รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรธิมา  ไกรนุกูล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกาลกวิน  สุขวิสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติเดช  โล่ห์ทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญเกิด โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชญานันท์  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชิรณัฐ  มากจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญานิกา  ล่องลอย โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงประดับ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ทั่ง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐพล  พราหมณ์เพชร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐริกา  จุ้ยสุวรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่ทั่ง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนหฤต  อุบลรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธรรศธรรม  ชำนาญ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัชมน  สนิทงาม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญชนก  ขาวล้วน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญฑิวา  หนูเพชร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนัชชา  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  พงศ์พรหม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปาณรวัฐ  ทองมาก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะส้า โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรรณอร  คชินทร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพรสุดา  ซังขาว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิชญพร  ทิพย์ชัยมงคล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญานิน  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นถนอม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพุทธปริชาต  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัณฑิวา  วัฒนโยธิน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายรณกร  มีบุญมาก โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรัชนิญา  อินณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรันธร  จระมาศ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวิศรุณี  อ่อนน้อม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายศิรวิทย์  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายสาริน  ขาวทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสิริกร  เจ๊ะหลี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายสุชาณัฐ  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุธีธิดา  สมสังข์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุภาพร  พาหนะ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอนรรมวี  สุนทร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอรวรรยา  แก้วพลี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกรวิชญ์  จุลษร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกฤตภาส  ยกชู โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกวิตา  ศรีจรัส โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกานต์มณี  บุญญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชโย โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกุลิสรา  จิตรสำรวย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเกวลิน  หมาดประสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายคามิน  อินโบราณ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจักริน  ร่วมสนิท โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิตรลดา  สุดถือ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พูลแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเจตน์สฤษฏ์  ปากเพราะ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเจษฎา  ช่วยชู โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชนพรรษา  ประชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชนัญญา  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนิดา  อินพลา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชลิดา  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเฌอ  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายญาณากร  สีแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฐิตาพร  รอดสม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฐิตาภา  โลหะรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฐิติมา  บุญรอด โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อารยาพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โกศัย โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐิดา  สีสังข์แก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐกุล  ขาวคง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญนาค โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดฉลาด โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐพร  อิทธิฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐวรรธณ์  แซ่ปัก โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  บัวหมื่นชล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงตาฮาณี  เตล็บ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงถิรดา  วิชัยนุรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงทักษพร  เดชฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนภัทร  พรหมวี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนันญา  มะหมีน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธีรชัย  วิเศษประไพ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธีรยุทธ  คงชนะ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนฤเดช  แกล้งทนงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนวรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนเรือง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนัยน์ภัค  แดงพรหม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์แนม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนูรีน  จงรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเนตรนภัส  จุ้ยสุวรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมจิตร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุตระ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปกรณ์  นุทผล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปณิตธิดา  สมพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปภาวิน  อินปิน โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปรินทร  ชมชื่น โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีภักดี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปานณดา  ปิติกรศุภภัค โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปานรพี  นุกูล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปาลิตา  สุติตภัณท์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองธุกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปุณณภา  ไพบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงผกาศินี  จันทรชิต โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพงศธร  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์น้อย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพรพิพัฒน์  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรรณี  สีเขียว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรรษชล  เพชรสง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพอลล่า  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพัทธรินทร์  สุขสง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธุกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพุทธรักษา  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงแพรดาว  ศิระวณิชกุล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทธิกา  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภัทรมน  โต๊ะเตบ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีธามาศ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โต๊ะเส็น โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมสงฆ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัสมน  วรธานี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภานุพงศ์  สวนบ่อแร่ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภูวสิษฏ์  สังขนุกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภูสุดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แก้วเนิน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมันธนา  อรรคนิตย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมุขสุดา  ฉลาดแฉลม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมุขสุดา  ใจดี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเมธัท  หมั่นถนอม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายรชต  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเรียวไผ่  อาภรณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวงศกร  นุ่นสุข โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวงศกร  พืชนุกูล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเอียด โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวรัญญา  อบอุ่น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวารินธร  จันทร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศรัญญา  แซ่หลี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศศินา  สุทิน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายศุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศุภฤกษ์  ไกรยะปักษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสโรชา  กิ่งสาส์น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิวพร  กะดังงา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสุรเชษฐ์  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุรนันท์  โสสมัน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอชิรพล  รอบคอบ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอดิเทพ  พุทพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอนัญญา  สุขเกษม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอนันตชัย  ไกรหลง โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอลินทิตา  ผันแปร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอัครวิชญ์  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอัสมาด์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอาเนช  สังขจร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอิศมัต  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอุมารินทร์  ส้มแป้น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห้องแก้ว โรงเรียนวัดสโมสร ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชลิตา  วิเศษสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงถาวรีย์  รำพัฒน์ โรงเรียนวัดสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปพิชญา  โชคศิริโภคา โรงเรียนวัดสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปอลิตา  ศรีธามาศ โรงเรียนวัดสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิสอน โรงเรียนวัดสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงมนัสชนก  ลิกขะไชย โรงเรียนวัดสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภาพร  สุขทอง โรงเรียนวัดสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอาฐิตญา   รอบคอบ โรงเรียนวัดสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกุลธิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชญานนท์  อนันต์ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชนาภัทร  เชาวลิต โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐชา  อินทรรักษา โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเทวิกา  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาบทอง โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมนัญชญา  มีศักดิ์ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรพีพรรณ  พรหมรอด โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศศิประภา  เส้งเตง โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนสมบัติ โรงเรียนบ้านอินทนิน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายชิติพัทธ์  สบเหมาะ โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงญาณิศา  อักษรธรรม โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายธนกฤต  พิมเสน โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์ โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีชาเยศ โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเมธิสา  อู่ทอง โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวรวลัญช์  คงคา โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์ โรงเรียนวัดนากุน ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายกมล  ชูปู โรงเรียนวัดนากุน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิม โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิยดา  กลับใจ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายวชรพล  เทพทอง โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอภัสรา  ขุนจิตร โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจิตร โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอารยา  แก้วช่วย โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายกฤตนัย  เกษรินทร์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองมีชู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกันทรากร  ช่วยตั้ง โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายคุณพัฒน์  ฉิมพลี โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจารุโรจน์  เชาวลิตร โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิราวรรณ์  อินทร์ชู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติชัย โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐพล  แก้วจำรัส โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนายุ  อินทร์ชู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธิระพงษ์  คงศรี โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนัทธพงศ์  ชนะเพ็ชร์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปิยวัฒน์  เมฆสุก โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพัชรวลัย  ชุมศรี โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศักรินทร์  ด้วงปาน โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิริพร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศุกลวัฒน์  สีสิงห์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วสังข์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงฐิติมา  สมบัติชัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายณฏฐพล  อุดมดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมจิตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐริกา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธนภูมิ  บุญเกิด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธนัยนันท์  ศุภวรรธนะวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธีรนาฏ  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายธีร์  ญาณแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์มงคล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายนภัทร  เพชรส้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปาริชา  มุสิกวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพงศ์ผกา  นราพงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายภวัต  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายภูฤทธิ์  ฤทธิ์เพ็ชร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายภูสัน  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวิศัลยา  ชะโนวรรณะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิริวิภา  สมศิริ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายอศลย์  พิมลศิริผล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายกฤษติพงศ์  กิ้มเส้ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกิดากร  อ่อนเกตุพล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายคณพศ  กันทา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิดาภา  ครุยทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐิตารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิติมา  อรทัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาจหาญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเดชาธร  จินตมากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงตรีทิพย์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญสินี  พาชัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์พะเนาว์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปรชญา  นิลพงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพนวรรธน์  รักกมลศักดิ์เกษมกฤต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพีรณัฐ  อักษรานุชาต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภาพิมล  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรินทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวริษฐา  กาญจนธัญลักษณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศรากรณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสายน้ำ  ขาวดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนราช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอชิรญา  ด่านสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอณัฐวดี  โคตะมะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอริสรา  มลีโนแน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอัจจิมา  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤตานนท์  เพชรชู โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายทวีศักดิ์  รักเจริญ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายธีรเทพ  คงทอง โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายนนธวุฒ  ครุยทอง โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนิติยา  สุขดำ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปานไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพบรัก  นาคกลัด โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภูษณิศา  ณ นคร โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายวาริช  เพ็ชรคง โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วกุล โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภูริตาภรณ์  ณ นคร โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุธาสิณี  ขัมพานนท์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกันตวิชญ์  เสามั่น โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนิศากร  นฤบาล โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายเมธัส  ทำการเหมาะ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิณ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ป.6 วิทย์ประถม