รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  ยิ่งสิทธิ์สิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โกฏเพชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสิงห์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกุลภัสสร์  ขาววิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคณิตานนท์  เข็มทองใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจักริน  วงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเจณัฏฐ์จริณ  พยัฆเกรง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชฎาทิพย์  จุฑามะณี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชนัต  นิมาลา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปต๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฏฐ์  ขอจัดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐชนน  พราหมณ์ตะขบ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐริกา  ลาวัลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงดารินทรารัตน์  สดทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงทิพรดา  ดุงสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนศักดิ์  กฤษณะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนาดล  พลสวัสดิ์ชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธีรโชติ  พะนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนภสร  กิติสกล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนริสรา  ดวงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนลินี  ศรีมี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปรเมศ  บุญเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปิยทัศน์  อธิกะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  ทับทิม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพาคินทร์  นายโท โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพีรกานต์  คาถา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายภาคิน  อาษานอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภิญโญ  วิศวะวาทิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิตย์ผักแว่น โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายรัญชน์วรท  จันทรเสนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวรากร  สีลุน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศศิภา  เข็มพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายศศิวงศ์  หมั่นการ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศิวทายิน  เบี้ยกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสโรชา  หารินใส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสิรภพ  จตุพรชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกฤติยาณี  วีระวัฒนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จารุรัตนดิลก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันตะ  แขพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สรวงสุรศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกิตติธาร  คำดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกุลสินีวรรณ  สง่าเนตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงโกลัญญา  แหลมทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงขนิษฐา  เลื่อนสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจรินทร  อนุเสถียร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนาภรณ์  เจ็กแตงพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชินพร  นนตะสี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญาตาวี  ดาจง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฑิตญา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณเดช  พิมพ์จักร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณภัทร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัชชา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทอนกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงดลนภัส  อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายทีรวัฒน์  แก้วจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนโชติ  คำภา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนภัทร  ชาญวิชา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนวินท์  ปัตแวว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนโยธี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธวัชพงศ์  สุกใส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  วันกิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญมิตาว์  พัฒนเกตุสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธันยภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธีรกานต์  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธีรศักดิ์  งึมกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนราธิป  ดอกกะฐิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนฤพล  บุญคำมูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ้งตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วยัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมหงษา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนิสิตา  ไกรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปกฉัตร  สิงห์ทองชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์สถิตถาวร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปริณดา  นิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปริตา  ทองหัวเตย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์พิศาลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปัญญดา  ประมวลธนกิจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัญญาวี  เละมะดัน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพชร  หวานสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพชรธรณ์  ชำนาญนาค โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรลดา  ไชยพรรณา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรสุพพัช  เสาวภาคย์กุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพฤทธิ์พิสทธิ์  จันผกา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พริ้งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปัญญาสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทรธิญากรณ์  บัวลอย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัศราภรณ์  เสาโมก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมนัญชยา  ขอเชื้อกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงยสุตมา  สมุทรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายยุทธภูมิ  แดนกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรวิพล  บุ่งหวาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงลภัสรดา  จิรอัครยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายเลนส์รติ  สุระเสียง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศธร  พลขันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศศิธร  สังเกตุ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุพิชญา  ชาติไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศุภกฤต  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศุภกานต์  อยู่จินดา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสมิทธ์  ธีรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุภนิชา  หล่อประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอชิรวัตติ์  เจริญชัยวณิช โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิญญา  อธิพรหม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอาภากรณ์  นวนกิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกฤดากร  วันชัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกิตญาภรณ์  เนาขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักกะสิวิทย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายกีรติศักดิ์  เลี้ยงเจิญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกุลธิดา  เปรมไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจีราพัชร  ยลจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชนันนัทธ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายชยณัฐ  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงโชติกา  แกงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายไชยกร  ปี่ทอง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงญาณิศา  คลองโนนสูง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงฐิติชญา  สันธนะพานิช โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัชชา  ปราศรัย โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญมาศ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงโดโล่  เอลอนโด้ กุ้ม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายตติรภัทร  นุชกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายตรัยรัตน์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงทอฝัน  รักธรรม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธนธัช  คุ้มกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธนพร  นาเหลา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธนัญชนก  กัลยา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายธนาธาร  ยินดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์วรัญญกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนภัสภรณ์  แชจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงประภัชยา  เชิดเพชรรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายปัญญากร  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปุณยวีร์  ผ่ายนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรียันต์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์ศรีคุณ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายพอดี  ศรีวราลักษณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิชชาภา  กองเพ็ชร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวทองหลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาวงศ์นอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภัทรพล  ทศตา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงมนัสวี  อัครโชติลักษมี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงรวิสุดา  งุดสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงลภาภัทร  เเซ่ลิ้ม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายวงศกร  ศิริพรหมสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวรรณรดา  บรรจงจิตร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุทัสสา  นาคประสงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุพิชชา  คงรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายอชิตะ  กุสี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นอนโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอนัญญา  ผิ่นใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอริสรา  ผดุงศิลป์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอริสา  ค้ากระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอัยรยา  มหัทธนวิบูล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีระอุดม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกฤติธี  นาสะกาด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกวินตรา  ใจชอบงาม โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัญญาภัศ  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกัณตินันท์  มีชำน่ญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิราภา  จิตติวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนัญญา  แคสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  จัดแก้ว โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงโชติกา  จันทศร โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงโชติกา  มอวอ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณฐพัชร  สุพร โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิงหพงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐญา  เกลียวสีนาค โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐนันท์  สมานพันธ์สกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐปวีย์  สิมมา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเดชเดโช  สวมกำปัง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายทินภัทร  ลีสี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงทิลาภรณ์  ทัดเทียม โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายทีฆทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัณย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายทีปกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธนพร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนภัทร  ใจชอบ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธนัชชา  ซาหยอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธัญพร  บุญญาภิชาติกาล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เชื้อจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธันยภรณ์  ใบดั้งกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธิตะวลี  แก้วด่านนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธีรภัทร  พลวัน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธีรัช  สงค์ทะเล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนภณัฐ  พันการุ่ง โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปัทมพร  ประทุมมา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปาณิสา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปิยธิดา  หงษ์ไทย โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปิยะณัฐกฤษณ์  พรหมเจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วสว่าง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพชร  วาสสามัคคี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพชรณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพชรพล  ผ่องกุศล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพรไชยเทพ  บุญเมือง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพรนภา  คำคงคุณ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพร้อมรบ  มะโนรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพริมา  จันทวาด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพัฒนพงษ์  พุทธะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฤทธิ์นอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพิศา  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพีรดา  สิริสา โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ธรรม โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์ศรีคุณ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายเพลงภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภคนันท์  ชูศิริพงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภัณฑิรา  เบ็ญจรูญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภัททิยา  เรียงสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภูธนะ  แสงผล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมทินา  เฉลิมศรี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายเมธัสพล  จีนนางรอง โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงยุพิณ  แช่มฉิมพลี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงรตนณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรมย์ชลี  พิณปรุ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรมิดา  จิรภาพงษ์เจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรุ่งนภา  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรุสมิน  แสนใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเลนนี่  ฮาลเลทท์ นามจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวนาดอน  ทองภูบาล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรัญยา  บุตตะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวรัทยา  โกฎค้างพลู โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริยา่  มังคลาภรณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวริศรา  กั้งกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวิชญ์วินท์  วิริยะยืนยง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิมลสิริ  เรืองพักตร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศดานันท์  เสนคราม โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศศิกร  กฤษกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศศิพร  พิมปรุ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศิริจันทรา  หมั่นถิ่น โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศิวกร  กลายกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศิวกร  สวัสดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสวรรยา  พาลุมพุก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสายน้ำ  สิทธิเวช โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิรภพ  นาวายนต์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสิริวิมล  จันลาวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุพิชชา  ผึ้งทอง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายหยก  สุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอชิระ  ชวลิตนิมิตกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอลิสา  บรรชิต โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายออดิท  อาพัดนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอักกิชา  จ้อจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุบผา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอัญชิสา  ยึดวงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงไอริณ  วัชรเมฆินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชรพร  เตชะทวีกุล โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกนกกร  ฝอยตะคุ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายกฤติพงศ์  สกุลเลิศวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเกษมทรัพย์  จิพรมมา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองผักแว่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายคณาธิป  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงจณิสตา  คำสกุลวัฒนะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงจิรนันต์  ประคองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเชิญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายจิรายุทธ  สุวัฒนะสกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงจุฑามาศ  แนะกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเจนจิรา  ชูลร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายชนะชัย  ทิพย์รอด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชมพูนุช  เป้าสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงญาณภัทร  ประมูลชาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงญาณศรณ์  กันงาม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงญาดา  แสพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีทรมาศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญปรีชารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินกิ่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐนิชา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงประเทศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายแทนคุณ  ใจมนต์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมปักษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธนภัทร  เปรมโชติภัทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายธนาชัย  จี่พิมาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายธนายุส  โภคา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธนาวดี  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงธัญญาภัทร์  ดอกคำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธัญรดี  อินทราภิรมย์กุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธัญวาภรณ์  ก้านน้อย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธีมาพร  รุ่งโรุจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนงนภัส  เทียมญาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายนฤภัทร  บุณยมานพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายนัฐอานนท์  จันท์ศุกลภัทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายนันทชัย  ไพสาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปมินตรา  งามอภัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์จำนงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สมบุญพล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปัญญานุช  ใจมนต์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงปาลิดา  คร่อมกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปียธร  สุภาการ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนอภิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายพงศกร  ไตรจอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายพชรพล  ภาวจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพนิตพิชาก์  แลบัว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพรณัชชา  แสงกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพรทิพย์  กมลลิ้มสกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพรปวีณ์  ถ่ายสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพรรณชนก  อวนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  แก้วทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อึ้งธนารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่งมงคล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายเพราพงษ์พันธุ์  ศรีอำไพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภัททิญา  อยู่หมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจแก้วศิริ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภัทริกา  แสนทวีสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายภาคิน  สายเพ็ชร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายมงคล  อุดมผลไพบูลย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายเมธาวี  เพ้ยจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงริญญรภัส  ศิริสิทธิ์นรากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทนสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวนัชพร  ตับกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวนัชพร  ทับพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวรรณวริณ  ยันต์จอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายวรวิทย์  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์เรืองศร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวริศา  โตชยามานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวฤนท์  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายวิศวกร  ปัทมวงศ์วัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายวิษณุศรณ์  ภาคพรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายวีรภัทร  บังรุนทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายศิวกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายศิวกร  ยะทะนะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสิริกัลยา  สารโท โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสิริกานต์  กลิ่นกมล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสิริยากร  ตันธนโรจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสิริวรรณ  ลุยจัตุรัส โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสุธาสินี  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุธาสินี  ฤทธิยาณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉันนะประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุพรรษา  มากนอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงสุพิชชา  คัทนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายสุภชัย  วงษ์มณีวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงเสาวนีย์  ใบโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายอคิราห์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอัครยา  ธีระวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอัจฉรา  บั้งจันอัด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอาฐิชยาภรณ์  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอาฐิชยาภา  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายอุดมศิลป์  เพชรพลอย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญคุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกชมน  หอมเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกมลพร  ประมูลสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงกรกมล  ราษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกรณรรค์  รอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ  โคว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกฤตธีรา  ครามกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงกฤตศญาดา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายกฤษกร  สุทรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายกฤษฎา  พุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายกฤษณะ  โตชยามานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายกฤษณะพงษ์  จินตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายกัตน์ธร  ศิริบุญนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายกันต์กมน  ลอแท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกานต์รวี  บุญย์จรัสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายกิตติธร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายกิตตื์ิพิพัฒน์  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายจักรภัทร  ประทุมเมศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจิตรวดี  เพชรเด็ด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจินตพร  แดบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายจิรวิชญ์  บุญยฤทธิชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงจิรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงจีระนันท์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายเจ็สซิคิม  เกรซ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงชญาภา  ธรรมมาภิมุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายชัยธรา  สุดหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายช้างตัน  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายชาติคุณ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงเซมิกา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงฐิติกา  พอกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายณฐกร  ขุนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายณประพัทธิ์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณภัทร  ศุภวัฒน์เมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายณภัทร  สมมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงณัฎฐนิช  เยื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงณัฏฐชา  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณัฐชยา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายณัฐธนธร  นาเรือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายณัฐธนา  นาเรือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายณัฐพัฒน์  วิศรุตการย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายณัฐวัศน์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์ศรีศุภชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณิชาภา  ดำรงพรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายดนัยณัฐฐ  จารุวงศ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายดนุภพ  บุญถือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงดวงฤทัย  ชับมีแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายดิชพล  ทิพย์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายเดชานนท์  เงินรวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายเตชพน  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงทอฝัน  พงศ์ชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงทัตพิชา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายทีฆทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงธญาดา  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายธนรรณพ  อินทรผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายธนวิชญ์  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายธนัท  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงธนิดา  ศักดิ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงธันพร  วิเศษลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายธีรภัทร์  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธีรัศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายธุวานนท์  แฝงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายนครินทร์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายนนทกร  ตุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายนภิษา  อาภากรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงนวพรรษ  จิตพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงนันท์นภัส  บวรศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายนันทภพ  นพพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายนิธิศ  ประพิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณที โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงประภาศิริ  กุลสานต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายปราบปราม  ออรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงปรียาณัฎฐ  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายปัญญพนต์  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายปัณณทัต  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายปัณณวัชญ์  ชมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาทีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงห์โชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปาณิสรา  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายปิฏิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายปุณพจน์  กันยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายปุณยธิษณ์  ลัทธชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายพงศธร  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายพรเทพ  เดชพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพรธีรา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพราวฝัน  ฐาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายพสุเทพ  สิงขโรทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพัชชาภา  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายพันธวีร์  แป้นทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพิชชาพร  นอใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพิชญธิดา  อวบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงพิชญ์สินิ  นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพิชญาณี  ตุ้มจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายพิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพูนทรัพย์  เปรี่ยมรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงภษิรา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงภัททิยา  ไพโรจน์อุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายภัทรพลิน  ศิริมัณทนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงภัทรมน  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายภานนท์  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายภานุพงศ์  ทิวะศศิธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายภานุวิชญ์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายภานุวิชญ์  แสงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายภูผา  มาจาด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายภูมรินทร์  เนตรพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายภูมิณัฐ  ธรรมโส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภูรีรักข์  ร่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายยศพนธ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายรชต  การพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายวงศธร  ดีคณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวนิษฐา  สมานจารุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงวรณัน  ยี่จอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุภาคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวริยา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงวิชชยา  ต้นติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายวิชญ์ธิวัตร  ผลประพฤติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายวิชรวิทย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงวิลาสินี  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายวีรภาพ  นาคดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงศาริสา  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายศุภกฤษ  สงวนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงศิรินาคะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายศุภวิชญ์  วัชรวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายศุภสิน  แขวงจันอัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เนื่องกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสราวลี  วณามี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงสโรชินี  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายสหพัฒน์  แย้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงสาริสา  กิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายสิรภพ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายสิริชัย  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงสิริธัญญา  เสมาด่าน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายสุเชาว์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสุนิษา  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงสุพิชชา  เนตรนิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงสุพิชญา  คำโภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายสุภศิน  สุภโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายสุวิจักขณ์  เสือกระสัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงโสภิษฐิรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายอกนิษฐ์  ปรางค์นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอชิรญา  ด้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงอนัญญา  ลือกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงอภิกษณา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงอภิษฐา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอภิสรา  ภรันยากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายอภิสฤษฐ์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอรพรรณ  อินตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงอัฐริญญา  พิทยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายอิทธิมนต์  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายเอื้ออังกรู  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยงกฏ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงกชพร  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกชพร  โชคสกุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกนกอร  คงผดุง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายกรกช  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกรพินธุ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายกวินทร์  โคตะบุตรโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกษมา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายก้องกวี  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายก้องไกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายกานตพงศ์  เสริฐสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายกีรติ  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกุณฑิกา  จุลฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกุลนัดดา  ทองแก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปุร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายคณิศร  โสมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายคมณัฑซา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงคัณธมาศ  อติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายเคน  สูติปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงจฬาลักษณ์  ไพฑรูย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงจารวี  ราศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงจิณณพัต  แย้มกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายจิรัฏฐ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจุริพันธ์  เสืออยู่สาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปลอดในเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายชนนาภัทร  ขำแจง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชนัญญา  จารุนันทภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชนาพร  กลอนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชนาวันธุ์  คงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชลภากร  ธนาวุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชัชลิฏา  แอโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายชัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงชัญญานุช  จงรับกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชานนท์  ฉิมานนท์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชุติเดช  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงญาดา  จริยะวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงฐิชาพรรณ  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงฐิติกร  สามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณกมล  มีแต่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณฐกร  พุทธวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณฐชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณฐพงศ์  ศิริช่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณภัทร  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณัช  ประวัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณัชชา  ตากงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทองสิริสิรินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภเมธานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แดนราชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นอกตาจั่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฐกิตต์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฐชา  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายณัฐณกร  เหล่าพายอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐณิชา  หุ่นจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงณัฐธีรา  ปองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณัฐพงศ์  ใหญ่นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณัฐพร  นิติพน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โชติวิทย์จิรธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณัฐวรา  ศักดิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายณัทกฤช  จารุพรเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณิชาภัทร  มากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายดิศรณ์  พลอยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงทยากร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายทวงแท้  นามศิริงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงทองนพเก้า  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธนกฤต  ขันตี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายธนดล  ธาราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธนดล  โมพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธนธร  สัตถากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายธนธร  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายธนพล  หมอกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธนภัทร  คำแพง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนภัทร  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธนวรรธน์  พูนภิญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายธนวิชญ์  ธนะพีระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  สถิตฤทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงธนาภา  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธภัชชา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงธมนวรรณ  พรหมศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายธรรมธรรศ  ลือพงศ์พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายธรรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธราธิป  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายธัชพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุริยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงธัญสินิ  วิริยะนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงธัญสิริ  ลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายธีรกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธีรพล  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายธีรเมธ  จันจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนพวิชญ์  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนพสร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนภสร  ภัทรานุกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนภัชสรณ์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายนภัสรพี  ลับตีพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนภาพร  เดชพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงนับพันพร  พูนธนางกรู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายนิติพงศ์  พรอยู่ศณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายนิธิกร  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนิธิชา  วัชโรภากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายนิธิรุจน์  อโณทัยไพบูลย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงบุญญิตา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงบุณทริกา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงบุณยานุช  ตันติประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงบุรัสกร  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงเบญญาภา  อยู่เกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำหอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปฐมพร  ผสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายปฐมพร  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงปพิชญา  ชื่อโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปภาวิน  สระบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายปยุต  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปรียาพร  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายปลื้มปิติ  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายปวริศ  อิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปวริศา  เอื้อปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปวริศา  แจ้งพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปองพรรณ  แสนสี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปัญชาน์  แสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงปานรดา  บุญชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปุญญิศา  มุ่งยุทธกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายปุณชรัศมิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงเปรมวดี  นาควิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายพงศภัค  สิงห์ช้างชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายพงศ์ภัค  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายพชรดนัย  ถาดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายพชรพล  คงทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายพนธกร  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงพบพร  โดมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพรชนก  บรรจงรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพรธีรา  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พงชะเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพรลภัส  มิตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงพริมา  อรุณนวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายพลกฤต  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพลอชมพู  พือสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายพลากร  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายพศิน  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายพสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพัชรพร  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายพัชรพล  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายพัสกร  รักสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงพาขวัญ  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพิชชาภา  ประพิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายพิพัฒน์ภาดา  นีผลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโณทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายพิสิษฐ์  พรพีระสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายพีรพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงภคพร  สุขชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภคอร  ผุยอุทธาการิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงภรณีลภัส  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภรัณยู  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภัครพล  เรืองเวหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงภัคอติภา  จันทร์อาภาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายภัทรภณ  เกิดมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงภัทรภา  รุธิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวีรพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงภัสสรกมลวัทน์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงภัสสริยา  เผื่อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายภาคิน  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงภิญญดา  จารุพรเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงภิญญดา  เดโชธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงภีมพิมล  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายภูริช  มวมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายภูริพัฒน์  เทียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงมนัญชยา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงมนัสชนัญ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงมาริษา  แก้วพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงมีนลินญ์  