รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกรกช  ไทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติธี  อยู่งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกฤษณา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกวีภพ  นิธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสืออย่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์  นิลฟัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วณิชชัยสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันติชา  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัลย์รัตน์  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกิตติเดช  บุญผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติภพ  เชิงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพงษ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกิตติยา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายไกรสิทธิ  ทองพายัพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเขตโสภณ  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงคณิตา  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายคมสัน  คล่ำเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายจตุรคุณ  กลัดสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายจตุรเทพ  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจันทกานต์  สิทธิเถกิงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายจุมพล  ทองแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชฎาพร  ครุฑธะกะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชณากาญท์  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์เผิบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนิษฐิมาศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชรัญญา  ฤกษ์สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายชลันธร  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเชาว์วัฒน์  พันธ์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายฐกฤต  เหล่าสบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงฐิติภัค  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณฐกร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณฐวรรณ  รักษ์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายณพจพงศ์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายณภัทร  พิพัฒนโภคา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณภัทรสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายณัฐพล  ขัติลาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกิดปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงดวงกมล  รอดเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเตชินี  พันธ์เทียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายทักษ์ดนัย  พันสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงทิชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธนกฤต  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายธนโชติ  วิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธนบดี  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนภณ  จันทวิสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนภณ  วัฒนาธร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนภร  ฮั่นต้นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายธนัช  จินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญกร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธัญจิร่า  เมณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธัญญรัศม์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญสุดา  ชาญนารถ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธิญาพร  ยอดเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธีธัช  โง้วศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธีรเดช  ธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธีร์ปพน  วัฒนนาวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายนพจิตร  จาดสอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนภสร  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนภสร  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายนราธิป  กรณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์โนพูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายนิติกร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายนิธิกร  ขันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายนิธิพัฒน์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุญญิตา  นาคประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์กลม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปฐมพร  สุริยกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปฐมพร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายปัณณวรรธ  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายปัณณวัฒน์  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงไปรยา  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพงศกรณ์  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพราวพิชชา  จันทะฆาฎ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิชยา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิญาดา  สิทธิชนาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพิธุณิศรา  คงสูน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิยดา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพิราวรรณ  ฉัตรปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายพีรพัฒน์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายพุทธิพงศ์  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงแพรวา  เกษวิริยะการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงแพรวา  เมธาภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายภคนันท์  นนทะโย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายภัทรกร  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายภัทรธร  เขตอนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัทราพร  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายภาคิน  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพัฒนโภคา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายภูมิม์ปัญญา  รุ่งนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เสรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายเมธัส  สีดาวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงโยษิตา  มณีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายรวิฐ  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายรักการ  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายรัชกรศักดิ์  ภัทรภาดาธนัยสิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายรัชชานนท์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายรัฐศิลป์  พาณิชธัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงรุจรดา  เลาสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายวรธณัฐ  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายวรภัทร  อภิชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายวรเมธ  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรรณวนา  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวรัญญา  เปียร์ปิยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายวศิน  เจียมมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายวสันต์  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายวัชรพงษ์  มากมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายวัฒนเกียรติ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายวานิช  วณิชาภิชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวิชชุพรรณ  ระลึกมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวิชญา  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวิชยา  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายวิญญู  คงนิสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายศรัณย์  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศศิกัญญา  สุขหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายศิริภาณุ  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายศุภกร  ชวนะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายศุภกร  มีเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายศุภกฤต  ไตรคุ้มดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายสรวิศ  ขุโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายสิทธา  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายสิทธินนท์  สมบูญโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายสิรภพ  สารีกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสิรภัทร  หูกวาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรภัทร  อึ้งซิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสิริญาภรณ์์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสิริพัดชา  ศรีมหรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุกัญชพร  ศรีผง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุพิชชา  แหนบทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายอชิตพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอนัญญา  