รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญฝั้น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเขมณิจ  ไล้ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรวัชญ์  วัฒนไวฑูรย์ชัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรัฎฐ์  นพคุณพงศ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรายุ  ยอดยิ่งวิทยา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงอ่อน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายโชติพงศ์  ลือโชคประเสริฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐกร  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัชพล  เฉิน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฎฐิกา  สิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายดนุภา  สกุลวานิชธนา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนิภัทร์  หงษ์อุดม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธวัชชัย  วิลามาศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรโชติ  ชัยยารังกิจรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกรียงธนอนันท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุณิกา  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพงศกร  ฉันท์ประภากุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพงศ์ภวัน  สิริวัฒนนุกูลกิจ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพชร  พงศ์ภัทรานนท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพรินพร  พงศ์ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพศุตม์  ทวีชัยวัฒนะ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชอร  เดชมี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พุ่มนาค โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายมงคลศักดิ์  สาสนอ่ำ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรสกร  อรจุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายรัฐศาสตร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายลภัสธร  ชมประเสริฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายเวชพิสิฐ  กวยานนท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายศุภกฤต  ปรุงสำราญกิจ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายหริวงษ์  งามอังสกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยพจน์พานิช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั๊น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกลวัชร  พรสิริสธานนท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกัญติชา  ชาญเลิศสกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นายกิตติภม  ศรีมงคา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจุลภัทร  ทิวาวรรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชยวุฒิ  พันธ์แก้ว โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายไชยศิริ  พิบูลชล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายฐิติวัฒน์  เหลืองสกุลพานิช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณฐคุณ  ธนาโอฬาร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณวรรณวัจน์  รักษาสัตย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฉ่ำคร้าบ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐพร  ประทีปถิ่นทอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายทินภัทร  ชาวกระบุตร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนชัย  ยืนยงค์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนพล  เลาว้าง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นายธนภูมิ  เสนทอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชื่นพิทักษธรรม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธัญธร  ตั้งศรีประชิต โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธีทัต  ชื่นอารมย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนนท์พัฒน์  ลี้เกษร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายนพรุจ  บวรกิจสุธี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายประวิทย์  ลิ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปราบชน  เกตุเหม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ทรัพย์มั่น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปัญจรัศม์  เหล่าเจริญวงศ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปัณคริษฐ์  สุขสด โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปัณณพร  นาควิจิตร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เจนรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นายพชรกฤษฎิ์  สองทวี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพลวัต  นาวาทอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภัคจิรา  โสมย์ไพศาลศิลป์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นายภูมิภัทร  ปรารมภ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายภูริณัฏฐ์  นิมิตบวรชัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูริภัทร  บัวคลี่ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงมนชญา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายรติ  ตีรมาโนช์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงรสรินทร์  เหลืองมาตรฐาน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายริทวัส  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวลลิตา  ควงเจริญพรลาภ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายวริทธิ์  ล้อมสวัสดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวริศ  ศิริวารินทร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายวัชรภัสร์  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวันชัย  บุญศรี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวันวิสา  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายวิสาล  เกรียวสินยศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงไวษรินทร์  ศรีตะเจริญไพบูลย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธนะศิรินาวิน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสวิส  ลิ้มดำเนิน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสิปาง  รัตนสุวรรณ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุกัญญา  เล่าจู โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุจิณณา  ชื่นทองคำ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุพิชญา  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นายเสฏฐนันท์  จันทรา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายอนุภัทร  สิงห์เสน่ห์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวอังคณา  แก้วสำราญ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอารดา  ถึงบุญมา่ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจนักรบ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัขร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายก้องภพ  กวยานนท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริสุธธา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกันตธีร์  อิชยานันท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  ดิฐไชยทัศน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเขมจิรา  ปราใหญ่ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายจิรวัฒน์  สุนทรถาวรวงศ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชญานิน  โสมภีร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนัญญาภัสร์  เทียนเที่ยง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฐาภพ  นุชสวาท โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิตารีย์  พจน์ชพรกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณฐมน  รุ่งเรือง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐชนน  ตั้งวรกุลชัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณิศรา  นฤชัยกุศล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนโชติ  พุฒพรึก โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญยกรณ์  ตันติธีรวิทย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธันยนันท์  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรธรรม  มานพ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนนท์นรินทร์  รอดเสงี่ยม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุญญิสา  วสุพรรุจี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สกุลเต็ม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปริม  ชมชื่น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปัญญพล  ปานจ้อย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปุณยวัจน์  นิเวศน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพงศภัค  รวีสวัสดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพชรปภพ  ครองวิริยะภาพ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพรนภา  ศีรทอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรพรหม  รัตนคาม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพัทธดนย์  นิการช่าง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัทธนันท์  วิทวุฒิศักดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพิรชัช  วีระพลเทพ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเพิ่ม  จองวรรณศิริ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภคมณ  รติศีลวัต โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภัทรธร  ศรีชัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภาวนา  ภารนันต์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภีรชญา  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูวิช  นิ่มแก้ว โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวณิชยา  สีโอ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรรสินีญ์  หฤหรรษ์ธรรม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณบดินทร์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสลิณ  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสาริศา  เทวาชลอังกูร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิพัฒน์วนิช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอัญญิกา  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอัญยุพาพัชร์  มะกรครรภ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายก้องภพ  โกศลวิเศษ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจารุภา  กิตติละโช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งธนากาล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายชัชชนน  แสงจันทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงญาภาศิกาญต์  การะเวก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณปภัทร  แต้มไชยสงค์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฐชยาน์  บัวทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายณัฐนนท์  จารย์โพธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมดาว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายนที  โคกครุฑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนฤภร  ยังมีมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพีรมณฑ์  มิเชล ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายภัคพล  วรรณโพธิ์พร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายวัชรพล  บัวแย้ม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายวิบูลย์ธรรม  ทวีคงศักดิ์สกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายวิริทธิ์พล  มีงาม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสิริมา  อุณหบัณฑิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุกานดา  งามเหลือ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุรางคนา  เรืองขจร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอัญชสา  กุลฉิม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอินทุอรณ์  ตัณฑ์สุรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายพีระพงศ์  มิ่งชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัฒนสิน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญชู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอัญญฎา  คุ้มรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกชพร  พรมมาลี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกันทรากร  กุณที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุณหบัณฑิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจรินลดา  มีจินดา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชญานิศ  ภู่พวง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฉิมยินดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชัชชญา  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฐาปนี  แพรแก้ว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เสริมสำราญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐชรัญญ์  มงคลาบวรวงศ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐภัชศร  อินชูกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธนกร  ปุณยพิริยานนท์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนภัทร  จิตการค้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญพัชร  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนรีรัตน์  นาคซื่อตรง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนาตยา  ชิวปรีชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนานา  นาคามูระ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปัญญาโชติ  ประยุทธสินธุ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายปิยพัชร์  คำบุญมาเดชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพงศธร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพอเพียง  ปิดสาโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพัทธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพันธวัสส์  ทองเนาวรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวราลี  อินทรพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวริศรา  ชิวปรีชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศศิพร  สะอิมิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสิรภัทร  เหล่าเมฆ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิริมาศ  ตั๊นประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุพัตรา  ฮึ้งวัฒนา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาลา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงออมสิน  พัดวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชาย รัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายกรวิชญ์  พึ่งศิลป์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วิลาจันทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจรัสรวี  พุทธวิถี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงจิ้งเซียน  หวง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วปราณี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายชิษณพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายณฤทธิ์  ปัญญากรกิตติคุณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณิชชารี  แก้วเนตร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณิชารีย์  พุทธเจริญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายธนวัฒน์  เสรีเชษฐพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปิยะพรรณ  ทองประกาย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายพงศภัค  รงค์ภักดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ชิวค้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายพชรพล  ทันตสุวรรณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภูริณัฐ  เจ็งสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรวิสรา  ฉัตรมณีเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรัญชน์รวี  วาศวงศ์ปกรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวรินทรา  ชัฎสุนทร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายวาคิม  หล่ำจรูญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวุฒิภัทร  เขตอุดมชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายศิริพงศ์  หงษ์เต็งสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศิริพร  ไทยสง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสิริกัญญา  จิ๋วชูเวียง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุชานาถ  กิตติวรรณโชติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายเอื้ออังกูร  เห็มไธสง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศุภธีระวาณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นายพีรสิชฌ์  หวัดสนิท โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพุฒิวัฑฒิ  เหลืองไพรินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายภาสวี  ตรีราภี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายรามิล  ธรรมจินดา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายอภิเศรษฐ์  กังฮา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกิตติภณ  อาซากะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเกศชฎา  คงมณี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายคืนสิทธิ์  น้อยสำแดง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจารุกัญญ์  คงสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิตราวดี  นิ่มนวลภูพานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่านขุนทด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจินตภัทร  ด่านขุนทด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนิดาภา  ฉายทองจันทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชิชา  หวันประวัติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชิษณุพงศ์  บรอด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณมน  นรากุลโภคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ปริณามโอสถ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐชัย  รัฐอมฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐยานันท์  แก่นสม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐยาน์  หงษ์เต็งสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายทชภณ  รอดคล้าย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญชนก  อินทรกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธิตยา  นิลวัตถา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนภสร  จรดล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนันท์ภัส  เจ็ดสี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปณิธาน  มิชัยยา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปวริศา  สามงามนิ่ม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปัณณวิชญ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปิยะมิตร  กอบทองสิริโชค โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพรรณปพร  ไชยเกษมสันต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพลอยเพทาย  คุ้มพงษ์พันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพัชรวลัย  พรพุทธประเสริฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพัณณิตา  แย้มทับ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิชญนิจ  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพิชญุตม์  เขจรานนท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภัทรพล  ลีละถาวรปัญญา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภัทรภูมิ  เจษฎานันท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงมนชิตา  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายยศพัทธ์  ทัพปิรา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรพีพงศ์  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงรพีพรรณ  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรัชยา  แก้วสะอาด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวิรัลวีร์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสมัชญา  หลอดแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีเวียง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญกูล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเสาวริณี  ช้างเขียว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอติกานต์  พัฒนกนกธำรง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  วงศาริยวานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอัยยกรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเอกอธิศว์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชลลดา  เหมทานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงปทิตา  เจริญลักษณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกรภัทร์  บุญศิลป์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายกิตตินันท์  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายกิตติภัทร์  เกิดโชคงาม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายชนาธิป  เณราสนนท์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายชยพัทธ์  สุขสะอาด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายฐปนวัฒน์  สว่างวงศ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายฐิตินนท์  บุญรัตน์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองรัตน์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายธรรศ  ทิวาตรี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายปรเมศวร์  ขันตะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายรัฐภูมิ  เอลซิไบ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายสุวพัชร  เกียรติศักดิ์สาคร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายอังฬ์กูรย์  นิ่มนวลภูพานิช โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายกฤตภาส  กาใจ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกษิดิศ  อธิกะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนพิพัฒน์  โชควิวัฒนวนิช โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนาวิน  ซิงห์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพุทธชาติ  เชื้องาม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเรืองศักดิ์  สงฆ์ประสิทธิ์ผล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศิวกร  เห็นแก้ว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกมลภพ  ภิญโญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกันติชา  ชีช้าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายคณิศร  แสงงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายฐปนัท  ชัยพัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายณฐกร  ภูมิจิตร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัชธีรกานต์  เฉลิมขวัญมงคล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลพวก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐนนท์  เจนนัดที โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายทิติยะ  รัศมีทวีสุข โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายธนกฤต  คุณเทพ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายธนทรัพย์  ชุมลักษณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงธนภรณ์  ศักดิ์อุบล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายธนภัทร  นวลทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  โพธิ์ชื่น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายธนัท  ดีเทียนอินทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธนิษฐา  เชาว์ชัยยุทธ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายธัชชัย  เดชขจร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายธีรภัทร  ทิมกระจ่าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์พล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายปฐพี  อินอำภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายปัณณทัต  ไกรงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายพนัชกร  รัชชะจิตติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพรจิรา  มั่นคง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพรวรี  เสถียรพักตร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สุรสีห์ทินโชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์พิญาดา  รัศมีทวีสุข โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายพีรดนย์  ทรงนิธิเมธาวัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสนิท โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายภัทรพล  พินผึ้ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัทราพร  กันบุญมา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายภาคิน  แซ่สือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายภานุวัฒ  อินอำภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สำเริง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายศิริโชค  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเฉลียว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายสโรช  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสิริวิมล  ธีระวัฒนา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะคุ้ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุภัสรา  พลเสนา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอชิตะ  อินามิ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนตรสว่าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายการัณยภาส  โสภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเกียรติญาตรา  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายขวัญสกุล  โพธิ์พรม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนิกานต์  เอี่ยมนนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนินาถ  เอี่ยมนนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐชนน  พงษ์โชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนิพนธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายถิรคุณ  ขันธ์เครือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญว์ชนก  ศิริจันทราวงษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเฉย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพรกนก  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ฉัตรพิริยกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิชชามญธุ์  พฤกษพานิช โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิณนฎา  เจริญพร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมธุรดา  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวชรพร  วีรวัฒโนดม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรินทร  ศรีสำราญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมมุ่ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อิ่มดิเรกผล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุรภา  บุญโญปกรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอังศุนิตย์  กาบบัวขาว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนีรภา  คงคาหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปณิสา  คงพันศรี โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ละม้ายอินทร์ โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายภัทณภูมิ  พึ่งนุสนธิ์ โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วมีสี โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงฟัก โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงฐิดาพร  บุญเฉย โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงบุศรินทร์  ยิ้มละมัย โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภูญดา  กองเกตุใหญ่ โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศิรินธร  มาลีศรี โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่แต้ โรงเรียนวัดบางหลวง ป.6 วิทย์ประถม