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงเมธาพร  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายยศพัฒน์  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายยุทธิเดช  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายรตน  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงรตนพร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงรติกานต์  เติบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงรมย์นลิน  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงรวิษฏา  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงรสธร  คีมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายรัชชานนท์  มีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายรัตชากร  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงรินรดา  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงริว  เจตจำนงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายรุจดนัย  พลอยจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงลภัสรดา  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงลลดา  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงลลิตตา  กาวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงลีลาวดี  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายวงศธร  เทพกลม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงวนัชพร  โชติกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายวรณัฐ  สุชาติพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวรพรรณ  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายวรเมธ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายวรากร  อ่อนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายวริทธิ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวริศา  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายวายุ  กาญจนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายวารวัต  เหล่ากัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงวิชญาพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายวิชิรวิชญ์  อัศมสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายวิธวิทย์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวิรมณ  นวนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวิลาสินิ  เขมวิวิธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายวุฒิกร  ขอนพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงศกลภัทร  วรางค์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายศตชาติ  ปัญญานวสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงศรัณย์พร  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงศรัณยาพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศวรรยา  สมสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงศศิพัชร  ศิริโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายศักรินทร์  ชัชเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศิรายุ  เพ็ญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงศิริกาญจน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายศุกล  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายศุภณัฐ  โสงขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายศุภรากร  ขันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายศุภรากร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายศุภฤกษ์  รุรอมรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกะโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายสรัณย์พล  กลมลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายสัณฐพจน์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายสิรธีร์  องอาจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายสิรภพ  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายสิรภัทร  ลีฬหานิภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายสิรภัทร  ลีฬาหานิภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายสิรภัทร  ไชยมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายสิรวิชญ์  ขอดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสิรัชญา  ศุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ยอดจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสิรินดา  โยธะคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สินประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายสิริเวชช์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสีดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุกฤตา  ต้นตมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุชญา  มุณีวงษ์วีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายสุทธวีร์  หน่างเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสุธาสินิ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงสุนิตา  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงสุพิชณาย์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุพีรญา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายสุระศักดิ์  ธนพงศ์ไพรัตน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ก่ำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุวชานันท์  แสงคูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสุวิดา  อินทรคำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงหทัยชนก  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอดิศักดิ์  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายอติเทพ  แต้สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงอนันตญา  ประภัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอนาคิน  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอพิยดา  จิตรตปัญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงอภิชญา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงอภิศรา  ใจซื่อกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงอภิษฐา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงอรรัมภา  จิตรานุกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงอรอินทรา  ไชยธง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอรอุมา  ทาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงอริสรา  นารี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอริสรา  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายอัครพงษ์  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายอัศม์เดช  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายอัศวิณ  ชัยชินพันธู์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายอานันท์  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอิษยา  ทรงสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงเอวิตรา  เลิศติยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกรองกาญ  ตั้งพรรณวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงกันยกร  โชติชยา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายชยพล  มหาแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงชาดากานต์  คำนึงผล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายชิระ  วีระเทศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายฐปนนท์  โสภิตลี้วัฒนานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงฐิติพร  สิวาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงฑิอำภรณ์  ธรรมเกษ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายณภัทร  ยัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  วิมลวัตรเวที โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังบุญกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพศประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายณัฐชนน  เกียรติก้องเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณัฐพิรินทร์  ผายพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงณัฐวศา  แถวเพชร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงณิชารีย์  สารฟอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายธนภฤต  บุญเศียรปภาดา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์ดาไสย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงนภสร  เลิศสิริมงคล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายประกาศิต  ก้อนผา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงผาติรัตน์  เขี้ยวสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายภูมิวัฒน์  ปาลวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงมุกชมพู  พรพรรณนุกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายวรงค์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงวรวลัญช์  ยินดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงวิกตอเลีย มณฑิตา  ชเริดเทอร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงวิภาวานี  จันทร์เกาะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงหฤทชนัน  หอมสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายหฤษฎ์  สถิตย์วัฒนพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายอชิทัชร์  ดุษฏีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงอทิชา  จินตวัฒนกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายอัครวินท์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงไอศิรา  ภัทรบดินทร์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กชายกนกพล  หมั่นมา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงกมลวรรณ  เตทรัพย์อนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงกรชวัล  เกิดโมลี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงโครีน่า  บลาซเก้ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงจิดาณี  มีสุวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงชนิชา  เอกจิรพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวชมพูนุท  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวฐิติยา  คูประทุมศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวณตรีสุคนธ์  ซุ้ยไกร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายณัฐธีร์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงณิชนันทน์  หาญสุทธิธรรม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นายดรัณ  ตั้งชีวเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงดลนภา  ทรงเย็น โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 นายธนภัทร  ทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงธนัญภรณ์  ทวีมหาเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายธนากร  บานแย้ม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาวธันยพร  วงศ์ลังการ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 นางสาวนาตยา  ลักษมีเศรษฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงเบญญาภา  แช่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงปวีณ์สุภา  วุ่นหนู โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงพรพลอย  พุฒนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุณพรม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายพัทธนันท์  ชูแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายพัสกร  จินดายู โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงพัสวี  ถาวรวงศ์มั่นคง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แพไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงพิมพ์สร  ตันติกุลวิจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงแพรวา  ขอเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายภูวกร  จิรอานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงมนัสนันท์  ติณจินดา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงวนัชพร  สุวรรณดวง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายวรมันตร์  อภิรัตนพล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายวรากร  แก้วเกิด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงวิศิทวรรณ  ปานมาก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงสิรินทิพย์  วัฒนอิศวานุกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายอริย์ธัช  ดาวงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 นายอาทิตย์  เพ็ชรประไพ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงกัญญพัชร  ไชยมงคล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายกันตภัสส์  จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธรัตนกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์ศิริโสภาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงขวัญชนก  จึงศิริกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายจีรภัทร์  โรจนศิริพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงชญาดา  วงศ์หทัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงชธิดา  ภูมิจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายชนะชัย  จำเริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงชนาภา  ธรรมจิรเดช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายชนินทร์  สารฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงชนิภรณ์  อังสนานิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงชมพูนุท  นูพิมพ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงชวิศา  พรหมลิกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายฐปนรรฆ์  นวลกำแหง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณัฐปรียา  คลังคนเก่า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงณิชาดา  ตั้งชีวเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิบกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์บุตรดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายแดนสยาม  สีสุพระ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายธนกร  เลปนานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงนงนภัส  หมั่นกิจพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงนภัทสร  ศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยะเมธากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนันทนัชชา  ชินวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนัยน์ภัทธ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปภาวี  ศรีคะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงปริยากร  จีนดอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงปัญญพัชร์  ดอนนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงปุณณภา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงเปรมารินทร์  ศักดิ์ดิลกโยธิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายพงศ์พีระ  เลิศสีมาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายพงศ์รพี  เหมจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงพบรัก  นรารมย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายพลกฤต  เกี้ยวกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงพัช  เอกคณาสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพัฒน์ขวัญ  วงศ์วาณิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงพัณณิตา  วรธรรมาทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงพิชชา  ประภา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีเมฆ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายพิชญาภา  คมพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงเพชรธิดา  เพิ่มพูลบุญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงภัทราวดี  ล้วนแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายภาณุ  อินทรพุฒิ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงมาติกา  ซอมตะคุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายมีคุณ  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายเมธีพัฒน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงรพีพรรณ  เจตนากลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงรัชฎากรณ์  เพียรใจบัวบาล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายรัตน  เพ็งแข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายวรรณวัฒน์  หาญสงคราม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงวรัญญา  รักษ์วิสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงวรัญญา  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายวิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงวิภาสิริ  เจริญสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญจริยะวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายศุภกร  ทิพย์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงสิริกร  ธนาเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงสุธีรา  สุนทรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายสุระยุทธ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สิริบรรณสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงสุวภัทร  แสงทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายโสภณวิชญ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิภัทราศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงอรอารียา  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงอัญชิสา  เนียมตะคุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายอินทัช  สุขอนันต์ชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงอิสราภรณ์  นนท์ทวีพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงเอื้อการย์  พงศ์ภัทรภากร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงปรียาภัทร์  รักกุศล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายบุญยวัทน์  อริยะวัฒน์กุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงวโรทัย  โพธิ์ดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงเนโอมิ ทิชาดา  แบรนต์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงพัทธนันท์  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายกฤติมุข  พูนพัฒน์พิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายกันตภณ  ธิติบุณยกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงชนัดดา  ผดุงสันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายชยุต  เบญจรัตนสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายชัชพีรกฤต์  ถือสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายณภาส  สุทธิธนาคม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กชายเตชสิทธิ์  เกงขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายธัชกร  นิติอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายปิยะพันธ์  บำรุงพานิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายพีรบูรณ์  ทองระอา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงศสิกร  สองเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงศุภกรรณมนต์  รักษ์ศรีม่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายอนาคิน  จันทหาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงอรอินทุ์เอม  อ่อนก้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายกฤติน  หาญอนุชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายเขตฐภูมิ  ใจดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงชวัลชา  โล่รัตนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงชาลิสา  บูราณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายณฐกร  ศวัสกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายณัฐฐพัชร์  กาญจนพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายณัฐพัชร์  หวานจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงดวงสุดา  ดวงคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงนลินทิพย์  อุกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พากล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงนิภาธร  ธรรมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงปราง  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมั้นทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายพรชัย  พรจินดาโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายพรรณนภพ  รอบคอบพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงพัทธนันท์  คมวีระวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงพิมชนก  พลศักดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงเพชรลดา  กันทรมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงภรภัทร  ถนัดกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงภูริชญา  อ่วมธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงเมธาพร  กลางพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายยศบดินทร์  วิชญาณวรวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงร้อยฟ้า  พัฒนขาวบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงวรัญชลี  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงวิมลนาฏ  แก้วเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ชนะจิตไพรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายศุวิล  ชุมกระโทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงสุพิชญา  นิลวดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงสุวภัทร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงสุวิชญาภรณ์  โล้วตั้งกิจเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอริสรา  จันทสะเร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงอริสา  เจริญวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายชยุต  เซ็นกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงนฤกัลยา  เขื่อนทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายภูมิพลัง  สิริพูนทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กชายวงศกร  ดวงเงิน โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กชายสุภสันติ์  ทัศนพันธ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงอรณิชชา  ภูธนะศิริ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายกิตติภณ  อินทร์บำรุง โรงเรียนปลูกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงเกวลิน  เชิดชัย โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงปาลิดา  อุยนา โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วพิทูลย์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงรพิศรณ์  มงคลศรีพัฒนา โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงรมิดา  พรมดี โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สุวรรณภูษาภรณ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงวัลล์วิมล  เดชขุนทด โรงเรียนปลูกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอณิมา  โล่ห์สถาพรพิพิธ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงเดือนชญาน์  ภู่มาลี โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายเตชิต  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายไตรวิชญ์  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงเนตรภร  อำนวยผล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณโนบล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงพนัสวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายภริน  มหาพฤกษพงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายวงศพัทธ์  เลียวนรเศรษฐ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงศุภสุตา  รักกิจศิริกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงสรัลภัค  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงกฤติยาณี  คาวกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราช โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงกัญญเนตร  นาประจักษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายกันต์ธีร์  มีแสง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาประจัต โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงชาลิษา  แหวนทองคำ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงณภัทธิดา  กลั้งกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงณัฐวิภา  มากงูเหลือม โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พจน์กระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนจินดา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายนราวิชญ์  อาศัยราช โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงนริศรา  หวังทางมี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงประกายมาศ  ช่มโคกกรวด โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงไพญาดา  จ่าทา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายรวินันท์  จินากูล โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงรัชนี  ปีบไธสง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลาซื่อ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มถาวร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายวงศ์ทนง  แก้วกาฬ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงวรรวิษา  คาระวะ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายวันชนะ  ภูมี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงศรัณยา  สามีโคตร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงศศิธารา  เฝ้ากระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงศิวัชญา  ทัพไทย โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายศุภชัย  ขอย่อมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสายฝน  เปรมปรีนนท์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเงิน โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายอนุชิต  จันโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงอภิชญา  ทรงชาติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงอรกัญญา  แช่มชู โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายอารักษ์  อันพาพรม โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใจมาตุ่น โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายชินโชติ  สิทธิเวช โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงณภัทร  อินอ่อน โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงณัฐฐา  บุญประสม โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงณัฐฐินี  บุญรัศมิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายนฤมิต  แสงกล้า โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงนิดานุช  ลีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กลั่นบิดา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายวราเมธ  รัตนา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงวริศรา  สนิทวงศ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายสัญชัย  ทองหยาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงสิรยากร  ทวีศรี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงสิริยาพร  พลธรรม โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงสุทธิญา  วุ่นดี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงสุนิสา  จันดากุล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายอภินพ  เกลาโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงอรอุมา  โปรยโคกสูง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายชัช  เกียรติอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กชายฐาปกรณ์  เตรนะกาโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงณัฏฐพร  ตวยกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1834 เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1835 เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กชายรชต  วงษ์มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงวิปัศยา  คูพิมาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายวุฒิพรชัย  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงเขมจิรา  เงาเกาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงคริษฐา  จิรปัญจวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายชวิน  ศรีตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตวยกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงปณิฏฐา  ปิยะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงปุณณภา  โฆษวิฑิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงพีรยา  ขันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายรชต  ภักดีศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงวรันธรณ์  สุทธิเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิทธิโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงอฎีฏาร์  พัฒน์จินากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ ป.4 คณิตประถม