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายอรรถพันธ์  บูรณะหิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอสภัสรา  ทองเชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายอัครพงษ์  ชาญเชาว์วรรธน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอัฐฐ์ธิพัล  เต๊ะอุ่ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอัฑฒกร  ทำบุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายเอธัศ  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงไอรดา  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกณิศนันท์  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกมนียา  ขวัญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกมลชนก  ธระสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  อภิธนพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤตัชญ์  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกฤติน  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกัญจน์  เพ็งพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกันตภูมิ  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มิสซารี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์  ฟักสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติกวิน  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกิตติกวิน  เพ่งผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกุญช์ชญา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเกรส  อารยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายเกษมศักดิ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงขจรพร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายคณพศ  คชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิรพงค์  จุ้ยนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจิรภัทร  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิรภัทร  สร้อยจำปา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิรัชญา  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชนกชนม์  รุ่งเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชลิญา  ชื่นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชวกร  วงษ์สาคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชวัลรัตน์  วิเศษทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชาญวุฒิ  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชาลิสา  อุลลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญณิศา  ไชยโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายฐิติกร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณฐพงศ์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณพิชญญ์  พุกซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณภัทปภา  เจริญชนิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณภัทร  ธีระชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณภัทร  อุปนุตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัชชา  ลีละวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส  ทัตธนแสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  กันฒะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฏฐินี  แสงพิทูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐฎากมล  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐธนพร  เตอะวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์  เตห่าน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐพล  พ่วงแพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐภพ  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภัทร  บ้วนหลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเณศรา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายตาณ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเตชิตดนัย  วรชินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเตชินท์  หมื่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายทองภัทร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายทักษ์ดนัย  กลัดปรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงทิชา  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงแทนดาว  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนกฤต  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนดล  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนนันท์  สุทธวิรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนภัทร  เจริญศิลปคูณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนวรรณ  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนวรรธน์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธนัตติยา  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนากร  ทองแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนาธิป  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธนิฐญา  ทับเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธรรญ์วษา  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธรรมธัช  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธฤษณุ  ดิษสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญชนก  กมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธัญญาพร  ตั้งโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธันชนก  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธิติ  แก้วประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธีร์ธวัช  วงศ์เกดไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธีร์  กนิษฐสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนนทกร  จันทรศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนนทพัทธ์  หรั่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนนทพัทธ์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนฤภร  วรรณฉวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนวพรรษ  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนัชฎาพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายน้ำเหนือ  ิอินต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายบวรนันท์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายบุญ  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงบุรัสกร  ตู๋ปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบุษญารัตน์  พ่วงชัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปกิตตา  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปฏิภาณ  หมวกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปพิชญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปภังกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปภาดา  พิมพ์มหาศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปรเมศร์  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงประภัสสร  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปริพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปรียานุช  อ้นแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปรียาพัศ  ฤทธิ์ลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปัญชภา  เรืองอภิโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปัณณพร  วัฒนนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนพลพัฒนโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปัณณวิชญ์  ม่วงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปานชีวา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปาลินี  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปิยวัตน์  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปุณญาพร  จันทร์สุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปุณณภพ  คล้ายปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปุณณวิชญ์  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปุณยนุช  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเปมิกา  บุญทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเปี่ยมสิริ  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพงศพัศ  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพงษ์เดช  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพชร  แซ่ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพณา  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพรรษกร  จ้อยโทน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรอุมา  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพลอยนภัส  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพัชรากร  มณีล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพัชราภา  กาละศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพาณิช  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชชา  คงเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชญาภา  กำเนิดชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิมปภัชอร  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพีรณัฐ  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพีรภัทร  รัตนวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพีรรณ  เสืออิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉิมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แนบบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงแพรไพลิน  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอกอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภัทรพล  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภัทรพล  ปกเกษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรภร  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภาณุมาศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โพธิ์เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูมิภัช  ชาวมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูมิรพี  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภูริณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภูริวัฒน์  เปลื่ยนพัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงมธุมาภา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงมนิษา  กองวิชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงมากาเร็ต  มิทเชลไวท์ฟอร์ด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงยมนธ์ศิฎาข์  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรฐา  พรมพฤษ์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงลิณลดา  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวงศกร  เกตุกำจร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวรกาญจน์  นางาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวรปรัชญ์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวรพงศ์  ยิ่งยงเมธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวรัชญาน์  ลื้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวรัดชภรณ์  ป้อมป้อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวริศรา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวริศษา  ศิริเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวสุ  ศรีจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศรัณย์รัฏ  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงศรันย์พร  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศิริพงศ์  ทิจะยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายศิวกร  สินยอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศิวาพร  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศุภณัฐ์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศุภิสรา  กระบวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสถิตคุณ  อุทัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายสิรภพ  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสิรวิชญ์  โล่ห์ทวีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสิรินทรา  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุทินา  หงษาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสุนทรินทร์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสุภนัย  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุวิชชา  ดาวเดือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงหทัย  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอธิศา  คำสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอนัญพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอนิรุทธ์  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอมรพิพัตส์  คุ้มปริยัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอรรจกร  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอรรถพร  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอริยะ  อุตมกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอลิสา  โสตธิมัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอัครวัฒน์  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอัศวิน  คงป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอารียา  จันทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายอินคา  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณฑาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงจารวี  โพธิ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายเจษฎา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชนิดา  คงคะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงชนิดาภา  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงชลธิชา  พิมมะสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงชลลดา  สุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายชลัมพล  มาศสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงดวงกมล  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงทานตะวัน  ลายมืองาม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงธีมาพร  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนิชนันท์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงมัญชุพร  พรมนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายวรายุทธ  มงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงสุพรรณษา  เกิดปาน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายอันดามัน  สีแตง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงเกศรา  ทองแบน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
673 นายพรชัย  ศรีนางใย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายพัชรพร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวเมย์  คาร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงฉญาพันธ์  เจริญผ่อง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายชนกันต์  มีเสือทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงโซเนียร์  ธนาอนวัช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายณัฏฐ์  เส็งแดง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธนศักดิ์  อิทธิพจน์โภคิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายนวัช  ธนกิติธรรม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ฐิติกุลจรัสชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายอิศเรศ  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอิสริยา  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงฮานน่า วาสนา  แม็ทธิวส์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรียะมาตร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวจีรวรรณ  จิตต์ประสงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายจุลจักร  ปรางค์ทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายฐิติพล  พุ่มศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทัพวัฒน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวณัฐวรรณ  เทศกาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายพงษ์พีพัฒน์  ทาโยธี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายพชระ  ทัศนีย์ประภากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายภูริภัธ  พิมพยอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายมกราคม  เนตรทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาววชิราพร  เเรงกสิกร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาววิชนาถ  ลุนอุบล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายศุภกิตติ์  ในผลดี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงเเพรวา  หว่างตระกูล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายก้องกิตติ  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกัญญวรา  โพธิ์นาค โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนิษฐา  ในผลดี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชาริญญา  รุจิลัญจ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณิชกานต์  เตสุชาตะ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนภัสสร์  มูลแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนพภัสสร  ฟองเอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพัชริญา  แข็งกล้า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภูตะวัน  ชาตาคม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายศิวัช  สิงหราช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศุภเชฏฐ์  รุ่งระวี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยืน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุพิชญา  ศักดิ์เพ็ชร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายโสภณัฐ  แซ่โง้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอัจฉรา  เฉลียวพจน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกชพรรณ  จันทะฆาฏ โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มเจริญ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงณรีรัตน์  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายธรรศกร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่ำคล้าย โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงนฤมล  พุ่มกล่อม โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์ โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายปธานิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายปภาวิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปุญญานุช  พิลึก โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพันทิตา  โผดนอก โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายมโนฎณ  ปั้นบรรจง โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงมีณฑิตา  สุขแจ่ม โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายวีรวุฒิ  แพลอย โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายวุฒิชัย  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายศิริพัฒน์  จันทร์ลอย โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงสุชาวนีย์  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เขียว โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกนกชนก  ล้อมรื่น โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงจินตนา  แสงมุข โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงชนัญธิดา  คันธสรณ์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณฐิฌา  พลสาลี โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณัฐรภา  อ่อนสี โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายตุลากานณ์  พรมทอง โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนาคม  สมานพันธ์ โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธราเทพ  อุรุวรรณ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายบุญพิทักษ์  คุ้มภัย โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปนัดดา  ณรงค์น้อย โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพัชรา  อินทร์คำ โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภัทรพงศ์  โต๊ะทอง โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงมัลลิกา  อำภาลี โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงมีสุข  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวราภร  ยอดสมใจ โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอนุศิษฏ์  พุ่มเกษม โรงเรียนเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกรวรรณ  มาเต็ง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงขวัญข้าว  คงพิริยะไพจิตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสกล โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายชยากร  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายชลธิดา  วัฒนะศิริ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายชวกร  พานทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายโชติชนิต  สังข์เปีย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงญาณภัทร  ธูปหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงฐิติชญาน์  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงณัฐฐ์กฤตา  อัมพนันท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฎิทิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายธนกร  นาคเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายธนกร  เงินยวง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงธนัญญา  ชุนพัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายนที  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายนพคุณ  ทับทิม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายนราวิชญ์  วันมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงบงกช  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายปัญญา  กลิ่นเกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายปุณยธร  สุวรรณบาง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพนิดา  ชื่นจันทร์เกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพรนภัส  สุขแช่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพรรณิภา  นิลเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายพสธร  ศิริภาพ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพัชรศรี  จิตราทร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพัชรี  บังแสงอ่อน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงพันธิตรา  พูลเพชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงภัทรภัทร  ไกรสังข์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายภาคภูมิ  สมเหมาะ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงมุทิตา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายรวิกร  พรมมารักษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายริโกแบร์ทน้องไท  ยังมาก โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงรุ้งดลยา  ปาณินท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายวรรณพล  ผลสิทธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเหมือน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายศิวกร  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายศุภวิชญ์  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายศุภสิน  ป้องป้อม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญลับ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายสุรสิทธฺิ์  สหะรัตน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงสุริยาพร  จันทร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงหทัยกาญณ์  จั่นถาวร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกตุสาคร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงอชิรญา  กจิวผา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายอดิศร  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงอพิชญา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงอักษราภรณ์  พูลพจน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงกฏพร  บัวทุม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกมลภพ  มาเต็ง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  กิตติยา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกวินธิดา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกัญเกิดสิริ  กิมกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งสุก โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกิตติยา  ณะเมืองกลาย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายคมศุภณัฐ  จิรกิตติสิทธิโชค โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงจิราพัชร  ฤทธิมหันต์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงจิราวรรณ  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายชาคริต  ชุมพลพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายไชยากร  เกตุทนงค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทั่งทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีกาญจนทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณภัทรสร  รุ่งน้อย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายณรัญชน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รู้คุณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเสมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นเกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธนัช  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธนากร  อ่วมมีเพียร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนภสร  หมีสิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงบุณยพร  เอี่ยมปฐม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปณวรี  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปรพิน  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อักษรวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปานเนตร  ภุมภา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปุณภวัฒน์  รุจิอนันต์พร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพรนภา  คล้อยสมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพรสุดา  วีระนรพานิช โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัชรี  เกิดปาน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพิชญางกูร  บุญปกครอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภควัต  มีสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัคจิรา  เรียนภาร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงภัทราภา  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภาณุพันธ์  อังคะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงมัลลิกา  ดาวสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายลภัส  แตงอ่อน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวสุกัญญา  จันทร์กล่ำ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวิชุดา  ฮั้นโตตุ้น โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญนาค โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวิศิษย์  กลีบบัว โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศิรประภา  อ่องเล็ก โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงศิราวาลิน  แก้วยอดนิล โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสรวิชญ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสิรภัทร  คะระนันท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอัยรดา  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงไอยรดา  ประกอบบุญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชยุตม์  รัตนาธรรมวัฒน์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธัญชนก  ภากรธรรม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงวิธรีนันท์  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานสด โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายณวรรชณ์  ทุเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ม.1 คณิต ม.ต้น
887 นายภูษิต  พูลปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวิสุดา  ยิ้มเมือง โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงจิราภาวรรณ  แย้มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายชิตษณุ  เชยบุบผา โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกัลยกร  สุทธิมาศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายกิตติธัช  บุญชุ่ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงณฐาพร  ปานฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภวาร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณิชารัศม์  พงศ์เศรษฐวรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายเตชินที  นิพิฐคุณา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงนภัทร  สายทอง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงนรมน  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนันทิชา  พรมชาติ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงนิวาริน  เหมือนทอง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายปกรณ์  สังสิทธิยากร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงประภากร  อินทร์ยังดี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงปาณิศา  ชื่นภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายพงศกร  จงกลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงพนัชกร  ดีทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงพิรญาณ์ธิดา  ฐิติมนโชคชัย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงพีรดา  สอนภา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายภพธรรม  ทองมีแสง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงโยษิตา  กสิการ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายรัฐนันท์  นาควิบูลย์วงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายวรรณเทพ  ขันติสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงวิชชาพร  ใจตุ่น โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงวิวิธพร  เพิ่มผล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงศิรประภา  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงษมากร  ขำประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสุชัญญา  สรรพวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายสุวีย์  รัตนสิมานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงอธิชา  โมห้างหว้า โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายจิรพัฒน์  สิงห์กวาง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายฑนวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นายทักษ์  ช่วยสุด โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายธนันท์รัฐ  จันทร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปาริชาติ  โตเพ็ชร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพรชิตา  สว่างศรี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวพรรณนิภา  โมราสุข โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แจ้งสกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นายภูธิป  พัวตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทร์เกลี่ย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นายศุภสิทธิ์  ทองพายัพ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวสิรัญญาดาล์  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวสุพิชญา  จอเล็ก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิรภิญญา  สังข์สุข โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชณิชญา  แตงร่ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกษมวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงดวงกมล  จักษุธรรม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีคชไกร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนชัยธรรม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขนิยม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไม้คำ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธัญชนก  ห่านสุวรรณกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนพรัตน์  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปทิตตา  บุบผะศิริ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพงศพัฒน์  เผื่อนผึ้ง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพรชนก  เจริญศิริ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพัทธนันท์  วินิจสร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงมนัสพร  จันทรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงรัตติญา  จันทร์ชู โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายวงศกร  ช่วยพนัง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายวัชรพล  ชนะกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บัวมา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงเวธกา  ไวยมิตรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงศรีวรรณ  จันทร์ทอน โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศิริภัทร  แก้วนิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงศิริวรรณ  เงินเมือง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสมหฤทัย  แดงอาษา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอัจจิมา  ค้าแหวน โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอินทัช  กลิ่นหอม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงแอนเจลิน่า  บิว ลูเซียน่า โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมปาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายญาณภัทร  ศรีสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายณัฐชนนท์  มาลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงทิพวรรณ  กนกปัตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายธนวัชร  ชัยพฤกษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายนพัตธร  เหล่าทวีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายบุญชัย  มาศรังสรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเบญญาภา  นาวิชิต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายปฐมพงศ์  มาลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงปวรา  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงปัณณพร  ทิพย์ชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงปิยนันท์  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายปิยะพัฒฐ์  ปานดำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเกษม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายปุณยธร  บุญขัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงเปรมยุตา  ปลั่งกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายพลกฤต  สินสะอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงพิสิฐตา  เสิบกลิ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายภูริณัฐ  ภูธร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงรตนภร  ทองเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงลภัสรดา  คุ้มอิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงศศิรดา  พันธ์คง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายสิทธิชัย  เทียนงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายอติวิชญ์  เตียทวิสุทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงอธิชา  อะรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายอังกูร  สายคุณากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวรรค์ตรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลิ้มทองสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายกรรณ  จันทร์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกฤตติมา  คำสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายกฤตนนท์  สุรวย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวกฤติยา  ฉัตรทินกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 นายกษมา  งามพสุธาดล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายก้องภพ  วานิชสวัสดิ์วิชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายกิตติ  เย็นสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายกิตติโชต  ราชครูบอล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงเก็จกัญญาณี  ภูพวก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายเกียรติภูมิ  บานเพียร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายจักรพงษ์  เวทย์จรัส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงจิดาภา  จูเมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวจิรฐา  ศรีเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายจิรายุส  ดาวสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายเจมส์  เฮครอฟท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองเปี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายชนันชัย  ทองอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชนาทิป  ไกรสัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงชนินาถ  นาควิจิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายชยางกูร  สมัครธัญญกรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญยะโท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายชัชวรรณ  ศิริโสม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายชาญยุทธ์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายชาญวิทย์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวชานิศา  ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงโชติกา  หานาคี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงโชติรส  จรรยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  ปานช้าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายณฐพล  บงบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายณภัทร  ชัยสุกัญญาสันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงณรัฐนันทน์  ศรีนรคุตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณัฐชนก  กิตติสาเรศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงณัฐชยาน์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เกษรทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพ็งละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายณัฐนันทพล  คงเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 นายณัฐภัทร  ภู่หริย์วงศ์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายณัฐสิทธิ์  โคตรแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณิชชรีย์  ธนาโชครัฐศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายเตชสิทธิ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายทศพร  เดินไพร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายธนกฤต  กาญจนาโรจน์พันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายธนเดช  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายธนภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธนภัทร  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายธนสร  ขำประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธนาภัสสร์  สุรนาทกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 นายธัชชัย  น้อยฉิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่สูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายธีรศักดิ์  สิงห์เรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายนที  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายนนท์ศิริ  ศิริธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนรมล  พรมเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายนราวิชญ์  อินทุทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนริศรา  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนริศรา  ปิตะแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายนันทพัฒน์  กาฬษร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงนาถหทัย  เขียวทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สนธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปนัดดา  ทาติบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงปวีร์ณัฐ  อ่อนใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายปาณัส  พวงระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงปุณยพร  หมีทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายพงศธร  สุคง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายพชรวิชญ์  สินแต่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงพรนที  ถิรจัตุนที โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพรพรรณ  เคลือมณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายพลพล  อยู่นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพัชรมัย  พลอยประดับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายพิชญะ  สุขจิตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิษฐเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายภวัฒน์กุล  โชคอนันต์นิธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงภัคจีรา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงภัทร์ธนพร  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงภัทรลภา  ชื่นบาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงภาวินี  แปงล้วน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  วิรักขะโมดิฐสกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายภูริภัทร  ทับทิมศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายภูริภัทร  ไชยโภชน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายภูษิต  ศาสตร์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายมงคล  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงมานัสนันท์  แก้วตัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงเมญาวีย์  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายเมธา  เสมอศิลป์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายรณกฤต  วงศ์ปิ่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายรัฐภูมิ  อิ่มทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายเลอศักดิ์  สืบเผ่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงวชิราวรรณ  สุพรรณกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงวนัสชาพร  พลพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาววรรณภร  ดำใจดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงวริศรา  เกตุหอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงวลินลักษณ์  สุภัทร์วรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายวศินบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 นายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงวาสนา  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายวิชชาบูรณ์  ไกรยสวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงวิชุดา  ศรีแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายศรายุท  พูลพร้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงศรีรัตน์  เหมารา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมมารักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายศิวกรณ์  สำราญใจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงศุภจิรา  ไชยสมภาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงศุภวรรณ  กรณีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายศุภา  โรจน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายสรรเพชร  ใจใส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสรวีย์  กล้วยคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายสราวุทธ  คำสด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวสโรชา  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงสิปาง  สิงโห โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายสิรภพ  เกิดสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงสุขสวรรค์  กตัญญูตานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวสุพัตรา  เรืองพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงสุพิชญา  อนุสนธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายสุรกิจ  อินทุรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงหทัยชนก  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอนัญชนา  ศรีรอด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงอรปรียา  แป้นงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีไพเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวด่าน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายอิรฟาน  ฟาริก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงอุนนดา  พิมพิจิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงไอรดา  สารีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกชพรรณ  ต่อศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ขันธ์บุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายกรณัท  โค้วตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายกอบุญ  ลิ้มประสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายกันตพัฒน์  แว่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงกุวิสรา  ทองมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายคชาธิป  ช้างวิไล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงจิรนันท์  ขาวพราย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงฉัตรชนก  รัตนาภรณ์วงศ์ ทราน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงชลันธร  พวงสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์พุ่มเย็น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณัชชา  อยู่ชัง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายณัชศรณ์  เกตุอู๊ด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังศีวรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณิชาภา  วิธีกล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงดุจสายชีวิน  เทศสมบูรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงธนภร  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายธนวัฒน์  ไทรย์งาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงเธียรภัทรา  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายนนทวีร์  ศุภเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายน้ำปิง  บัวชื่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เงื่อนกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายบวรภัค  ชูกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากหมู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นาคราช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงปนัดดา  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปรียากร  ขำพลอย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงปวริศา  ผาสุขขี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายพชรเอกดนัย  ฉัตรทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพนธกร  วราโภค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพรภวิษย์  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ปัญสุทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายพิชยะ  ฟ้าสูงเนิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพิณธุศร  กุลประดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายพีรพงษ์  อยู่สูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพีระกานต์  เกษมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายภานุวิชญ์  ทองเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายภาสุ  พรพิชญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงมนัสขวัญ  คุณนาเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายยุทธนา  ลอลุขพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  สาระคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายวงศกร  ฝนทั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงวรินทร  นันท์ธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายวศิน  อมรวรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวิษากร  สุขแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายศราธิวัจน์  วิบูลย์ศิริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงเศรษฐีณี  ธิติเธียรเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพรสันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงสิริยากร  บัวขม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงสิริวัน  ดำรงรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายสุขพงษ์ปกรณ์  วงษ์พานิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงหทัยพัจน์  คงเมฆ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอชิรญา  สังฆราม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายอนาวิล  ขุมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอัจจิมา  ชำนินา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายธนพล  สามล โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวเกษม โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงสุภาพร  ยศสมบัติ โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายไกรสร  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายฐิติกร  วินิจสร โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายธนกฤต  สิงห์เถื่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีไหม โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงวนันยา  จันเขียว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสโรชา  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงเขมจิรา  ช้างโต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นทวี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายเฉลิมรัฐ  ว่องการไถ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายทัตพงษ์  รุ่งหนองกระดี่ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายธนาศักดิ์  สว่างสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายปิยวัฒน์  พันธ์กลั่น โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายเป็นเอก  ถนอมศรีอุทัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กชายพิตตินันท์  ศิริจันทร์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กชายรวีวัฒน์  แสงน้ำ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงหทัยกานต์  คงบุญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงอิมชิรา  ธูปบูชา โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายกฤษฎา  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงจิตติมา  วิธีจงเจริญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชนาภา  เกิดแก้ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชลดา  นาสมศรี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณิชารีย์  คงไทย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงพราวฟ้า  จาภรณ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพีรภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสุวรรณา  ฉิมสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงอนุสรา  กลั่นสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายณฐวัตร  ธรรมศักดิ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายปรัชญากร  นาคศาลา โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงปาริชาต  จั่นเจริญ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงพิชญา  บุญปกครอง โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขวัญพล โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นเขตวิทย์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ราชกิจ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายรัฐภูมิ  กิตติโฆษณ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงวรรณิษา  ชาดี โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงวรัณศิกานต์  ศรีเสมอ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายวรานนท์  คุ้มเหม โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงสุนิษา  แย้มแสง โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีเทียนชัย โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงอติพร  ตุ้นแดง โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงอัญชเกศ  มาลัย โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงอัญชสา  มาลับ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงขวัญชนก  จันทสอน โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายเครจ  คาร์นี่ โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กชายฐานพัฒน์  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงฐานะดี  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายติณณภพ  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กชายทรงวุฒิ  รัตนวิจิตร โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงธนธรณ์  ปานขวัญ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายธนวัฒน์  ขำดิษฐ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายเมธี  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายรัฐภูมิ  ปานเกษม โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายศราวุฒิ  ศรีเอม โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายศักย์ศรณ์  บัวขำ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงเกวลิน  แย้มนวล โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงขวัญชีวา  นันไชย โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายจักรภัทร  เหลืองหิรัญ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงจิราภา  ธนูทอง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงจิราวัฒน์  ภากรณ์หัสพงศ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงจีรนันท์  ปานสกุล โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายฉัตรชัย  เพชรสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงชนิสรา  หริรักษ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายชยานันต์  ถูกต้อง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงชลิตา  ชัยคง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  พันธุ์วิเศษ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณิชมาศย์  สุรวัฒนาอนันต์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์สิน โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงธนภร  ศรีเอี่ยม โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำอุไร โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปานสมัย โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายธีรพงษ์  พักเที่ยง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายนนทกร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายนันฐภัสร์  ทองประเทือง โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนันท์ธนัท  อ่อนดี โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงนันทิยา  ควรศักดิ์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงปริยฉัตร  วงรอด โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงปริยาภัทร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงปวิชญาดา  ปั้นสุข โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปุณณิศา  จันทร์แป้น โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงพลอยชนก  มูลสา โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายพิพัฒน์  จุ้ยนุช โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงเพทาย  โลหะเวช โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงภัณฑิรา  จุลพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิสาริกรณ์ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายรัฐภูมิ  พวงแก้ว โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงวัชรินทร์  แก้วทิม โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงวิภาดา  ยังมาก โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเฟรือง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงศุภกานต์  เขียวสว่าง โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงสุธาทิพย์  กระสายทอง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงสุพรรณสา  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรอนันตทัศน์ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายอัษฎาพร  หนูจิ๋ว โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงไอรดา  หมอนทอง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1404 นางสาวกนกนิภา  วิสพัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายกฤตนัน  เล็กยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นายฆนาคม  ชำนิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายจิรายุ  ด้วงไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 นายจีราเจต  ลีนี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายเจตนิพัทน์  สอนน้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายชัยภัทร  จอนใย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายชาคริต  ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงชุติกานจน์  เอี่ยมอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงญดาพร  ท้วมนิ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายฐิติพงษ์  สัมพัดทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงณัฐธยา  ฟองเอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงณัฐนันทพร  ด่วนชะเอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขำหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายธนพนธ์  ชูชิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงธัญรัตน์  สังข์เงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายธีรภัทร  ขจรกลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงนวพร  แช่มสอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงนันฐชา  ศรีเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงปณัฐดา  เปียทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายปรวีร์  สืบทยาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายปรัชญา  วีระสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายปาราเมศ  แซ่เตียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงพรยมล  ภู้จำรูญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์หาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงมณฑิรา  ทรัพย์เสือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงมณธา  อินทรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายยศวัฒน์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงวรัญญา  ปานอุดมลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงวันวิสา  ชูศรีขวัญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายศกุนิชญ์  กลัดเพ็ชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงศรุตา  สังข์เหม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 นายศิวกร  บุญเม่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์พูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสุปราณี  โตเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายอรรถพล  ปิ่นแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 นายออมสิน  แสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงนนทพร  กุลบุตร โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายภานุรุจ  ขวัญเงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงรมิดา  พกมณี โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายรัชชานนท์  ประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลิศสุด โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงกิตติยา  รุ่งอรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายรัชศรี  หอมช่วง โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายวิศรุต  อรามรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงศศินา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กิ่งไทร โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายกวี  มัธยันต์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กชายกิติพงศ์  กิตติเฉลา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังข์วะระปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายชิติสรรค์  เลิศมณีสกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ชัยมงคล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงณมีนา  วารี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หมีแสวง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กชายณัฐพล  ศรีมานะศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานอุทิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กชายธนนท์  เมืองอุดม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายธนภูมิ  ตุรงคราวี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงนวินดา  แรงกสิกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายปกรณ์  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายปภัสชล  สุขเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงปริชญา  อินทร์เจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายปัณณธร  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายปาณัสม์  กฤตยาอภินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงปาลิตา  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงปุณญิสา  สายเพ็ชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงพิชชา  โรจน์สุวณิชกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายพิชญบัณฑิต  สถิตย์สุวชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงพิรดา  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงแพรวา  ศุจิธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงฟ้าใส  ทรวงกำเนิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงภัคจิรา  สิริชูติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายภัทรดนัย  นาดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายภัทรพล  พิริยะภัคโยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายภาณุพงศ์  ชะเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายภูดิท  ศรีวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีสุขเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงอติกานต์  ทัพพจิรเดช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรเลขา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงกันต์ณนิตย์  ชีวินโชติมา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายกัมปนาท  ตามสั่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายกิติพงค์  แพทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายจักริน  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงจิรดา  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงชาคริยา  ไตรตานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายญาณพัฒน์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงณจินตภัทร์  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงณภัทธิญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายณภัทร  วีระวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  เลิศอุฤทธิ์ภักดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงธนมน  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายธรรมรัตน์  นิรุติธรรมธรา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงธัชราวรรณ  ธนามี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงธัญธรณ์  หาญเหมพานิชยการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงนันธิวรรณ  อินโต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปริณาภา  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปวารณ์เวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายป้องภพ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วงศ์ไตรภูมิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงพรปวีณ์  นมะหุต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญสง่าเวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงพิชญาฎา  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เอี่ยมสอาด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายภคนนท์  คลังพหล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายภีมรุจ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายภูดิท  ทรงศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายภูรินทร์  สุนทรเลขา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายยุคล  บัวเทศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายรหัท  เดชาธรรมวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายรัฐศาลธ์  ศรีสาตร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงวรรณกร  อยู่สบาย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงวรลักษณ์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายวิชยุตม์  คงคาวิทูร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายศศิสหกิจ  อ่ำจุ้ย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายศิวัช  พรพศวัต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงศิวัชญา  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายสิรภพ  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงสิรินาถ  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายสุประวีณ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงสุวภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงอัญพัชญ์  สิทธิธนาสุทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม