รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติธี  ประภาชีวนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกวิน  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายก้องภพ  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัชชรส  ระสิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยรัสย์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติทัศน์  ตรีอินทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติภัทร  ธาราพรหม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายคณาธิป  เกิดพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายคณิศร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายคุณานนท์  จินตนารักถิ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจรัสพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวสย์วรุตม์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายเจมส์  คอนเซพซิออน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนินาถ  วิทางจีน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชยกร  สวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชลกร  มีก่ำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชัชชัย  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายชัชนันท์  ปานสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายฐิติวัสส์  ด้วงทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณภัทร  กุลนันทิวรรธณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัชชา  วิริยาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัชชา  หิรัญปภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฏฐกฤต  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐิภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐชา  กาลัญญู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายดนุสรณ์  วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายทัตเทพ  เทพบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายทัษนัย  บุญโพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกร  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธนกฤต  จิตวิริยนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนกฤต  ภูริกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนฑัต  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนธรณ์  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายธนิสร  ราชญาณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธฤษณัช  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญกร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนตรสขาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธัรณ์กฤต  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธาวิน  รุจิรัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนนทิยา  หวังดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายนพดล  ไทรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายนฤสรณ์  บุญโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายนฤสรณ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายนัทธนันท์  จั่นวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายเนเธ็น  พอร์เตอร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายบวรวิช  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายบุรพล  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปณตกฤต  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปทิตตา  ยันตรปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปัญภัสสร  แตงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปัณณธร  อยู่ยืนผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปุณณณัตตถ์  ทิพปภาโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายปุณณสิทธิ์  ภัทราภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงผกากรอง  นามสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพงศภัค  อร่ามรามศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพชรดนัย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพัฒนเจตน์  สุตันติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพิทักษ์  จันทรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จิระประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพีรนันท์  สามชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภพธร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภารดา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภาสกร  โพธิ์สีดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์ทรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภูริภัทร  ภาณุพิชิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภูรี  ภมรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายรณกร  เงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรวิสุดา  ชนวัตณัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงรัญชนา  ทรัพย์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายรุจิราวัชร์  ทุ่งพรหมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวชรณิชา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวริศรา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวารุณี  จุนเจิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายวีรศักดิ์  ธรรมศาลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายศรัณย์กร  วิริยะชื่นโกศล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศศิพัชร์  ทรัพย์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศศิภา  วงษ์ไสว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายศานติกร  ไพสิฐพานิชตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายศิรภัทร  ศรีนวลขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศุทราณัฏฐ์  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายศุภฤกษ์  ชินเทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายศุภวิชญ์  แกล้วเดชศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายเศรษฐสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายสุประวีณ์  ชวนชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุพัฒตา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายสุวโรจน์  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายอนันต์  จันเปรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายอนุพงษ์  ไชยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอภิวุฒิ  กัลยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอัลิปรียา  ศิริรัตน์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอาญาดา  ทีปกรชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วานิชจรูญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอิษฎา  ปิลันธน์กาญจนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกชพร  ทับรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกชพร  ใสจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกรพิชญา  ทองถึง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกวินศิริ  ศิริสุทธา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายก้องกิดากร  สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกอบทอง  ศรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธัญรัตนวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกันตณัชช์  รอดลน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัรจติกานญ์  บุญศัพทะเสวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกัษณ  จารีบูรณภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลิสรา  จึงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงขวัญข้าว  บำรุงเรือน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญเรือน  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เทียมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงคณินพัชญ์  ภัคพลเตชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายคริษฐา  ชูทวีป โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจอมพล  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจันทิมา  เตชนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิรัชญา  รำพึงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเจตวัฒน์  เสนานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชญานน  ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชนกานต์  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนมน  ศรีสุวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชนาธิป  ภู่ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนิดาภา  นุชิตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชยพศ  สาคร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชโรธร  หงษ์จ้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชลธร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชวกร  ไหลสุพรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชัชปวีร์  ปฐมพัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายโชติวุฒิ  ราชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญาณิศา  ปฐมพรสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงญาณิศา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงญาณี  เร่งรัด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงญาดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณฐนนท์  ยางสูง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณปอง  กัลติวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณภัทร  ชินฮะง้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณภัทร  ปิยธโร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณภัทร  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณภัทร  แจะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฮงมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิตติศักดิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปฐมวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดประดับ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐพงศ์  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐพงษ์  ปทุมานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐพัช  มาศเมฆ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลทวีนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะพรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐภัทร  เนียมแสวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐรัฏฐา  เฮงมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐวดี  ชินนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อบอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐสุดา  ถึกกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงดลดา  ธัญรัตนวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเดชภูรินทร์  พ่วงเดช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเตชินท์  ชาวนาห้วยตะโก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายทินภัทร  จันทร์จู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงทิพวรรณ  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกร  อนุพนธ์พร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนพนธ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนภรณ์  วัจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนภัทร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนภัทร  โกศลดำรงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนวัต  ตั้งศุภธวัช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนาธิป  ชูวงศ์วาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธนาภรณ์  มหอมตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธิษณา  ทายพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีรธร  ทองบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรเมธ  ธาราเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนฐนนท์  วงษ์เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนพคุณ  ชื่นพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนภัทร  ถิ่นขนอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายนวะ  วงศ์พลาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนัฐนันท์  โชติธันยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนิพัทธา  ล่าบ้านหลวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายบรรณพล  งามวิทิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ธนวิบูลย์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเบญญทิพ  กลั่นไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนชัยสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปฏิภาณ  อิงคมณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปภาวรินท์  ป้องกงลาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปรรณวัชร  สัจจะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปริวรรติ  นิพนธ์พิทยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปาณิตา  เปียแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปาณิศรา  กัลยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปาลิกา  พิพิธพันธ์พิพิท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุดฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปุณยวีณ์  จารสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพงศกร  นวลอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพงศ์ดนัย  เอียมนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพงศภัค  นิคมอนันตชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพชร  สิริกานติโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพชร  อมรสมานกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพอเพียง  ไหลสุพรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนลี้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพีรณัฐ  แจ้งใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพีรยากร  จันทรัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภคพร  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภคิน  ท่าน้ำตื้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภัควัฒน์  สุชเจริญชวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัทราวดี  คำบาง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภาณุวิชญ์  ขจรศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภานุรุจ  จุรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภาวิณ  ลัคนรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภาสกร  เหต้าน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภาสิตา  รักรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภุมิชัย  อดุลยธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูเมธ  คิมโน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภูวเดช  บูรณโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองชนาสิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมนัสชนก  อินคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมนัสนันท์  จินดาวัฒนภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายยศพล  อยู่เมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงยุคนธร  เต็มอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายยุทธพงษ์  กรุงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายรชต  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายรชตะ  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายรตนะ  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายรติชล  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัชชานนท์  วัดพ่วง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายรัฐกานต์  วัฒน์ผดุงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรัฐศาสตร์  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรุจินพ  วชิรัคคเมธี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  ระวีทองดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงลภัสรดา  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวชรพร  สนับบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวรพล  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวรภัทร  สุขพูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวรรณกร  จรักภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรรณรัตน์  จีนสืบสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรันญา  วิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวรากร  สันติวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นพยอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริสรา  มอดตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวลัชณัฎฐ์  ฐานิกาวิชญ์ภาส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวิชญ์พล  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวิญญ์รวี  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวิภวานี  พึ่งนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวิรมณ  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวิไลรัตน์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวีรภัทร  สายพร้อมญาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวีรภัทร  อนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวีระวัฒน์  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศรุตยา  วงศ์อาดัม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศลิษา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศิรวุฒิ  ลับเลิศลบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศุภกร  ฟุ้งขจร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศุภฤกษ์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสงกรานต์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสมิตา  สุขินมงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  มณฑีรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสรัญวีร์  นัดสูงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสวรรยา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุชานาฎ  ตระกูลสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุธัญญา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมสารวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพรรษา  จ้อยร่อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอติภัทร  จารุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอธิ  ศิริเชิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอธิป  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  น้อยทา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  สะสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอมรศิริ  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอมลวรรณ  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอรอินทุ์  เสกสรรค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอริย์ธัช  เชาวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอริสา  แวงนอก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอัครชัย  นามาบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอังกูร  ศรีลาชนพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอันนา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอาชวิต  คนไหว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอาณาจักร  รมณียชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอารียา  บัวสรวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอิทธิกร  ประโทนเทพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอิศรวุฒิ  ชทิสาจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกชพร  ชาญชัยเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายจตุรวิทย์  พุฒิประภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายฐิติกร  สวยอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนกุลโชคชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงดลพร  ทับยาง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายต้นกล้า  ทองสัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายธนดล  เลขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงธนาภรณ์  เรืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายปรีดา  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงปุณยวีร์  ห้วยศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายพงศกร  ทิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิมพิรยา  พิมพ์ก้องสมุทร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายพีรพัตน์  พลอยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายภูมิรัฐฐ์  สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกมลพรรณ  แฝงดาหาร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันโสม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกิตติเทพ  คำพลัด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญพระ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประภาการ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชิตาภา  ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายฐาปนพงศ์  โพธิบัวทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฐิติชยา  การีสรรค์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณฐพนธ์  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณภัทร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณฤตกร  สุทธิพงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฏฐ์ณพัช  พันธุ์ปั้น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดศรีดา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีดา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชชา  ค้ามีผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงต้องตา  อวิรุทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนวิชญ์  ทรัพย์เอก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธีรพงศ์  ศิริพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนวพร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนันท์ธนภัส  มาศผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปภพ  วงศ์ประไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพชร  ลอยฟู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรชนก  แตงพุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพรปวีณ์  หลงน้อย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพรวลัย  พวงงาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพัณณิตา  รัชชกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพันธ์วิรา  พันธ์จินดา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิชริฎา  เกิดไทยดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพิทวัส  อชิโน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหล่างาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุภัทรตา  อนุศาสนี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอรอานิชญ์  สายชล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอวัศญา  ตรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอัญชิสา  เนตริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายกิจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกุลิสรา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายคณิศร  นาคแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงคะโกะ  โอชิไอ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายจักร์ภรมน์  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายฉัตรรวี  ชิณวังโส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายชยธร  กาญจนวาหะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายชีวธันย์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงญดา  โพธิ์ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายณพงศ์  ตรีพลอักษร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงณภัทร  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณภัทร  ศูนย์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณัฎฐาวลัญช์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณัฐชาภา  โชครัศมีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฐดนย์  ชัยเรืองสิริกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายณัฐดนัย  พินิจค้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฐธิดา  อาวุธทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณัฐวรัทย์  สงวนพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงณิรัชญา  ฉัฐมะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายทยาทร  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงธนัชชา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงธันยพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายธีระเทพ  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายนนทวร  อินทีวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนฤชล  พรเจริญกิจกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายนิติพล  ศรีเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายบรรณกร  ชมชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายปกป้อง  กายเย็น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายปฐมภพ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปฐวี  พงษ์ธาริน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงปทิตตา  อภิโชควรกร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงปภัชญา  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิ่นโมรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญญาธนานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงปาลิดา  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฑฒนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายพงศ์พาณิช  ภพักตร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพรประภา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพรปวีร์  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพันธิตรา  ชื่นบุญงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายพิชยะ  อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  รัตนสิริชานนทน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพิยดา  แก้วกฤษฎางค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายพีรณัฐ  ยมบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายภัทรกร  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายภูผา  เถื่อนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายภูรินทร์  สุปรินายก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายรัฐกรณ์  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายรัฐภูมิ  พรยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายรัฐวัสส์  วิริยะยุทมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพ็ชรชลาลัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายวีรพงศ์  พงษ์หาญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศรุดา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงศิรดา  กิตติปภาพัชร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สระทองแพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายศุภสัณห์  หิมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงศุภัชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายสหทรัพย์  จิตรขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายสัจจนนท์  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  อำนวยพงศา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายสุรชัช  ค้าธัญญะมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จิตต์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายอภิภู  นราวุฒิพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่แตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกันติทัต  แก้วภูเม็ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายคณิศร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชญาดา  ธีรสิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายฐิติพงษ์  เพียรเลิศมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณฐพรรณ  ธนะนุทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณภัทร  สอดสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มประวัติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิวปฐมชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐิภา  อิ่มเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณิชาพร  ลองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงดารารัตน์  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายทรงวุฒิ  สัตตภูธร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงทิพย์รชยา  ทวีวุฒิจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธนโชติ  น้อยไข่ขำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์พร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนัญชนก  มีแสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงธัญชนก  สุนศุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธันย์นิชา  ธนานนท์วุฒิไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายบุณญพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปรเมศ  ปานเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปีติพงศ์  กัลยาวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปุญชพิชฌน์  อยู่กิจติชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปุญญพัฒน์  พงศกรรังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงปุญญิศา  พาณิชปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปุญญิศา  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปุณณภา  วงษ์วันทนีย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพชรมน  พิชญชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรรณปพร  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพรรณสรณมงคล  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพรรษศรณ์  สิทธิโชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุริวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพันธราภรณ์  กุลมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพีรดา  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภัคริชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภัทรภร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายรณกร  เสนาอุดร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวรพรต  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศิรดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศุภิสรา  พริ้มพลาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสราลีรัตน์  พรเทวบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เกิดสมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงสุปรียา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสุพิชการย์  ธรรมชัยพจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสุวรินทร์  บูรณะธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอภิจีรา  อดุลสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายอภิวงศ์  อดุลสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอรณิชา  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอริญรดา  คุปติ์ปภานัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอุษา  จ่างแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอภิชญา  สาโรชสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงจอมสุรางค์  นิตย์แสวง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เยี่ยมสระน้อย โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายฐาณัสกรณ์  กมลสุขยืนยง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกรรณิกาณ์  ปานรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายกรวิชญ์  นันทานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายกฤษธเนศ  ศิลปงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงแคทลียา  สิรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงจิรัชญา  ไหลธนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงชัญญานุช  ตรีราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณฤดี  ธีระกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงดวงภรณ์  มงคลสุรวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายธนสิชฌ์  ร่างน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายนพัศ  อลงกรณ์รัศมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงนันทภัค  ศรีกิจเกษมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายปกรณ์  ปุญญวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงประภาพร  จันทน์วิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายปวิชญา  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายปองคุณ  อดุลยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายปีปิติ  ชูรอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพรนัชชา  ตันธุวปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายพัฒนพงศ  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพิมพ์วรา  หงษ์วิทยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายพิรัฐกรณ์  คูณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายพีรเดช  สุทธหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายพีรพัฒน์  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายพีระพัฒน์  จำเนียรดำรงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงภาสินี  กำเนิดแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายภูมิพัฒน์  เกียรติกสิกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายภูวดล  ชุนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงราชาวดี  รวยอริยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายศุกล  อนุศาสนี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายศุภพัฒน์  อินทรบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายสหรัถ  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงสุภัครฐิพา  อนันตวิรุฬห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอักษรวรรณ  วสันตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงกรวรรณ  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัณย์  สราญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกันตา  อนุจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงการิตา  พรรณพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกาลตรงกัน  ประดิษฐบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกิรณา  บุญเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายคุณกร  จันทโรทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจินต์ศุจี  นาคซื่อตรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชญาภา  นาคสิเนหผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุคนธมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชยพล  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงชาลิสา  ลินกิตติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงญาณินี  วรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐจรี  ถิรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณัฐภัทร  พิทักษ์เลิศกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเตชินท์  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนวินท์  เที่ยวมาพบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงบุญฐิตา  บูรณะอำมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปพิชญา  หวังเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปรัตถกร  มณีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปราชญา  วัฒนกุลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปริญญากร  สุขจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพชรมน  วงษ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชชาภา  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจนโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพุทธิมา  สุขสมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภูริวัฒ  ช้ามะเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภูวรินทร์  อมรศิริอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงมนณทิพย์  ดีเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายยิ่งพันธ์  ปัญญานนทวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงรมิดา  บญญะหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงรรรรรา  เจริญผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายรวิช  คูวิจิตรจารุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงรักตกันท์  มูลทรงเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวีรินท์  ศรีแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายศักย์วริษฐ์  สราญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสริญญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสิณิภา  บัวแสงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายสิรวิชญ์  ศุภมาสหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีศักราภิคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอรรถพล  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอัปสรวาด  วสันตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอินภุชงค์  ปูรณวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายกฤษกร  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชลิดา  พรเจริญกิจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพรธาวิน  ไชยทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นายวิศรุต  พีรชัยเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายปรเมศ  ปั้นเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายพุฒิพงศ์  พิมใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงภัทรวดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายภาสกร  คงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงลภัสรดา  แพทย์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายสันติชัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หรั่งนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เลิศกมลสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายณัฐวัตร  ทิมทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงเมษา  ชูราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงนภัทร  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายสิทธิภัสร์  ช้อยแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงภัสวัลย์  ธุวะเจริญพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม