รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คะเนสุข โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจารุภัทร  แก้วอยู่ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนภัส  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัส  เอี่ยมสวรรณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิศารัตน์  คูณทะเล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปุณยวิชญ์  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรบดินทร์  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงมีคณา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงโศภิต  นิเวชพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายสถาพร  แก้ววิลัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสาธิตา  ปาลิโภชน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุภัชญา  ตางาม โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอินทร์ธรรม  จำปาเงิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกนกพิชญ์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกมลชนก  ชาติสง่าไพศาล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายณภัทร  สหสิทธิวัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธนัญญา  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธัชพล  ปทุมหิรัญรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปาณิสรา  ปทุมหิรัญรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปทุมหิรัญรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพุฒิ  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรมิดา  สังข์กลม โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศุภลัคน์  จันทะบุตร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศุภากร  พรานไพร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสิรณัฏฐ์  เหลื่อมนอก โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอสินัฐ  กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกรณิศาภา  แสงสกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายจักรภัทร  สาลีรัมย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายจักริน  ขยายวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัชชา  ตรีเดชี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ทองจินดา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพรภวิษย์  พอนรอด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงโสภิธาดา  เรืองวิโรจนกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โควินทเศรษฐ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงญาดา  มินเจริญ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงหาคำ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนชัย  ประหุน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนภสร  วาริชอลังการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนัยรัตน์  วิจิตรพาหนการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวประสิตา  โชติจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีวัฒนวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพัชรดา  เชื้อใจ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพีรเดช  สมพิทักษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวยุพารัตน์  มูลเขียน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงรุจิรดา  ฐิติกรโชติพิมิตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเอกวัฒ  ชาโพธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจาริกา  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายโชติวัฒน์  สมพินิจ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณฐนนท  กิ่งจำปา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณฐาพัทธ์  เตชะวงศ์โรจน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณฐิตา  กิ่งจำปา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยุชิต โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปัณณธร  นราเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปุณณสิน  สินสู่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพริมา  ทองพราว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิชานันท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมณทิฏา  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเจตนิพัทธ์  ญาณประเสร็ฐกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธีระภัทร  ขินรัตน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายเธียร  ชื่นกระโทก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพอเพียง  อินทจันทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรนันท์  อดิเรกนิธยา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกชามาส  ตั้งธีรโรจน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจรัสโฉม  ขมสันเทียะ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจิดาภา  โชติสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิตตา  ขมสันเทียะ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงโชติรส  พูลเพิ่ม โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณิศา  ดวนสันเทียะ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนกฤต  ทิศนาม โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญจิรา  ร่วมกระโทก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อุทกศิริ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรรณอร  แท้สูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิจิตรา  ทาจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฮอหรินทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัสสร  ปุยะติ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมุฑิตา  พงษ์ไทย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิวตาพร  จันทรา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอริศรา  แก้วระย้า โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเอื้ออังกูร  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชมพูนุช  ภูดีทิพย์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายชิษณุพงศ์  ก้อนจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงฐิรพา  จันทร์อยู่จริง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณิชกานต์  ชิมรัมย์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนวันต์  นงค์สูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธนากร  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนฤมล  เพียรโคตร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดาขุนทด โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปาริฉัตร  กอเมืองน้อย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภูมิพัฒน์  พงษ์พยายาม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศศิกาญน์  ประจันดุง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุชาดา  อ่อนจะโปะ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ศิริพงษ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤษดา  สาแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกัญฑาทิพย์  น้ำขาว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดมสุข โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  มะลิซ้อน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวจุฑาทิพย์  ตาลสมบูรณ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเจษฎา  มามะเริง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเจษฎา  เศรนิจิตระกะ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชัยวัฒน์  งามประสิทธิ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนกร  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรภิรมย์  เพียจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงแพรวรรณ  คูพันดุง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวฟ้าธิดา  ด้านชอบ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวิภารัตน์  แสงแดง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายวิรุฬห์  ปราณี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวิศวะ  น้อยกลาง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงษ์เดช โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวสุจิตรา  เรียบจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ปุมพิมาย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเสาวรัตน์  จัดงูเหลือม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอภิสิทธิ์  พินธุนิบาต โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอรพินท์  พลัดกลาง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกรสิริ  พ่วงจันทึก โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรอด โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขบุญ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงขวัญสุดา  อมรปิยะกิจ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจตุพร  นาคเงินทอง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชลธี  เวลากลาง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงทัศนีย์  โสดี โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธิดานนท์  อิ่มพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธีรวิช  มาให้ทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงบุษกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพีรพรรณ  หนูดี โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงยศวดี  ศิริวชิราภรณ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายรชานนท์  อิ่มพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอภิสิทธิ์  สวัสดีแดง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอริษา  ขันธวิจารณ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐฤทัย  ศิริบรรจง โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ใจใหม โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินตาพวง โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายชินวัตร  หาญชนะ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสิริวิมล  โล่ห์คำ โรงเรียนบ้านหินดาด ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพรไพลิน  สลับสี โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอรัญญา  สร้างนอก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกวิสรา  จำปาบับ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกิติฐ์ภูมิ  ไอยรารัตน์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายชวิศ  ขาวชู โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนสาครศิริ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายดิศานุวัฒน์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนัชชา  คตขวาน้อย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายนิติธร  ภมรฉ่ำ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายพศวัต  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิชยธัญ  ธงกลาง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภาสพงศ์  ประสงค์เงิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายศิวดากร  เพชรวรา โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายศุภวิชญ์  พันสูงเนิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสิรีธร  เสือขำ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รุ่งเรือง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายสุวภัทร  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายอภิสร  ทันตวิวัฒนานนท์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกนกพร  สุภาพันธ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมะ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิระปรียา  แซ่ว่อง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนนทกร  เวียงลอ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เรืองจาบ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอารดา  เทพบุตร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกชกร  พรหมพันใจ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนภัทร  สายยศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธีวสุ  ปอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายปัณณธร  โยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม