รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นมีเพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกวีกานต์  ย่องซื่อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิดิส  จงใจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกอบชัย  เกียรติเมธา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายโจนัส  เทรฟซ์แกร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชยางกูร  แสงห้าว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิติกัลยา  เพชรสาคร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศักดา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมพุฒ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพัชร์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนิษฐา  กรุณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธัญจิรา คงสุดรู้  จำปาธัญจิรา คงสุดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประภาส โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธิติสรร  จูห้อง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  คชวศ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเบญจมาศ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปราชญ์นที  นิลแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปราณปริยา  สงคราม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปวีณนุช  ผนึกทรัพย์สกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปุณณวิช  ซังซาสิทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพงศ์พล  พุ่มช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีศักดา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพสุธร  แสงแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชูจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพิศวัสต์  จันทร์สักรา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภาณุมาศ  แซ่จ้อง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภูวรินทร์  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภูวิศ  ทองศักดิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายฤทธิกิจ  พันธ์เกต โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวราพร  ปล้องบรรจง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวาณิช  พิมพ์ช่างไม้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำผุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศิวิมล  อินนุรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายศักดิ์อุดร  คงเพ็ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศิรประกฤชฎิ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายศิวกร  ชัยเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภณัฐ  ท่าจีน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสิรภัทร  ช่วยสงค์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  คีรีเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายเสกสรร  เดชานนท์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอติรัณณ์  รองเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  พวงมาลัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาพร  วังสกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกันทรากร  ชูเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกาญจน์นภัทร  สุขะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกานต์รวี  จารย์ปัญญา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเกศราวรรณ  จันทร์ประกอบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเทพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิรุตม์  ชนะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชณัญชิตา  ศรีหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชลดา  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปราบพาล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณชพัฒน์  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณฤดี  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คงชูศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐดนัย  สงสังข์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  วงศ์วิชชากร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงไดอาน่า  ซาเด็คกี้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธัญกัญจน์  สินเธาว์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญสุดา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธันวารัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนิรัชฌา  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปฐมทัศน์  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงประถมาภรณ์  แดงนา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปริวิทธ์  จันทร์สักรา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปัญจมาพร  คำศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัชรพล  หิรัณย์รักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพาณิภัค  หะหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิชญภัทร  ฤทธากรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิณญาพัช  ช่วงศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมนัญชญา  อาจมีแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงยุวดี  แหวนเพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลักขณาภรณ์  มณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ฐา  รักษาศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศุภิสรา  ฉิ้มเฉิดฉาย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสิรภพ  หลงละเลิง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุธาสินี  รองเมือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเสาวณี  ชุมนาค โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอนงค์รตี  คชบริรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนชุม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอาภาภัทร์  แท่นอ่อน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐฤทัย  เกาะสมัน โรงเรียนประชาวิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทรินทร์  หาบหา โรงเรียนประชาวิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงโสรญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนประชาวิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอภิเดช  สองเมือง โรงเรียนประชาวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 นายเจษฏาพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนประชาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายณัฐพล  คงคำ โรงเรียนประชาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงไรอานี  อะกุนยาดา โรงเรียนประชาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสุวิทย์  แซ่ฮ่อง โรงเรียนประชาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หาบหา โรงเรียนประชาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สั้นเต่ง โรงเรียนประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสโรชา  ปรั่งนัด โรงเรียนประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิดายุ  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปภานันนารี  หนูวงศ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศุกลภัทร  นาศร โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุรางคนา  นวลมะโน โรงเรียนบ้านในปง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยส่ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกฤตเมธ  ทองเนื้อเก้า โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเกสรา  สีหายัก โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ลุ่งกี่ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวนดำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฐิติกร  เอียดใหญ่ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรานสุข โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐธิดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณิชกานต์  ลอยลิบ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกฤต  แซ่หยับ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนฤมล  ภูววิทวัส โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนันทิกานต์  หนูน้อย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเบญจศิริ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปวเรศ  ช่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปิยวรา  วงศ์โต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายผไทเทพ  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพงศธร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรสุดา  ช่อสม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวนัชพร  ชูบุญสังข์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสริตา  โทธรรม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงแสงดาว  หนูหวาน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกรกนก  บุญรอด โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงจารวี  ทองดียิ่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงญาณิศา  ดินแดง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายดิษณ์กร  วรรณา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทิพยราช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายนภัทร  ศรีสมัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนฤมล  พลัดทองศรี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายรวิโรจน์  แต้มศรีนวล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายรัตนชัย  ปาระนิตย์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายรัตพงษ์  คงเอียด โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงรุ่งรดา  ไทยกลาง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายวรัญญู  ยงประเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายศักรินทร์  พลเดช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภชัย  เต็มสังข์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุภาพร  นกรู้รัก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายอนุพงศ์  กลำ่ศรีทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทองบัว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรสุตา  เพชรโรง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิราภา  ศรีชัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายโชคทวี  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐิตินันต์  มีเจริญ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐกิตต์ิ์  จิตรา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวุฒิ  นกรู้รักษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธิรศักดิ์  ดำคชรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบุษปภัทร  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปณิตา  แสงรักษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภูริทัต  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายมาฆภัทร  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรชนีกร  คนเที่ยง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงรัตติกาล  บัวทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงลภัสรดา  หนูส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิเศษศักดิ์  เกื้อเดช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรเล็ก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศิริชัย  ชัยภักดี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศุภนนท์  แก้วแสงขวัญ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิชัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสรวิศ  คงศรีอ่อน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุณัฐชา  งามสมพงษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอนุพงษ์  บัวมีกลิ่น โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอรัญญานี  นนธิจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พลอินทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกรภัทร  ปานสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายกรวิชญ์  กลีบแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายกฤตพล  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายกษมา  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกันติชา  สูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายกาจพล  ศุภศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงโขมพัสตร์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายคมชาญ  พวงเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายจตุรัฐพล  เพชรอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจรัสศรี  ไชยเสภี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจันทรัสม์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายจารุกิตฐ์  ตะลุ่มพุก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายจิรัฎฐ์  เด่นสุวรรณรังษี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  รักนุช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายเจนณรงค์  เต็งรัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชนกนันท์  คำเนตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชนากานต์  รอดอยู๋ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงโชตกา  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายณฐพร  เกิดชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายทัศไนย  บุญกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงทิพรรัตน์  ชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินนุรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินดาวงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธีรยา  นิ่มวิศิษย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายนภูมิ  มีจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ล้วนดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนิชาภา  บุญนายก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายบารอกัต  ราชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ฉิวน้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปาณิศา  แก่นจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายพงษ์พันธุ์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพรรณภัทร  ทองนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพัชรวี  แทนสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพิริยากร  ช่วยบำรุง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภันทิลา  หิรัญพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลขะจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายรชานนท์  ยี่ถิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายรุ่งเพชร  มาสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงลลิตา  คุณาธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายวรากร  หาญกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวรินทร  แก้วชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศรุตา  ประจบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายศิรพงศ์  ภูมิกลาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายศุภกร  ชูจิตรชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายศุภกรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายสิรดนัย  แสงหิรัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสิรินยา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุกฤตา  ลอยลิบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุภัสสร  เอียดบาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุภาสินี  รักเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายหฤษฎ์  นุ่มนวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายฬียากร  เชื้อชายเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายอดิเทพ  หัวเขา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายอนุศิษฏ์  เพชรมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอรณิชา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอรวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอลงกรณ์  รักดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอัศม์เดช  ชูคำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญทรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกชพรรณ  ถนอมชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกณวรรธณ์  หนูเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูเซ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤตธนะ  แก้วเรืองฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกฤติยา  คงจริง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกฤษกร  พุทธวรคุณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกษิรา  ซิ่วกุ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกัญญภัทร  เต็มไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกัญณภิษฐ์  แท่นมาก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกันต์นธีร์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายการัณยาภาส  จันทะภาโส โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกิตติพล  ฤทธิกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิตติภัฏ  เทพบรรทม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิติวรรณ  นบนอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเกษรจัย  อรรถรัฐ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเขมนิต  กวยาวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายจตุวีร์  บัวเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจรรยพร  เสือกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจริยาวดี  บุญยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจันทพัชร์  อัคคะจินาพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจิดาภา  มากภิบาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิตรกัญญา  คงฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แทนบุญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเจนจิรา  เทพกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเจนวิทย์  พรศรีสว่างกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเจียระไน  เสี้ยวสมบูรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชนกันต์  สงประสพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนิกานต์  กลับใหม่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนิกานต์  ยิ้มย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชนิดาภา  วิจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชวนากร  วิวัฒนานุกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชัชพิมุข  นิลรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชาญวิทย์  ล่องตี้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชาลิสา  เต็มไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชุติมันต์  ด้วงเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายญาณาธิป  จันทร์สง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญาณิน  สำนุตโต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญาณิศา  สมศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงญาดา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงญาปกา  สงคราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฐนันต์  นุ่นเกตุ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทรัพยทักษิณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณฐภัทร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณธิดา  วารินแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฎฐ์ก้องภพ  ชื่นชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐชนน  สุดเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐชนน  อรรคไกรสีห์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐดนัย  เสือย้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโยม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐนิธยาน์  เพ็ชรหัตถ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐปภัส  ชื่นชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณัฐภูมิ  บัวทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐรุจา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐวดี  ว่องทั่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิชกมล  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณิชกานต์  ยี่สิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณิชานันท์  คงเนียม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณํฐวุฒิ  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงดาราวดี  บุญรงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นาคพุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงทิพสิริ  ดำทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงทิวาพร  กี่สุ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเทพศิริล  ยุรศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนกร  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนกฤต  บุญเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนกฤต  ศรีปล้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนกฤต  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนพล  สุขะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธนภรณ์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธนภัทร  ไขศิลป์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธนัญชนก  มักมะยม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธนารีย์  ใสเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธราเทพ  รัตนคาม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธัญชนก  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองวัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธันยมัย  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธาราวดี  สวัสดิมงคล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธีรเมธ  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีรสิทธิ์  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนนทภัตร  ขวัญข้าว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนนทภูมิ  ขวัญข้าว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนฤดม  พรหมดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนลิน  กตัญญู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกตุพงษ์พันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนวพล  เภอรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนัตติกร  ธัญญพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนันท์นลิน  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายนิติธร  จงเจริญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายนิรวิทธ์  กลับจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงค์พิพัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเบญจมาศ  สีนอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปญิชา  จันทร์แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปภังกร  ประพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยี่สิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงนวล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปรเมศวร์  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปรวิชญ์  โสทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงประภัสสร  คงยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปริณดา  วารินสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปวริศร  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปวรุตม์  ชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปองคุณ  กิตติคุณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปัญญพล  ปัญญโชติกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปัณณวิชญ์  รองวัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปัณวัชร  คงเนตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปาริฉัตร  สินไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แซ่หลิว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปิยนันท์  เหม่นแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปิยะฉัตร  แทนสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปุญญิศา  ชะนะพาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพนิตพร  ศรีสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพรกมล  ชูทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  รัตนแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพศวีร์  พ้นภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพัชรพร  รักษาเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพัชรพร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพัชราภา  คงสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพาทินธิดา  โรวัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิชชา  วัฒนสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพิชชากร  คำเนตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชชาพร  เมืองช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชญา  ศรีนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิชาทา  มากวุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพิพัฒพงษ์  วรรณบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตรีตรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิยดา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพีรวิชญ์  ผกาแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพีรวิชญ์  ใส้เพี้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพีระภัทร์  หัสวาที โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภริดา  สุทธิธรรมานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงภลดา  ฉิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัคจิรา  เจนรบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  เซซัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภาคิน  บุญแสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภาสกร  ยิ้มเกตุ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภิญญาภัทร  สุระกา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูริพัทธ์  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายภูริภัทร  พรมขวัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภูวดล  สำนักเหยา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภูวสิษฎ์  คำกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภูวิศ  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภูษณิศา  นวลนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงภูสุดา  เริ่มริ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายมงคล  ชูช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงมนจิรา  จันทร์พุฒ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงมนปริยา  มาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงมาฆะศิริ  หนูแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเมชิตา  ศรีแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเมธีธนา  พลอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงยุวนิดา  ทองดียิ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรติญา  เคี่ยมการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงรภัทภร  ทองแย้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายรัชตะ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงรัตศสุภา  สืบสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมตตาจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเรืองเดช  ศรีโภคา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายวชิรวชญ์  อานัติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ผุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวรนุช  ภัติศิริ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวรภัทร  สวัสดิ์หิรัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวริศรา  เอกดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวริศรา  ไทยมิตรชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวสุพล  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวัชรินทร์  ศิลป์เจริญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวิชญาดา  อนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวิทยา  รำมะนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิภาดา  เต็มสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวิวรรณะรัศมิ์  พลการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  ราชเดิม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวิสุดา  หนูนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวีรภัทร  ศรีปล้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวุฒิภูมิ  ผดุงสุวรรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศดานันท์  สุขดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศตวรรษ  ชูสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศรวิสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศรัณยพงศ์  รัตนวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงศรันย์พร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศราวุฒิ  ชูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงศศิกานต์  นวนดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศศิรินทร์รัตน์  พรหมช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศิรประภา  ลีละวาณิชย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศิวภา  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศิววงศ์  ผลิผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศุภกฤต  รอดกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสรายุทธ์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสรินที  โปลุ้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสิริกิติยา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสิรินันท์  ห้วยอวด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสิริยากร  เจริญราศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุชัญญา  เกี่ยวม่าน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุธีมน  ไทยมิตรชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุพิชชา  หมื่นอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุภมาส  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุรัสวดี  พันธุเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุรางศุ์รัตน์  ดวงเพ็ชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชีวาธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอจลวิชญ์  ด้วนราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอชิตา  จันทร์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอชิรวิทย์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอติกันต์  จักรกฤษ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอธิชา  อุกกุฏานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอภิวัฒน์  มิ่งมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฎ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอภิวิชญ์  โกศล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอังศ์ริสา  อำพัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอัญธิฌา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอันดามัน  พรมเล็ก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอัสราภา  ทองสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอิสรพงศ์  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอุมากร  หนูนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอุษามณี  คำมีผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจิณิสตา  นาเลื่อน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายธนกร  เซ่งเส้ง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ล่องตี้ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกันตพงศ์  เหมทานนท์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกานต์ณิการ์  นิลละออ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐพงศ์  จุ้ยเริก โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธวัชชัย  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายนิธิภูมิ  ไกรทอง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พานทอง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภคพร  ราชพลี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลชัย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  บุญพาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงยลดา  เมืองราช โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวีรยุทธ  ยังพูล โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสาธิกา  เชยเปลี่ยน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสาธิดา  เชยเปลี่ยน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอรรณสินี  สันติสุขโพธา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภฤศมน  ไชยบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงยุพเรศ  พรมเวช โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงฐิตารีย์  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายปฏิมากร  บุญกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสหโชค  อินทรโยธา โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสิรินทรา  อินทรโยธา โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุชาวดี  จุ้ยศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายฉัตรชัย  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชุููเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงนภัทรศรา  ขุนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายนวพรรษ  ศรีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอนันตญา  ชูเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.6 คณิตประถม
659 นางสาวกัญญ์วรา  ชายโสย โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกิตติกรณ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ม.2 คณิต ม.ต้น
661 นายคมชาญ  จุลบุษรา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศศลักษณ์  พู่สกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายสิรวิชญ์  ครุฑวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงฐิดาพร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาลมุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธมลพรรณ  ปานทองมิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปุณยวีร์  ลอมะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  นิ่งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอนุสรา  น้อยพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชัยภพ  รอดเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกรกช  ชูเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายก้องวิวัฒน์  ปูเต็ม โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสิรีธร  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม