รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เขตกิจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์อุบล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตนัย  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤตพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพร  ศรีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขนิษฐา  สีสด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเขมฐิตา  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายเขมวัช  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจันทร์ชกร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจีรนันท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชนสรน์  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชินาธิป  กล่ินเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชิษณุชา  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลิบทองรอด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐสุุดา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัสสุดา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงทยิดา  นาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  ผดุงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  ขำยศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญญภรณ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงบุณยาพร  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปภังกร  ผ่องวิไล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงประภาภัทร  คงคารักษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปาณิตา  พลายสกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปิณิดา  มากวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินะวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพีระพัตร  บริสุทธิพันธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงแพรวพิรยา  สุขนิธิกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัทราวดี  ปะสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภูดิท  พุทจรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภูริภัทร  ทารินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายรังสิมันต์  สุขคลาย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงรัตนสุดา  แก้วทองดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายรามิล  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมทวี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวิภาวดี  ธรรมมุณี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิราศินี  เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวีรากร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศรายุทธ  ขวัญพราย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศิริพงศ์  พงษ์ธนะเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิ๋วสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศุกรกร  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายสงกรานต์  เจนสหกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสรวิศ  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสวิตตา  แร่นาค โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุชานาถ  ปิ่นสกุลศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุชานุช  วิรุณสาร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุมโมกข์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอชิรญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอภิญญา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอัญจิดา  สร้อยสุภาษิต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอันธาวดี  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำ้เลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายสงกรานต์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกชกร  สาตร์ศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกณวรรธน์  ศรีบรรเทา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤตเมธ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงขวัญชนก  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจิณณวัตร  นากฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจิรศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนากานต์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนิดาภา  สูญน่วม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชาลิสา  วรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชินาธิป  กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชุติกานต์  แย้มนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงญาดา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุ้มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูมา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงทิพปภา  ปะรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนนทภูมิ  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนันทพร  สุขศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนิติ  ม่วงลายทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายประวีณ  คลังเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปวริศา  อยู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปิยพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเปรมปรีญา  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพชรพิชญา  อินทร์ทับ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพัชรพล  พวงจีน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภัทรพงศ์  ภาณุเตชะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมยุรี  ยอดโหง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายรชต  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิจิตรา  แสวงศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิภาสินี  จาบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวีระวิทธ์  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิธร  สุชล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุภิสรา  นิลทัพ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสิรภัทร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอนุภัทร  เสือคำรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอภิญญา  คารวะวงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอภิญญา  สงสอาด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอิงขนิษฐ์  จตุพรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอุกฤษฎิ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุกสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงไพลิน  ฤกษ์นิมิตร โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายมงคล  เขตกัน โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิรประภา  แพงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 คณิตประถม
131 นายนิรุต  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวปัณณธร  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพรรษมน  ใจสกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวภูษณิศา  ทามา โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวลดาวัลย์  ทองคำเขียว โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวราพร  พวงสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวาสนา  ศิลามูล โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายศราวุธ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายศิวัชญา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงสุธารา  ยิ้มแป้น โรงเรียนบ้านหนองหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมทวี โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐภรณ์  โพธิ์น้ำซับ โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิตเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเกวลิน  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายจักรภัทร  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจันนิภา  บุญมาเกิด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชฎารัตน์  ป้อมนารถ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชนัญธิดา  สวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชนากานต์  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชนิดา  ศรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายเทพบุตร  คล้ายหอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปนัสญา  ตาลเพชร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายภควัฒน์  พาคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวทัญญู  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายวริษฐ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวิภาวี  คะชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเวสาลี  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภณัฐ  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงโศภิษฐกัลยา  พูลสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุตาภัทร  จินะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอรนลิน  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกนกพร  คงปราบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกริ่งดาว  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤษณะ  ยศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกัมปนาท  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัลยากร  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจอมทรัพย์  เต็งน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิรันธนิน  โรจน์ทวีวรกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนาภา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงช่อทิพย์  สินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุวรรณ์แสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธีรกฤตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายป นิติรัฐ  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปรียภัสสร์  นิ่มมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงผกาวรรณ  ปรีชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพงษ์พิชิต  อ่อนโชติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทรกร  แขนโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภูริชญา  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวริศรา  พัรธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวิทวัส  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศิธร  เนตรคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศศิภา  อ่อนขำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสวิตตา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอุบล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอนัญญา  เหล็กทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกฤษติยา  ทองสว่าง โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกัลยกร  กฤตศิลป์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์เนตร โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงเขมจิรา  ฐิติกนกทอง โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจานิษตา  ปุษปะวรรณ โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายชนิตร์นัญท์  คงมีทรัพย์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายชโวทัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายชาญเดช  ก๋งมี โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายชาดา  แป้นดี โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณิชชา  อมรพันธุ์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธนภัค  ธนกาญจน์วิโรจน์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธัญพิศา  บุญเกิด โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรฉัตร  ลิ้มสมบัติ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนัชชา  จิรธนานันท์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายนาราวินท์  สุภาวรรณ โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนารีรัก  คำหล้า โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปัญจานันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เทศมงคลชัย โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิชญธิดา  คณานนท์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิชยมล  ศิริเทพ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  สุวรรณกิจกร โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพีรธรรม  พานทอง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภูริวัฒน์  อายุพัฒน์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมินทร์ธิรา  บุษดี โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงรวิพิมพ์  ทองบุญ โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวรันธร  คงเชย โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายวัฒนวงศ์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวัลนภัส  อารีรัตนเวช โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศรีรัญย์ตรา  บรรเลงกลอง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ด้วงสั้น โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายศุภณัฐ  อารียวงศ์สถิต โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายสิวะนันดา  แมนอน โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายสุกฤษฏ์  ธรรมวิมล โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอริสา  เขียวทาสี โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โคตะชัย โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายโอบนิธิ  งานสุจริต โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกรรณิกา  เกิดสกุล โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกฤติยาณี  วิทย์สหมุนี โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจินตภา  สนอ่วม โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชนาธิป  พานเทียน โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิตาพร  ดำปรีดา โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัชชา  เทิดเกษตรกิจ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐพร  ผ่องผึ้ง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนดล  ธรรมวิมล โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนวินท์  คุ้มกองสุวรรณ โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีร์ธวัช  ลิขิต โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเบญญาภา  มั่งทอง โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปฑิตตา  กมลกิตติกานต์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปณัฐาศิริ  สันติเสวี โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปนัสยา  ทองสุข โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชริดา  เรือนปัญจะ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิมมาดา  วัฒนสุนทร โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วจีน โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพุทธินันท์  มิ่งสุข โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัฏฐ์ชาฎา  ทรัพย์สงวน โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรตามณี  ไชยมูล โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศิวกร  ไชยแสง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุภัสสร  เขียวเกิด โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงหยกทอง  กลิ่นโตนด โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอัญทิตา  สมาคม โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาทิตยา  โมฑะกุล โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เนตรสถิต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  เกตุเนต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธนกร  ดาวดึงส์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธนัชพร  จำนงค์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายธีร์  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปวรศร  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอภิชญา  นามผล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายก้องภพ  สกลวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายคุณานนท์  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายญาณกร  จามรธัญวาท โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุกโมด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกฤตยา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มสาระ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกิตติกา  นารี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายคณิศิลป์  พันศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายจิรเดช  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายชยุตม์  จาถิเสถียร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชุติมา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฐิติพรรณ  พุทธรุณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฐิติวรฎา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณฐมณ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐชา  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายธนกฤต  คงนภา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธัญชนก  พุกน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธารีรัตน์  สุขคนธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธิติกานต์  หวอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนภัสนันท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนภัสสร  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนภัสสร  เศษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงประภาสิริ  อนุสาสนะนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชื่นกมล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปาลิตา  เกิดเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงผกาพรรณ  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายผลิตโชค  เขียนทิม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพงศพัศ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิมรัมภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเพชรจิรา  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเพ่ยซื่อ  ลี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายราเมศ  กรมบัว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวรัญญา  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวริษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายศราวุฒิ  ยิ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญจิตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายสารัช  ขวัญเทศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุจิณณา  รักนา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุคนธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเหมวรรณ  ทองตะลุง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอนัญพร  ดอนชะเอม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอภิชญา  สืบสิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอัญญาณี  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายอิทธิวัชร  คงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกัญจนพร  สิงคาล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณคดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายคำศร  แก้วภาพ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเฌอมาศ  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณพมาศ  ลี้ลับ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณภัทร  อินทร์ประสาท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐชยา  พัดไทย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐชยาน์  หนูตา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐฐาพร  องค์อาจ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐดนัย  กัณทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธนพร  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปทุมภรณ์  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรรื่น โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปรีดียากร  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปิติพร  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพชรพล  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรนิชา  พรหมกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มางาม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงแพรพรพรรณ  ขุนวังกรด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภคพร  อินทรประสาท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทชา  จันทร์ครุธ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภิฆัมภรณ์  วิมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูตะวัน  สีลาปัง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรสนันท์  เขียวละออ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงลักษิกา  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวรวรรธน์  จุลกะเศียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวริษา  สีภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีหา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งอิ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสุกฤตยา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุกานดา  เหลืองสุรภีสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุรภา  สุภาสอน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรชา  สายภู่ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอรอุมา  เฮ่งจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอัครวินท์  ชาญเดช โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชนกนันท์  ชิ้นหนึ่ง โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วมา โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองคำน้อย โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศิรประภา  พินสุกรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสรวรรณ  ปั้นวิชัย โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายสิทธิพล  ขวัญสุข โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.6 คณิตประถม
394 นางสาวจิรารัตน์  ก่ำหิน โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขตกัน โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงชลธิชา  วรสีนา โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสำราญ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณิชชากาญจน์  เปลี่ยนพิทักษ์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงดวงพร  เมฆพัฒน์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนันทดา  สรพูล โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนิตยา  ทลาลักษณ์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปวรรัตน์  คงไทย โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพชรพล  สุวรรณดี โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศุณิฐา  จันทร์มี โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุจิรา  เพียรจัตุรัส โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสุชาดา  บึงอ้อ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอำพิลา  มีแก้ว โรงเรียนวัดสำโรงชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงฌัฐชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีนุช โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธัญญารักษ์  ศรีพุฒ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธาวิน  ทินละกำ โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเมธาวี  สอนรอด โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรรณวนัช  จันมี โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มศรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวิศรุต  จูฑา โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอัจฉริยะ  กอนผ่อง โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอาริศรา  จันทา โรงเรียนวัดสำโรงชัย ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชลินันท์  เปี่ยมสุข โรงเรียนวัดห้วยดุก ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวณัฐสญา  บัวกอ โรงเรียนวัดห้วยดุก ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชนิภรณ์  กวางแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ลอง โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีลาไชย โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภาวินี  เงินฉลาด โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุณิสา  ทรัพย์โฉม โรงเรียนวัดพนมเศษ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกายเพชร  แก่นยิ่ง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายรัฐพงศ์  แก้วคงดล โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรุ่งธิวา  น่วมโต โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุปรียา  วันทา โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกนกพล  ทองยิ่ง โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกรรวี  ทองยิ่ง โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกันยารัตน์  เจริญพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิวัติสมบัติเจริญ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนแพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพิชานันท์  พรมมา โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงภัทรธิดา  บำรุงอินทร์ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ควรเรียน โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสุภัสร  ทองหนูเกตุ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงทิพธิดา  เหี่ยวเกิด โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอำภัย โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปุณนภัทร  นุ่มมีศรี โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพรนภัส  มาแพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  บำรุงจีน โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอริสา  เสมาฉิม โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอาพาวรินทร์  โพธิ์เตี้ย โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินไกร โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายตะวัน  สีเมือง โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนันทิยา  สุระจิตร โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายพนธกร  ชำนาญ โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวชิรินทรา  เดชวนิชกุล โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสมัชญา  มั่นกิจ โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสายรุ้ง  ทัศน์พลอย โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายชิเอมมีเรียเฮรี่  เลขะวัฒนะ โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนทัต  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุระจิตร โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปฏิภาณ  สีนวล โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเพชรลดา  จุลเสถียร โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิริวิภา  สุขอร่าม โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.6 วิทย์ประถม