รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องภพ  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจตุรวิทย์  เพ็ชโกมล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วพินิจ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายบวรลักษณ์  เรศประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเปมิกา  แก้ววิลาส โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเปรมอนันต์  ศรีคามา โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรลภัส  แก้วจินดา โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขนานเภา โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิจผดุง โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายวุฒิสม  ทองไชย โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภรักษ์  รัตนแฉล้ม โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองรุก โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายชานน  ศรีนวลอ่อน โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงฐิติพร  นาชัย โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพีรัตน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปณัฎฎา  วงศ์ปรางค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปภังกร  กลับอำไพ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปัทมพร  สำเภาพล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปาลิตา  วิจิตร์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูประสูตร โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพงศ์กฤต  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุปตะธรรม โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพีรดา  จิตรเพ่ง โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภคนันท์  ผจญภัย โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภทรพร  เพ็ชรโกมล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรรณวิสา  บูชากรณ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศรันย์พร  ภักดี โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายศราวุฒิ  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายศิริวัช  ลำดับพังค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสิรันยา  ฆ้องเม่ง โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสิรินภา  มานพพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอภิชญา  โนนะบุตร โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอริสา  ช่อระชู โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอารียา  เกิดเมืองเล็ก โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกฤต  อนันต์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณิชชา  กาญจนาประดิษฐ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพศิน  บัญฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธนพร  แพรกทอง โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนันทนัช  แก้วเขียว โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพัชราวรี  ดีถนอม โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรธนาคม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกรวรรณ  รันทดสราง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤตพงศ์  ธนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายกฤษตพงศ์  แก้วแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญญนัฎฐ์  ช่วยขำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกัญญพรรณ  ภูมิสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายครองขวัุญ  ตีสิงข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจณิตตา  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายจักรภัทร  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายเจตต์  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูวรเมธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายชโยดม  ศรีวรรธนาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงญาณีศา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายฐากูร  นันตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายฐาปภัฎ  พรหมเดชะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายฐิติพงค์  อรชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนโกศัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนัท  สมุทฐา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธีรฎาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธีวรา  วราเวชช์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนนทอร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปพิชญา  สันยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปริยภัทร  ภักดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปริยากร  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปัณฑรีย์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายปาณัสม์  วรรธนาคม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายปิญชาน์  วรรธนาคม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปุณณิศา  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิชชิตา  ชวาลา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภิชญาภา  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภูมิปกรณ์  มังคะมณี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายภูศิวัช  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงรวิษฐา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรรณยาภา  อาวุธเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายศรวิษฐ์  หนูเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ไชยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศศิวรินทร์  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสรพัฒน์  โอพริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุจินทรา  เมืองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุนันทา  เลกากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุประวีณ์  นาคาสูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จินดาเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิสรา  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอารียาวดี  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกชพร  นิจสุนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญแก้ววรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายก๊วซซานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ขนอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกันยกร  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรหมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกาต์ณิชา  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเกศกัญญา  นุราภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงขญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจณิศตา  ดารากัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฉัตรจิรา  สังข์ผุด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฉันชนก  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชญานิศ  สีละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนิกานต์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชวัล  สตีฟ บิลนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชัญญา  ประพฤติดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชุติวัต  รัญเสวะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐนียา  พลายชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณ ณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงดาราวดี  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกฤต  อรุณเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธมกร  เอนกปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธันยภรณ์ ช  อาการส โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธารธรรม  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงบัวสวรรค์  รุจิระมานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปฏิณญา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงประภาดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายป้องภพ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปัณณทิต  ชุมทิม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพงศกร  ศรีเจ้า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพงษ์พล  ถนอมนาม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพชรพล  อำลอย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพศวีร์  มะหันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพาขวัญ  เหล่าพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชชากร  บุษยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงแพรวา  ทอนุช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัณฑิรา  เดชรักษา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูเบศ  ศรีทองมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมนชนก  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายมาตฤวันทย์  สังข์ฝ้าย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเมธินันท์  ชิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรินดลา  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวริสรา  มะโนภักดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิศิณี  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศุภณัฐ  ช่อเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภวิชญ์  ลักษณะวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศุภิกา  นุ่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสิรภพ  โชติธรรมโม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอนัญญา  เอียดสี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอรรพี  เอื้อวงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกนกพงค์  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายกฤตภาส  ชูภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายกิตติทัต  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุนทรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายณัฐกรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทรณรงคณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายถิรวิทย์  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายทนุธรรม  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายธัญเทพ  พงษ์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธีรภัทร  จันทรชิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายนัทธพงศ์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนันทิยา  ตรีพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงบุษรา  เลื่องเชื้อง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายปิยกร  ศรีประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายพสธร  พรหมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพัชริญา  เทพราช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายพัฒน์พิบูลย์  สายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภูรินทร์  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายภูวเนตร  จันทร์เอียด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายรณกร  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายรณกร  อินทวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายศุกลภัทร  ลือชา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายสถาพร  ไชยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสรณ์สิริ  สุนทรธีรวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายสรศักดิ์  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายสุทธิภัทร์  บำรุงกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายอธิวัฒน์  สวัสดิ์วงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกนกกาญจน์  จันทร์โท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกนกนาฏ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกมลชนก  สุกสาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกมลพรรณ  เต็มไป โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกฤษฎากร  สโมสร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกษมา  จันทร์เมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญกร  มานเก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัณฐมณี  พึ่งญาติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกันติทัตช์  พจน์จำเนียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติธัช  เส้งสุย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกุลภรณ์  สุทธิภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเกริกชัย  หอแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงขวัญชนก  อบอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายคมสันต์  จันทโร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายครฆรภณพันศ์  รอดปังหวาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจงกลณี  จงกลลาบาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจักรินทร์  หมายสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงฉญานิษฏ์  เดชทัพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชญานิน  บุญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนัญชิตา  เศรษฐรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชนาภัทร  สุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชนิดา  ประชาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชนินทร์  วิเศษโชค โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชมพูนุช  ย่องอั้น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชาญชนก  เดชเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชาญฤทธิ์  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชาณวุฒิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชาลิสา  ฉันทา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฐิตาพร  ทัพอุไร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงฐิตาพร  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณญาดา  นาคนุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยวงศา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธราพร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฐชนนท์  อินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐชนันท์  พรหมประสาท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐนา  ราตรีพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐรุจา  สุวรรณอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงทราย  แสงวิมาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงทักษพร  วันเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธนพรรณ  เกษรแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธนัชพร  เดชา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนัญญา  ปานมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนัท  บุญฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธิดาฉัตร  วิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธีรฎา  สุวรรณแสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนวิน  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนัทธวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนิติรัฐ  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนิรุจ  อินปิน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงบัณฑิตา  จรงค์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงบุญสุดา  ชมเชย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงบุศรากร  หนูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเบญจมาพร  จิตต์เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปฐมพร  หยูทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปรมี  นิติไชย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปาริแัตร  นุชถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปุณญณัตถ์  ทองประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพงศธร  มัชมี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพรกริช  สมรูป โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพรชนก  สุทธิพงษานุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพรรณวดี  คงอิสโร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพศิกา  หลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โอขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพันเพชร  พัชนี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชญาภร  นวลมังสอ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ชิ้นพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตั้นเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเพชร  ชำนาญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ใสสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภัคพิชญ์  บุญญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภัทรกร  ไกรคุ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภัทรธร  ไกรคุ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายภูดิท  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูดิศ  วงศ์ไพศาลลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภูมิภัทร  กำแพงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภูรินท์  สุทธิชน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูวเดช  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรวินันท์  ภัทรานุกรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายรัชชานนท์  ณนุวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรนันท์  หนูเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวริศรา  มานพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวาริษา  จงกลลาบาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิชญาดา  แป้นคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวิชนัน  หวังจินดาวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศริตา  เผ่าชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ขำแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศศิกานต์  วิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศิรประภา  ผลอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศิริ  ขนานสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศิริวชิรญาณ์  ศิริกุลสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศิวกร  ภู่พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกฤต  ศรีธรรมยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสกุล  ธนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสหฤทัย  สระโร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสุพัฒน์  สรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอริญา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอโรชา  พรพจน์ธนมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอวัศยา  ปิติเจริญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอัลิปรียา  พรหมมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเอมอร  นาคอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกชกร  ยอดเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกรปณต  จ่าทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายกรวิชญ์  บัวชุม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกิจษณามดี  อิ่มด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายกิตติธัช  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจรณินทร์  แก้วแก่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายจักศ์กฤษ  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายชนัทชน  คงนุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงฐานิตา  ยกเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณชนก  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายณฐกร  เทพช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายณัฏภัทร  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายณัฐชัย  ฉีดอิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิขิตลักษณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฐวดี  จีนใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐวศา  ใหมจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภาษี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธาริษา  กลับอำไพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนลินี  จ้งคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายนิติพงศ์  แสงสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายปฏิพล  พัสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปฐมพร  พงษ์วิทูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปริยกร  หม่อมปลัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปารย์ณวรา  มีแถม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายพงศธร  สุกคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายพลากร  จันชนะพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายพสิษฐ์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงภัทรวดี  ปิงอุตวัน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายรวิสุต  เกรียงเดช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายรักษิต  ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวรกมล  โชติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงวราพร  ทองปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศุจีภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายศุภกร  ยี่มี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศุภสุตา  พริกคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายสิรวิชญ์  ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสุธิมา  คชพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงโสภิตา  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลิขิตลักษณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอติกานต์  อ่อนทา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายอติวิชญ์  วรรณมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอนันทิตา  พุทธรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอภิจารวี  เทวรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรรวีณ์  หมื่นระมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกชวี  ศรีคามา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตต์เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คชินทร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเขมสรณ์  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจุฑามาศ  เชาว์ชะตา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชนัญญา  พิจิตบรรจง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปูหิ้น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณญาดา  บำรุงเขตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พะเนินศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงดานา  ลิลา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงดีนีย์  ลิลา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธัญเวศน์  แสงปาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนงนภัส  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภัสสร  ปะนะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบุญศิตา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปฐมพร  หนูมี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายประจงยศ  พุกเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬห์  แก้วจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปริยากร  นพสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปวริศา  สมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงดารา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปาณัสย์  อาการส โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพงศพัศ  ศิริอำนวยผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพรนัชชา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ยศกรธีรโชติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภัศรา  รงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภิญญมาศ  กองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรจเรข  ช่วยเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรัตนากร  เวชนุสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวนัสนันยา  โยธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวาธิตา  มูลสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุทธินี  ไกรทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสกลสุภา  จินาผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสพรรษ์รักษ์  วิริยะศิริวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสิรินัชฐาพ์  จอมพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริวดี  สุขเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสุพศิน  สระโร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทองสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเหมืองเพชร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรกัญญา  พันธ์บุญลือ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอิฟฟาน  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายก้องภพ  คีรีเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายกันต์ธีร์  ไวยกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกุลนาถ  หัตถประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงชิดชนก  อุปการรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงชุติมา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายณัชพล  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงณัฐชา  มากสังค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฐนนท์  บุตรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงดามิสา  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายดุษฎี  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายเตชินท์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีฤทธิพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายบรรณวิชญ์  พูนพนัง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายพศิน  ลิ่มประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายภวิศ  สุขะวิศิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายภัทร  สาสนะภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงมัชญานัน  ศิวิไล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายยศธร  กัญชนะกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายราเมศวร์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  รื่นพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายศิวกร  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสรีรัตน์  จันดวง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายสิรดนัย  โอลาพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายสิรภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุกัญรัตน์  หนูอนันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุนันทกานต์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสุพิชชา  สบเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอมรกมล  รพีศักดิ์สาครกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สร้อยสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกชกร  เชาวลิตถวิล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกฤษณาสน์  ช่วยบรรจง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกษิเดช  ชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกัญญพัชร  มูลี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกัญญพัชร  โอรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกันต์ธีภพ  อาการส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกันต์สินี  คงแหล่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกิตติธัช  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงคุนัญญา  ประมุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจันทกานต์  ทรงนาศึก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิรโชติ  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายจิรพงศ์  ถาวรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชฎาพร  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชณิชตา  ชมกระบิล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าชินชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทษี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชวิศ  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชัชพงศ์  วิชิสโร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณญาดา  ถิระผะลิกะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณญาดา  ศรีอุทัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฏฐกรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธนียะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐธิตา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐวิชช์  อิทธิกุลเสฏฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณิชชาภัทร  บุญญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงดอกฟ้า  จันต๊ะมี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงต้นฝน  พรมนิน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงติณณา  ไหมศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงทิพย์ฤดี  พรหมเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายแทนคุณ  เมืองสีนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิการ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนัท  ถือทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธัญชนก  ชูทับ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธันยพร  รอดบัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนวนันท์  ดิษฐกิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนัฏฐวัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนิสรีน  หมากปาน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนิสิตา  เจนชล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปวริศา  ประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปสุตา  บุญสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  พ่วงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปัณณทัต  วุฒิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำคง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปิญชาน์  แป้นสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปิยฉัตร  จริตงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเปมิกา  เอียดสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเปมิศา  แดงคงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพรรณวษา  เกิดสมนึก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพรรษกร  สุรางค์ภาค โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพลอยกนก  อรุโณทัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพัทธ์ชนน  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพีรวิชญ์  แปะปลอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงแพรวา  ทรงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภูริชย์  เขียวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงภูษณิศา  ไพรัตนากร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภูสุดา  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมณทกาญจน์  กุลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงยุคลวรรณ  แก้วกระจก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงลลิตวดี  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวชิรพงศ์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวนัชพร  จันทร์โชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวนิชพร  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรรณวนัช  ราชธานี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวริศรา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศรีศรินทร์  ศรีไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศศิประภา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงศิชาราฎา  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงศิริพร  ผลาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงศิลาลักษณ์  รักใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสรีรัญ  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสลิลา  บุญชาลี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายสิรวสิษฐ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสิริกร  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสิริภา  อักษรถึง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสิริภูมิ  อนุนนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์รอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุภารัตน์  ทองปรีชา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชรัตนวิไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอดิเทพ  ผาสุขเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอพิชญา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอมลวรรณ  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอรวรรยา  ภิญโญรัตนโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอริญชย์  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอานิสสา  ศิริพัธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอุเทน  บุญใส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายเอกภพ  ภูววิมล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายคุณัชญ์  สุกใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายคุณานนท์  ระวังวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงจันทรัสม์  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงจิตรานันท์  ตลึงจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายชนินทร  บุญเชิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายชยุต  แก้วละเอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายชาครินทร์  บุญเชิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายณกร  นาคาพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายณปภัช  สวัสดิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงณัฐฐ์นรี  วรรณมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงณัฐนันท์  นพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายเด็กชานธีภพ  เรือนสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายธนโชติ  กฤษณรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายปิยังกูร  สุทธิมุสิก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงปิยาพัช  ตารมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายพลอธิป  สงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายพีร์พูนพงศ์  บุญช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายภากร  สมจิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายภานุเขต  ใหม่ชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงรุจาภา  วิคะบำเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายวรวัฒน์  จิตต์ชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายศิรศักดิ์  นุ่นรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายสริภพ  มีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายเสฐียรพงษ์  คงเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายอศิรา  พงศ์ดารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายอักขรทร  ดีชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายกฤติน  จันทสะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายกันตพัฒนื  แสนเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกิตติธัช  สุวรรณวิโก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายเกริกเกล้า  กำจัดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายจิรายุ  เรืองเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัฐกร  แก้วประภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐนารี  ลาบสิบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธมมนัส  เกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนัฐพากย์  นฤบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายบรรณ์ณิศา  แก้วซัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปณต  ศรีทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปวรุตม์  เรืองรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปัญยฎาพร  มงกุฎวิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปัณณทัต  สุขคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์วาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปาณิศา  จันเขียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุขคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปุณภัสสร์  ผันแปรจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพลอยชมพู  นวลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพิชญุตม์  บรรเจิดเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพีรดนย์  จินดาฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพีรดา  ธนาสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพีรวัส  สำเภาแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายยศกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายยศภัทร  ชูโลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายรชต  อธิคมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวริษฐา  รอดทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศุทธิญาภา  รัตนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุภาวิตา  อนันทกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอัจจิมา  บรรเจิดเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายฮาร์รี  วิลเลียมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกัลย์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกีรัตยา  ยุติธรรม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงจิรัชชยา  ทองทิพย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายจีรภัทร  อักษรรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายเฉลิมพล  ทองเต็ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายชิตชณุพงศ์  หนูคง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายฐปนนท์  สุทิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินทบทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนันน์ณภัส  ทองสีแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงปภัชญา  เขียวรอด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงปัณฑิกา  ก้าวเจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไพรสณฑ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิระวิโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีนุ่น โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายภวัต  สมศักดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายภีมเดช  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงรวิสรา  นวกัณห์วรกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวัชรียา  พงษ์กิตติพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายศุภกานต์  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงโศภิษฐา  สมใจนึก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสมิตา  เติมทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกวิสรา  ยอดมณี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกวีวัธน์  เจริญดำรงทรัพย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญอภิบาล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายคเณศณัฏฐ์  ลีลาอุดม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายคีตกานต์  ทองป้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญญวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายชัชชัย  เกื้อชู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณชนก  ชนะผล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณชนก  พลายชุม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณภิรมณ  บุญแสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  นวนมุสิก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สวัสดิสาร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัฐกิตติ์  จงจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายณัฐภัทร  กรุงไกรจักร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณิชากร  ศรีราม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณิชารีย์  อริยสัจจะมงคล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายเตชินท์  รอดแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายทรรศน์วรรธน์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงทิพย์สมบัติ  พอดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธณัฏชัย  การชะนะไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธนพร  ชูแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธนพิพัฒน์  ศรีเปารยะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุรส โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนันทัชพร  สัจจาอัครมนตรี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงบุณญานุช  ฉิมเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายบุณยภู  รุ่งโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปวริศา  บุญทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปัญวิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปาณิศา  ยอดผกา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปารณัท  สินภิบาล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปิยฤดี  นุ่นสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพชร  ถาวรสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพชรพร  อักษรเงิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพรพิมล  ขาวอรุณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพัณณิตา  เขตนคร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพัณณิศา  บุญศิลป์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพีรศิลป์  เพชรเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงฟ้าใส  สวัสดีนฤมล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภูดิส  คนซื่อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายภูริ  วรรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูวิศ  พุ่มพวง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงภูษณิศา  สมสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายยศธร  แก้วเขียว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายรชต  บุญเติม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายลภน  โกไศยกานนท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไธสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวรัทย์ธยา  รัชณรงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายวศิน  แสงราวี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวัชรธร  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงศุภดา  เยี่ยมมี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสมัชญ์  สุทิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสิงหนาท  แซ่เยี่ยง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสิทธิกร  ลุยจันทร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสิปปกร  พลกาย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายสิรภพ  สุทธิ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอรชพร  ปานแจ่ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอรณัฐ  อิทธิถาวร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอาธัญญา  แก้วมีจีน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอีมิล  ลาสเซน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม