รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนากานต์  บุญญศรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชัยการ  หนูน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายดานุภัทร  จันทะขิน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงมรกต  สองสีโรจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอลิสา  คงเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกรภพ  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทะพรม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงสุทธินันต์  สุทธิแสน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอนิตยา  โค่ยอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกุลณัฐ  วงษ์ล่าม โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนวียา  แสนเมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุสุวะ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปวริศา  ดวงพุฒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพีรดา  ไทยนุกูล โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ติดหล้า โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธันยมัย  จันทะดวง โรงเรียนบ้านน้อยทวย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญจิรา  คะปัญญา โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเขมินทรา  คำกองแพง โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายจีรวัฒน์  ปาจะ โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัทธิกา  ภาโสม โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพีระพงษ์  พรมคำ โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเพชรจินดา  บัวนาเมือง โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะยมทอง โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุพัตรตรา  หนูปาน โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติพงษ์  เพียภูเขียว โรงเรียนบ้านนาเข ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชลลดา  มะยมทอง โรงเรียนบ้านนาเข ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงธิดารัตน์  คะลีล้วน โรงเรียนบ้านนาเข ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมาพึ่ง โรงเรียนบ้านนาเข ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร โรงเรียนบ้านนาเข ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม โรงเรียนบ้านนาเข ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์ โรงเรียนบ้านนาเข ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สีหา โรงเรียนบ้านนาเข ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านนาเข ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนิลาวรรณ  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา โรงเรียนบ้านนาเข ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว โรงเรียนบ้านนาเข ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอารียา  ต้นน้อย โรงเรียนบ้านนาเข ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนกานต์  เคี่ยงคำผง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ้่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสภัส  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสิรินดา  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพิชญา  ผสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนสิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจตุรวิทย์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิรัชยา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ริชาร์ดสัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชญาดา  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชนกันต์  ลิงลม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชนิดาภา  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชยานันต์  ลิงลม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณพจน์สกร  ภูประทาน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัศม์ชาธินท์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีรพงศ์  ปีเตอร์เซ็น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนฤมล  วายโสกา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิดานุช  เมยดง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปวริศ  พันโน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปาณัทดา  อ่อนชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดสวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปุณยวัจน์  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพรกนก  ลาสุด โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภัทรพล  พนมสินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภานรินทร์  เสถา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายโยธิน  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันตัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายฤทธิพงศ์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายวรโชติ  คำจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวรโชติ  วงศ์จันทะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวรินทร  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวลัญช์ฎา  บุญโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุพัตรา  กุลนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอชิรวิชญ์  วิริยะเศรษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอภิวิชญ์  แสนลัง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอาทิตย์รดา  ชัยประยูรหัทยา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายก้องกังวาล  บุญมั่ง โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปานชีวา  ผ่านกาบิน โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายพีรพัฒน์  ประดิษฐ์มล โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายวรภพ  ผ่านกาบิน โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสิรินทรา  เตียงชัย โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายอรรถพร  อินทระประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฐิติมา  คะสา โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายฐิติวัสส์  ทิ้งสุข โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายทองอินทร์  ดังสีสัตย์ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธนพร  ขันทะชา โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธราเทพ  ป่าเกลือ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปรัชญา  ทุมพลแก โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุกาง โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภานุพงค์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงมาริษา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  นาโควงค์ โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศศิญา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิมา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุกัญญา  เครือหว้า โรงเรียนบ้านดอนสมอ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธณพัช  ทีขาว โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายมนัสชัย  ศรีหาเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงมาริสา  โสภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายกษิเดช  สุวรรณมาโจ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายณัติพงษ์  คัณทักษื โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพีรพัชร  วงษาบุตร โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรพัฒน์  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายรัฐภูมิ  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศรีชู โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก้านภูเขียว โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิรารัตน์  กํ่าเสริฐ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชัชวาล  รังศรี โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุตรราช โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐวุทธ  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีรศักดิ์  ปันแดงปิ่น โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีระศักดิ์  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปริยาพร  รังศรี โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรชิตา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภานุพงษ์  สุริสาย โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภานุวัฒน์  พัฒนาพฤกษา โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จูมปา โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายวรวัฒน์  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวาสนา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวีนัสพร  พรมคำ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสาโรจน์  บุครราช โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิริมา  สุภาพ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิริวิมล  จิราพร โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอภิสรา  รังศรี โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอรกช  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรปรียา  ผิวนวล โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอรรถกร  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเกวลิน  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านเหล่า ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายพรนุวัฒน์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเหล่า ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายกนกพล  เรือนนา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงขนิษฐา  โทเตียน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงทักษพร  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนริศรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนริษา  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปาณิศรา  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพรธิตา  ผาท้าย โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายยศกร  โสภาน้ำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงรุจิรา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายวรโชติ  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายวิศวะ  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุพิชชา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายอภิยุทธ  อ่อนพุทธา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกรรวี  กะตะนารี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกานต์ณิกา  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงทิพย์สุดา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปัญญาพร  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงมินตรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายวุฒิพงศ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศุทธหทัย  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นายอภิสิทธิ์  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอารียา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายคมกริช  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีรวุฒน์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันจิรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรรณภัทร  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพัชรพล  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัชลิดา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมดี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสรรพวิท  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสิทธิกร  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอนันตญา  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอนิวัฒน์  ขันบรรจง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกนกพร  ชาพิจิตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกนกพร  แพงดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกนกศิริ  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายกรกฏ  วิโย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกรกนก  อุ่นกรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤตเมธ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายกอนรินทร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันยาตี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกัณยกรณ์  ภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไทรทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายกิตติทัต  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายกิตติภณ  โคตตะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายคมสัน  บุญเทียม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงคุนัญญา  แสนคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายจตุรภุช  ฤทธิรงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจรัญญา  นิวงศ์ษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายจักรภัทร  แสนอุบล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณ์ทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายจาตุรพงศ์  ทองแสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจิณห์นิภา  คะสีโคตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะราษี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายจิรเมธ  สอนสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงจิราภา  คันทะนาต โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับชม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีวังไสย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชนม์นิภา  แจ้งอารมณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชมภูนุช  โกพลรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชลธารณ์  ปัทม์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายชินวัตร  แพงดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายชิษณุพงศ์  วะสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณกำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายโชคไพรศาร  บุญศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายไชยา  อินสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายซอว์เยอร์  แพ็คแฮม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงฐิติกรณ์  ดีบุดชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัชกานต์  จันบัวลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัชชนันท์  กิ่งจำปา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัชชา  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณัชลิยา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หาธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฏฐนันท์  หินสองกอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณัฐธิชา  โถวิเชียร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐพงษ์  มูลตีเสาร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณิศวรา  วันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงดารินทร์  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายตะวัน  มณีพรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายทักษ์ดนัย  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายทินภัทร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายทีปกร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธนปกร  บุญคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธนพร  เรืองแปลง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายธนพล  สีลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธนวัฒน์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายธนวัฒน์  ชนะชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายธนากร  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธนาวุธ  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายธนิสร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธมลวรรณ  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายธันวา  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายธาวิน  ภารไสว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวะเสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธีรเดช  เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายนรรธฐวัฒน์  ทานะกาศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนริศรา  อุลหัสสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงนริสรา  นามโยธา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายนัทธพงศ์  สามหาดไทย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนันทิตา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนิตยา  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงนุชรดี  แก้วศรีนวล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงบวรรัตน์  อินทรินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงบุษกร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายปฎิพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายปฏิพล  บุบผารักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปนัดดา  พูนกลาง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายปรมินร์  เสนสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายปริวัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายปริวาส  ถาวร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปวริศา  วชิระธัญญากุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายปวิช  พรมนาลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปัญญาพร  เรือนนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปัณฑิตา  โดยสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปาลิตา  อินทะประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายปิยพนธ์  ทังสุนันทน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายปิยังกูร  มุสิกนาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายพงษ์ภิศิฏฐ์  ก้องพิมาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายพงษ์ศกร  พุทธศาวงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายพชรพล  ยาหอม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายพนมวัลย์  มั่นธง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายพลาธิป  ถาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพักตร์วิมล  ธงยศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณวัฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพิชิตพงษ์  มาตชัยเคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายพีรดนย์  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพีรวัส  โคตะคาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพีรวิชญ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงมินตรา  ทองหอม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายเมธัส  คะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายยศวัฒน์  สินธุพรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายรพีภัทร  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรัฐธีย์  กองแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ดุลยะลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายวชิรพล  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายวชิรวิชญ์  จอมแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรัญญา  โนนริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวรินยุพา  ปะนูวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวริศรา  ซาลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวริสา  สังกะสี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายวัชรพงศ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายวันชัย  มังคละคีรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวิกานดา  นันสีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เสนสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายวิศรุต  ขวาชัยวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายศรายุทธ์  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศรุตา  ผิวคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายศาสตราวุธ  โสภาน้ำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศิริณภา  ชีวะสาโร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีมุลตรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายศิลาวุฒิ  ราชตี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภกร  คำเกษ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายศุภโชค  กาละพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสรัญญา  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสอนซ้าย  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสิทธิกร  พิมพา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายสิริชัย  จันศักดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสิริลาวัลย์  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายสุรเชษฐ์  อุผา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายสุวิจักษณ์  ปะทะโก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันโนราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิทธิสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเหนือฝัน  ดวงแค โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายอดิเทพ  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอธิชา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอนุตตรีย์  จ่าเหม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอภิชญา  จังตระกูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอมิตา  จันใด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอรญา  อินทะรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายอรรถพล  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอรุโนทัย  คล้ายสูงเนิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายอัครชัย  มากมี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอาภาภัทร  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกชกร  คำเปื้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกฤษกร  เจนชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกฤษฎ์  รัตนมาลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกวินญารัตน์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกิตติภพ  เภตรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเกษมพัฒน์  แวงดีสอน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจันทราลักษณ์  ทองแสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจินดาหรา  ปากดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายฉลองชัย  แก้วกลางเมือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชนัญธิดา  หลักไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชิษณุพงค์  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิติมา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฐกรณ์  ผงพิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ไชยเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวุฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐดาวรรณ  มันอาษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐนิชา  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายทวีรัฐ  ดวงจันทึก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงสัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนกร  บัวทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนเทพ  บุษย์ดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนธรณ์  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนพงษ์  ยงบรรทม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนวินท์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนากร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนิสร  บุญพูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธราเทพ  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธราเทพ  เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธัญพร  ภูโคกหิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนภัทร  อัคราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สรรคชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนันทิชา  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนามีน  เสือช้าง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนิติทัช  อินทร์ศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเนติ  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายบุรินทร์  ตั้งเขีย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเบญจมากรณ์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปรัชญา  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปราชญาพร  ดวงโพน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปริภัทรตา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปวริศ  บุณรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปาริชาติ  ปากดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปาริชาติ  มาตรนอก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปิยะภูมิ  รักษ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุญญิตา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปุญญิศา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงไปรยา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพงศกร  เนตรพรหม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพชรพร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรพิมล  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพรรณพัสสา  บานมีทะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพรรณวษา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพราวนภา  แย้มสรวล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพัชชาพร  ต่วนเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพัชรธร  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพัชรพร  บุญมาก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพัชราพร  ว่องไว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพัณณิตา  มารศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพัสกร  วงษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิมผกา  โยลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิยะดา เกรชดี้ แมรี่  คอร์ราดีนี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิฤดี  วังวิสัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพีรพัฒน์  ฆารบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพีรภัทร  โงนศรีษะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพีระดา  พรรณวัติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัทรนันท์  หาธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นันสีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภูบดี  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภูริพัฒน์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงมนต์นภา  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเมธวิน  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรพีภัทร  โคตรคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรสิตา  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายรัชชานนท์  บุญเทียม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงรัชระวี  มะสุใส โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายรุ่งเพชร  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวชิรวิทย์  ชัยคุณากรขจร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวรกมล  คะแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวรเดช  เขาทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรนิษฐา  อินนุ่ม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวรัญญา  สายมงคล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวัชรพงษ์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวีระชัย  ไชยนาน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศิรดา  ตันติกุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิรัญญา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ  ยะมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเศรษฐี  ตันดง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสยาม  พี่พิมาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสโรชา  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสิทธิภัทร  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสิริราชย์  ทาแว่น โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาวิลาศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  โคทังคะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอมลวรรณ  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอัญชิสา  คำเปื้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอัยยา  มะอ้น โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอัษฎายุธ  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอารียา  ซม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอารียา  ศิริชิตโยธิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอิทธิพล  บัวทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอินทิราพร  แก้วปิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอุมากร  วงษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปวินวิธ  รบศึก โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายศิริพงศ์  พระสุนทร โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกษกร  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายทวีโชค  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนันทิดา  ผาสุข โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายนิรุช  โคตรคำ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวศศิตา  วรรณสนิท โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุวดี  ด่านลำมะจาก โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงชลธิชา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงบัวชมพู  ปานโพธิจารย์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงภัทรธิดา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงภัทรวดี  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายศุกลวัฒน์  ลุนราช โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอัมธิกา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 คณิตประถม
554 นางสาวกชกร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงจันทกานต์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 นายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายจิตรภูมิศักดิ์  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐริชา  บาลอินทร์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายทินณากร  มั่นทอง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนภัทร  กองสีลา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นายธีรเจต  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนงนภัส  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปวิณา  กรีสอนคม โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวพิมพา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นางสาววิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอรยา  สีวิคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงคีตภัทร  สายโอราช โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเจริญโชติ  โยลัย โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายฉัตรกวี  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนันทิตา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปวิชญา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปาริชาติ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศิริพร  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสิรินภัทร  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสุรเชนทร์  อินธิแสง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุวิชาดา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจีระนันท์  พันธุ์ด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐภัทร  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธนาวิทย์  แก้วดวงดี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงประริญากร  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพัฒนเชรษฐ์  ขานเกตุ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภัคพล  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวิชญาดา  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายสุชานาฏ  พสุนนท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสุทธิชัย  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายสุรดิษ  ประยูรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกุลกันยา  เพียรชนะ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณัฐพร  โมธรรม โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนุชจรี  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปันณิกา  บุญยะศรี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธุ์ด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงมุฑิตา  อุดทา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวิชชากร  ปล้องทางไชย โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุนิษา  ไกรษรวงษ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกฤษณ  พันธุกาง โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกุลธิดา  ณ พราณบุญ โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิราภา  บุตรสอน โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงญภาชนากานต์  กาหลิบ โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณริสรา  มูลมัง โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดาธา โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนปาก โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธนพัฒน์  เหง้าน้อย โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเนตรนภาพร  ประสานเนตร โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปนัดดา  พุทธกัง โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปนิดา  เชิดสะภู โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพรนภัส  ทิพยมงคลกุล โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายพีรภัทร  ภูแลนดี โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คูณมาก โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวริษา  โพธิแวง โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวัลภา  เสาดา โรงเรียนบ้านหนองซน ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวิจิตร  สีสุก โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพสาขา โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีอรุณ โรงเรียนบ้านหนองซน ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกฤษฎา  ป้องทอง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายเจียระไน  วังวรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชนม์กานต์  สิทธิชัย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายชุติเดช  วชิโรดม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั่งสินธุ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงธนภร  พรหมประกาย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะบิน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธัญรดา  วงศ์เข็มมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายธีรภัทร  แก้วเกตุ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายธีรเมธ  คำมูล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนัชชา  วันครรชิต โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายเนติภูมิ  มณีปกรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงปนัดดา  ดอนวิชา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงประวีร์นุช  บุญมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายปราณชล  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายพัชรพล  ซาลุน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงภัคธิดา  แสงวงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายภูมิรพี  บุตรบุรี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงรัตนารี  ปฏิรัตนัง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงลัทธวิตรา  ภักดี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายศรายุธ  สุธรรม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงโศภิษฎ์ชล  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสวรินทร์  วงศรีชู โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุทโย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงอนันตญา  ไชยนาน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงอภิญญา  แห่สถิตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงอาริยา  โกษาแสง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายอิทธิกร  พุทธกัง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายอุ่นตะวัน  เสนพันธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงอุษามณี  อุ่นตา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงกนกพร  หวง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มาค่าย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเทียม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกมลพร  เวฬุนาธรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกรกนก  มณีปกรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกฤติกา  มิดชิด โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกฤษณา  สุ่ยวงษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวค้า โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกาญน์นพสร  แข็งการ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกุลฑีรา  เทพสุนทร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญยืน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกุลปรียา  บุตรนามรักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายเขตปืน  รัตนะโคตร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงคิมมี่  เปีรเทิลเซ็น โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายคุณเดช  สมสูงเนิน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเคลา เมย์  เทรอล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมใจอุต โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายจิรวิชญ์  นัยวัฒน์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงจิรัชยา  ผงพิลา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงจีราพัชร  จันทร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเจนจิรา  พาเพียเพ็ง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงชญาดา  พรหมประกาย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชญาภา  ตั้งไพโรจน์วงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชนกชนม์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายชนชล  ทุทิน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชนาพร  บุตจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายชยพล  จุ่นหัวโทน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มัยวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายชัยพลช  พรมประดิษฐ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงโชติกา  นารีแพงสี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายญาณภัทร  ชัยปัญหา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงญานิศา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แวงภูธร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพศาล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชโฮม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กวนศรี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณํฏชนิกุณ  บุญชาญ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงทิพปภา  ประสาธน์กิจจากร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงทิพวรรณ  หมู่มี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนกฤต  รัตนะ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนดล  ปากดี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนภัทร  อิ่นปิ่น โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธนัชชา  โคตรวัน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนัทชัย  ไกลเทียม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธนาคิม  สังวาลย์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธวัชชัย  แสนต่างนา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวงษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนกานต์  สุธรรม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนนท์นลิน  นาคแดง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนาบุญ  ตรีเศียร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายนิติวิทย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงเนตรนภา  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ไชยมงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปราณปรียา  เถื่อนแก้ว โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปรียานุช  หงส์ณี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปองภพ  กุลวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปุณยวัฒน์  คำวิจิตต์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพรวดี  เพ็ชรักษา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพลอยประดับดิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผาด่านแก้ว โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิชญากร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแสง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพีรพัฒน์  ปะวะโพทะกัง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีไกรลาศ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงค์ประทุม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภัทรพล  ถิ่นแสนดี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภัทรพล  ศรีทุมมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภาหุรัตน์  กันหาลา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูธเนตร  คำลือ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูริทัต  เหมือนศาสตร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายเมธัส  ปะทะดี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายรัชเขตต์  ซองทุ่มมินทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิจาร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงลภัสรดา  คงประสม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวงศธร  พุฒสี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวณิดา  สาปา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวรกันต์  ศรีหะมงคล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวรวรรณ  บาลอินทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวราพรรณ์  คะษาวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวราภรณ์  พละ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันธเจริญศักดิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวิชญาพร  อาจวิชัย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายศรัณยพงศ์  พลสุวรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศศิภาพร  ฮาบพนม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศิวกร  ชุ่มผึ้ง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศุภวิชญ์  เจ็กนอก โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสพลดนัย  พิมพ์หาญ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายสรวิชญ์  ปะทะดี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสรวิชญ์  โมธรรม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงสิญาภรณ์  สุพลแสง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสุคนธกานต์  ไชยศล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุติมา  กันหาลา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุธิดา  สุธรรม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุพิชญา  ยงอุ่น โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุพิชย์ตา  ใจยศ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุภจิรา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายสุรราช  โคตะเพ็ชร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอชิร  พันธุ์เอก โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอชิรวัตติ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอธิคม  ยะสะกะ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายอนพัทย์  ศรีภักดิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงแองจีลาร์  นวลศรี โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายไอริณ  ช่อทิพฤกษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกฤติน  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงแก้วกาญ  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรอุเทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายธนพงษ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายนันทกร  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายนิติพล  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายปภังกร  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายภากร  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายภานุวิชญ์  พรม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายภูริภัตร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายยุทธการ  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายรัชชานนท์  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายวีระยุทธ  ป่องเต่า โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงศรันต์พร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายศิวัช  กันยาตี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายสิรภพ  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงกนกนภัส  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผางจันทะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกุลณัฐ์  เหล่าปา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเขมจิรา  สุภารี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายโฆษิต  คงมากลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงจิดาภา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชญาดา  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชณัญญา  ไชยเทียมพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายชยพล  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายชยานันท์  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายชิติพัฒน์  ฤทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงฐานิดา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายฐิติวุฒน์  ฮาตไชย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายณฐกร  ออทอลาน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  พวงทับทิม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณัฐชนน  คชรอด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายณัฐพล  งามวงค์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายทีรฆทรรศ  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายธนกฤต  พรมดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธนิก  แมททิวส์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงธัญพิชชา  เขียวโป โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธัญสุดา  พนม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธาวิน  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายนวพล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายเนติธร  จันเกตุ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายบูรณ์พิภพ  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปนัดดา  ภาวะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายปัณณทัต  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปิญชาน์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปุณณวิช  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพชรพล  พันนาดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพสวีย์  นาวงษ์หา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพอเพียง  ศรีดาวัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพีรดา  ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายภพธรรม  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายภานุศิษฏิ์  สินจตุรพฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภูรินท์  กันยาตี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภูวเดช  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายยุทธภูมิ  ขยัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงรัชนีกร  เดชทะศร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายรัฐนันท์  วังสุขี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานโพธิ์จารย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวนัชพร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวรกาญจน์  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวรรณชิต  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  นันทะรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายศักรินทร์  เสนาศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถิ่นวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายศุภกฤต  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายศุภพล  ไชยสุระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงเศรษฐิการณ์  โพติยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายสถาพร  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสุพรรษา  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอรปรียา  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอรัญญา  เสวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พร้อมสุภา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงออมสิน  แซ่โล่ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอินทฤทธิ์  มหาสมเหลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอินทุอร  มอมไทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม