รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชญานนท์  ชุ่มผักแว่น โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธีริศรา  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปริญญาภัทร  สุวารี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิภาวดี  ชาวสวน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอโรชา  แสงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  อินทร์น้อย โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจารุวรรณ  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายจารุวัฒน์  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  แสงจังหรีด โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนกร  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนวิชญ์  ปักกาสาร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอภิชยา  เชื่อมกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงการเกด    เลือดบัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรัญญา    สาวชาวนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเจษฎากรณ์    พลจังหรีด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชวนากร    สมสูง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา    ถ้ำกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร    มูลคำน้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐฐินันท์    คำหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐวัชร์    รันทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวินท์    ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันทิตา    เพียงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนาขวัญ  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปริภูมิ    ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปวริศา    เนตรทิพวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปัญญรัศม์    เสริมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปิยสวัสดิ์    ศรีขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพรรณทิภา    เอิบพรมราช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพรรณพนัช    ราชซุยแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพีรพัฒน์    ไวยสุขศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัคธีมา    บึงลอย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภัทรกฤต    โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงมนัสวรรณ    สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายยศกร    โชติธรรมวาทิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายรชต    โสสีสุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรัญญา    ทองนำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวาลินี    สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอนุชิต    แอบกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอภิณญา    ถินนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอภิษฐา    อะทอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤษณพงษ์    เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกุลยา    จิรพณิชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงขวัญพิศา    รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิรติกานต์    บัวทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิรัชญา    วิชาพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชนากานต์    หรรษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณฐกร    จรัญจอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐณิชา    ถนอมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนพัฒน์    พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธมลวรรณ    เชาว์จอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธิดารัตน์    แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธิปภาดา    อยู่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธีรดา    ลอยพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนลินญา    แหวนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนวณีย์    กกกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงน้องนุช    จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนันทัชพร    ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนารดา    พงศ์พีรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนิธิฐายีการย์    ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายบวรฉัตร    เศียรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงบูริศรา    ภูกิ่งดาว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงโบนัส    พัทธามาต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปัญญดา    ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัณณิกา    มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยากร    อุตมะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพลอยไพลิน    รวมขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพัชรพล    พลครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิมพิชชา    นะแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์    รอดบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพุฒิพร    ยิ้มฉ้ำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภชรพร    ศรีอภัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงภัณฑิรา    ใจตรง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทรธรัชต์    จิตติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมัญฑิตา    เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมารินี อันนา     อูลส์สัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงมีณญาภัทร์    เพชรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายราเชนทร์    วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวนัสนันท์    นากอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวลิสรา  ส  มลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวันวิสา    ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศิรวิชญ์    เต็งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสโรชา    วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสิรินทิพย์    ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุพรรษา    พืชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุพิชญา    เปลี่ยนทองดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุภาภรณ์    หินหาด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุภาวดี    นวลสุธา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอทภา    ทัศนะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอภิชัย    ศรดอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอรจิรา    อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอรปรียา    สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปุณณวัฒน์  สงวนพันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงมนัญชญา  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายวิทูรภัคดี  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างบุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฉัตรมงคล  ชุมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธวิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนันทิชา  จงคาดกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตธินันท์วรากุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทรวดี  พาบุดดา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอีธาน  ปราศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเกศิณี  พิษกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายจักรพงษ์  ร่มใหม่ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธณาพินันท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐกานต์  ญาติกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจจิ้งหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนกัญจน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณิชาภา  เศียรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงตรีนภา  คนิตศิลป์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนภณ  อัศวภาณุกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนพดล  ย่อมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายนรวร  วันปลั่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายนิติธร  วงศ์จักร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนีรชา  กูบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเบญจพร  หรมาส โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปาริฉัตร  งิ้วไชยราช โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเปรมมณี  ตราพระสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพรชัย  สมีใหญ่ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายภัทร์นรินทร์  ศรีรักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายภาคิณ  หล่วงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงลัคนา  ระกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายวรเมธ  ผ่องปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรัทยา  วิเศษพันธุ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวีรภัทร  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายวีรากร  เรืองเพรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายวุษิวัชร  ฝ่ายครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสิขรินทร์  ตรึกตราครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุรภา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอภิชญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายอลงกรณ์  นิเรืองรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอวิกา  โภชนะ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายออโต้  ปัสสีสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายอัมรินทร์  ทับกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายโอโซน  ชัยทิตติธนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายกมลชนก  งาสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกมลชนก  ศีรชัยนาท โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อาลัยรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิตติพัศ  จิตรครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายคมชาญ  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายครองยศ  สมบัติ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทรา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเจษฎา  เฉาะกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชาครีย์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฐิตา  โปร่งอากาศ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญมาพบ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัดครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เปรมะยศวัฒน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณาศิส  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธณวรรธน์  ภาเรือง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญชนก  ธนาวัฒนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิรด์วี  พิชัยรัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปิยะราช  สอนสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมธุรดา  ลุนทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรัฐภูมิ  ทะปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรุ่งศักดิ์  กระแจะจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสมหฤทัย  โสพันโสภาดา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสิริภัทร  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายทินวุฒิ  มูลมาตร์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งคำพี้ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายนนทวัช  เริงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุพิชชา  ลีลาศ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอุษา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเขมรัฐษิณี  โจทย์ครบุรี โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจิรัชยา  พรบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลักษณาครบุรี โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิตยา  นุศาสตร์สังข์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเนตรชนก  สุทธิ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหนองเหล่า โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงดวงรุ่ง  เครือกลาง โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปาริตา  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวนิดา  นามวงค์ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวิภาวดี  หลีกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุชาดา  จงอุ้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชลฎา  จามสำโรง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิงห์ลี โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนนทิชา  พิมพ์งาม โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเนตรนภา  สารพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวันชนะชัย  สอนจันทร์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศศิวิมล  พรมมากุล โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรุณี  ศรีกระสัง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิรภิญญา  กวนชา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนิภาพร  วิเศษทรัพย์ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปาริตา  ดุงสูงเนิน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวุฒิภัทร  วิชิตสระน้อย โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจารวี  แจ้งไธสง โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายชยานันท์  ทูเกาะ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงณัฐาพร  รอดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงทิพวรรณ  หอมกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธนพนธ์  เสือสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายปวรปรัชญ์  หุ่มกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายพงศกร  อินทร์รักษา โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพรัศฑกานต์  จำปาหอม โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิมพกา  วันผักแว่น โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเพชรภมร  อมกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายภูวนัย  คนเที่ยง โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวีรยา  ห้ากระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายสุรศักดิ์  ล่อกระโทก โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายอภิชล  เทพมลฑล โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ป.5 คณิตประถม