รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเกวลิน  สีโห่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายคณาธิป  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายเฉลิมลาภ  ชักนำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายโชคชัย  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายญาณพัฒน์  อภัยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณภัทร  วีระประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐนันทพล  ธาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพล  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กนกไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐินันท์  อ่อนอุทัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชารีย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเตชิต  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายทฤษฎี  ศรลัมภ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดปั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนชาต  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองถนอม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปภัสรา  มินทมอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงประภัสสร  จันทรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพัชราภา  นาคมา่ตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรพัฒน์  ผลสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภกาวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภคนันท์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภัทรกฤต  พึลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภากร  ขันลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภาณุวัฒน์  สังสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมนัสชนก  กล้าถิ่นภู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวรรณชัย  พุดกลัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรรณวิษา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายศาสตรา  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศิวกร  คันธมาลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภกิตติ์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศุภิกา  ฉันทอภิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสลินทิพย์  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสายสมร  พนะที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุดารัตน์  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุพิขญา  สงัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายอดิสร  สีดำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอติเทพ  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายอภิชาติ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายเอกพัฒน์  บูรณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกอร  คำแถง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกมลทิพย์  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภานุกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกวีวุฒิ  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกันติชา  รักประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกาญจนา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิติชัย  รักษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายโกเมศ  ผลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้นขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายคมชาญ  ธินกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายคุณชายพลู  ปานพิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจักรี  ถิระการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิดาภา  สายทองทวี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิรภัทร์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเจษฎา  ทะวีเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชนะกันต์  บัวพัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชยุต  หมื่นจบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชลดา  สายพยุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชลธิชา  ชาญถิ่นดง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลธิชา  เกณเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชาลิสา  ทองเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชินวัตร  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาณิศา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิยดา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณชดล  สนธิกัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐญา  แซ่เก่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันผ่อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐพล  กำนนท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐภรณ์  กนกไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐภัทร  บุญตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐภัทร  วงษ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐริกา  ใบวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐวุฒ  ว่องถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงกล้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชานันท์  ประมูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายทักษิณ  ชินวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเทิดศักดิ์  คันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนพฤธ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนพัฒ  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนพิสิษฐ์  จงกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนัช  หลวงถนนเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธวัช  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธันยพร  สุดโสม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธันวา  เงินบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีรภัทร  ชลาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนเรนทร  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนวพร  ทัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนวพร  โตป่าเตย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันทิพร  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนิติภูมิ  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษเขตร์การณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปฏิภัทร  กสิธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปนวรรณ  วังกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปริยานุช  เสือคำราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปัญญา  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปัญญาพร  ชลาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปารณัฐ  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปารินทร์  ธีรา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปุณธนัย  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนศึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายผานาย  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพรภวิษย์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพรภวิษย์  ไม้สน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรรณิตา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพลกฤต  เนียรพาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพศกร  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิชชาพร  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เดชพล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิรุณธิดา  อัมเรศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพีรณัฐ  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพุธิตา  แจ้งเจน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงแพรวา  รักรัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองมูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทราพร  พยัคฆวิเชียร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภากร  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภาณุวิชญ์  ขุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภาสินี  มวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูมิพัฒน์  วาทองกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมณฑิรา  เสือทุเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมนิดา  จุลมุสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมินทร์ทิตา  นาก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายยศพล  บูรภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเยาวพักตร์  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงรพิชญา  เอกระ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรสิตา  รอดวิหก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเรืองศักดิ์  ราศรีเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวชิรญาณ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวรเมธ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวริยา  พาผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวิชัย  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีเพ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิริญา  ผลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวีรชิต  นาคเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวุฒิชัย  สุรินทร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศรัณย์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศศิภา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศิริชัย  มากยัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศิลายุ  ทัดเสือ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิวพร  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศิวะ  เจริญรส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายศิวัช  บัวนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศุภกร  เรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภมาศ  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศุภสุตา  วิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสโรชา  พระสิทธิ์เขตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสหกรณ์  จันทพาช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสหรัฐ  เรืองวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสิรธีร์  ตาบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสิริญญา  สุพบุตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสิริภูมิ  รอดยี่หก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุธิมา  มิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุนิสา  ประจงสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุภชา  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุวรรณา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุวิมล  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงไหมแก้ว  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอติคุณ  ภู่พวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอนาวิน  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอภัสรา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอภิญญา  จุลทะศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอภิรักษ์  ภู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหาพาส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอมลพรรณ  ดวงดาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอรอุมา  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอัษฎาวุธ  กาจธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอินทุอร  สีดำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายก้องภพ  ภูศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกัญญณัท  สนิทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกิรติกา  หนูโต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจีรนันท์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมรงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายเจษฎา  โตทับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายณภัฏ  ดิษฐ์ลาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐณฺชา  ชาติบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองขุนทศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายธนวุฒิ  โอ้ทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายปฏิพัทธิ์  เฟื่องน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายปฏิภาณ  เฮงทับทิม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงไปรยา  กิมน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพัขรินทร์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวริศรา  หนูโต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวันชนะ  พุกกะษา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสาวิตรี  สาหยุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสิริญญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุกัญญา  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอธิชา  เคล้าเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายอธิป  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอภิชญา  บุณปาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกรวรรณ  ผาสุขศาสนตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกฤตษณพล  กะทา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกฤษฏพงศ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤษณพงษ์  ขวัญศิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญดล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกันต์กวี  ศรีพุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกิตติ  กิตติยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิรโชติ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจิรา  ครามวิชิตกุล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชญานุตน์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชัชวาล  ทัพหนุน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐิติกาญน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัชพัชร์  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิง๊ณัฐการ์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐริกานต์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกไม้เพลิง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐสิกา  ม่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายตะวัน  นักธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายทินกร  วังศรีราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนากร  ดินทร์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธีรภัทร  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายนนทกร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนนทนันท์  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนพคุณ  รอดสัมฤธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนรัตศราณ์  จันทะโสตค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนวพรรษ  ใจวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนวพล  ผลมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนิธิภูมิ  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงบุษกร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปฐมพร  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปุณณภพ  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพีรพล  ละสะศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภานุเดช  กุวะลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภูมรพี  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภูริช  โพธิ์เอน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายยุทธนา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวรรณา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรรริสา  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศศิกานต์  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศักดินนท์  เสือถ่าย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิรประภา  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศุภกร  สอนเข็ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุทธิพงษ์  เกษตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเสาวลักษมี  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอมลภา  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเอกภาวิน  ผลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชลดา  ศรีมาศ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงมีนา  แตงทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายสรวิทย์  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเสมา โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายสุริยเดช  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงฟ้าใส  จอนสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวรโชติ  ติครบุรี โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิงหา  ดวงเกตุ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอธิชาติ  บูระภาพ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายการันตรี  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมภักดี โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญะถิน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายเจนภพการัณต์  อินทร์จันดา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชนาภา  นวลพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายชานนท์  ขำกระแส โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกุล โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองเขียว โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณิชกุล  กล้าการขาย โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพชัย โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายธนาวัฒญ์  ยุทยา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนัยภัค  คำพันธ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายปัทรพล  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายภูริภัทร  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กานัง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายเรวัต  ทองศรี โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวริษฐา  แก้วศรี โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุ่งเกษตร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  นิลเกษม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงสโรชา  เทาทา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสาธิณี  เขตรกรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เหล่ารอด โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทพาต โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเจษฎากร  แขนสูงเนิน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฉันทพิชญา  หุนนารา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐธีรพงษ์  สนธิกัน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายทรงพล  สุขสถิต โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนภัทร  แก้วเพชร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพีรพร  โอสถ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงยุพาดา  ทิพย์แสง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณบาง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงรัศมี  คำแพง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวรรณษา  ออมให้ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวรันธร  เอี่ยมครอง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริสา  สุวพร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปลัดสังข์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศุภากร  แย้มสุข โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอธิบดี  กุลนาพันธุ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอนาวิล  อนันตวงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอัมภิกา  โถทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีแดน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ลุ่มใหม่ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูศรี โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอัญชพร  พรมโสภา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนวรัตน์  คงศักดิ์เจริญ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพุฒิพงค์  นุ่มน้อย โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวรินทร์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอนุรักษ์  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนยสูงเนิน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายฐิติกร  สกุลวัลลภ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายธนากร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสระน้อย โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายธาดา  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายธีรภัทร์  บุตรเกษม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายนราวิชญ์  เชยจันทร์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายพงค์ศิริ  รัตนอาภรณ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายพีรภัทร  คำเสียง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายภูมิภัทร  ลานกิ่ง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายรชฏ  สิงห์ขาว โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงรมิตา  ทองไทย โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงรัตน์ธิกาญ  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายวินทกร  โคกเกษม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายอภิรักษ์  พรมฉิมพลี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอรัญรักษ์  ลานกิ่ง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 คณิตประถม
551 นางสาวเจนจิรา  งิมขุนทด โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพรชิตา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธัง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวรวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวันวิสา  ไผสระน้อย โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายวีระชัย  ดอกสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสรัญญา  มุ่งดี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายสันติ  โสนนอก โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายสาธิต  ศรีบัวระบาล โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวอาจารีย์  เงินโคกกรวด โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกชวรรณ  ช่วยงาน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกนกพร  ผุดพรมราช โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่างสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเจนจิรา  คำประกอบ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชญาพา  เอี่ยมดี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยฮะนิตย์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธันท์ชนก  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรังสิมา  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวิภาดา  เคลือกระโทก โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศิวกร  เอี่ยมดี โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศุภวัฒน์  จุลเกษม โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงขวัญจิรา  แช่มบำรุง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงจอมขวัญ  นันทะบุญ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายเมธา  กลิ่นพยอม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงวันเพ็ญ  จักรแก้ว โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอัญญาณีย์  คล้ายป้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงชุติภา  บุญมา โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวทักษิณา  เข็มเงิน โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนภารัตน์  จันทร์คีรี โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนันทพร  กะรัมย์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวนัสดิการ  โกมล โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงมาลาศรี  เพ็ชรไทย โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวสุกัญญา  ยิ่งคิด โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพิชญาภา  สรศิลป์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรธิดา  วรรณทึก โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นสว่าง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายธนพงศ์  ประทุมวง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายธราเทพ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิลาคูณ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธันต์ชนก  จันทร์ชื่นจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายนิติธร  กันทิม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงพรไพลิน  วิณารัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงมินธิตา  พลายงาม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายรัชนนท์  ทองบุญเพียร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงรัตนพร  สืบเผ่า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงสุภัสชา  คงเพิ่มวงค์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายสุรเชษย์  เรืองโหรา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงไหมฟ้า  แจ้งจีน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายอภิญญา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชื้อเขตรกิจ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกุลจิรา  ฤกษ์อุดม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายคมสัน  กันแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงญาณิศา  วันต่วน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงฐิติพร  ใจเรือน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณญดา  คัมภิรานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสีดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรพา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงถิรดา  กฤษณำพก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงทักษพร  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนากร  วงษ์ประทุม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนัฐพงศ์  แตะยา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนันทิยา  ภาคแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปทิตตา  มหาพัฒนกร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปริญญา  ทานสละ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงมุฑิตา  พรมรุกขชาติ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงรัตนพร  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พุ่มลัดดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอมลมณี  พงษ์มา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนากร  เกตุทนงค์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปานวัตร  ยิ้มชื่น โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายอนุภัทร  โสเพ็ง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอริสา  บัวงาม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
661 นางสาวกัลยาณี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเกศศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวจิรภัทร์  ดีแย้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายเจษฎา  สารจิตร์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธีรภัทร์  พรมภักดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายนิธิวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปิยะเดช  ชาติบุตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพรรพี  ทองอร่าม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวมาก โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิยมล  เสนัง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพีรพงษ์  หงิมดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวภัสสร  น้อยจับ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายวชิระ  คุ้มยิ้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เบ๊ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุมาลี  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวอักษร  ภู่สิงห์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายจักรพงษ์  รายสูงเนิน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายวีระพล  แก้วสุข โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอภิชญา  ชาญชาริกิจ โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอรอุสา  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงเกตุสิรินทร์  หล้ายอด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงเกศกนก  พวงบุบผา โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนพรมจัด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐริกา  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนวรัตน์  เพ็ชรวานิล โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงน้ำหวาน  ฟักอ่อน โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงผาติรัตน์  ทั่งถิระวรเวทย์ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเยาวเรศ  เจริญโพธิ์ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสายปัญญา  พร้อมพ่วง โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสีมา โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอธิษฐาน  สิงทอง โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายอภิชาติ  คำอิ่ม โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายอรรณพ  แสวงสุข โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่จุ่ย โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อกสิการ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ดาด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพรพิมล  สืบมี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงภูริชญา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายเศรษฐวิทย์  บำรุงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงสุรัชยา  เกษกำจร โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงชุตินันท์  สืบมี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธนภรณ์  ศานต์วีรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนิตยา  อัตชู โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทแสน โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายวรรณรัตน์  น้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายตะวัน  จันทรา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนฤมล  ซิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภัทรพน  ศิริวรปรีชา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายเศรษฐพงษ์  สีสัย โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายฐิติพันธ์  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงช่อกนก  สีม่วง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐนิช  เครือแจ้ง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายชินกร  เขียนเป้า โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณัฐทิตา  คล่องการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายอนุศิษฏ์  ผดุง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกันยา  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกัลญาณี  แพงจิกรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายคมสัน  เหลือผล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดเกิด โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฐภัทร  ขรศรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปริฉัตร  ยอดนิล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิลึก โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพีรภัทร์  บุตรสาร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายศภุกิจ  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศีล โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายพัชรพงษ์  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนพลกะวาท โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายหัสพล  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงชนาภา  มากมูล โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงประภัสรา  ตราศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงรพีพร  สนทะนา โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกฤติมา  นุ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายคามิน  สอเห็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงญาณีซ่า  โวโลดิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายณัฐกร  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายธนวัตร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตะนาขาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงน้ำหวาน  ตอนสี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงนิรากร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายพงศกร  กองสีผิว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายพีรพัฒน์์  ลาไป โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายภาคภูมิ  นามลี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงลลิตา  เกณฑ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงสิรีธร  พรมโต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายสุกสะอาด  ตุ้มน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอาทิตยา  สุวพร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายอิศวะ  สมเฉียงใต้ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกิตติศักดิ์  อิงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงจันทการต์  ชาริดา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายเจษฎา  แสงพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชลิต  หมื่อกา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สระทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ศรีดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลอยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปรัชญา  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปัญญาพร  หิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงเปรมิกา  พลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพัชรา  ผางดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพัชริสา  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิชญาภา  เลแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวรัชยา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสุกัญญาพร  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอรรถนนท์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงอริตา  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงชญานิศ  เกษพ่วง โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นามี โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายณัฐศักดิ์  ชาตินะธุ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาตินะธุ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายพรรษา  อยู่เย็น โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงมนัญชยา  สนามเขต โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายวิพล  ขำทับ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายศิลานนท์  นาคเสือ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงอาภาพร  เทือกศิริ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงเกวลิน  ดูยอดรัมย์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชฏาพร  เขม้นกิจ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายชนะพล  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชนาภา  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชยากร  อำพิน โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายชิษณุพงษ์  เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณัฐพล  พลหนุ่ย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธนวัฒน์  นาคพันธิ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธวัชชัย  กลิ่นบานชื่น โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธัญสินี  โชระเวก โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายนฤดล  บัวผา โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายนิวัฒน์  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงบุพกร  อรุณ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปราเมศ  เปรมจิตร โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพัสกร  พัดสาริกิจ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภัทรพล  อรุน โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับทอง โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายลิขิต  สัตย์ชาพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวัชรพงศ์  พลประสิทธ์ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุภัสสรา  ส้มอ่ำ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอดิศร  อุดมสารี โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เก่งเกตุ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายพิพัฒน์  อบสิน โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงวรรณษา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกลมวรรณ  บุตรสันต์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงญณิศา  พูนศิริ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปภาพินท์  รัตนตั้งมณี โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพรลภัส  กุลงวงษ์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายภูริภัทร  ประเชิญ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงมลฤดี  มาลัย โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายรัชชานนท์  อินตา โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงสาวิตรี  จอมมาลา โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายสุขสันต์  บุญทอง โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงชนาภา  ยงไธสง โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนงนภัส  เมืองสวรรค์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพนิดา  อินตา โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสมปรัชญ์  จุลมุสิก โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกุสาวดี  จันทร์อุปลี โรงเรียนบ้านปางสุด ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายธันวา  สระหงษ์ทอง โรงเรียนบ้านปางสุด ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายปกรณ์ธิษณ์  ชาวลุ่มบัว โรงเรียนบ้านปางสุด ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงเปรมมิกา  ศรีปั้นพริ้ง โรงเรียนบ้านปางสุด ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายภูรินท์  วงษ์สว่าง โรงเรียนบ้านปางสุด ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงมัตสยา  บุญนิตย์ โรงเรียนบ้านปางสุด ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงวิภา  น้อยพรม โรงเรียนบ้านปางสุด ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วม่วง โรงเรียนบ้านปางสุด ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงนลพรรณ  อำพันทอง โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมมา โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายนนทพัทธ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุพพพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวิชชุดา  พรมอุทัย โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาศักดิ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนงนภัส  บุญชู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงหทัยภัทร  บางเอี่ยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายณัฐนน  อินปนาม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายปฏิพัทธ์  อบรม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัชฉิม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสราวุฒิ  เกตุเทียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธารทิพย์  เสงี่ยมแก้ว โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายบุญเขต  ฉลาดแย้ม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุวรรณทอง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายลภัสยศ  บุญส่ง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายศุภวัฒน์  งามสง่า โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงอภิชญา  เชิดสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงอรพรรณ  หาญพัฒนภูมิ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกนกพร  เหล่าจันอัน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพบาง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายฆฑาวุฒิ  สอนคราม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายจิรพัฒน์  คำแพงตา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิยาน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธนนันท์  จิตสุข โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยเมือง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนันทวรรณ  ใจเมตตา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันดี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายประชารักษ์  แก้วมะลัง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปริณดา  เรียนเจริญ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพัณณิตา  ราชบุตร โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงแพรวทอง  โชคคุณ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สอนคราม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงลักษสุภา  เหล็งไทย โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอภิชญา  ผาดี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอาภัสรา  อุตะมะ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม