยิ่ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญาภา  พินสำเนียง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จงอยู่สุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ต๊ะวิจัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพิริยะพงษ์  สวิง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สาเพียร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายพิสิษฐ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายพีระพงษ์  บุญมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพีระพัฒน์  บุญมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงแพรตะวัน  พุฒิพินิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายไพสิฐ  รนขาว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงฟ้าพราว  เจริญภาพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภัทรดนัย  ชามทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภัทร์ดนัย  คีตวัฒนกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภัทรนันต์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทราภา  บุญถาวรสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภาคิน  ศรีวารินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลิ่มจุฬารัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภิรัญญา  นุ่มกรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภูดิส  ภาชีรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายภูภวัต  คล้ายหิรัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายยศกร  ปั้นทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายยุติธรรม  ทองศรีนุ่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงยุพาพัชร์  วัฒนพาณิชดิลก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรมัณญา  ประเสริฐสุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงรมิตา  อินบัวทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงรวิสรา  สอนเขียว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรักฟ้า  ชะเอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวงศ์วริศ  หรรษนิมิตรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวชิรวิทย์  บาเปีย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวชิรศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวทัญญู  ประเสริฐสม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวรกร  สำรวมจิตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวรัชยา  ทองถนอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองฉาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวราภรณ์  ลาภไพบูลย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายวิชชา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวิชญาพร  มัทนัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายวิชยุตม์  วาดเขียน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงวิวรรณ  เมนัช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวีร์สุดา  คชเวก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงศจิษฐา  หนูอ่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศักศิฬินภ์  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงศิรณตา  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายศุภกร  จันทึก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายสกนธ์พล  นาคเปรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสกลสุภา  พรหมจำปา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสาธิดา  สุขปรุง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงสาธิตา  เกิดฉาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายสิรวิชญ์  กฤตยเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสิรวิชญ์  สมบัติศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายสิรวิชญ์  ไท้ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสุณิษา  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายสุพศิน  ต้นพุดซา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสุพิชชา  ภูพลผัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุภักษรา  เหรียญทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายโสฬส  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอทิตยา  ลิ้มอมรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายอธิศติพงษ์  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอนุพงษ์  เจียกใจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายอภิวัทร  ภักดีแสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอภิสรา  สันทัดสาร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอมรพงศ์  จันทึก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอรชพร  ชัยวงศ์เวช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอัครวินท์  ทรัพย์จี่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สังข์เงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอารยา  วงศ์ศุภโชค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายอาริฟีน  เรืองปราชญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายอิงผา  วุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอิศราวัฒน์  มีอาษา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายกรณภัทร  พักร์ผ่อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายกรวิชญ์  พลายแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายกุลวัชร  ลาภเฉลิมพงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายฉลองยศ  อินทยศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายฉัตริน  รัชกิจพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงชลกนก  เอมพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายชุติเดช  ดำรงทวีศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายณัชพล  สุมาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายณัฎฐ์  สุววงศ์ โบทิสต้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แป้นเกิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลพิบูลสุนทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิประการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงณีรานันท์  วุฒิพันธไชย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายเดชาธร  คงเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายทัศน์ไชย  พงษ์ศิริธรากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายธนภัทร  ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายธนวรรธน์  วงศาขจรกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายธนากฤษ์  วิริยะธนาวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงธัญญา  เติมกลิ่นจันทน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายธาวิน  เต็งอำนวย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายธีมศิ์  เจริญพิทักษ์พร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงนตวัน  ศรีอาวุธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงนภสพร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายนราวิชญ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายนันทกร  เสถียรปกิรณกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญจิตปัญจ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงปลายฟ้า  อิทธิธีรรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายปวรัศฐ์  ประภาปิตินันทน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายปวีณ์กร  แก้วคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายปัณณทัต  ตั้งประเสริฐศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายปุณณวิช  รัตนฤทธิ์เดชะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายพรภวิษย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงพาณิภัค  ตู้จินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคนิพัชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ดำรงทวีศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงวรัตนันท์  สัตยาภักดีชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงวิภาดา  ชัยชยานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายศิวัช  สังขดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงสิริ  ก้องโลก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงสุชาวลี  รุ่งสุริยะศิลป์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายสุประวีณ์  กรัษนัยรวิวงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงสุพิชญา  สัทธาประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายอติธรรม  อรรถสิษฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายอธิษฐ์  รุ่งสุริยะศิลป์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายอธิษฐ์  ลูกไม้พรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายอภิพล  แพทยานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายอภิวิชญ์  กระจ่างพิภพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงเอมปวีร์  กวินโกศลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงเอริกา  คงรักษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธัญญกสิกล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายกรวิชญ์  กิจพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกอร์ย่า  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกันตา  สถาเผ่ายืนยง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายกีรติกร  ใจกล้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงเกลียวพัตตรา  ซอโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เกียรติกุลพิมล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงคนึงชนน์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงจิราภา  พึ่งรสธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายจิโรภาส  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงฉัตรภัสร์  กุตเปล่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงชณิษตา  ควรคิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชิชญา  เชาวน์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงชิดชนก  อุไรวร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นายโชติวัฒน์  แพทยานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายณฐพล  พงษ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงณพรรษ  ศิริแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงณภัทร  พิศิษฐการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวณภัทร  อมรอนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณัชชา  อรัณยกานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายณัฐภัทร  ปัญญสังข์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายณัฐวัชต์  พีระประสมพงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงตีรณา  ไตรเมธาศิลป์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายเตชิต  รุ่งวชิระกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวแทนรัก  พจน์ประสาท โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวธีราภร  จันทร์เงิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธีร์  พันธ์มณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนภสร  ประวาลพิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงนภสร  มณีสถิตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงนลพรรณ  ตติปาณิเทพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงนิพพาน์  ตู้จินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงบุษกร  หาญพละ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงประวีธิตา  ขันตีกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปริตา  ตติบรรจงลาภ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงปรียนันท์  ตั้งจิตวรกุลธร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายปัญญากร  จุ้ยเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายปัฐวี  ภูวณิชย์พงษ์ชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปัณฑรีย์  คชประภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพัณณิพักตร์  อาภาตั้งตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพัสมาสร  ธนรัชต์ธนันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายภัทรพล  อำนรรฆสรเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายภูมิศิริ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายศาณวัฒน์  ลิมปาคม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงศิรดา  จาตุรนต์รัศมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายศุภวิชญ์  อนุสนธิอินทรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายสหรัฐ  ศิษย์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสาริศา  ลูกไม้พรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุนทรวิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสุพิชญา  พงศ์สถาบดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงหทัยพันธ์น  ธนาอภินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายหิรัญ  สงวนธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอินทุอร  สิงหกลางพล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงเอรีน  คุณาพัทธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกมลพรรณ  วิทูรปัญญากิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกันตพัฒน์  ธนาประเสริฐทรง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายจักรวาล  ลิ้มทองกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายชวัลวิทย์  ขวัญกิจนิรันดร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายชัยกฤต  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณฐมน  สงวนชาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัชชา  สุขสัจจี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัชพล  ศิริพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนินทร์สถาปัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐชปภา  ธนานิกกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดวงรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณารีภัทร  แรงอด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงณิชารีย์  จงจิตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงทิพาวัชร์  กาชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แม่กลอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธนภัทร  รังสิติยากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงธนิรัศมิ์  กิตติวัฒโนคุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธมลทัศน์  มีโภคา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์ปิ่นแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธเนศานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธัญธรณ์  โภไคธเนศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยสระแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธีภพ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงนพคุณ  ยอดมาลัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุปาริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงนิชาภา  จีนสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายบรรณวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายบุณยวีร์  นุสาโต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงปวีณพัชร์  กาญจนภักดีพงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงปัญญดา  พึ่งสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงปาลิกา  เจนศิริวานิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปิญชาน์  ธนาบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจชอบดียิ่งสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปุณยนุช  อ่อนฉิม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพัชธิดา  พุกเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โครตพงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงแพรไหม  อิงคดุษฎี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงฟ้าใหม่  แก้วพึ่งทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภรัณยา  ดำรงศีล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงภวิตรา  ดำรงศีล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงมุกตาภา  จันทระโสภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงรัฐนันท์  สุนทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงรุ่งนภารัศมี  สุทธิสอาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวัลยาลักษณ์  จันทรสถาพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายวิคเตอร์  ชอว์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายวิน  ชยากรคงวุฒิ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงสโรชินี  ชะเอม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายศุภปราณ  ปานประยูร โรงเรียนเทพพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงขวัญสิริ  เลื่องเชื้อง โรงเรียนเทพพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกรุณา  ลวณะสกล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายกัลป์ชนัฐ  พัววิสิทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายคณินท์  ขำอิ่ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายคณิศ  ขำอิ่ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงจินมณี  อินแสง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงชนกนันท์  แสงอยู่ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายชีวธันย์  ตั้งศิวาลัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายณัฐคุณ  บุญลือ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองปุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายณัฐภัทร  พวงแก้ว โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงณิชหากชภูมน  ภาณุโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายทรงพล  นุชมาก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายธนกฤต  เค้าแคน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายนันท์มนัส  ต่อเติมศักดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายปวีร์กร  สุขลาภ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายพงษภัทร  มีพัธสม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์สีเหลือบ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วดำรงค์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงวริญญา  พึ่งจีน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงวริศรา  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายศิรวิชญ์  กู้สกุลไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายสุกนต์ธี  ไชยชำนิ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงสุประวีณ์  อัศวกิตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายอภินันท์  โชคสมบูรณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงจู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วเรือง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  สินธุกาญจนพันธุ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายคณิน  กิตติกูล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายคุณากร  เล็กแดงอยู่ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายจิรวัฒน์  ใหม่ปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงชยาภัสร์  ฮวบเอี่ยม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายชลวัท  นาคสุขปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายชีระวิทย์  บุญมี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงณธิดา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายณัฏฐกฤติ์  สวัสดิ์ผล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนันทลักษณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนธรรศ  บรรเทา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนภูมิ  วิสมล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธาวิน  สมยา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธีรัช  เกียรติวิกรัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายนนทภัทธ์  ซ้ายหุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่เสือ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีธนกร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายพศิน  ลิขิตปถัมภ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประคองพันธ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงมาติกา  น้อยสังข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวรฤทัย  เลิศภันทิลา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายวีรภัทร  วณิชสินวิโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงศิรอาภา  กิจจารักษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายอคิน  อินทสุภา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอภิญญา  สังข์สัญญา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายอัษฏาวิชญ์  เชื่อมสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอินทรดา  โพธิ์สวย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอิสริยา  ศุภดิเรกกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายชุติพงศ์  โรจนวิศวกรรม โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายณัฎฐพัชร  ชื่นตา โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กชายภูมิพัฒน์  เฮงคณนา โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอักษราภัค  ชานัง โรงเรียนศรีสังวาลย์ ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  พันธ์กำแหง โรงเรียนศรีสังวาลย์ ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายรพีพัฒน์  ชำนาญปืน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายเฉลิมขวัญ  สันติพรวิทย์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธีรภัทร์  แสงเมือง โรงเรียนศรีสังวาลย์ ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงศศธร  ประชานุชิต สากลศึกษา บางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายกันตินันท์  วชิรโรจน์ธนากูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายไกรวิชญ์  กรชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงชญาภา  โตอุรวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงชัญญา  ศรีสุวรรณภพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  สวัสดีชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายณฤทธิ์  กิตติปรีชานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมงคลลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงณัฐนรี  อินวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทิมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุทัยรุ่งรัศมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงณััฏฐณิชา  คลังโภคาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงไดอาน่า นิโคไลย์  เพ็นเชวา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงตีรณา  สหพรอุดมการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายทรงพรต  รักษาภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงธนัชชา  เอื้อธรรมสถิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงธัญญาดา  หุ่นสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงธัญธิดา  ชูติกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายธีรธัฐฐิ์  วิบูลสันติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงนิชาภา  อัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงบุญญิตา  โสภณชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงเบญญาภา  เย็นประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายปณิธิ  มุกดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใหมสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงปาณิศา  ทิพย์โสตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายปานวิทย์  ดาวกระจาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กชายปิยังกูร  พันแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายปุลวัฒณ์  นักเวชน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงเปมิกา  ฟง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายพชรเทพ  ดำรงค์มหาวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เทพดนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายพีรภาส  ตัวเสาร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงเพชรแพรวา  เกื้อทาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายภัทรพล  วงศ์วิบูลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายภาณุวัฒ  อ้นวงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงมทิรา  ธงสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงมิญชญา  ชื่นยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงรวิพร  พุมเพรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงรุจิภัสสร์  พจน์สุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงลัลลลิตา  สอนไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปินตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงวรินทร  สนธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงวีณา  เตชทิพากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายวีรวิชญ์  ปกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายศิริพันธ์  หิรัญโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายศุภณัฐ  สุขชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงสุชานุช  ศิลปะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงกิตติกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงสุพิชญา  นรขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงอชิรญา  กิจเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงอมลธีรา  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงอรจิรา  เทียมเมฆา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายอาวุธ  ประภากิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายโอฬาร  จันทร์ช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงกานต์สินี  วิเวก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ดำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงชรินทรา  ศรพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงณัชชา  ลิปตวัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นบุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวณัฐมน  พชรพรวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายต้นกล้า  ชงัดเวช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงธัญยรักษ์  โฉมรุ่งนิธินันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 นายนภัธ  กุสุโมทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงปาลิดา  เงินทนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงปาลิตา  เงินทนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  เทียนโต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวพีรมล  เอี่ยมชมนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นางสาวลักษณ์ขณา  ศรีดาเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายวรพล  จันทะคู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงวรรณเวลา  อาวัชนาการวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาววรัชยา  คลอดเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวอารยา  ฮิกกิ้นส์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวอาริยา  สุโง๊ะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวอุมาพร  เจียมศิริสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายกรวิชญ์  อัศวเพิ่มพูลผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกฤษจพัฒน์  นาคะวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายกวิน  แก้วมโนรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายกษิดิิ์เดช  ล่าห่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายกาณฑ์พัทธ์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษตรรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ดีขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงฐิติชญา  ปกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาโยธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายณรงค์ชัย  เปรมจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงณัชชนม์  กาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถือทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณิชารัศม์  ศรีพราว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุริยฉัตรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายธีร์วรา  ผลหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนัฎฐณิชา  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชี่ยวนาวินธวัช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญทองสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปภาวิน  อัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปวีณ์กร  เสร็จกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพวงชมภู  พุฒซ้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายพสกร  แก้ววารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายพัชรพล  ชูเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายพีรพัฒน์  พาทรัพย์มา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงภัทรพร  มีสุขดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายภูวิช  แสงศัพท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงริณญาดา  ผึ้งไผ่งาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวนัสนันท์  เรืองหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายวีรพัศ  สุวัฒนนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงศุภจิรา  พันธ์มหา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงสรินทร์รัตน์  มาศสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงสิริภัทร  เชิดเชี่ยว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงสุชญา  จรนิเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงสุญาดา  ทรัพย์งาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ดาวกระจาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณัชชา  โสมทองแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายณัฐวัศห์  ธรรมส่งรัศมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงทิวนาฎ  พันธุ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายปัณณธร  ธารพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงศรัณพร  ผาสุขสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงณภัทร  มานะเมธีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธีรนันท์  ชูจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปวีย์ภัทร  อนันต์นิธิธนกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพฤฒยา  ประรินรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายยศวัจน์  ภาระกูลสุขสถิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงศศธร  จันคีรีเขตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1305 นางสาวเกียรติศิรินทร์  นิติวิธี โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวฐิติชญา  ปัญญาวง โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงธิติกาญจน์  สาระวิบูลย์สุข โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงนลินรัตน์  จรัสจารุทัศน์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวนันท์ณภัทร  พรหมโสภา โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงพริ้งพรรณถดา  พิกุลทอง โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวพิมพ์มาดา  มีเจริญ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงภัทรวิภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงโมเรยา  ตั้งวราศิริ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งธนโชติกุล โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงณปุณวรา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงแทนจันทร์  วาระวรรณ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปวริศา  พุ่มแดง โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายจารุวัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณล้วน โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายธาวิน  เจาจารึก โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงปัญจรัตน์  แต้พานิช โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธนโชติธนินทร โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงเขมิกา  สายเที่ยงแท้ โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเอฌิญา  นิลทกาล โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายชยพล  ตั้งวราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงชวัลพัชร  ภักตร์ขำ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายณัฐธีร์  นิมิตชัยโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษสาคร โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายติณห์  เพ็งประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายธนภัทร  ทายตะคุ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายธราธิป  บุญประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายธีรเศรษฐ์  เวชไชโย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายปณิธาร  ยืนยาว โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงปภัสสร  พุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายพิชยุตม์  อู่เงิน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายพีรภัทร  พูลชัย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายภัคศรัณย์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายยุทธศาสตร์  อักษรนำรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายวัชรพล  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายศุภกริช  เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.5 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงศุภานัน  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงสุภัสสรา  กุนอก โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กชายคมสัน  เพิ่มชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายชนาธิป  วสุพสิษฐ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายณัฐพัชร์  คูหะโรจนานนท์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายธนกฤต  ท่างาม โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เอกธีรเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายภูริช  ชื่นชัยกิจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น