รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทฉิม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกษิษฐา  พึ่งทองคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขนาภา  ม่วงมิตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐรุจา  วุ่นแม่สอด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จินาเขียว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทัภษพร  ศรีสุดโท โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนพล  อ้อยผาดวง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนภัทร  ปันเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนศิลป์  สิงห์มณี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายนพเดช  สิงห์ทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงประภัสสร  แสนศรี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปราการ  ขัดเคลือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปริยากร  อารมย์เกลี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  แก้วตาแจ่ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปิยพงษ์  ผิวโพธิ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทำสีนาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพีรดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมลธกานต์  อนุเวที โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงมัณฑนา  เอมศิริ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายเราะฮ์มัดดีน  นาเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรัญญา  เอมอยู่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวริศรา  สลีวงศ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศักดิ์ชัย  สิงห์ทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายสิรภพ  กัณพานิช โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุนันทา  ฟักทองอยู่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุรัสวดี  แย้มเกตุ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุลลิตา  พึ่งเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มเครือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองมาก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอารีรัตน์  พันทะบุตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤษนล  ขันคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจรสพล  อ่อนยิ้ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนิกานดา  นพเก้าสุวรรณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฐิตาพร  ชุ่มชื่น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐธิตา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธนพร  รอดชัยภูมิ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนวินดา  พรมมี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนิภารัตน์  ภู่พรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทรัพย์ศรี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเปรมฤดี  สืบสาย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพีรพล  พุทธกัง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัสดา  สีมี่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมนัสนันท์  กัณพานิช โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมลฤดี  สืบสาย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมัชฌิชา  สุยะวงษ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวณิดา  ด้วงนา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวราศัย  พละสาร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสุเมธา  เหลืองทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอาธิติยา  เลิศวิลัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกมลชนก  โมมีเพชร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกฤษฎิ์  จุฑาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกีรติ  ไชยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงคนิดา  น้อยด้วง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  สมุลเดอร์ส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายชญานนท์  เงินขาว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชนกันต์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนาภา  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชาลิสา  ตาตุ่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายฐนกร  สาคร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เทียนฉาย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฏฐภัทร  ตาตุ่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐกฤษณ์  อังสาชน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐชาพร  เมืองเหมอะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรพงศกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณิชชยา  คำชา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายณิชภัทร  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชมน  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายเทรนท์ ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนพร  มิสาธรรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธนวรรณ  ธังดิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธนวัฒน์  พืชนะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  ภูสีนวล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธนิตาภรณ์  กาญจนนาภา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธวัชชัย  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสาทเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำภีระแปง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธีรดนย์  ศีลพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายนนธวัช  สุปันนะเวช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายนพดล  พันธ์ษร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนันท์ชนก  นะวัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนิชาดา  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงบุษรา  คำมี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปณิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปทิตตา  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปพิชญา  จันทนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายปริยากร  กาวิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปริยาภัทร  โกอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปวรัตน์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายปิติวัฒน์  ประสาทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพรนภา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพรรณนิภา  คำปาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัชรพร  ปัตถาวะโร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัชรพร  สุขสาตร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีทิม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์ชนิดา  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเพชรดา  กันทา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอี่ยมละมัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงแพรวณิตญ์  ตะนาวศรีอลังกูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายภัคพล  คงปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภัทรวรรณ  รินรส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายภาม  อรรถวุฒิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมมา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภูรินี  คลังฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายภูริภัทร  ชมสา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงมนัสชนก  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายรพีภัทร  คำภิละเตรียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงรักษิณา  เทพมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรนันท์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวรรษมน  สาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายวรวัส  มงคลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวิรดา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศศิวัฒน์  พงษ์ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศิริกัญญา  ตะโนนทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศิวกร  ผลถวิล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายศุภณัฐ  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายสถลัชนันท์  ปันผสม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายสุรธัช  ขัติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายสุษิระ  แจ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอธิชา  พรหมคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายอธิปัตย์  เครือเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายอิทธิกร  ปุ่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมาลีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกชกร  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วขำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกฤชณัท  อิ้มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤตนัย  ปวงคำใจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกฤตพัฒน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญณัฐ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกันต์ชนิกา  นะวัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกิตติกวิน  อินจันดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกุลนันท์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขวัญนภา  กาวิละเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายคณิต  มั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจักริน  สโมสร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจารุนิภา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิดาภา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรัชญา  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิรายุส  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชยธร  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชยพล  โทนสังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชยพล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชัยรัตน์  สังห้อ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชาวีร์  เขื่อนปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชิษณุพงศ์  ครุฑธา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโชติกา  เนื่องเอม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงญาตาวี  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฑีร์จุธา  เทศทิม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณฐอร  นันชม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คล้ายประทุม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐชนนท์  บำรุงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐณิชา  งาเนียม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวีระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐนรี  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐพงษ์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพล  พงศ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐพล  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนพล  จึงสำเร็จการ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนพล  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนพล  อำมาตเอก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนาภัทร  พันธัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธมลวรรณ  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนพรุจ  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายนันท์นิพัฒน์  บุตรสุข โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปภาวรินร์  ชมภูพล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปราการ  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปัญชิกา  บุญทอ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปัญฑารีย์  วงษ์ไว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพงศภัค  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพศวัต  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  กันเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมลภัทร  ภาสวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิริยา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภัทรดนัย  พรชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภาสกร  แสนเปา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูมิรพี  ไชยวัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูริช  นิลยไทร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรชต  ไชยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรฒิพัช  อินคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงลักษณารีย์  พลมาก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวงศธร  มากมี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แคนสา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวรพิชชา  แคนสา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวรากร  ปุญติวานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวโรตม์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวิชยุตม์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศตนันท์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอติวิชญ์  ดีนิยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอนัญพร  บุญยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอรกานต์  มงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอินฑ์ทัช  วิสุทธิวัมมิก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มแสง โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายณภัทร  อยู่เกิด โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณิชานันทน์  น้อยมหาพรหม โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปิยะพร  น้อยศรี โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แพรพันธ์ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายวงศกร  เกตุโชติ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงวันวิสา  ทิพบุญทอง โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศุภัชญา  เกตุโชติ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายอภิสิทธิ์  เปรมสน โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณฤมล  อินมล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญยศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายต้นสกุล  ยอดเพชร์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายทินภัทร  ภูจอมใจ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธนัชพร  เสือสีนาค โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สูงสุวรรณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปุณยวีร์  อิ่นแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวรรณธิดา  ทองอยู่เรือน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายวีระชัย  มูลถี โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายศักดิพงศ์  บุณย์พัฒน์โภคิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตุ่นเป็ง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณภัทร  แมตสอง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนภัทร  สุติ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวัฒนชัย  วิโล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอนวัช  จันทรเสนา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกชกร  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกชพร  น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกรนิษา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โตเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายกิตติศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกุลสตรี  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงเขมิกา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายจิรภัทร  ชื่นอุรา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชลิดา  ลาภมหาประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายฐิติวัฒน์  อึ้งทิพาพร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ตันยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฐพล  บุญปล้อง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณัฐิดา  ทองอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายธนน  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธนัสนี  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธัญพิชชา  วัจนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายธีรภัทร  สัญยวิชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายนราธิป  จันทรกระแจะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนัทธมน  สืบแย้ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนิภาพร  พรมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนิมินตรา  - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงเบญจพร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพรพรรณ  รักภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพิชชาภา  กีบเกษร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายภัทรภณ  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายรามิล  จันทร์เทศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวศินี  ไชโย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วขำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงศิริพร  พรมทับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายศุภกร  มัสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศุภิสรา  มากบุตรดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายสหรัฐ  วงษ์วาท โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายสิทธิกร  ลอยบัญดิษ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สายตรง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายสุรนาท  มูลเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สามสี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายอรรถพันธ์  นุชชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงอาฑิตวรรณ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายอาทิตย์  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกมลชนก  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกสิณากาญจน์  นิลเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายก้องเกียรติ  สมโนชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวกันยารัตน์  จรัสตระกูล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นายกิตติณัฎฐ์  อินภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวจริยา  แม้นปาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวญาณิศา  ยาหมอก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงญานิศา  ส่งต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงฐิติภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายณัฐนันท์  เมฆสองสี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายณัฐพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายณัฐภัทร  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวดวงธิดา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายธนวินท์  หาญทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวธนาภรณ์  แสงงามดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวธัญชนก  สมบุญอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธัญญาดา  วัจนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวนันทกานต์  ไคร้เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงบงกช  บุญสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบุณยนุช  เตไช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพรนพิน  คุ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพัชนันท์  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 นายพัทธพล  มั่นมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงภัทรนันท์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายภูริภัทร  ละม้ายเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวรัญญา  เครือฮวบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวันณะ  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาววีรภัทรา  พรมพัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศรุตา  อินทรกุญชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงศุภิกา  ศรีสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสฤษฎ์พงษ์  ชัยลิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสุทธวีร์  อ่อนลมูล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวสุพรรณี  เอกสุภาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวสุพิชชา  ชูคีรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวสุภัสรา  เขียวมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอนัญพร  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวอัญชิษฐา  เครือเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สำอางค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกานติมา  เขียวแดง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูสง่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกร  ทาแว่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพฤษฒฺพัชร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สืบมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิชญา  รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวันทพร  พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอัศวิน  ฟักทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายคณิณ  จิตอารีย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มนวล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายจิตติพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายชนนิษฐ์  คิรินจิรฐา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงฐิติพร  ผลเกิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐธิกาญจน์  ฉันทะแสงตินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงธนพร  ขุนชู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายธราดล  จิวเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายนันทชัย  มีทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงบุญญวีย์  ทับผึ้้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทำสีนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงพชรกมล  แย้มหมื่นอาจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายพาสุข  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงแพรวา  ยศธนากรวณิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายภัทรพล  ศุภสิริภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายรณกร  จำปา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายศิรสิทธ์  ฟูมั่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงฐานิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐชนน  คุ้มชู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์คำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนาดา  พลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปวรุตม์  สันตติภัค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพัทธนันท์  หมอมนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเมธาวินี  ทุ่งแฝก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายรัญชน์  คำใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวิรากร  ทัพผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศิริพร  สร้อยคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุกฤตา  พยัคฆจุลกฤต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอมลวรรณ  เทศฉาย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกิตติภพ  ศรีตะลา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายจิราทิพัส  สิงห์คา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงชนิตา  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายโชติกร  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณัชชา  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายเทวนาถ  จูบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพัชราภรณ์  น่าชม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายภควัต  เง่าทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสิริกาญจนภัทร  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เรือง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสุรีพร  ราษี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงชยุดา  เปลี่ยนศรี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐวร  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงตติยาภรณ์  เต็มปลื้ม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนกร  ศรีอุดม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนนทวรรธน์  จันทหอม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนราพร  ลิขิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพงศ์ศิริ  นุ้ยเย็น โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เอกา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทรงอภิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงไพริน  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงศุภัชญา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสิทธิพล  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุนิสา  เส้นเศษ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสุภัชชา  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสุรยุทธ์  มาวันนา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ ป.6 วิทย์ประถม