รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธรรมะใจ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐิดาภา  ธูปเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณธร  ใหมสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สำลี โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 คณิตประถม
5 นางสาวกิตติยา  ศรีจันทร์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกุลปริยา  ธัญการกรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจิรภัทร  อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปะละเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายปารวัตร  สีวิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวปิยะธิดา  จิตอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายพีณรงค์เดช  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงแพรวนภา  จันทา โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวภิรมย์รัตน์  พานรอง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายรชต  กาวิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวรุ้งตะวัน  นาคล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงวลัยชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวศาตนันทน์  จิตหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสี โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเอกชัย  - โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจุฑามาส  ทามณี โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชนาภา  ใจจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาศรี โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิอ้าย โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปริยากร  ฟองจางวาง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปุณณาสา  เถินบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภัทรนันท์  ลักขณาศิริวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงมะเหน่ฉี่นวย  - โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองเชื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวริศรา  เชาวะปรีชากุล โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายสิรวิชญ์  แสนคำพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอุมารินทร์  สิงทยม โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกัณย์พสิษญ์  แก้วกันยา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกุลธวัช  ชาญเจริญลาภ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงขนิษฐา  บุรีเทพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชินชิน  อภิวงค์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธรรมนิตย์  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปนิตา  ใจยาเก๋ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปรรณกฤศ  แซ่เล็ก โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปราณปรียา  จรรยา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพร้อมเพรียง  ประกอบกิจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงยมุนา  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรวิกร  เตชกานนท์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวิชญาดา  อินฟู โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภกันต์  โพธิวัลย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เนตรแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอิสรานุวัฒ  ทรัพย์ทนันชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทฤกษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจารุสิริ  เหลืองสะอาด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฐชลัยกร  ไรย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธิติสุดา  ปัญญาอารักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธีรภัทร์  เนตรแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงภคพร  พัทยาวรรณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงรักษณาลี  แซ่หมี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  จักรอินทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทพมงคล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงซาเฮนา  กิสหมัด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฐานิตา  บำรุงแจ้ง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐนนท์  ทองย้อย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงทินรัตน์  ชัยดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนกฤต  หมอกแสง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายนันทวัฒน์  แสงศรีมณีศร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปัญญดา  ปัทมสิทธิโชติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปุณภิชณัฏฐ์  กันอินต๊ะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพิยะดา  บุตรโคตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพีรวิชญ์  รินดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภาพร  ศรีนุวัฒน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรดา  หลวงตุ้ย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวีร์  สุรศักดิ์สิทธิชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอทิตยา  อหิงสากุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ต๊ะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอัจฉริยะ  แก้วบังวัน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอิสริยา  อุปคำ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกิตติภพ  เมฆธนวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกุลพัทร์  เรืองทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเกศรินทร์  อุไรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเกศิณี  รวมเขียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายจักรี  ชัยธิ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายจิรภาส  ประกอบดี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทิวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายชวกร  รอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายชัชรินทร์  ตระการตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชีวาพร  วงศ์สว่างกุล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณภัทร  ขวัญแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐชา  พุฒิไชยจรรยา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐกมล  หลักทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐชา  วงค์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐดนัย  แย้มทับ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐพร  คีรียรรยง โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงดรุณี  นารีภาพเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงตุลยดา  เชิดฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนากร  คลังมูลตรี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนาคิม  สุริยา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายนิธิกร  สืบสาน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายบาส  - โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายบุญฤทธิ์  จีนประชา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายบุญสืบ  อำพลรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายเบญจมินทร์  กวินวนาลี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปวิชญา  เรือนทิ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปาฏิหาร  แสนหาญชัย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรไพลิน  แสนหาญชัย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพัชรพล  สีตะระโส โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชมนันติ๊ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพีรพงษ์  สว่างรัตนากาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ปักษี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงไพลิน  เพชรคีรีรัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภานุรักษ์  สอนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงมนรดา  - โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กาวิละเดช โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวรนุช  กินตาว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวัชฐิกรณ์  เสนานุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวุฒิภัทร  ปัญยอด โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศรายุธ  จันทรมณฑล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศิรัญญา  นาคโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิริพร  อยู่ดี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายศิวนาท  เพชรคีรีรัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายสิทธิโชค  สิทธิสงคราม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอนันทพร  อ่ำดอนกลอย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอมรกานต์  สิทธิจาด โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอรณิชา  รอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเกตน์นิภา  พิมพาเรือ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวชลธิชา  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงฐิติมา  อินหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนากร  จุ้ยต่าย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวธิรานุช  ขวัญข้าวกานน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนิชนันท์  เทนสุนา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพรรษชล  สิงหวี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนมี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงเพชราธารา  อัศวกัญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงมณฑิรา  สีมูล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวมิ่งขวัญ  - โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวชิรวิทย์  นายอง โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
139 นางสาววราภรณ์  ซีโพโพ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายสมรักษ์  อ่องทู โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสุริยะ  เพชรคีรีรัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชลิต  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายณชพล  ต๊ะสุ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐชนน  บุญยา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกร  คำเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธิดารัตน์  เริ่มหาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายธีร์จุฑา  อรุณเกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงน่อเจอาร์  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายบูรพา  จอมมา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพชรพร  แสนติ๊บผ่าย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชญ์สินี  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภวิภา  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุกดา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายภูรินท์  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายวัชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวัฒน์ชานนท์  กรีพจนีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายศิวกร  คำดำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายศุภณัฐ  โพธิวิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายสิทธิโชค  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุธีธิดา  รวมเขียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายสุวรรณกร  มูลขุน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอชิรวิชญ์  แกล้วกสิวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอรพรรณ  บิลพัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอรวี  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกวินทิพย์  พิมสาร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายกิตติพัฒน์  บุญยา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายคุณากร  สถิตธรรมธร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงจิดาภา  ปุกราชา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นายชาคริต  จันทร์ธิดา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชุติมา  วังขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวตรีทิพยนิภา  พิมเสนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายธนชัย  ไชยเมืองชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายธนวุฒิ  ก้อนนคร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวธนิตา  สหรัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวนารีรัตน์  ทวีคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนิชานาถ  คำเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวนิภา  ไพรแสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปาริชาติ  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ชูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพรไพลิน  มะโนปัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายฟารุก  จินต์จุฑา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรัตติกาล  มะโนน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวรัตน์มณี  คำเตจ๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวายุ  รัตนเนตร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศรินทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงศศิธร  แปลงชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสุทธิณี  ขจรคีรีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นายสุทธิภัทร  จิ่งต่า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสุมัชญา  จันสวาท โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นายอภิวัฒน์  ชาติสุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอรชร  ภิญโญ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวอลิสา  วันเจริญใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอังคณา  กันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผันอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกุลนันนท์  เผื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจรรยพร  กันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชฎามาต  อาญาสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชยพล  มัคควัชรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณฐพร  ตาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัชชา  มาติ๊บ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนกฤต  จิโน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธราเทพ  พันคำมา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรัตถกร  ตาโท้ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปวรรัตน์  บัวระพา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรพรรณ  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรรณาขวัญ  ส่างคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัชริดา  พิมพา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฟ้าใส  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภัทรภร  สุทธิรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายมนตรี  ลลิตาคม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวีณา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศิรประภา  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำลือเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิริกร  ปัญโญวาส โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสุรพล  เก่งไฉไล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุวดี  กลิ่นประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก้องเวหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโสภิญญา  ดีปุกเปียง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอภิญญา  จงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอังคณา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอัญญามณี  หน่อคำสุก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวศรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเอมมิกา  ใจครัว โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนภัสสร  ยะปัญญา โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤษดา  วงษ์น้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 วิทย์ประถม