รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนวกร  อยู่โค โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงภัทรวดี  แน่นอุดร โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกมลนัทต์  ทิพย์วารินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทามี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรภัทร  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกรัญณุตา  กสิณธารา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตยชญ์  คชาชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤตยาณี  วงษ์เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติน  สามารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษนพัฒน์  อรรถกฤษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  เกียรติกิจกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงแก้วกัลยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขนิษฐา  เชนส้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญข้าว  พานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายคณิน  แสนดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงคุณัญญา  ชีระพุฒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเจษฎาวดี  เจษฎามโนมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายฉลองรัฐ  ธัญญะวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชมพูนุช  จันพิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายชยพล  ภูทะวัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชรินทิพย์  อินต๊ะอุ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชลลดา  กุศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชาคริน  เอี่ยมวิบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชาลิสา  ยังสว่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชาลิสา  ฮกชุน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายฐิฏวรรษ  โมสิกะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณฐกร  นิ่มเต็ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณพรัตณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฎฐคณาธิป  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐชยา  มีแต้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีนก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐพัชร์  อุ่นเอกลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณันทิกร  โชติพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงถญกรณ์  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายทักษ์ดนัย  วิลาสพรพรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงทิพย์วาณี  แดงสดใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  นาแพงสอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนดล  ศรีกลม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนพัฒน์  สังคหะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนากร  นามสามล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธราวุฒิ  คำสุยะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มุ่ยสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธิดานุช  เหมือนแตง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธีรทิพย์  เจริญพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายนภทีป์  รักษาภาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนันทพัทธ์  นงนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายบุญญาศักดิ์  แก้วคมขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงบุณฑริกา  ขำบัว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายประกฤษฎิ์  ซื่อลิ้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปราณปรียา  พ่วงลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปวริศา  เหล่าพิบูลย์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรประภา  รอดเพียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพลช  อิสมาแอล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพศิน  อินตะนัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพัชรพร  รนกระโทก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัณณิตา  พัวพันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสบายเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัสนรินทร์  มนัสนันท์วรกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตันสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญภิมุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สูงเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัชภิชา  วรงค์สิงหรา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายภัทรพล  สุเมธาอักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรภัสสร  กำจาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภัทราพร  นุชนิ้วจรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายภาณุภัทร  หุ่นยนต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธีร์บวรเดชาธัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุรารักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายรัชพล  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายรัชพล  บุญพร้อม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายรัชภูมิ  บุญพร้อม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงลัลน์ญดา  ขาวละเอียด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเลิศรินทร์  สินเลิศไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรรณิดา  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวัลย์ลดา  คำประสาท โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวาสิตา  เงินสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวิชญาดา  คชายุทธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวิสรา  โกศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศศิกานต์  ศิริรัตนพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศิรินทา  จามจุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภสัณห์  ดอกบัว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายเศรษฐกาญจน์  อรรถสิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายสรศักดิ์  ลาไป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายสิทธิรัตน์  โสภาเสถียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายสินธนา  กลิ่นอยู่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสิริพรรณ  ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุชานันท์  เส้งโสด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุตาภัทร  สานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  มีวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุพรรณษา  มณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขนิมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประนัสโส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอทิต  หนูสุคนธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอรรถพล  เชื้อสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริสา  ดรุณกรพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอัครพล  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอารยา  ศรีรินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายกชรัฐ  สกุลบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชมภู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกวิสรา  สุขวิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกษิดิศ  นุชเนตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกะรัตพลอย  แหลมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดิมพรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกัณตพงศ์  ดำรงวิริยะสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกันตพล  พรมเพ็ชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกิตติยา  พูลเกษม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกิติยศ  มโนศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกิรฐา  วงศ์ดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายขจรศักดิ์  โชว์สูงเนิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงขวัญชนก  รัตนเสนศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเขมทัต  พึ่งเลี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเขมพิพัฒน์  โทปัญญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายจตุพล  สิงห์สองคร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายจิรพัทธ์  ชุ่มชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจิรวัฒน์  ประคองพวก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจิรัชยา  เขียวศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงจิราภรณ์  จักรไชย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงจิราภัทร  จิราดำรงชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายจิรายุ  หลักด่าน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเจตกาญจน์  โพธิ์งิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงฉัตตริยา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชนิดา  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชมพูนุท  ผดุงวิเชียรวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชยาภา  ศิริผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายชยุต  รักษาชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชวภณ  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชาญวิทย์  พาหล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายฐาปกรณ์  เวทีนันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณฐพล  แสงขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณภัทร  ทรัพย์กลิ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณภัทร  สามารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณัฐมนธ์  พิศการุณย์พงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณัฐวัฒน์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำดำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณิชารัศม์  วชิรวิมลพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายดิชา  ลอยโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายเต๋า  ปะวิภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงทรรศนพร  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายทองธนา  นาคแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงทักษพร  แสนทวี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงทิฆัมพร  เรืองเกษรวิทย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายทีฆทัศน์  ผ่องสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธตดก  กุมาลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนกร  จันทร์ทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธนธรณ์  จีนไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธนพร  อรุณจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธัญภัทร  มาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญวรรณ  ไวว่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธีรวัจน์  สุขจันทวณิชย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนคนันทินี  ศรีสดสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนฏกร  นาดแดง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนนทกร  จงศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนภัสรัญช์  กบิลบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิวะประภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนภัสสร  หวังข้อกลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนภาวรรณ  กรุดอ่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนวนันท์  เพิ่มสิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายนันทนัช  เวชวงศ์วาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิธิศ  มังคลสุต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายนิภัทร์  สุทัศน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงบุณรดา  เรือนแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปนัดดา  รูปสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปนัดดา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เงินนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปวเรศ  อยู่เรือนงาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปิติโชค  เอี่ยมเกตุแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปิยธิดา  พงษ์วิจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปิยพร  คณานิตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพงศกร  ตันแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพงษ์ภัทร์  หลักรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพชร  นะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพชร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพนากร  เชื้อสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพรทิวา  พลรักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรรษกร  เพีซ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพฤทธชาต  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพอฤทัย  โพธิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพัชราพร  ดีพลกรัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพัชราภา  คชเกร็ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพัทร์ธีรศักดิ์  ทาขาว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพัธธิณี  ไทยพิทักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิชญณันฆ์  สวัสดิ์เรียวกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิชญาดา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิชญาภา  ชมภูนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพีรพงษ์  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพุทฒิพงศ์  ครุฑน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภชรวรรณ  ใหม่พุมมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภระณญู  ยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์โชติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อตาอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายภูตะวัน  รักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภูธเนศร์  สุวรรณะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูริภัทร  ดิษฐ์ธวัช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภูริวัฒน์  เงิรนหรั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงมารานา  เมธ์ อัครนิธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายโมกุล  ชาครีย์รักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงยุวธิดา  สุกก้อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่จิว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงรัชดาพันธ์  ก้านขุนทด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายรัชพล  ดุมขาว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวนิดา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวรัชยา  แซ่อึ๋ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรางคณา  กุลยนต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวราภรณ์  วชิรเมฆินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวสุพล  หิรัญศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ผอฝน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวัณณิตา  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวันใหม่  ตันพานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถวิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศิลป์กวี  ศรีนพนิคม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศิวโรจน์  โพธิสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสถาปัตย  นิธิไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสมิต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสันติพงศ์  สินตะคุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายสิงหนาถ  ฤกษ์สง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสิทธิพร  จันทร์รักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังเกตุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุวภัทร  พึ่งความสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นายเสฏฐวุฒิ  อภิสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดมณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายหรรษกานต์  อากาศโสภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอณัชชา  ชอบใหญ่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอภิวิชย์  ทรัพย์กลิ่นคำกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอภิสิทธิ์  สายเสมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอมรวัชร์  วีระนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอรพรรณ  หุ่นทองแท้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอรัชภร  โสภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเอวิตา  สามสี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายํธนกร  ศักดิ์จารุดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกนกพร  ภูริทัพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกมลชนก  เริ่มดำริห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤตภาส  ไชยธานี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกัมปนาท  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัลยมน  เตียเย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  เจริญชนม์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเกสรา  กูร์ณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงขวัญข้าว  ก่อเกียรติอาภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเขมิกา  เลขพลการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเขื่อนเพชร  สุขก้อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายจตุรพร  พึ่งพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจักรินทร์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิดาภา  ชนะรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิตรลดา  เอี่ยมเขียว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิรัฎฐ์  เสนานันท์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยพานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเจคอบ แผ่นดิน  สตีเฟ่นส์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชลธิชา  สีสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชิษณุชา  ศรีอนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฌัชชา  ชื่นชมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฌิชชา  ชื่นชมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฐิติกานต์  สืบสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณชญาดา  จัตตานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณญาดา  แปงคำมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลแสนเต่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐชนน  สาทรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายต้นตระกูล  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงตรีชฎาพร  เลียบโลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเตชัช  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายถิรวิทย์  เชียงคอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนทร  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธรชญาน์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธราธิป  หนูแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธารา  งาสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ถนอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรเดช  ชัยพัฒนารัฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนพรุจ  สุภคุต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนวิยา  สิทธิการณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนันชนก  นพนิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายบุณยกร  พันธุ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเบญญาสิริ์  รสิอัครศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมวิสูตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปรายฟ้า  เวียงสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปรารถนา  ประยูรวงศ์เกษม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปรารีฎาพร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปรีดากุล  วิมุติบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปัณฑา  แย้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปัณณวิชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปัทมพร  ชมภูนิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปาฏิหาริย์  คิดการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปาริชาติ  เกาไสยนันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปุณญาพร  สีอำภัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงศกร  คำเกาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพงษ์ดนัย  พูลเรืองเผ่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพชรพร  ธีระอรรถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพรปวีณ์  อภินันทนากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพสุธาร  สินภมร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพัชรพงษ์  บุญยารักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไตรทิพธำรงโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ปิ่นขุนทด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  มิตรศิริวัฒน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชีวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนกิตติโสภณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภัทรพงศ์  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภัทรพล  เรียบร้อยเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัสสร์มณฑ์  คงกิจอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภิญญดา  ประสงค์สิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญสด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภูริวิช  อินเอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายมกรานนท์  เหลาเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายมณฑล  เทียนมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมีนา  กัณทวงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรชต  ไทยพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายรัชพัช  มงคลวรผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายรัศมีโชติ  ตันทนะเทวินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงลลิตา  เพชรประไพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวชิรวิทย์  เหมาะสมสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวรพล  ประจันบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวรมน  ม่วงโพธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรรณรวี  ขำคล้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวริษฐาฑ์  ยานอาษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิรดา  นาคะวัจนะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศจีบุณย์  เจริญสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศุภเสกข์  พึ่งบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสรวิศ  กองวิเชียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสิรดนัย  ฉันทวีพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิรภัทร  คงคาประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิรวิชญ์  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสิรวิชญ์  อัครสมบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสิรินภา  ชมรส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุกฤตา  จิตจักร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทะกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอนัญญา  อัครเมธีพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอารียา  เจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอิศรางกูร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงไอญาริน  เพ็ชรจรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนดล  ศรีบัวงาม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธีราพร  บุตรโท โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกันยกร  คล้ายเรือง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกีรติกา  ภู่ทอง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชวภณ  วนิชชาภรกุล โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคสีม่วง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์อ้น โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปกเกศ  ปูรณิฎฐะ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปัญฑิตา  เบื้องบน โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุพิชชา  เกษมณี โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธวัชชัย  ประทุมมา โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพุฒิภัค  นันทิวราพร โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แจ้งจิตร โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยชูกุล โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีรักษา โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนดล  ชัยเดช โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปาณิศรา  บัวจักร์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพีรภัทร  ตระกุลจันทร์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุชญา  วิจักษณาพงษ์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกมลชนก  หงส์ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กุกเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายกฤษดา  กาญจนจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกลยุทธ์  แซ่ห้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกัญธดา  ภารัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายกัณณ์ทนัฐ  วิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกัลยกร  นพรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายกาจพน  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายกิตติพัฒน์  คุยยศสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายคีรินทร์  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายคุณัชญ์  ประทีปวรกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายจักรพงษ์  ฉิมสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายจิรพัฒน์  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายเฉลิมชัย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงชนัญดา  โคตรภูธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสีลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายชลชาติ  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายชัยเกษมอนันต์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายเชษฐติกาญจน์  วงษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายไชยเชษฎ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงญาดา  ศรีแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงฐิติมา  ยาพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงฐิติยา  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายณัฏฐกิตต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายณัฐชนน  สุทธิวิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีนอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายณัฐพล  ญาณนาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายณัฐภูมิ  เลิศกิตติกุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงทักษิณา  มงคลวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายธรากร  อังกุระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายธัญญโชติ  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายธิติวุฒิ  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธีรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายธีรภัทร  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายนพพล  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายนพวิทย์  อธิรัฐเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงนภัสร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนภาพร  ละออ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนัชชา  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายนันธวัฒน์  พ่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายนิติศาสตร์  ไทยงามศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประจงจัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปนีชญา  วิชานำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปภาวี  โยชะนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายปรัตถกร  ประคองใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงปริณดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายปัญญากร  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายพชร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายพชร  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายพรประสิทธิ์  พราหมณ์โต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายพรภวิษย์  สุกมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายพระนาย  เกิดจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายพลธร  นวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายพสิษ์ฐ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพัชร  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายพัทธดนย์  พันธุมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วสกุลณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายพีรเศรษฐ  กฤตาธิการ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงแพรทิพย์  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงภัทราวดี  เชิดชูวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายภาณุวัฒน์  สนธิทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงภิญญดา  ไกรฤทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายภูริช  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายเมธิชัย  แฝงสมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงเมลดา  ธัญญประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายร้ชชานนท์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายรพีพล  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายรัชชานนท์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายวรธันย์  สิมาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายวรภาส  รอดพลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายวรวิทย์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงวรัชยา  หนุมะเริง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงวรัณยา  พูลคลองต้น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายวสุพล  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายวาริช  ปุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงวิชญาดา  ชื่นภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เกียรติชนกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายวีรภัทร  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายศรัณยู  กูลภัทรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายศรัณวัฒน์  เจือจันทึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายศุุภวิชญ์  คุ้มได้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงสินีนาฎ  เรือนทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายสุชานน  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงสุดธิดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายสุธิชล  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายหัฏฐกร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงอโนมา  รัศมีเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงอรณาสิรี  ไตรรักษ์ฐาปนกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายอลงกรณ์  ตั้งวงศ์ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงอลินลดา  หวู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายอัยย์ภัทร  กองเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายอานนท์  พรมลี้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายเอกภพ  ชวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชาย.ภควัต  มั่งอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายกมลวัฒนะ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกรวิิชญ์  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฤตฌาญ  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายกฤตพัฒน์  สมบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายกฤตเมธ  จันทมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายกฤตเมธ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกฤษณะ  กันนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกวิน  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกวิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกอชนก  ปานศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกัณตนพ  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกันต์  เลาหตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกีรตยา  นางศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกุลจิรา  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเกษญาภา  สุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงเกสรา  โตจีน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายคณธัช  แย้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายคุณานนท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงจิภัสสร  สุโภภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายชญตว์  มุขเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงชญาภรณ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชฏาพร  ธนากิจเวชเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงชนพิชชา  คงมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชนิกานต์  โมกันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายชยางกูร  ชมพูวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชยุตินันท์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายชลนที  รำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงชลิดา  ทองประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุทธิธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายชัยยะ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงโชติกา  คุณวโรตม์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงญานิศา  กิจค้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฐิตวันต์  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณครัช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณคราช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายณคริช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณฐกร  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณพัชร  อเนกคุณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณภัทร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณภัทร  เกิดมั่งมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายณัชพล  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เครืออ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลือตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณัฐธเดชน์  ทุ่งสะโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายณัฐพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐวิชช์  โสภาสจินดาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณิชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงดลพร  สุทธิปลื้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงดารารัตน์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงตุลยณัฐ  ดารา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเตชินท์  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายถิรวัฒน์  หนอสีหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายทัชวัสย์  ทองสุขชุติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายเทพชัย  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายแทนคุณ  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธนพร  ด้านเนาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธนพร  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธนพร  มีสิงขร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธนพร  ยศปราณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธนพร  เจาตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนพล  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนวัฒน์  ทัพชุมพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนวัฒน์  อุปละ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธมนต์วรรณ  ศริสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธรรญชนก  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธรรมพร  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธฤต  ระวังสัจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงธัญญ์พิชา  โชติวงศ์อริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธิตพัทธ์  แก้วโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธีรวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชาย๊ธีรวัตร์  สุขแก้วชัยวิภัค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายนคินทร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายนพรุจ  โคกผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายนรวิชญ์  ศิลปกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนรเศรษฐ์  เพชรนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนราธิป  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนริศรา  นุชบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายนลธวัฒน์  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายนวิน  พรสันติราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายนัทพล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มทองนุช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายนันทวัฒน์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนันทัชพร  นิยมรัฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนิติธร  ธนาบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ์นิวรณ์การณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงเนตรชนก  เงินประสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงบัณฑิตฐิพร  มนูรัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงบุญณิชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงบุษยมาศ  สังข์ฉิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงจัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวธนะสุภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายปฏิญญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายปภังกร  คืนคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายปภาวิน  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงปยุตา  บูศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายประกาศิต  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายปวร  จันทร์เป้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายปวริศ  มานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปวารณา  ประวีณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายปุณณสิน  สถิตย์ชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปุณยนุช  จิตรีขาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปุณยวัจน์  สุขก้อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายเปรมกวี  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพงศภัค  ดิเรกฤทธฺ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายพงศภัค  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพชร  เฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายพรหมาสตร์  พลังกูร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพรหมินทร์  งามวงศ์สถิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายพลศักดิ์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพลอยวาว  ผดุงชีวิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพัทธนันท์  ไวยเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพานาพร  เข็มกลัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพิชญดา  ตันติวนิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพิมพ์พิกาณ์  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เตโชววงษ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิมพ์วดี  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพีรดนย์  นิสากรสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายพุฒิกุล  เอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเพชรลดา  วรรณโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมธนู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภคพล  บูชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงภัณฑิรา  อู่หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซ้ายอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภูมิสิริ  ลิกขะไชย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายภูริพัฒน์  แก่นจันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายโภคิน  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงมณีสร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงมธุกุลย์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงยุราวรรณ  ธิสารสังข์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายรัชกฤต  พัณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายรัชชานนท์  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายรัญชน์  สรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายรัฐพล  กิจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายรัฐภูมิ  พุ่มดวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงรัติกาล  ระหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายโรจน์วศิน  กิตติโชติศุภกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงลลิตา  วีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายวรกมล  สระบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวรรณรดา  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวรอาภา  แย้มพักตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวิวรวรรณ  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงเวธกา  พลายเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงศศิพร  ศรีศศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายศุภกร  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายศุภกร  สุตธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายศุภวัฒิน์  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสณิสา  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายสิปปกร  สมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสิรภัทร  ปัทมะทิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายสิระกาณ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์ไกรนารถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายสุภธนา  ฉิมพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายโสภณ  เดชผดุง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายอชิตะ  เทศแดง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงอชิรญา  สุขเรือน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เก้าด่านจาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอภิญญา  ดีเเจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายอมเรศ  นุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงอรณิชชา  ขุรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอรรจนี  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอรวรรยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอริยา  ทองมอญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอัครชัย  อ่อนในชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายอัมพัน  จั่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอานนท์  ฟองนารี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายอานนท์  เกิดจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอินรัตน์  ยุติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอิสยาห์  ผันใจผ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายกอบยศ  โรหิตเสถียร โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคะไพบูลย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายเก้าหัสดิน  ศรีจาด โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงขันทอง  อินทโชติ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายจีระพัฒน์  ซ้ายสุวรรณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่คู โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงชญานิศ  รัตนโชคไชย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงชนิดาภา  อุปการคำ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงณภัทร  เติมเสรีกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงณัชชา  ดอนประเพ็ง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายธนวรรธน์  คุ้มมา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เติมเสรีกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงธิดาจันทร์  ธรรมทา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายธีรเมธ  อุ้ยทรัพย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายนิธิศ  ฉิมเรือง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บำเพ็ญใจ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายปาณัท  สงฆรักษ์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีมานะสุวรรณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายปุณยวีร์  อุปกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงพัชรพร  แย้มสังข์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงพิชญาภา  ทินกร โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงภวิษย์พร  จันทร์ล้อม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายเมธัส  อุษณีย์สวัสดิ์ชัย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงรติมา  กรุดอ่ำ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงวณิชญา  มาติน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงวณิชยา  หงษ์ทอง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงวนรินทร์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายวรากร  ลักษณะเจริญสิน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงวิมุตติยา  มาลี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงศศิธร  เบิกบาน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงศุจิตรักษ์  วงค์กฏ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายศุภากร  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงสุชาวดี  มานาโถ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงหวานยิหวา  วงษ์การีม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงอภิชญา  ทองรุจิโรจน์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายอานนท์  เพียงใหม่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมศรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุทธิโกศล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงกุลิศรา  คำปริก โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงฉัตรชนก  เรืองจุ้ย โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณัฐฐิชา  กระสา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายทิวัตถ์  วรรณประภา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายธรรมรัตน์  ปิยธรรมรัตน์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายนนทกร  ดำจันทร์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงเบญจพร  ไชยกิจ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริกุล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปทิตตา  จิรชัยรัตนสิน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปภาวี  แววนกงาม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปุณณภา  อยู่ชมสุข โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพนิดา  โสวัตร์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์เอี่ยม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์แหยม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงสวิชญา  ภาระพล โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงเหมือนจันทร์  แก้วพรม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แยง โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยสั้น โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายภรัณยู  ทักษิณไศล โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเสน โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายนิธิยุทธ  วงศ์พุทธา โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกรกต  ศรีชื่น โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยเพ็ชร โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงชนากานต์  หรั่งรอด โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ตั้งเสถียรพานิช โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงพลอยชมพู  เกียรติไพศาล โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายภาวิต  นทีนันทสวัสดิ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงวรินท์นิภา  ตั้งเสถียรพานิช โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงื ภัทรนันท์  ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงมีนชญาส์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม