รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิรภัทร  ประเทืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกร  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพีีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทราพร  สุธาสิโนบล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิญธร  บรรดาล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวชิรญาณ์  การณ์สุข โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายวฬัสพล  โหระโช โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจรรยพร  พาณิชย์เอกไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจิรเมธ  ไทยเขียว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชิดชนก  ปัตตายะโส โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐชยาดา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายทีปวุธ  พันธุ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธนตชา  เปมะกิติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนบดี  พรเจริญวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญจุฑา  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธีรดนย  สะบู่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนภัส  ศรียา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนิติกร  เรืองแสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนิติธร  นันตา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบุณยาวีย์  ฉ่ำรักษ์สินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปภาวี  ฮั่นจินดา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปุณณภา  อินทชิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงไปรยา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพฤฒธาวินทร์  พุ่มนิมิตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพัทธนันท์  อาษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงมนันญา  ธรรมสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายยศกร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายยุติธรรม  ฤทธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรุ่งรวี  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พร้อมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศิวกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุรภา  บุญชี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอนัญญา  อุ่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอภิรดา  ภูมิผิว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอังกูร  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกัญฐิรัตน์  เลิศปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกุลจิรา  ผลดี โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายณัศวัศห์  รัตนสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณิชากรานต์  สิงห์เจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนภัทร  โป๊ะฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธีรนุช  โอวาทกานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนันทัชพร  อินทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงประภัสสร  โกเฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงประภาพร  หินสิน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัชกมล  ม่วงกลิ้ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์ภา  วิศิษฎ์เจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเพชรพฤกษา  จันทง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภากร  ฉายสุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวอัจฉรา  ประหลาดเนตร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสร้อยสุดา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุตาภัทร  โชติกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายขวัญชัย  กิจเต่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชนัญพร  อินเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  อุดมพงษ์วิวัฒิ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนา  มนนามอญ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวนันท์นภัส  อุราพร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายรชฏธรรม  ฉัตรโพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายวรยุทธ  แซ่โล้ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอาภัสรา  เปียคง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกิตติภพ  เพ็งสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเกสรี  สระทองหน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทศพล โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเบญญาภา  ลาเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปวริศา  มีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสิริรัตน์  พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสร้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเจนจิรา  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนรัตน์  มณีนาค โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนพัสกร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายภาคิน  ศรีละไม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภาณุวัชร  มากสี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายรัชพล  มีศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วิริยะ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชัชวาลย์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนันทนากร  พิมพา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรพิมล  แสงขำ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พางาม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภคพร  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภาวินี  คำแหง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูวกร  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายรัชพล  สุวรรณงาม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุดารัตน์  สินไชย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกตัญญู  วารวิจิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์มณี โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกมลวรรณ  นวลสนอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกรกมล  กิตติวาณิชวงศ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญา  ทองไสว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงมา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายเกรียงไกร  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์แพทย์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่พานิช โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐา  จิตรปลื้ม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตรปลื้ม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาติทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงทิพย์วาที  ลีตี โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธวัชชัย  พลเยี่ยม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิริมงคลวัฒนา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมรำพึง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีเมือง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายปิญชาน์  นามโส โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพงศ์ปณต  กนกกุลชัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพรพิมล  ติยะวัฒน์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรสินี  พิกุลเงิน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพัชรพร  พรพิพัฒน์กุลชัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพัชราฎา  หงษ์คำภา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขสุวรรณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โต๊ะเงิน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายภูวิชญ์  ช้อนทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงมนสิชา  เฮ้งกิจวัฒนา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงมนัญชยา  ทาจู โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายเมธีรินทร์  ช้อนทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายรชต  ทองชุมภู โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายรพิพัฒน์  นุชทา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายรัชพงศ์  เพรชไพฑูรย์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรัชภาพร  สรเลขกิตติ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงรุจิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุศราคัม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวรภพ  วงศ์พรหม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศิรประภา  ทูคำมี โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งวาทิชกพงษ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายสุภวัฒน์  เจียศรีวงษ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุภิณญา  พิมพิสนท์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายเอกฤทธิ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกชกร  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกรกช  ศรีอินทร์สุด โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายคมพิศิษฐ์  ชัยถาวรกิจ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจักริน  สันฐาน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรัฏฐญา  โชติรวีรุ่งสกุล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิราพรรณ  เสวกพันธ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชาลิสา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงโชติกา  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยเทพ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันทร์แสง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิภาวรรณ์  ซึมเมฆ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอื้อศิริ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปาณิษร  สมตัว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปานตะวัน  หนูเงิน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพีรชยา  พลภาณุมาศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภชนล  เผ่าวณิชย์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภัทรธร  ดำเนินศิลป์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเภริน  ศิริโภคาพันธุ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัญชญา  อินทชาติ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเอมิกา  ตันฑจรรยา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกรินทร์  กมลคร โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายดนุพัฒน์  จันทร์เกษม โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพุทธวรรณ  ทองหุล โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจเงินสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเปรมมนีย์  ศรีภูมั่น โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายไพรมณี  ศรีอินทร์ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกรวรรณ  สุชัยรัตนวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายกันติทัต  กันบัวลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายชวัลวิชญ์  เชื้อผู้ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายดีพร้อม  ธามธาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงนภัฏรดา  หลวงสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปรีย์วรา  ณิชาโชติสฤษฏ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพัทรดา  ทัศไนยเธียรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายฟาคิร  อยู่ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายมหาสมุทร  น่วมเศรษฐี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายศิริวุฒิ  ซิมพัฒนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภคภรณ์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขเยาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวสุขานรี  แก้วขุนน้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกิรณา  ทิพย์มณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริชัยวัจนเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัชชา  อินต๊ะผัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์  ชัยรังษีเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูระณะสัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเปลี่ยนฟ้า  พงษ์รัตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพรวรินท์  กาฬแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภัคพงค์  คงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวรธน  จำปาหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิรดา  โชติศศิธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสืบสกุล  แจ่มดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอักษรา  อุปรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกันภิรมย์  สุขชื่น โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายปรมัตถ์  มาลา โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเปรมวิภา  บุญโต โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อรนนท์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนะมาร โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงรวิสรา  ฉลาดถ้อย โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงศิริทรัพย์  ผลแก้ว โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุจิรา  บุบผาสุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายอัครวัตร  ทองอินทร์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเข็มจิรา  เทพบุรี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธนพร  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนภัสสร  ไกรทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรรณภา  บุบผาวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขสาธิต โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัณฑิลา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทราพร  จำปาปน โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุชลธิป์ชา  ช้อนทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุธิศา  พงษ์สุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฤาชัย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายเกษมศักดิ์  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจันทพร  คำแฝง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายชินดนัย  ขิมมาทิ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายปภาวิชญ์  เกียรติกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายพงศกร  เพียโคตร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพรพรหม  คุ้มครอง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันต๊ะนาเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสายธาร  แสงพล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจแกล้ว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกัญญา  สุทธิพานิช โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุข โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงทัศนวรรณ  กองสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเทพอนงค์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธารา  เสมานิตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเบญจพร  วังอาษา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงเบญจมาศ  เครืออาษา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปนัดดา  ปั้นเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปิยะภัทร  แสงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภานุพงค์  แกแล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภูเบศ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวิมลรัตน์  คูณโห โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสิริชล  สว่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุชานาถ  เมฆมัว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุปรีชญา  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสุระเชษฐ์  โพพันทูล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงอรวรรณ  วารุณประภา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอิสริยศ  อ่วมต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกษมา  เหลือจ้อย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิฬาภรณ์  มานู โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเจนจิรา  ครองสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนริศรา  ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนริศราภรณ์  กูปทอง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปิ่นมุก  วงษ์พิมพา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุภกร  เกชณียาบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสวย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ป.6 วิทย์ประถม