รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิฟาริส  ลาแว โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเรณชัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชกร  รักษ์จันทร์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลย่อง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วสาคร โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปภาดา  ไวกิจการณ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นกมีชัย โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรชฏ  คำแหง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนนนท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายทีปธัช  ไชยศร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนนันท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกมลนิตย์  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกฤชณัช  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกันตินันท์  บุญทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจณิธญา  จำนงจิต โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนคง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชอบธรรม  หนูขาว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายชินกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐิตะวดี  อมรพล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณภัทร  ถาทะนะ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณภัทร  สุรชัยสติกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐากร  คงหอม โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐกมล  เทพหนู โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์เมืองไทย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐฌา  สวัสดิ์ธานี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูชูจิตร โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคงเมือง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายแดนไตร  ณน่าน โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงทักษอร  จะรา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกฤต  ภักดีโชติ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญชนก  นาคสัน โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธีรธรรม  ท้าวสกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายนพณัฐน์  บุญถนอม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนัตพงศ์  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายปงศ์ปกรณ์  ศร๊จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปภาวิน  พรหมเนตร โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปรานปรียา  เจริญรูป โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปัณรส  จันทร์หุนี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปาณิสรา  เสือจอย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนชำนอง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเปมิกา  ชนะสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพงศ์ภีระ  ช่างคิด โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพชร  ศรีภักดี โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพรรษวัฏศ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพริมา  เล็งไพบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลาภสุวรรณสกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญา  วิสุทธิธรรม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วอ่อน โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วารีรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิณณ์ธานันท์  ดำมี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รามล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพุฒิพงศ์  ราชรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรวรรธ  เดโช โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภัสกร  สามารถ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภิญแก้ว  นราอาจ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภูนิษา  รัตนคช โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภูวพัฒน์  บุญชูดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงมัชฌิมา  เศษวิชัย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายรนกฤต  ชัยฤกษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายรังสิมันต์  รักกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฤทธาพร  หมวดเมือง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวงศกร  คำแหง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวชิรญาญ์  ทุมมากรณ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวัชรพงค์  จันทร์อุดม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชสมบัติ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศรุดา  คงขวัญ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายศิวกร  พรหมกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายศิวนาถ  รองเดช โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศุภณัฐ  ช่วยชีพ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภวิชญ์  สุดดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณจินดา โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอชิรญา  สุขชุมเชย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอดิเทพ  เทพคง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอภิวัฒน์  ชำนาญมาก โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอภิษฎา  ทะวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกรีฑา  นวลพลับ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤตฐา  ตั้งสกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกษิดิส  จริตงาม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายก้องภพ  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บรรจงช่วย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกานตพงศ์  เหมทานนท์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกิตติภณ  สุวรรณยศ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ปรีชา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเกสรินทร์  แร่ทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจักรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิรัญญา  จันทวงษา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิรัสยา  ใจกระจ่าง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิราวลี  เพชรด้วง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนัญญา  สำราญราษฏร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชวิศ  รุ่งตระการ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแสง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงฐิติพร  หลวงคลัง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณตะวัน  ผุดผ่อง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยกิจแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐณิชา  มลิวัลย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์กำเนิด โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐธิดา  ติดคล้าย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองสว่าง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐยศ  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐรดี  พลประสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีโนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชกมล  วีระสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่องลมกรด โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณํฎฐวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทิตินันท์  จึงจะดี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทินกฤต  รัชชะ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนกร  ทองชัย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญสุดา  เพชรชูทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนพัชกร  คงนคร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนภสร  หลวงคลัง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันท์นลิน  นิลวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายบัญญพนธ์  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเบญญาภา  วิเชียรชม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปณาลี  พักตร์จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปพิชญา  รักกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปภานัน  สุวรรณมณี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปีใหม่  ทองเกื้อ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปุญยาพัฒน์  จุ้ยน้อย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทร์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุณยวีร์  ระดาวุธ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรณกนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรรัมภา  ทองประดับ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัฒนรินทร์  ตุ้งซี่ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหมทานนท์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชญาภา  สหลิ้มเจริญ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทชิรา  คำแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูมิภัทร  โคจีจุล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภูริภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภูวเดช  นาคบัวแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภู่วลัญช์  รักขพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมะลิวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมัชฌิ์  สองสี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมิลินดา  รังษีธรรม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเมสิรินทร์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายรณกฤต  แซ่เฮ้ง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงรสกร  แก้วศรีนวล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายรหัท  มณีฉาย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรัชชานนท์  นวลแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวงศกร  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวรภัทร  จินา โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวรฤทัย  ชัยเพชร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศดานนท์  ไหมละเอียด โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศรีกร  นราศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิราวรรณ  บวรสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิริกร  รัตนพล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศุภวิชญ์  เดโชชัย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสายทอง  พลนาจร โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อกูลชาติ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสิริมณี  จันทมาศ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุกฤตา  คำศรีพล โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นอักษร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภัสสรา  บรรจงช่วย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอภิสรา  เพชรขำ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอัครชา  พลเดช โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอันดา  ธราพร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนคช โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกชพร  เมืองไทย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ลือ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายแทนคุณ  ช่วยสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกรองทอง  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายพัฒนพล  ศรีเปารยะ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศุภกานต์  ประวัติ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายอจลวิชญ์  สิงคบุรี โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกอแก้ว  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัลญรัตน์  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีรภัทร์  วิรัตน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนนทกร  สังข์มี โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญาภา  นัสฐาน โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพิธาน  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงลินินัน  ห่อเพชร โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวรพล  วิมาน โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวรัญชลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิริกร  อินสอิ้ง โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายกฤตเมธ  หอมเกตุ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกัณทพงศ์  รัตนพัยธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายกันต์ดล  ภักดี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายคุณานนต์  บังทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงชลธิญา  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐจิราพร  สมมารถ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ผ่องฉวี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐดนัย  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐภัทร  ศิริพรมนัส โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูบัวทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนภกมล  แก้วสม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพิจิตรตรา  เพขรศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมวัณรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายพีรพล  ทองพูน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเมย์ธาวดี  เเก้วรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายวงศ์สกุล  อินทรราเมศร โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศศิประภา  คงปาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายสรวิชญ์  วงค์เมฆ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสิริวิณี  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปานอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงโสภิตตา  หมวดเมือง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายอัฑฒ์  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุมพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนกร  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปนัทดา  จิตอำนวย โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ผลบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวรรธนะ  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศุภวดี  อักษรนำ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงญานิศา  จันทร์ประดับ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพงศ์ภัค  เอียดตลอด โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอ่าวไทย  ชัยอินชะ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น