รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤติกานต์  ภูนะ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดิเรกโชค โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีทอน โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายดนัย  สมตัว โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนภาพร  ลาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอริศรา  คำซาว โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอิษฎาอร  นิคม โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญฤดี  คำด่อน โรงเรียนบ้านชะโนต ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคเชนทร์  ทับมิน โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายถิรวิทย์  สิงห์เงา โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญชนก  เหมบุรุษ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธันยชนก  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภลดา  สารภี โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนัชชา  พรมอินทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนันธวัช  ศรีดาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพธูทิพย์  นารีจันทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพีระยุทธ  เขียนวงศ์ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวริศรา  ต้นจัน​ทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายสรชัช  หนองคูณสาร โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายสรชัย  หนองคูณสาร โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายอธิษฐ์  อยู่พ่วง โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐวรา  แซเผือก โรงเรียนบ้านชะโนต ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนาวัฒน์  มอยเป้ง โรงเรียนบ้านชะโนต ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพนิดา  คำด่อน โรงเรียนบ้านชะโนต ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายพุทธิกร  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านชะโนต ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอนุชิต  วงค์สุรีย์ โรงเรียนบ้านชะโนต ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พานเมือง โรงเรียนบ้านชะโนต ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงเนตรนภา  นามโสม โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาโว โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรัญญา  แต่งมี โรงเรียนบ้านชะโนต ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวริศรา  สายคำดี โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมบุบผา โรงเรียนบ้านชะโนต ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงโสวิกา  ทีมอย โรงเรียนบ้านชะโนต ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอภิญญา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านชะโนต ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกรกนก  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤติน  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกัตวา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติพร  ตัวดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงขนิษฐา  หนันแป โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายจารุกิตติ์  โพธิ์ภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายจิณณธรรม  รักษาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายเจ้าพระยา  คำกุศล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤทธิ์คง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายชยพล  พ่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชยุต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณภัทร  ชุศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฏฐินันท์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐชนน  เทพพรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐพัชร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณิชนันทน์  ยอดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายเตชทัช  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายไตรภูมิ  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงทักษอร  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายทินภัทร  มิ่งจันมึก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายแทนคุณ  บุญญะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภาค  พิณเนียม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธนูทอง  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญชนก  บุรีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธิตยา  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธุวานันท์  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายนณปวิช  พันโน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายนติพล  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนัฐวดี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนารีรัตน์  โกมารทัต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปกเกล้า  วิชิตรธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปภาวรินทื  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปภาวิน  ภูลศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายประกาศิต  พุ่มพวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายประทับธรรม  สุกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายปรัตยากร  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายปาห์ณบดี  พานิชกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพชรพล  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพรรษวัฎ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพราวพิมล  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพลอยพราว  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพัณณิตา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ฮดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมภิกา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเฮ้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายพีรวิชญ์  สุโพเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายพีรวิส  พันธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพีรศักดิ์  พงศ์สินสิทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภัทราวุธ  กิ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายภาณุ  นาเจริญวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายภานุพงศ์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมีนัชชา  แก้วบุตตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงรัชนีกร  คะตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายรัชพล  พรมคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวริษณ์ศรา  บัตริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายวุฒิภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศรุตยา  มิ่งวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศศิกานต์  หินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศุภาวรรณ  สานา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสรยุทธ  ดวงดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสรวิชญ์  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายสาธิน  นาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายสิรภพ  วัตนเกียรติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุชัญญา  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุปรียา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุพัชญา  มอญปาก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุภัทรธิดา  นามสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายสุรกานต์  คำชาตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายสุวรรณภูมิ  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายอดิเทพ  โคตรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  วรรณะปะกะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายอภิเดช  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอภิรดา  วงษ์สาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายอภิลักษณ์  ผิวดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิตย์ผาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอัครพนธ์  โทษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์ชนุก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกชกร  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกนกอร  เข็มศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทศราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกรกช  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกรวิชต์  ศาสตราศรัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤตภาส  พริ้งดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกฤติยา  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกฤษณ  หลาบเงิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกวินธิดา  สุปิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัณฐิกา  อินตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัลยา  ถาวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกานสุดา  คำคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกิตติภัค  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกิตติมา  ทุมที โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกิติกานต์  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกุลณเดช  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเกริกเกียรติชัย  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงขวัญฤดี  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายคณิศร  หลาบโสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายคัคเนศวร์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจักราวุธ  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิดาภา  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจิตธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิราทิพย์  พนมมศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรายุ  สิงห์คะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายฉลองชัย  โคตรเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฉัตรลดา  สายอุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายฉัทชนัน  มันทะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชญาภรณ์  จันโทศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชนัญญา  บุผาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนาภัทร  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชนิดาภา  ธนพนต์โกวิท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชยพล  เปาวะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชยากร  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชยางกูร  กองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชานนท์  ศรีษะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชิดชนก  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชิตตาวรรณ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชุณหคสาร  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายญาณินท์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณฐนนท์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณฐมน  กัลยาเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณดวงหทัย  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณภัทร  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัชชา  คงหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัชนันทน์  มิควาฬ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัชพล  แพงคำฮัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณัฐกรณ์  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐธิดา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐนันท์  ไพรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายตฤณ  ดอนประเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายไตรสรณ์  ไขประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายถิรวิทย์  พิชัยคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายแทนคุณ  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายแทนใจ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธณวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนกฤต  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนกฤต  แสงชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนินกฤติโชตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนัทพล  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนันพัชญ์  ทิพย์วิภากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนากร  โคตนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนาคิม  ทศราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนาทิป  เตโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธเนศพล  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธรรญาดา  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธราเทพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธัญชนก  นนทะวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญชนก  สุขะมาลัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธันยกร  รัญศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธันยพร  สุขษาเกษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธันยสรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธารนรินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธิติสรณ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธิราทร  กออิสรานุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธีรวิศิฏฐ์  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนครินทร์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนนทกร  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนริศรา  ขันจันทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนัชชา  พระแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนัชชา  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าหล้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนันทภพ  เฟื้อยใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนิติภูมิ  นามไพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายบุญญฤทธิ์  หนูผาบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงบุณฑริกา  กาญจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายบูชา  คำประสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปกรณ์  เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปณิดา  บุตรเวส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปณิตา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปนัฎฎา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปรเมศ  ปานโป้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปรเมศวร์  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปวริศา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปวิชญา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปัณณทัต  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัณณธร  อินปอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปาลิดา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปิ่นปรากรณ์  ด้วงโต้ด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปุณณภา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปุณยวีร์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพงศ์พล  ดีนัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพชรพล  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพรภวิษย์  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพลวิทย์  คะตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพศวีย์  สารอินจักร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพสวีย์  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพอเพียงพันธ์  ผลวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัชราภา  เทพกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพัชรินทร์  ใสส่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพัทชนันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลุนอุบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพีรดา  ชาลีจุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพีรพัฒน์  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพีรยา  วิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพีรัช  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรดน  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัสสอร  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภาณุเทพ  กงนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภาณุพงษ์  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภาณุมาศ  วงษ์สีดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภานุพงศ์  ลีมุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภานุวิทย์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภาสกร  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายภูบดี  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภูมิภัทร  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภูมิรพี  มูลสระดู่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภูริ  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูริต  จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูรินท์  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูริภัทร  นิลภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภูริวัฒน์  โทเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมธุรส  ต้านสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  แพงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายยศพล  ศิริเหล่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรชฏ  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายรชฏคารธ์  นันตะนัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายรชต  พันธ์รู้ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายรัชชานนท์  กาววัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายรัฐนนที  พลหาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายรัตนธร  ธนันรัตติกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วราชนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงลลิตา  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวงศธร  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวรชัย  คำเห็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวรพรต  พันรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวรวลัญช์  มาตย์แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวรัญญา  วันทุมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรัญธร  สุนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวริศรา  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวาทยากร  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวิชญภาส  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวิรินทิรา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศตพร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศรัญญู  แก้วสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศรัณย์พร  วรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศรันย์  สร้างนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศศิลดา  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศิริพัสษร  ทรัพยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสกาวรัตน์  มณีสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสโรชา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสโรชินี  สารีพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสิทธิโชค  เงินโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสิรภพ  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสิริราชัน  คำกรฤาชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งสิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุทธิดา  ถูระวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุทัตตา  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสุพจน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุพัตรา  มหาลาภไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุพิชญา  โพชราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายเสกชัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอชิรวัชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอชิระวิชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอดิลักษณ์  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอนนท์  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอนันดา  กินนอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอนามิกา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอนุธิดา  จาบบุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายอนุศิษฎ์  นามเขต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์หา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอภิชาติ  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอมรรัตน์  ลุนลาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอรกัญญาฐ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอรชพร  วงค์จวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอรรถพล  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอรรถยา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอริยา  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอรุชา  โคตรขวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอัครพนธ์  นริสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอิทธิพร  ขันติยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนภักดี โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะลา โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายฉันทัช  ล่ำสัน โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนพล  โฮมมา โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธัญชนก  สุขศรี โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธันวา  ศรีระพันธ์ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายนภัทร  สว่างอ้วน โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนลธวัช  แผงโม้ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุขศรี โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองทศ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พระสุริยะทุ่ง โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภาริษา  แก้ววัน โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงมนัญญา  โฮมมา โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายยุทธวีร์  ศรีศรวล โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำอยู่ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสรยุทธ  อาษาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสิทธานต์  วงอัคคะ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายสืบศักดิ์  ผาชัย โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุพรรษา  คำวุฒิ โรงเรียนบ้านสร้างหิน ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายเตชิด  ศิวิไล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายปูรณ์  ศรีวรขาน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพัชฎา  อุ่นลุ่ม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายภคพล  ภูมี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายรัญชน์  จันทเขต โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงวดี  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายศิวกร  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายกรณัฏฐ์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงฐานิยา  ใจสบาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายณฐวรรธน์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนโชติ  ดีนัก โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธนปกร  พลวัฒนชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชื่นเอี่ยม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนราธิป  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพรประภา  วรจักร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูเบศ  ชวัลวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุภาวิดา  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพรรณภัทร  ธงยศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงกนกพร  คำมูล โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายปารเมศ  คำมูล โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอัยยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาบุญ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสือบึงพร้าว โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงจิราวรรณ  รามฤทธิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายชัยบดินทร์  พนมนันทชัย โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายฐาปนินทร์  นนทภา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายณัฐชนน  ศรีปัญญา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายพุฒิพงศ์  หร่องบุตรศรี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอนันตญา  สีแล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงอัยลินทร์  สมศรี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงกนกวรรณ  หมุนเวียน โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์โสดา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชญานุตม์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชนากานต์  แสงนา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชมพูนุช  จันทโคตร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายชาญวิทย์  เคนโสม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฐิติยากร  ภูมิรัตน์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณพล  นันทะจักร์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐวรา  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเบญจพร  บางทราย โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปาณิสรา  ชาที โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปาริตา  ซามาตร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงไปรยา  ดวงตา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงภควลัญชน์  โทนทา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทน โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายศิรินาถ  ธีระสีหนาถ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชนะประสพ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชวัลนุช  รินทะจะกะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณธีพัตน์  ฐิติเจริญภัทร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายเตวิช  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะวังทัน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนงนภัส  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนันทาทิพย์  บุตรแสน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์กกค้อ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพงศกร  ทองเภาว์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพัณณิตา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ใจใส โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภัทราวดี  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศภัชญา  หาญเสมอ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายศุภกิจ  คำเหลา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศุภัทรธิดา  หูมแพง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอชิตพล  ติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีสุรเมธีกร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอัศนัย  ผาตูม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอารดา  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีคำน้อย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงหศิลปื โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงกุลนัดดา  เทียนทอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายคุณธรรม  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงชาลิสา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริโคตรวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฏ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงณภัทร  ว่องนิติรัตตกุล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วังทะพันธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงทัดดาว  สุวรรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนันทิชา  สัพโส โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงนิชาภัทร  สนิทรักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายปณชัย  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงปุริมปรัชญ  มณีกุลทรัพย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพิมพิกา  อิ่มสมโภช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพีรยา  โสที โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงมะลิการ  ลี้พล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายยุติธรรม  คุ้มเนตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายวรรธนภัทร  ผาเจริญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงวิสา  หนูห่วง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงสิริมา  คำมุงคุณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสุภนิชา  จิตอามาตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธารารมย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอนัญชนา  แสนสามารถ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำชมภู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกรกมล  ปฏิญาณวิภาส โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีสุนาถ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกิติชา  ตุลาพัฒน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ประทุมทอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชญาดา  แสนสามารถ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงชนัญธิดา  ละครพล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชวรัตน์  พระดอกเมือง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชุติปภา  ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงซาร่า  มายโมนี่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงฐานิดา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณธิดา  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัชชา  งอยกุดจิก โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณัฐนนท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฐวัตร  ธานะราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงทัศนิยา  ขันทีท้าว โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธนพงษ์  ฤทธิธาดา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนพัฒน์  เหมพิทักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนากร  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธเนศ  คำป้อง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธีร์พิสิษธิ์  สิทธุเขต โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนภัสสร  มาคำ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนียมแดง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปภินวิช  ยตะโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภัทรพล  ผลโยน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายรชต  พ่อชมภู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายรามเทพ  แสนสุข โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายวรนิธิพัสร์  น้อยเภา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวิณิชยา  กาญจนวิบูลย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศิริกาญจน์ดา  แสนสุภา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสวรรญา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายสินธุชา  พลโลก โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสิรามล  ลาดบาศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายสุทธิภัทร  อัฐนาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอสมาภรณ์  โสมศรีแพง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายอินทัช  ฦาชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงกุลปรียา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายเกียรติพงษ์  ไฟเฟื้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชญานิศ  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชนกชนม์  พรนิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายชวกร  ทากิระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายไชยภัทร  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายณัชภัค  ขนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงณัฎฐชุดา  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายไตรรงค์  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายธนกร  กัสนุกา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายธนกฤต  หาญรบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายธราเทพ  พามี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายนพรัตน์  นันทะคีรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายปฎิภาณ  วงศ์มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงปลายฝน  ไชยโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายปวริศ  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายพงศกร  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายพลภัทร  คิอินธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงพัณธิตา  อินทร์โสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงมะลิวัน  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงมุทิตา  แสงพรหมชารี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายราเมศวร์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงรินรดา  คำภาบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงเลอมาน  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายวงศธร  เจริญไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงวนัสนันท์  ลำพูน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายวรากร  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวริศรา  พังดวงแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายวิศรุต  โคตรชมพู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศศิภา  สุสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงศิริพร  นามวันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสุกษมา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายอดิเทพ  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายอดิศร  มณีพงศกร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงอติกานต์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอนันตญา  บุญภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายอภิเดช  พ่อค้าช้าง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬห์วาณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอรณิชา  อินธิราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงอรยา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายอรรถพล  อินาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงอริษา  หลอมนาค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงอสมาภรณ์  แพงพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงอาริญา  สีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงอุมากร  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกรภัทร  วัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกฤษณะ  ผาตูม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกวีศักดิ์  อินาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายกาญจน์ภัค  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกุลวิยา  มอมขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายคเชนทร์  อุ่นอาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายจตุรวิตต์  โคตรภู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายจักรพันธ์  บริบาลบุษกร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายจิรสิน  ผาใต้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายชวนากร  เกิดสมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายชัยณพัฒน์  กรรณลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงญาดา  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงฐิตากร  ภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายณฐกรกฤตย์  พึ่งบุญไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายณฐภัทร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณลาทิพย์  วรกิจ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  บุญพุฒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฐชนน  ช่วยโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนพุทธา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไตรจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐลดา  ลุมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณิชาภัทร  สันติสุขลาภ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณิชารีย์  จับมั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายธนกฤต  สีพั้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธนพัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธนวัฒน์  พิลาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนวินธ์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนัท  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธราเทพ  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองรุ่งทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธีระพงศ์  พรมเกษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายนพเก้า  กิตติเมธิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนภัสรพี  คล่องแคล่ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนรารักษ์  แพงดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายนวพล  นามนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรุงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายเนรมิต  วิชัยสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายบุญยปกรณ์  นนทะสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายบูรฑัฐ  บุพศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรัี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงปานชนก  แก้วพระธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปิยฉัตร  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายปิยะวัฒน์  พันชะตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายพศวัต  มาตราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพานุวัฒน์  นนทะวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพิชญาภา  ตะวะนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพิชิตชัย  วงค์อุดม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จิตร์สุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพีรณัฏ  ระดมงาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงแพรวนิต  อัศวกุลสิริโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายภักดิพงศ์  พรตรีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายภูวดล  นาพิมแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายมนต์มนัส  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายรพีภัทร  โคตสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวรรษมน  อ่อนศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวิโรสินี  อุปครุธ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวิศวะ  จันทร์แฉ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายศรัณย์กร  คุยพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายศาสตรา  นุชเส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงศิริกัญญา  ขรรศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงศิริประภา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายศิวัช  เครือรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายศุภกร  พูลพิชล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุชานาถ  อาจสมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยิ้มละมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายหัฏฐกร  แก้วไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายอดิศร  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายอนุพงษ์  ฉายเรือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายอภิมุข  บุตรวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอภิสรา  อุประ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายอรรถกร  มานะพรชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอรรถนนท์  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอรวรรณ  ขุนศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายคอม  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายคุณวฒิ  พรหมหาคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอุบล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนมัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายนฤเบศท์  นอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายพสุมนต์  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมิอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายภานุวัฒิ  ยงเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์กวนกรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาระณี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายสิทธิพงษ์  อูฐยาว โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงกัลยนุช  แก้วอ่อนขวา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายคม  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพัทธพล  ศรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายวสุ  คงดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายกฤตมุข  สารุณา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธณณ  ธนโชติพิพิธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายภูชนะ  ทองใบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายมาร์ค  แวนบอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายสุวรรณพฤกษ์  บุญช่วยดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอรปรียา  เสียงล้ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายอรรถชาติ  มิมาชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง โรงเรียน กศน. ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง โรงเรียน กศน. ป.6 คณิตประถม