รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญช่วยแล้ว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชยพัทธ์  ไชยริปู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนพร  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายพอเพียง  นิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพีรดา  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัทรา  ชัยกิจสิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงลลิตวดี  กุลนอก โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวันใส  สว่างไสว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิวัตรา  วิรันทนา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสรวิชญ์  วจีสุนทร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุภนิดา  กอบพึ่งตน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงขวัญนภัทร  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณภัทร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณิชากานต์  อิสาน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนิลนิรากร  มหาเกตุ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปภาวีย์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงผาติรัฐ  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิตติธาดา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงแพรวา  แถลงสุข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภัทราพร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายภูวน  ศรีเงิน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงรัศมี  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวรปรัชญ์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวรรจชนก  สุขกลีบ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวริศรา  วนาลัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวาคิม  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศรัญญา  บุญชม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศักดิ์สกุล  ปากสมุทร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิริประภา  ภูพาดแร่ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศิริวิมล  ปราถนา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สงวนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐพล  ทูคำมี โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวิชิตา  กาแก้ว โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปัญญาสิริมั่นคง โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชุติกานต์  สารพงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นายตุลารักษ์  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสามารถ  สุพรรณ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปภัสรา  คงดี โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวันทนา  ชื่นแท่น โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ตาน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศิรศักดิ์  แสนคำ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอนงค์นาฐ  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกฤต  ทั่งทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีวิเศษ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสริดา  แสงศรี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอภินันท์  นากลาง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอภิวิชญ์  ขำเกื้อ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาวชิรกุล โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนาตาลี  แมเราะ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพงศ์พล  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รัตนประไพ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวนรา  อนันต์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวรรณภา  มุสาเหม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายฮาดิษ  ซอลีฮี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกวิสรา  ปั้นทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายจิรพงศ์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนันญา  เนื่องกัลยา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชภาพร  เอี่ยมอมรนิพิท โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หยกจินดา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชินัญญา  แกล้วกล้า โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชุฬัญญ์ธิบต์  จันทร์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐดนัย  วิไลวรรณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธนภรณ์  อิ๊ดเส็ง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนริศรา  บุญรอด โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีคูณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปริยากร  ทองดวง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภิญญดา  วัฒนวีรพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายภีมวัจน์  มัดถาปะโท โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศศิภา  อุทัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายศักดิธัช  เติมศิริรัตน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายสหภูมิ  สนิทการ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายสุรวัฒน์  แซ่โล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จริตซื่อ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปัญญาพัฒน์  วาสุกรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปัทมรัศม์  กิติธนนท์วัฒน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปิยภรณ์  พุฒกลาง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเปรมกมล  ทองโชติ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพรกนก  นิลฉวี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมนัสวี  มันฑิกาวิท โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวณัฐชยา  อยู่สอน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายศักดา  เจริญคงคา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสิริมนต์  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุพรรษา  นวลกสิ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอภิรวดี  สงวนวงค์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายติณณ์  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกร  มุกดาเพชรรัตน์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนภัทร  ศิริจันทร์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปาณิศา  ถนอมญาติ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม