รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชนกนันท์  ธรรมวัติ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัฐนันท์  ชูเกาะ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสกุล โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจกรัมย์ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณัฐพร  ศุภศร โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงสุวรรณี  วงษ์กำภู โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงอรทัย  โกสุม โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกมลชนก  สังข์เทียม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประทุมชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิราพร  เพียรหาผล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนิดาภา  เหลี่ยมพล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชาลิสา  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธิติพันธ์  ปิยเดชยศเสถียร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงมลฤทัย  วิเชียรนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวิชุดา  ออกพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองผดุง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจันจิรา  เหง้าชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิตรลัดดา  พรมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชนาพัฒน์  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฐฐา  ว่องธัญกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนริศรา  วงค์เสน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนัฐริกา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพัชราภา  อรวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนาวิชญ์  ขั้วกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จีนเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสิริวัลย์  พรมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบุญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงประภัสสร  บุญเติม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสิริราช  บุตรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุวิมล  พึ่งบัว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอารียา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายเมธา  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวีรภัทรา  จงขวัญยืน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุจิรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายฐากูร  วงศพัทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนากร  สาอุตม์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนาดุล  นาโสก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรพิมล  พรมวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิยดา  เก่งรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเมธิสา  โอนชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศิริมงคล  กล้าผจญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสไบทอง  นามมะเริง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสรวิษ  พรมวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอธิชา  จิตติธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัณฐิกา  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายณรงศักดิ์  จันทเขต โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงศ์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกันต์หทัย  มลิวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายคเชนทร์  กิ่งกลางดอน โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจรรยาพร  วายุกุล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวจันทร์สุดา  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายทิเบต  เสาเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวธชพรรณ  บุญสาลี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธวัชชัย  โตตุ่นหมื่นไวย์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นายเธนศ  กาญจนกิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนัฐนิชา  ข้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนาตยา  ยิ้มพังเทีนม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปาริชาติ  ชอบรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายภานุพงษ์  โชตินอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวภูมิใจ  ดำรัส โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวมนัสนันต์  ศรีออน โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เปียพรัด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาววรดา  อุดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวเสาวรส  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอทินันท์  ทะนากลาง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกุลพิธาน์  ทองสาย โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปรีติ  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอภัชญา  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกิตติกา  นนทะวงศ์ษา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชลธิชา  ใจตา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนเทา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายฐิติวุฒิ  ศิริประภา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรสงคราม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชาภัทร  นรมาตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธันยพร  อินทราแสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปวันรัตน์  บนกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายพรรษกร  พงษ์ใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิรินกาญจน์  อรัญภูวนารถ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายศรัณยพงศ์  ใจทหาร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอนินทิตา  คนสนิท โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอภิณห์พร  จรัสไพศาลกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอาภาสิริ  ภู่พันธ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกิติยา  ไวสูงเนิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติมนตรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนิดา  แดนคำสาร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธิดา  เม็งไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐรักษ์  พิพัฒน์สิทธิไพศาล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายดำรงรักษ์  สานเป็น โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  บำรุงกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนลินนิภา  แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพรไพลิน  ชลศาลาสินธุ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิมพ์กนก  ศิริชัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเพียงรวี  ดิฐภักดีธนา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมุกดาภา  ทองนาคอารักษ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายรัชภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวนิดา  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวัชระ  อุ่ยสกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศศิประภา  ชาวสวน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสโรชินี  ขันนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสิทธิพร  ชื่นนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสิรภพ  สุขุมจรัญโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขุมจรัญโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุธินันท์  คุ้มโตนด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์กัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกันยารัตน์  กุลโคกกรวด โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสิรินภา  จงนอก โรงเรียนบ้านประคำ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุุชาดา  เพ็งการ โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังหามกลาง โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายณัฐวุฒิ  ถ้ำกลาง โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธินกร  คุ้มกลาง โรงเรียนบ้านประคำ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายรวิพล  น้อยสิม โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจีรภา  โกจินอก โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง โรงเรียนบ้านประคำ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนภัสสร  การเร็ว โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวรวรรณ  นาคใหญ่ โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอริสา  ขำยศ โรงเรียนบ้านประคำ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธนภัทร  ไกรอ่ำ โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธัญยดา  ถาวร โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนวรัตน์  บัววิจารณ์ โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขตกลาง โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง โรงเรียนวันครู2502 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายพีรพงศ์  นนท์นอก โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ด่าน โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภัทรมัย  ป้องกลาง โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรุจจิรัตน์  แถมเจริญ โรงเรียนวันครู2502 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริมั่น โรงเรียนวันครู2502 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุภาพร  พิทักษ์สงค์ โรงเรียนวันครู2502 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนวันครู2502 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกรวิชญ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเกศศิริน  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายขจรศักดิ์  ภูแกดำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงขนิษฐา  ปลัด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายโฆสิต  สีอ่อนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายจารุพงษ์  บุษย์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชุ่มกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจีรนุช  เสาทองหลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายเจษฎา  โคตชัยยา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธ์ุ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชนกสุดา  ไร่ดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชนาภา  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายไชยนันท์  เอกรักษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงญดาภา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมบุญเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิติวินิต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายธนโชติ  มาลาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนภัทร  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนากร  แสนสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายธันวา  โนเปือย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรภัทร  นกลอย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธีรภัทร  บุญฤทธิ์ดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกิดเอกี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายบารมี  อ้นทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายบุญญินท์  จันใด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงบุษกล  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายปกรณ์  ทองลืม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายปฏิภาณ  ขันนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปรีญาดา  แนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายพงษ์ศิริ  พูลศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรรณพิชา  แสงจันทร์ลอย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชัยวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิชชาพร  อินบัว โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพิษณุพงศ์  ทองดีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  พรพุทธรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงแพรวา  นากุดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายเฟื่องรพี  แย้มเพ็ชร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วบุบผา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภาณุ  ถนาวร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายภูมิภัทร  ขำเอนก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงมนพัทธ์  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายยอดชาย  เติมตะขบ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายรัฐภูมิ  พิงชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สีดา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงวณิชชา  เสเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงวรกมล  สุขประชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศศิประภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายศักดินันท์  เถินมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายสิขเรศ  อุ่นประชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายสิทธินนท์  เลิศบัวบาน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสิริวิมล  จอดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสุชาวดี  โชติไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุธิดา  ภูพรรณา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุธิภรณ์  คิดการ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิญกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายสุภกิจ  สินกอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสุรางคณา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอลิสลา  เทพศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอักษรินทร์   จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรเจษฎา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกาญจนา  บุพชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกุลณัฐ  นนทะนำ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายจอมคน  แก้วฝ่ายนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงจันทิมา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชนากานต์  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชลธิชา  ประสมศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดวงคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดอนประสิม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเทียนทองชัย  คิดเห็น โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนภัทร  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนาวุฒิ  ประกอบกิจ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันใต้ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธัญญาพร  อุปปาจันโท โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธีรภัทร  การถาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปฏิภาณ  จัดกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปรมี  ศรีไชยยนต์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปรวัฒน์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพรกนก  โคตรสมบัติ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิชา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพัทธีรา  เล่ห์กล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภคพร  ศิริจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวัชรินทร์  นินทสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงศิริญากร  ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสุรนาท  ทองเพ็ง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอังคณา  ไชยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามประเทือง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกมลชนก  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกฤษณะ  การงาน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกันต์ฏนนท์  ศิริพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัลยกร  จำชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกิริยา  วงศา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จิตรลดาธนสาร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิตรทิวา  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จิตชื่น โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายฉัตรมงคล  ศิริมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชญานิศ  ลาวัลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชาญณรงค์  แรกไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชาญวิทย์  นุสนธรา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชาลินี  สีมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐชยา  วานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์สมานมิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐนิช  ลาวัลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายทฤษฎี  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายทัศน์พล  ดุลยทรัพท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนกฤต  สิงขรอาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธนภรณ์  โจติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธุระธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรเทพ  สีคำเม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีรภัทร  เงาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีรวัฒน์  บ่อสารคาม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีระเดช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนภัทรพล  ตะวัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปทิตตา  เกตสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปรัญชัย  มาแจ้ง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปริณดา  แนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปวริศา  โสมี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปาณิชา  โหดดอน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปิยพร  พลดงนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพงศธร  สุวรรณนิตย์กุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพงษ์เทพ  อ้นนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพนิดา  พุดชวา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพนิตสุภา  กล่อมเกลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรปรีณัน  ตู้กลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพรภวิษย์  บุญใบ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพรรณปพร  กิติวินิต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพีรภาพ  จิตต์สัตย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงไพริน  กงชัยยา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภานุวัฒน์  นาคิลชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภูฏาน  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภูเบศวร์  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภูริชกานต์  กานต์สิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายยศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรติมาพร  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรัฐวัฒน์  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงลักขิกา  เสนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงลักษิกา  ยิ่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญสงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คิดการ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โกสุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวิชญา  แสนสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศรวัสย์  นาชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศรัทธา  สงวนสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศิวัฒน์  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศุภกฤษ์  นานอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสนธิ  เงินขาว โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสรินยา  จงเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสาวิตรี  ประสาทกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสุทธิวัฒน์  กันสีชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุประวีณ์  แกมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุภัชชา  บัวสาลี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเสกสรรค์  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกฤติยา  เคลือบนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายปกรณ์  พลโดด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายปฏิภาณ  ตาไวไธสง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปิยพร  รุมจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สงวนชม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอภิวัฒน์  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงอรปรีญา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายกมลภพ  สนทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกรกต  ยุตะวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัญรัตน์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกิตติญาณี  จอกสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกิตติยา  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายจักรพันธ์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงญาณิศา  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐพล  ดอนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนพฤทธิ์  ปรุงกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันทิศา  รักษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนิชานันท์  คดพเนาว์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญยอด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จันทระ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภูษิตา  วิชาเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิลากุล โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรุ่งเทพณิมิตร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสโรชา  ญาติจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุพรรษา  พลนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุพิญญา  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุภาดา  สำเนียงงาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวันดี  สมวันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายสุรพัศ  ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงจิราพร  การถาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธิติมา  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธีรพัฒน์  บัวสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปรายฟ้า  ปะธิอาราม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูมินทร์  ดอนคำทา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงลดาวรรณ  เพ็งจันดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกันษ์กนิษฐ์  จาตุสว่างพร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธัญญรัตน์  งามปัญญา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปารย์พิชญาพร  ทุ่งลา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงวิชญาดา  ทุงฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายศุภโชค  บุญประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกณิการ์  วงศ์จันทร์เสือ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเกียรตินภัทร  ป้ายนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายคณาสิน  จัดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเฉลิมราชย์  พรหมพันธุ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนิดาภา  ดรเถื่อน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงฐิติยา  เข็มศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐธิดา  การนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงทัชชกร  ล้อธนโชติ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธัญชนก  ตระกูลเสถียร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธันยรัตน์  คงกระพันธ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนุธิตเศรษฐ์  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปรเมศวร์  มาตรวังแสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิชชากร  แสงทอง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงแพรไหม  แสงสารวัด โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วโต โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวิโรจน์  สิทธิผล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิลาศิณี  แก้วหานาม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุดารัตน์  บัตรพิมาย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกนกอร  เดชพละ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายจัตวา  ปานสาลี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายเจตริน  อุปแดง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายฐาปกรณ์  เพาพาน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัชชา  เกรียมไธสง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนพล  ธุระยศ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนันทิพัฒน์  ขันรักษา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพงศธร  บุตรชานนท์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภัทรพงศ์  ภักดี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวรัญญา  ศรียางนอก โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอนุชิต  แสงเทพ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกชอร  โพธิสมภาร โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำจุมพล โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายเกียรติยศ  กงชัยยา โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงเกษม โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายพีรพล  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุริยะ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงวันวิสาข์  อนุอัน โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสโรชา  เสน่หา โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  หยวกวิ่ง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงมณฑิรา  มนัส โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายวินัย  อาสานาม โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงศศิประภา  ดาวกลาง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกัญญาพัขร  ปานสาลี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์ชาลี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอธิชา  คำมูลตรี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รองศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์สำแดง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษแสง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอรปรียา  วาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายชลธร  สิงขรอาจ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงญาณี  กินรี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธนพร  ทวยทา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนลพรรณ  ลูนมาตร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปิยฉัตร  วานนท์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกชพร  แสงส่อง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงพรธิตา  กลางจอหอ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปฐมพงศ์  ปานนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพักตร์ตะวัน  จงกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงรัตนา  กกจันทึก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวิวัฒน์  ขอพลกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจิติวัฒน์  จิรานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงชณัฐปภา  อยู่ทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายชนวี  สีสันงาม โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงชุติมล  ตรวจมรรคา โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายเตชิต  สุมินทนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายปวริศ  อยู่สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพรรณิภา  คำสอนพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหอม โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายอภิชาติ  ทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกนกวรรณ  แพทย์เสลา โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชญาวัตร  สรวงนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชนกันต์  จอมอุ่น โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชนิสรา  หาญสงคราม โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณิชา  สามด่านจาก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธนาพร  ไพราม โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนปภา  พลชนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรัตนวรี  ขอแต้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายรุ่งธนวัฒน์  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงลัดดา  ทศสระน้อย โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวิทวัส  จงรื่นกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุภาวดี  หาวิชิต โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอิมทิรา  ด้วงไพล โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม